22.1.2014

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Rząd chce zmian w prawie o płaceniu alimentów

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej. Chodzi o uproszczenie i zmniejszenie procedur administracyjnych związanych ze stosowaniem tych ustaw i bardziej racjonalne funkcjonowanie organów działających na ich podstawie, a tym samym efektywniejsze odzyskiwanie należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

Proponowane zmiany w ustawie o pomocy uprawnionym do alimentów:

  • - likwidacja egzekucji administracyjnej świadczeń alimentacyjnych wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

Obecnie egzekucję zobowiązań alimentacyjnych, wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, prowadzi się dwutorowo w trybach: administracyjnym i sądowym. Nie skutkuje to jednak wzrostem wielkości wyegzekwowanych należności, a generuje znaczne koszty związane z obsługą tego działania. Aby zracjonalizować proces dochodzenia należności od dłużników alimentacyjnych zaproponowano likwidację egzekucji administracyjnej i pozostawienie wyłącznie egzekucji sądowej.

Efektywność egzekucji sądowej jest zdecydowanie wyższa niż administracyjnej. Należności alimentacyjne odzyskiwane przez komornika sądowego znacznie przewyższają (w niektórych przypadkach nawet kilkadziesiąt razy) te uzyskiwane przez egzekucyjny organ administracyjny. Niekiedy też koszty poniesione na procedurę odzyskiwania należności od dłużników alimentacyjnych przewyższają kwotę wyegzekwowanych alimentów. Jednocześnie w wielu gminach, mimo poniesionych kosztów, nie wyegzekwowano żadnych kwot należności alimentacyjnych.

Proponowane rozwiązania odciążą urzędy skarbowe, gdyż zwolnią je z konieczności realizacji tytułów wykonawczych.

  • - uproszczenie procedury przekazywania środków pochodzących z egzekucji

Zmieniony będzie sposób przekazywania określonym organom środków pochodzących z egzekucji. Zwrot należności dłużników alimentacyjnych, z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, będzie w pełnej wysokości trafiał do jednej z gmin, tj. 40 proc. wyegzekwowanych należności będzie stanowić dochód własny organu właściwego wierzyciela.

  • - uproszczenie i racjonalizacja działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych

W sytuacji gdy organ właściwy dłużnika po otrzymaniu kolejnego wniosku (o podjęcie działań wobec niego) od organu właściwego wierzyciela ustali, iż jego sytuacja nie uległa zmianie lub dłużnik po raz kolejny uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego bądź odmówi złożenia oświadczenia majątkowego - to organ właściwy dłużnika nie będzie już zobowiązany do podejmowania kolejnych działań wobec niego. Ma to dotyczyć ponownego poinformowania starosty o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika i w razie potrzeby wszczęcia postępowania w sprawie uznania go za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Chodzi o to, że w wielu przypadkach sytuacja dłużnika nie zmienia się, a wielokrotne powtarzanie wobec niego wskazanych ustawowo czynności, tylko w celu potwierdzenia braku zmian, oznacza jedynie dodatkowe koszty administracyjne.

  • - zmiana dotycząca katalogu świadczeń nienależnie pobranych z funduszu alimentacyjnego oraz wypłaconych z uwagi na brak wiedzy o śmierci osoby uprawnionej

Założono, że katalog świadczeń alimentacyjnych nienależnie pobranych z funduszu alimentacyjnego zostanie rozszerzony o sytuację, gdy wypłata świadczenia nastąpiła osobie innej niż wskazana w decyzji organu. Obecnie katalog nie uwzględnia wprost przypadku, gdy świadczenie alimentacyjne pobrała osoba do tego nieuprawniona.

Uregulowano również sytuację, gdy po śmierci osoby uprawnionej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pieniądze nadal wpływały na jej rachunek. Nowe przepisy zobowiązują banki oraz kasy oszczędnościowo-kredytowe do zwrotu organowi właściwemu kwoty świadczeń przekazanych na ich rachunek za miesiące następujące po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć osoby uprawnionej.

  • - ujednolicenie przepisów dotyczących sposobu ustalania dochodu na podstawie dochodów: uzyskanego i utraconego

Chodzi o ujednolicenie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z regulacjami ustawy o świadczeniach rodzinnych - w kwestii sposobu ustalania dochodu oraz katalogów dochodów: utraconego i uzyskanego. Przewidziano zapisy, które uproszczą procedurę ustalania dochodu na potrzeby obu ustaw, czyli obniżą koszty i usprawnią działalność organów powołanych do ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. Nowe przepisy rozszerzają katalog dochodu utraconego o utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

Proponowane zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych:

  • - zmiany dotyczące procedury stosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (art. 23 a ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych)

W przypadku uzyskania przez organ właściwy - po wydaniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne - informacji o fakcie przebywania członka rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych poza granicami Polski w momencie wydawania decyzji - organ właściwy występuje do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Przy pozytywnym wyniku, wystarczy procedura uchylenia decyzji na podstawie ww. artykułu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

  • - zmiany dotyczące dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych oraz wypłaconych mimo śmierci osoby uprawnionej

Zmiany w tym zakresie są analogiczne do proponowanych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

  • - ujednolicenie przepisów dotyczących sposobu ustalania dochodu na podstawie dochodu uzyskanego i dochodu utraconego

Aby ujednolicić przepisy obu ustaw zaproponowano rozszerzenie katalogu utraty i uzyskania dochodu w ustawie o świadczeniach rodzinnych o dochody z umowy o dzieło.

  • - wprowadzenie procedury zwrotu nadpłaconego zasiłku pielęgnacyjnego, gdy organ rentowy przyzna za ten sam okres dodatek pielęgnacyjny

Zaproponowano, aby osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypłacono jej zasiłek pielęgnacyjny - ZUS oraz inne organy rentowe (które przyznały dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty) wypłaciły emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego.

Nowe regulacje ustawowe mają wejść w życie w drugiej połowie 2014 r.

źródło: premier.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Będą korzystne zmiany podatkowe?

Będą korzystne zmiany podatkowe?

PIT niższy o 5 punktów procentowych. Zmiany w systemie podatkowym Wychodząc naprzeciw głosom i opiniom podatników oraz ekspertów, rząd zaproponował zmiany w systemie podatkowym. Te propozycje dotyczą m.in.: obniżenia stawki PIT z 17 proc. na 12 proc., zmian w zakresie (...)

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez minister rozwoju. Obrona polskich (...)

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polska jest gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24). Polska przewodniczy Konferencji po raz czwarty, a po raz trzeci gości to wydarzenie. Poprzednie konferencje to COP14 w 2008 r. w Poznaniu i COP19 w 2013 r. w Warszawie. (...)

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

  W przeciwieństwie do poprzedniej koalicji rządowej, która zaledwie tolerowała przedsiębiorców, rząd Donalda Tuska już na starcie zadeklarował, że podejmie z tym środowiskiem współpracę. W rocznicę gabinetu PO-PSL realizację tych deklaracji oceniamy pozytywnie (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone (...)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Skutkiem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów jest to, że 2,5 mln użytkowników wieczystych stało się właścicielami. 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych (...)

Nowy Polski Ład

Nowy Polski Ład

Polski Ład to plan odbudowy naszej gospodarki.  Restart podatkowy w #PolskiŁad Ważne miejsce w Polskim Ładzie zajmuje restart podatkowy. Rząd chce, by system podatkowy w Polsce był bardziej sprawiedliwy. Podnosi kwotę wolną do 30 tys. zł i podwyższa limit dla drugiego (...)

Szczepienia przeciw COVID-19 osób w wieku 40-59 lat

Szczepienia przeciw COVID-19 osób w wieku 40-59 lat

Rozpoczęły się szczepienia przeciw COVD-19 osób w wieku 40-59 lat. Ci, którzy zgłosili chęć zaszczepienia, już zapisują się na termin. Pozostali będą zapisywać się na szczepienie według harmonogramu. Początek rejestracji dla grup wiekowych Data rejestracji Grupa wieku 12 kwietnia rocznik 1962 13 kwietnia rocznik 1963 14 kwietnia rocznik 1964 15 kwietnia rocznik 1965 16 kwietnia rocznik 1966 17 kwietnia rocznik 1967 19 kwietnia rocznik 1968 20 kwietnia rocznik 1969 21 kwietnia rocznik 1970 22 kwietnia rocznik 1971 23 kwietnia rocznik 1972 24 kwietnia rocznik 1973 Jeżeli (...)

Rząd przedstawił plan wzmacniający polską gospodarkę

Rząd przedstawił plan wzmacniający polską gospodarkę

Warszawa, 30 listopada 2008 r. - Rząd przedstawił „Plan stabilności i rozwoju", którego celem jest wzmocnienie polskiej gospodarki wobec światowego kryzysu finansowego. W dokumencie szczegółowo przedstawiono dotychczasowe działania rządu oraz planowane działania antykryzysowe.Dzięki (...)

Polski Ład w walce z szarą strefą...

Polski Ład w walce z szarą strefą...

Stop nielegalnemu zatrudnieniu i płaceniu pod stołem Polski Ład to również działania mające ograniczyć pracę „na czarno” oraz wypłacanie wynagrodzeń „pod stołem”. Już od przyszłego roku, konsekwencje podatkowo-składkowe z tych tytułów ponosić będą (...)

Tarcza 4.0 w Sejmie

Tarcza 4.0 w Sejmie

Obrona polskich firm, miejsc pracy, kredytobiorców i samorządów Czasowa, zwiększona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spadły ich wyceny – przed wrogim przejęciem przez inwestorów spoza UE; osłona finansowa dla samorządów; ułatwienia (...)

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Pierwszy etap wdrożenia Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej Zwiększenie uprawnień abonentów firm telekomunikacyjnych, w tym możliwość rozwiązania umowy mailem, czy obowiązek poinformowania o automatycznym przedłużaniu umowy – to tylko niektóre zmiany w przyjętej (...)

Przedsiębiorcy pod ochroną przed częstymi zmianami w prawie

Przedsiębiorcy pod ochroną przed częstymi zmianami w prawie

Rząd chce, aby zmiany w prawie regulującym wykonywanie działalności gospodarczej mogły wchodzić w życie dwa razy do roku: 1 stycznia i 1 czerwca. Obecnie istniejące ograniczenia we wprowadzaniu nowych regulacji prawnych istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców (chociaż nie tylko) dotyczą (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces (...)

Obowiązujące obostrzenia przedłużone do 18 kwietnia

Obowiązujące obostrzenia przedłużone do 18 kwietnia

Szpitale z małymi rezerwami łóżek i respiratorów Choć od kilku dni odnotowujemy mniejszą liczbę zakażeń, to sytuacja w szpitalach wciąż jest bardzo trudna. Każdego dnia przybywają pacjenci wymagający hospitalizacji, a także pomocy respiratorów. Dlatego rząd przedłuża (...)

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w ramach prac nad rządowym projektem proponuje nałożenie nowego, bardzo kosztownego obowiązku na wszystkich sprzedawców sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Dotychczas regulacje te zostały wprowadzone jedynie (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Interpretacja MF Minister Finansów w dniu 15 września 2020 r. wydał interpretację ogólną Nr DD3.8201.1.2018. Wynika z niej, że na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego (...)

Od 26 kwietnia łagodzenie obostrzeń w 11 województwach

Od 26 kwietnia łagodzenie obostrzeń w 11 województwach

Otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz częściowy powrót dzieci do szkół Rząd twierdzi, że odpowiedzialność Polaków i coraz większa liczba osób zaszczepionych przeciw COVID-19 przynoszą coraz lepsze efekty. Dzięki temu, od 26 kwietnia, może poluzować część (...)

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - informacja rządu w czasie 22. posiedzenia Sejmu

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - informacja rządu w czasie 22. posiedzenia Sejmu

- Rozpoczęty rok szkolny będzie okresem spokojnej pracy i przygotowań do stopniowego wprowadzania od roku 2009/10 ważnych i bardzo potrzebnych zmian - krok po kroku, rok po roku. - powiedziała Minister Hall przedstawiając informację rządu na temat oświaty w czasie 22. posiedzenia Sejmu 17 września (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Alimenty i manipulowanie córką

Alimenty i manipulowanie córką

Rozwód bez orzekania o winie nastąpił w czerwcu 2004. Umowa ustna z byłą żoną, ja zostawiam mieszkanie z wyposażeniem, ona nie domaga się alimentów. W tym czasie ona - prawniczka zarabia ok. (...)

Alimenty w naturze zamiast pieniędzy

Alimenty w naturze zamiast pieniędzy

Sąd na pierwszej rozprawie rozwodowej orzekł o płaceniu alimentów na dzieci. Matka dzieci co widzę na co dzień, znaczną część tych środków przeznacza na swoje własne potrzeby. Dzieci w większym (...)

Niezapłacone alimenty a ustalenie adresu dłużnika

Niezapłacone alimenty a ustalenie adresu dłużnika

Rozwiodłam się w 1997 r. Po 3 letniej sprawie rozwodowej, w 1998 r. wystąpiłam o podwyższenie alimentów i do dnia dzisiejszego wysokość ich to 500 zł na syna, który w listopadzie tego roku ukończy (...)

Zrzeczenie się alimentów

Zrzeczenie się alimentów

Matka dwójki dzieci ma zasądzone wysokie alimenty i po uprawomocnieniu wyroku wyszło na jaw, że wyrok został oparty na fałszywych danych, które przedstawiła matka powódek. W tej chwili grozi jej (...)

Wpływ wydatków na wysokość alimentów

Wpływ wydatków na wysokość alimentów

Wniosłem pozew o rozwód, nie mieszkamy wspólnie z żoną od dwóch lat, płacę dobrowolnie alimenty 500 zł na jedno dziecko. Żona chce, abym przepisał połowę mieszkania, które w międzyczasie (...)

Alimenty a przysposobienie dziecka

Alimenty a przysposobienie dziecka

Rodzic zgodził się na przysposobienie swojego dziecka. Sąd poinformował go, że z chwilą uprawomocnienia się postanowienia wygaśnie jego obowiązek alimentacyjny. Czy obowiązek ten wygasa z urzędu, (...)

Nadużywanie władzy rodzicielskiej

Nadużywanie władzy rodzicielskiej

Małżeństwo posiadające dwoje dzieci rozwiodło się. Sąd powierzył władzę rodzicielską obydwojgu rodzicom i ustalił miejsce zamieszkania dzieci przy matce. Nie ustalił natomiast sposobu widywania (...)

Zastaw na rzeczach osobistych

Zastaw na rzeczach osobistych

Od 2005 roku do czerwca 2007 roku moja wnuczka wynajmowała mieszkanie od prywatnego właściciela. Umowa najmu była podpisana do lutego 2007,od marca między nią a właścicielem mieszkania była umowa (...)

Zmniejszenie alimentów i utrudnianie kontaktów

Zmniejszenie alimentów i utrudnianie kontaktów

Mam sprawę o ustalenie kontaktów z dzieckiem przed sądem rodzinnym. Chciałbym, aby sąd pozwolił mi na zabieranie dziecka przynajmniej 2x w miesiącu na co drugi weekend (od piątku do niedzieli) (...)

Bony towarowe a wydawanie reszty

Bony towarowe a wydawanie reszty

Przy realizacji bonów towarowych większość sklepów nie chce wydawać reszty, wynikającej z różnicy między ceną zakupionego towaru a wartością bonu, nawet jeśli różnica ta wynosi kilkadziesiąt (...)

Prowadzenie postępowania w sprawach rodzinnych

Prowadzenie postępowania w sprawach rodzinnych

Szesnaście miesięcy temu mój mąż wyrzucił mnie z domu z dnia na dzień (bez środków do życia i gdyby nie moja mama wylądowałabym z dzieckiem pod mostem) ponieważ zażądałam, by przestał (...)

Alimenty od ojca przybywającego za granicą

Alimenty od ojca przybywającego za granicą

Matka chce się ubiegać o alimenty. Ojciec dziecka nie jest Polakiem i studiuje we Francji, w nie swoim kraju. Nie posiada on oficjalnie dochodów, pracuje nielegalnie. Mam pytanie jak możliwe jest uzyskanie (...)

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Spółka z o.o. chce podwyższyć kapitał zakładowy. Podwyższenie kapitału ma nastąpić na drodze wpłat obecnych wspólników (wpłaty ze środków własnych lub kapitału zapasowego spółki) oraz (...)

Skuteczne zrzeczenie się praw autorskich

Skuteczne zrzeczenie się praw autorskich

Firma komputerowa zatrudnia programistów piszących na jej zamówienia programy na podstawie umowy o dzieło. W umowie znajduje się paragraf o następującym brzmieniu: Wykonawca zrzeka się wszelkich (...)

Spadek po zmarłym księdzu

Spadek po zmarłym księdzu

Mój ojciec, który jest księdzem katolickim zmarł tydzień temu. Mój brat jest także jego synem. O zgonie dowiedzieliśmy się przypadkiem, kiedy brat chciał sie z ojcem skontaktować, gosposia odpowiedziała, (...)

Żądanie zmiany wysokości alimentów

Żądanie zmiany wysokości alimentów

Mąż od maja 2002 r. płaci alimenty na rzecz swojej byłej żony, pobierane przez komornika z wynagrodzenia w kwocie ok. 300 zł. Dodam, że mąż zgodził sie na zasądzenie rozwodu z orzeczeniem o (...)

FORUM PRAWNE

Kiedy można żądać alimentów od dziadków?

Kiedy można żądać alimentów od dziadków? Były mąż nie płaci alimentów. Komornik stwierdził, ze dług jest nieściagalny (nie pracuje, złożył oświadczenie, że nic nie ma). Prawda (...)

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz mam pytanie gdyż rozstałem sie z zona płace wysokie alimenty na dwie córki żona wyszła ponownie za mąż czy w związku z tym musze nadal (...)

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

Odwołanie od zasądzonych alimentów

Odwołanie od zasądzonych alimentów Zostały mi przysądzone alimenty 300 złotych które musze płacić na córke.Sprawa ciągnęła sie rok czasu ponieważ matka mojej córki założyła ja na poczatku (...)

Wysokość alimentów na dzieci od ojca pracującego za granicą

Wysokość alimentów na dzieci od ojca pracującego za granicą Mój maz przebywa obecnie w szkocji zarabia oficjalnie 812 funtów ale wykazuje że ma koszty pobytu 1400 funtów w jakiej wysokosci sąd (...)

ALIMENTY na żonę ?!

ALIMENTY na żonę ?! Jestem w trakcie rozwodu z orzekaniem o winie ze strony męża.. Od pięciu miesięcy jestem osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku. Mam zasądzone alimenty na dziecko w wysokości (...)

Prawo rodzicielskie

Prawo rodzicielskie Chce pozbawic ojca mojego 6 letniego dziecka wladzy rodzicielskiej, nie widuje sie on z corka od 3 lat i sie nia nie interesuje, jak sprawic by sad przyznal mi racje i zabral mu wladze (...)

Odebranie praw rodzicielskich a alimenty

Odebranie praw rodzicielskich a alimenty Przebywam za granicą. Odebrano mi prawa rodzicielskie. Jednak nie wiem, czy w takiej sytuacji polskie prawo rodzinne wymaga płacenia przeze mnie alimentów nadal? (...)

Jakie alimenty od bezrobotnego?

Jakie alimenty od bezrobotnego? Jaką wysokość alimentów zasądzi sąd od bezrobotnego młodego faceta, który uchyla się od legalnej pracy? ja w pozwie wpisałam 400zł,bo sama zarabiam 700, ale jak (...)

pozew o podwyższenie alimentów a nowa rodzina

pozew o podwyższenie alimentów a nowa rodzina Witam Parę dni temu mąż dostał pozwe o podwyzszenie alimentów z 500zl do 1500zl. Maż ma 3,5 letnią córkę z byłą żoną, na która (...)

Dlaczego tatusiowie nie płacą alimentów

Dlaczego tatusiowie nie płacą alimentów Odpowiedź jest prosta - bo nie muszą i to w majestacie prawa. Jak to wygląda? Sąd przyznaje alimenty. Tatuś się na nie godzi. Nawet płaci przez jakiś (...)

Porady prawne