Rząd przyjął projekt budżetu na rok 2020

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2020 roku. Zarówno wydatki, jak i dochody budżetu państwa wyniosą 429,5 mld zł, co oznacza, że projekt po raz pierwszy od 1990 r. nie przewiduje deficytu budżetu państwa. Priorytetem pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego i realizacji działań dotyczących polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach aktywnej i ambitnej polityki prorodzinnej.

Porady prawne

Co zaplanowano?

W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano:

 • dochody – 429,5 mld zł,
 • wydatki – 429,5 mld zł,
 • brak deficytu budżetu państwa,
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) na poziomie 0,3% PKB.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

 • wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7%),
 • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5%),
 • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3%),
 • wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 6,4%).

Projekt budżetu na 2020 r. opracowano z uwzględnieniem spełnienia limitu wyznaczanego przez stabilizującą regułę wydatkową oraz kryteriów dotyczących wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego (3% PKB) sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Dochody

Na prognozowane dochody będzie mieć wpływ m.in. wzrost gospodarczy, przewidywany wzrost inflacji, a także efekt już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych, dotyczących dalszego uszczelnienia systemu podatkowego.

Chodzi również o działania związane ze zmniejszeniem podatku PIT. Do rozwiązań tych należą:

 • zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zlecenia osób poniżej 26. roku życia do kwoty 85 528 zł (od sierpnia 2019 r.),
 • obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18 do 17% (od października 2019 r.),
 • podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (od października 2019 r.).

Wydatki

W ramach limitu wydatków zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu, dotyczących polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań – przy niższych, rok do roku, planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa. Założono m.in.:

 • finansowanie rozszerzonego programu „Rodzina 500+”, który od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego,
 • finansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnychświadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
 • realizację świadczeń rodzinnych, która zakłada podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. (II etap), podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r. oraz wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2019 r.,
 • wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i ze względu na długoletnie zajmowanie się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury,
 • realizację rządowego programu „Dobry start”, który zakłada wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym,
 • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2020 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,24 proc.,
 • zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową – zaplanowano o ok. 5 mld zł więcej w stosunku do roku 2019,
 • wykonanie zadań dotyczących infrastruktury kolejowej oraz drogowej, w tym na szczeblu samorządowym przez Fundusz Dróg Samorządowych,
 • realizację zadań przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości przez wsparcie finansowe z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
 • zwiększenie wydatków dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego,
 • finansowanie programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 oraz programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020,
 • realizację Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów,
 • realizację programów wieloletnich dotyczących gospodarki morskiej, w tym inwestycyjnego pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Premier: Budżet na 2020 r. jest zrównoważony i prorozwojowy

Mateusz Morawiecki poinformował o przyjętym przez Radę Ministrów projekcie budżetu na 2020 r. - W znacznym stopniu kontynuujemy wiele rozpoczętych przez rząd programów, m.in. obowiązujące zwolnienie z podatku PIT dla młodych ludzi do 26. roku życia – podkreślił premier.

Jak mówił szef rządu, budżet jest zrównoważony. Oznacza to, że w przyszłym roku planowane dochody i wydatki budżetu państwa będą takie same. - To wszystko będzie dobrze służyło polskiej gospodarce i polskiemu społeczeństwu – oświadczył Mateusz Morawiecki.

 Jak zaznaczył minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, zakładane wydatki i dochody budżetu wyniosą 429,5 mld zł, a tym samym będą to największe wydatki i dochody od 1989 r.

Ponadto podczas konferencji 24 września premier poinformował o proekologicznych działaniach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które mają na celu m.in. redukcję zużycia plastiku, energii, czy też poprawę segregacji odpadów. - Chcemy przyszłemu pokoleniu zostawić Ziemię jak najczystszą” – zaznaczył szef rządu. - „Ochrona środowiska we wszystkich wymiarach jest naszym podstawowym celem – dodał.

Są pieniądze na programy ministerstwa rodziny

Rząd zarezerwował środki na wszystkie priorytetowe programy realizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przygotowany budżet jest prospołeczny i prorozwojowy – priorytetem rządu pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych przy wspieraniu wzrostu gospodarczego i realizacji działań dotyczących polityki społeczno-gospodarczej, w tym ambitnej polityki prorodzinnej.

Miliardy dla rodzin

Filarem tej polityki jest program Rodzina 500+, który od 1 lipca bieżącego roku funkcjonuje w rozszerzonej formule – świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko, bez względu na dochody rodziny.

Od momentu uruchomienia programu – w kwietniu 2016 roku – do rodzin trafiło już blisko 80 mld złotych. W przyszłym roku program ma kosztować w sumie 41,2 mld złotych. Niezbędne środki na wypłatę świadczeń wychowawczych uwzględniono w limicie wydatków przyjętego właśnie projektu budżetu.

Nasz flagowa reforma, nasza perła w koronie polityki rodzinnej nadal będzie funkcjonowała w niezmienionej formie. Wsparcie trafi do wszystkich rodzin wychowujących dzieci. Byłam o to całkowicie spokojna, bo wszyscy w rządzie zdają sobie sprawę, jak rolę pełni ten program, jak ważny jest dla rodzin – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa

Wszystkie programy uwzględnione w projekcie budżetu

Dobrych wiadomości jest więcej, ponieważ w projekcie budżetu na 2020 roku zaplanowano wydatki na wszystkie prorodzinne programy prowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

– "To pokazuje, jak serio traktujemy Polaków. Nie rzucamy obietnic bez pokrycia tylko sumiennie pracujemy, żeby w kasie państwa znalazły się środki na nasze programy adresowane do rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych" – skomentowała minister Bożena Borys-Szopa.

W projekcie budżetu zapewnione zostały środki – oprócz wspominanej już „Rodziny 500+”, również na program „Mama 4+” oraz „Dobry start”, a także na świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego czy waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych.

Rząd nadal będzie dofinansowywał powstawanie nowych żłobków w ramach programu „Maluch+”. Dalej rozwijana będzie „Karta Dużej Rodziny”, adresowana do rodzin wielodzietnych.

W projekcie budżetu znalazły się również pieniądze na program „Senior+” w ramach którego powstają dzienne domy i kluby dla seniorów czy na realizację programu „Za życiem”.

Budżet zrównoważony

Co ważne, budżet będzie zrównoważony – w projekcie ustawy zaplanowano, że dochody i wydatki na tym samym poziomie – 429,5 mld złotych. Projekt więc nie przewiduje deficytu budżetu państwa.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika