27.10.2018

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - czyli co?

Skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane lub przeładowywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Skład podatkowy to także miejsce, do którego wymienione wyroby są wprowadzane bądź z którego są wyprowadzane w omawianej procedurze. W rezultacie przemieszczanie wyrobów akcyzowych z użyciem składu podatkowego powoduje odroczenie płatności podatku akcyzowego ciążącego na wspomnianych wyrobach i przenosi ten obowiązek na okres, w którym wyroby opuszczają taki skład w celu ich wprowadzenia do swobodnego obrotu.

Podejmując decyzję o otwarciu składu podatkowego, przedsiębiorca powinien dysponować stosownym miejscem, gdzie skład ma być prowadzony oraz odpowiednim zapleczem  technicznym. Przed wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, przedsiębiorca powinien zatem posiadać tytuł prawny do nieruchomości (np. prawo własności, umowę najmu bądź dzierżawy). Konieczne jest również posiadanie odpowiedniego wyposażenia technicznego, które umożliwi prowadzenie składu podatkowego w zakresie planowanych wyrobów akcyzowych (np. o zbiorniki produkcyjne, magazynowe, wagi, mieszalniki, nalewaki itp.).

Porady prawne

Urządzenia wykorzystywane w ramach składu podatkowego stosowane do przeprowadzania kontroli celno-skarbowej powinny posiadać odpowiednie dokumenty legalizacyjne (np. z urzędów miar). Skład podatkowy powinien być również odpowiednio oznaczony przez umieszczenie tablicy zawierającej wyrazy "Skład podatkowy" oraz imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego skład podatkowy. Szczegółowe warunki techniczne dla składu podatkowego są opublikowane w przepisach wykonawczych, tj. w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego.

Zezwolenie na skład podatkowy

Jeśli więc ktoś prowadzi działalność gospodarczą i zamierza uzyskać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, to musi zarejestrować się jako podatnik akcyzy. W tym celu powinien złożyć zgłoszenie rejestracyjne do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed podjęciem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą i wpłacić 170 zł.

Prowadzenie składu podatkowego wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia urzędu skarbowego. Zezwolenie takie wydaje naczelnik urzędu skarbowego właściwy – co do zasady – ze względu na położenie składu. Jeśli podmiot ubiegający się o zezwolenie np. prowadzi już inny skład podatkowy bądź posiada inne zezwolenie akcyzowe, właściwym do wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego będzie naczelnik urzędu skarbowego, na terenie którego podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego może być wydane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony. Wniosek w tej sprawie ma postać formularza opublikowanego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek wymienionych w przepisach ustawy o podatku akcyzowym. O takie pozwolenie może bowiem ubiegać się podmiot, który:

 • prowadzi co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, przeładowywaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych, w tym będących również własnością innych podmiotów;
 • jest podatnikiem podatku od towarów i usług; nie trzeba być podatnikiem VAT, jeśli o skład podatkowy zainteresowany stara się jako rolnik i wykonuje wyłącznie czynności, które polegają na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego;
 • jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
 • nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe,
 • złoży zabezpieczenie akcyzowe, chyba, że zostanie zwolniony z obowiązku złożenia tego zabezpieczenia;
 • nie ma cofniętego, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadnego z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, jak również koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie wyrobów akcyzowych;
 • posiada tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy.

Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączone do tego wniosku dokumenty stanowią zgłoszenie do urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego może być bowiem udzielone po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia. W rezultacie do wniosku o wydanie ww. zezwolenia powinny być załączone również dokumenty mające znaczenie dla przeprowadzania kontroli celno-skarbowej wymagane do przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia.  

Zezwolenie na skład podatkowy magazynowy

Jeżeli działalność zainteresowanego będzie ograniczona wyłącznie do magazynowania lub przeładunku wyrobów akcyzowych, dodatkowo musi on potwierdzić, że jego obroty lub pojemności magazynowe są odpowiednio duże i wysokie.

Obroty są określone poprzez minimalną wysokość akcyzy od wyrobów akcyzowych w danym składzie podatkowym, która w roku kalendarzowym powinna wynosić dla:

 • wyrobów tytoniowych – 222 mln zł,
 • płynu do papierosów elektronicznych – 7 mln zł,
 • wyrobów nowatorskich – 1,8 mln zł,
 • alkoholu etylowego – 23 mln,
 • wina i napojów fermentowanych – 3 mln zł,
 • wyrobów pośrednich (wzmocnione wino) – 5 mln zł,
 • piwa – 8 mln zł,
 • olejów smarowych – 600 tys. zł.

Jeśli rozpoczyna się prowadzenie składu w trakcie roku kalendarzowego, to minimalną wysokość akcyzy należy obliczyć proporcjonalnie do liczby pozostałych w roku kolejnych miesięcy.

Z kolei minimalna pojemność magazynowa powinna wynosić dla: 

 • gazu – 250 m3,
 • benzyn lotniczych lub paliw do silników odrzutowych lub nafty – 400 m3,
 • pozostałych wyrobów energetycznych – 2500 m3.

Zezwolenie na skład podatkowy prowadzony przez operatora logistycznego

Jeśli zainteresowany jest operatorem logistycznym, który dokonuje kompleksowej obsługi innych podmiotów w zakresie magazynowania, przeładowywania, przewozu i konfekcjonowania ich towarów i zamierza prowadzić w tym zakresie skład podatkowy, to musi dodatkowo wykazać, że minimalna wartość rynkowa tych towarów w roku kalendarzowym będzie wynosić dla:

 • wyrobów tytoniowych – 350 mln zł,
 • płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich – 350 mln zł,
 • napojów alkoholowych – 50 mln zł,
 • olejów smarowych – 10 mln zł.

Musi to potwierdzić, składając stosowne oświadczenie.

Do 31 grudnia 2018 r. płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie są objęte akcyzą w wysokości 0 zł. Opodatkowanie tych wyrobów stawką akcyzy inną niż zerowa będzie miało miejsce dopiero od 1 stycznia 2019 r. i od tej daty wyroby te będą musiały być produkowane i magazynowane w składzie podatkowym.

Zezwolenie krok po kroku

1. Złożenie wniosku o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego

Jeśli ktoś chce uzyskać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, powinien złożyć wniosek do urzędu skarbowego, który jest właściwy ze względu na miejsce położenia tego składu podatkowego. Jeżeli prowadzi on już inny skład podatkowy, posiada inne zezwolenie akcyzowe lub wykonuje jakiekolwiek czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą, to powinien złożyć wniosek w urzędzie skarbowym odpowiednim ze względu na adres:

 • siedziby twojej firmy – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
 • zamieszkania – w przypadku osób fizycznych.

Jeśli zainteresowany prowadzi działalność gospodarczą w różnych miejscach, to może też samodzielnie wybrać urząd skarbowy. W tym celu powinien złożyć:

 • oświadczenie o wyborze organu do dwóch urzędów skarbowych: do wybranego przez siebie urzędu oraz do urzędu, który był mu przypisany oraz
 • druk AKC-R do wybranego przez siebie urzędu skarbowego (w druku AKC-R powinien zakreślić pole A.5.3).

Wniosek o zezwolenie jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru akcyzowego podmiotu prowadzącego skład podatkowy (jeżeli zainteresowany ubiega się o prowadzenie pierwszego składu podatkowego) oraz zgłoszeniem do urzędowego sprawdzenia. Celem urzędowego sprawdzenia jest zbadanie, czy miejsce prowadzenia działalności spełnia warunki określone dla składów podatkowych. Czynności te przeprowadza urząd celno-skarbowy. 

Dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego; 2. Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego; 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy (zawierający adres i numer ewidencyjny działki, na której znajdować się ma skład podatkowy); 4. Plan składu podatkowego (z określeniem powierzchni oraz opisem sposobu odgrodzenia i zabezpieczenia miejsca magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym. W przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 3 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, należy również wskazać pojemność magazynową); 5. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) 6. Zaświadczenie o niekaralności (z sądu); 7. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS (zaświadczenie to zawiera: numer, dane wnioskodawcy: nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu oraz informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, a także oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości). Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia powinny być dołączone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii oraz zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku.

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego stanowi jednocześnie zgłoszenie do urzędowego sprawdzenia. W związku z tym wniosek o wydanie zezwolenia trzeba złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia (dokumentacja w tym zakresie wraz z protokołem końcowym stanowi później akta weryfikacyjne). Zgłoszenie do urzędowego sprawdzenia należy przesłać w 2 egzemplarzach. Wykaz dokumentów wymaganych do urzędowego sprawdzenia: 

 1. plan składu podatkowego zawierający jego powierzchnię, z wyszczególnieniem miejsca produkcji, magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych objętych zezwoleniem;
 2. wykaz miejsc z wyszczególnieniem lokalizacji produkcji, magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych objętych zezwoleniem, zawierający nazwy i numerację znajdujących się w tych miejscach pomieszczeń, urządzeń i naczyń służących do wykonywania czynności podlegających kontroli celno-skarbowej;
 3. opis zabezpieczeń technicznych, w szczególności elektronicznych, gwarantujących nienaruszalność i niezmienialność znajdujących się w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych;
 4. wykaz legalizowanych przyrządów pomiarowych z podaniem zakresu ich użytkowania oraz pozostałego wyposażenia stosowanego do przeprowadzania kontroli celno-skarbowej wyrobów akcyzowych;
 5. skrócony opis procesu technologicznego, sposobu magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych oraz instrukcje wewnętrznego obiegu dokumentacji dotyczącej tych czynności i przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów akcyzowych, a w przypadku prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej – instrukcja obsługi programu komputerowego;
 6. wykaz pozostałego wyposażenia używanego do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym do wykonywania prac magazynowych oraz przeładunkowych;
 7. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy;
 8. dokumenty wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z wykonywaną działalnością podlegającą kontroli celno-skarbowej, w szczególności koncesje lub zezwolenia, zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej, zaświadczenia o dokonaniu wpisu do właściwych rejestrów;
 9. wykaz obejmujący imiona i nazwiska upoważnionych przez podmiot osób odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową.

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe dotyczy osób kierujących działalnością wnioskodawcy i nie może być sporządzone wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku.

Zaświadczenie wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne nie może być wydane wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Wnioskodawca, który jest rolnikiem, dołącza zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub jednostkę organizacyjną Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Należy załączyć również inne dokumenty związane z działalnością wykonywaną w składzie podatkowym lub rodzajem wyrobów akcyzowych, w szczególności wymagane koncesje lub zezwolenia.

2. Urząd skarbowy sprawdzi wniosek

Jeśli złożony wniosek będzie miał braki lub będzie posiadał błędy, to urząd skarbowy wezwie wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia. Jeżeli zaś ten nie odpowie w terminie 7 dni, to urząd pozostawi sprawę bez rozpatrzenia.

3. Urząd celno-skarbowy sprawdzi miejsce, w którym ma być prowadzony skład podatkowy

Urzędowe sprawdzenie przeprowadza urząd celno-skarbowy. Czynności tych dokonuje w obecności zainteresowanego lub osoby przez niego upoważnionej.

Sprawdzenie ma na celu ustalenie, czy w miejscu prowadzenia działalności są zapewnione warunki i środki do prowadzenia kontroli celno-skarbowej. Ponadto sprawdzenie obejmuje:

 • lokalizację składu podatkowego,
 • stan i wielkości jego pomieszczeń, 
 • wyposażenie składu podatkowego,
 • możliwości bezpiecznego składowania wyrobów. 

Szczegółowe warunki dotyczące miejsca prowadzenia składu podatkowego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego.

Z urzędowego sprawdzenia urząd sporządza protokół, który wraz ze zgłoszeniem oraz załączonymi dokumentami stanowi akta weryfikacyjne. Tak przygotowane akta weryfikacyjne są zatwierdzane postanowieniem właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego. Postanowienie to jest dostarczane zainteresowanemu.

Jeśli zainteresowany nie zapewni warunków i środków do sprawnego przeprowadzenia kontroli lub miejsce prowadzenia składu podatkowego nie będzie spełniać wymaganych warunków, to właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego wyznaczy mu dodatkowy termin do podjęcia niezbędnych działań. Po tym terminie urząd powtórnie przeprowadzi urzędowe sprawdzenie.

W przypadku ponownego stwierdzenia, że powyższe warunki i środki nie są zagwarantowane, właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego wyda zainteresowanemu postanowienie o odmowie zatwierdzenia akt weryfikacyjnych.

4. Urząd skarbowy wezwie zainteresowanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego urząd skarbowy wezwie wnioskodawcę do złożenia zabezpieczenia akcyzowego (chyba że zostanie on zwolniony z obowiązku złożenia tego zabezpieczenia - w tym celu może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego). Ma na złożenie go czas 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Na wniosek zainteresowanego termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o 30 dni.

Zabezpieczenie akcyzowe można złożyć w formie:

 • depozytu w gotówce;
 • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
 • czeku potwierdzonego przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
 •  weksla własnego;
 •  innego dokumentu mającego wartość płatniczą,
 • hipoteki na nieruchomości.

Zabezpieczenie złożone w formie, hipoteki na nieruchomości może stanowić nie więcej niż 45% wysokości zabezpieczenia akcyzowego. Pozostałą część zabezpieczenia akcyzowego trzeba złożyć w innych formach.

Wysokość zabezpieczenia akcyzowego oblicza się z uwzględnieniem rozmiarów zamierzonej działalności gospodarczej.

Po złożeniu zabezpieczenia urząd skarbowy wyda zainteresowanemu: 

 • potwierdzenie złożenia zabezpieczenia akcyzowego – gdy zabezpieczenie złożył w formie gotówkowej, polisy gwarancyjnej lub hipoteki na nieruchomości;
 • pokwitowanie – gdy zabezpieczenie złożył w innej formie.

Otrzyma on również kartę do saldowania zabezpieczenia generalnego. Kartę do saldowania urząd wydaje na okres:

 • o miesiąc krótszy niż okres ważności złożonego zabezpieczenia akcyzowego – np. dla gwarancji bankowej,
 • ważności zabezpieczenia – dla depozytu gotówkowego.

Trzeba złożyć odrębne zabezpieczenie akcyzowe, jeśli zamierza się wysyłać wyroby ze składu podatkowego:

 • w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przy wykorzystaniu systemu EMCS (np. przemieszczanie wyrobów pomiędzy składami podatkowymi);
 • zwolnione z akcyzy z uwagi na przeznaczenie (np. alkohol skażony do produkcji kosmetyków).

W systemie EMCS zabezpieczenie jest rozliczane elektronicznie w systemie OSOZ, a urząd wystawia zainteresowanemu "e-kartę".

W przypadku gdy właściwy naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi, że złożone zabezpieczenie akcyzowe nie zapewnia pokrycia w należnej wysokości lub w terminie kwoty zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej, wezwie zainteresowanego do przedłużenia zabezpieczenia, złożenia dodatkowego bądź nowego zabezpieczenia akcyzowego.

Dokumenty:

1. Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia akcyzowego 2. Pokwitowanie złożenia zabezpieczenia akcyzowego 3. Karta do saldowania zabezpieczenia generalnego 4. e-karta zabezpieczenia akcyzowego

Treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych zostały opublikowane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe.

Zabezpieczenie trzeba złożyć przed wydaniem zezwolenia.

5. Wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego można otrzymać po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia.

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane na czas:

 • nieoznaczony bądź
 • oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmówi wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, jeśli wnioskodawca:

 • nie spełnia warunków wymaganych do uzyskania zezwolenia,
 • w okresie ostatnich 3 lat zostało mu cofnięte:
  • podobne lub jakiekolwiek inne zezwolenie akcyzowe, 
  • koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych,
 • otrzymał decyzję o zakazie działalności regulowanej (dotyczy też ostatnich 3 lat),
 • wydanie zezwolenia może powodować zagrożenie ważnego interesu publicznego (np. może powodować uszczuplenia podatkowe lub ułatwiać nielegalną działalność),
 • nie zostaną zatwierdzone akta weryfikacyjne w wyniku urzędowego sprawdzenia.

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego określa w szczególności:

 • numer akcyzowy składu podatkowego;
 • adres, pod którym zlokalizowany jest skład podatkowy;
 • rodzaj prowadzonej działalności w składzie podatkowym;
 • rodzaj wyrobów akcyzowych będących przedmiotem działalności w składzie podatkowym;
 • formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego, a w przypadku zwolnienia podmiotu występującego z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego z obowiązku złożenia zabezpieczenia – przewidywaną maksymalną kwotę zobowiązania podatkowego podlegającego zabezpieczeniu akcyzowemu oraz termin ważności zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, który wydaje zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, wskazuje w nim numer akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatkowy.

Ile trzeba zapłacić za uzyskanie zezwolenia?

Opłata wynosi 82 zł.

Ile trzeba czekać na uzyskanie zezwolenia?

Sprawę tę można załatwić w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych urząd ma czas na załatwienie do 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku – zgodnie z art. 139 Ordynacji podatkowej.

Jak można się odwołać?

Jeśli wnioskodawca jest niezadowolony z decyzji, to może złożyć odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał mu decyzję. Ma na to 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe wymogi w przypadku obrotu z zagranicą paliwami silnikowymi

Warunkiem dokonania przez podmiot prowadzący skład podatkowy nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji, na rzecz innego podmiotu, jest posiadanie przez ten podmiot koncesji na obrót paliwami z zagranicą, posiadanie siedziby bądź miejsca zamieszkania na terytorium kraju albo oddziału (w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego) oraz nabycie paliw na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej na terytorium kraju. Ponadto podmiot, dla którego nabywane są paliwa, musi być właścicielem nabywanych paliw oraz musi przekazać podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL, użyty na potrzeby podatku od towarów i usług.

Podmiot prowadzący skład podatkowy w terminie 3 dni po upływie miesiąca, informuje Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych i Ministerstwo Finansów o podmiotach, na rzecz których dokonał w tym miesiącu nabyć wewnątrzwspólnotowych ww. paliw silnikowych, oraz o nabytych paliwach.

Ww. informacja, powinna zawierać w szczególności: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego również nazwę i adres oddziału, numer identyfikacji podatkowej (NIP) poprzedzony kodem PL, a także określenie rodzaju, kodu CN i ilości nabytego paliwa.

Od 1 sierpnia 2016 r. podmiot prowadzący skład podatkowy i dokonujący ww. nabycia wewnątrzwspólnotowego na rzecz innego podmiotu jest też płatnikiem podatku VAT od sprowadzanego paliwa. W rezultacie jest zobowiązany do odprowadzenia wspomnianego podatku i jego rozliczania w deklaracji VAT-14. Deklaracje składa się do urzędu skarbowego w terminie 5 dni po upływie miesiąca, w którym powstał obowiązek zapłaty (wprowadzenie do składu podatkowego).

Ewidencje podatkowe

Prowadzenie składu podatkowego – w zależności od zakresu prowadzonej działalności – wymaga również prowadzenia stosownych ewidencji, ksiąg kontroli oraz innych dokumentacji.

Podmiot prowadzący skład podatkowy prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych, której odrębne części stanowią zestawienia danych dotyczące m.in. wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych nieobjętych procedurą zawieszenia pobory akcyzy, w tym wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy lub objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, wyrobów energetycznych o różnych statusach akcyzowych magazynowanych w jednym zbiorniku, wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą. Ewidencja powinna umożliwić też ustalenie ilości wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, określenie dat wprowadzenia wyrobów do składu podatkowego jak i ich wyprowadzenia a także dane dotyczące ewentualnego właściciela w/w wyrobów innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy.

Ewidencja  powinna być prowadzona w sposób ciągły, umożliwiający identyfikację przeprowadzonych operacji gospodarczych, w szczególności czynności produkcyjnych lub związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi oraz stanów zapasów tych wyrobów.

Wpisów do ewidencji dokonuje się bezpośrednio po zakończeniu czynności podlegającej wpisaniu, nie później jednak niż następnego dnia roboczego.
Ewidencje i inne dokumentacje mogą być prowadzone w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku ewidencji w formie papierowej karty tej ewidencji powinny być przeszyte, ponumerowane i opatrzone pieczęcią podmiotu prowadzącego skład podatkowy. Przeszycie kart powinno być opatrzone plombą właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego. Wspomniane ewidencje mogą też zostać zastąpione dokumentacją prowadzoną na podstawie przepisów prawa podatkowego innych niż przepisy o akcyzie, albo na podstawie przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że dokumentacja ta zawiera wszystkie dane wymagane dla danej ewidencji.

Zabezpieczenie akcyzowe

Jak już wspomniano, prowadzenie składu podatkowego wymaga również złożenia oraz utrzymywania generalnego zabezpieczenia akcyzowego. Zabezpieczenie to jest obciążane w momencie przyjęcia lub wyprodukowania wyrobów akcyzowych, a zwalniane - gdy wyroby te opuszczają skład podatkowy. Zabezpieczenie musi zawsze pokrywać wysokość potencjalnej akcyzy.

Aby dobrze gospodarować zabezpieczeniem, można wystąpić o zgodę na samodzielne saldowanie zabezpieczenia. Jeśli więc podmiot prowadzący skład chce lepiej wykorzystać kwotę zabezpieczenia akcyzowego, to może uzyskać zgodę na jego samodzielne saldowanie. Dzięki temu będzie na własną rękę obciążał i zwalniał zabezpieczenie (gdy nie działa system OSOZ).

Niezależnie od powyższego właściwy naczelnik urzędu skarbowego może zwolnić zainteresowanego z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli spełnia on następujące warunki:

 • ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju;
 • stosuje procedurę zawieszenia poboru akcyzy co najmniej od roku;
 • jego sytuacja finansowa i posiadany majątek zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej;
 • nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty paliwowej składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe;
 • zobowiązał się do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej przypadających  do zapłaty z tytułu powstania zobowiązania podatkowego oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej.

Zwolnienie jest udzielane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 2 lata, w drodze decyzji, na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Na pisemny wniosek zwolnionego podmiotu zwolnienie to może być przedłużone, w drodze decyzji, na kolejne okresy nie dłuższe niż 2 lata. W celu wydania ww. zezwolenia należy sporządzić wniosek na wzorze zamieszczonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

W przypadku złożenia przez podmiot zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego wniosku o przedłużenie tego zwolnienia nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu, na jaki zwolnienie zostało udzielone, zwolnienie to stosuje się do dnia doręczenia temu podmiotowi decyzji właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawie przedłużenia albo odmowy przedłużenia zwolnienia, nie dłużej jednak niż przez 90 dni od dnia, w którym upływa termin, na jaki zwolnienie zostało udzielone.

Kolejnym wariantem dotyczącym zabezpieczenia jest zgoda na złożenie zabezpieczenia w formie ryczałtu. Wynosi ono wówczas 30% (dla gorzelni jest to nawet 15%) wysokości zabezpieczenia generalnego. Wniosek o taką zgodę został zamieszczony jako załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych.

Zabezpieczenie akcyzowe po 1. roku działalności składu podatkowego

Jeżeli dany podmiot prowadzi skład podatkowy od co najmniej roku, to może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego w składzie podatkowym, składając wniosek o zwolnienie z zabezpieczenia akcyzowego.

W przypadku gdy właściwy naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi, że złożone zabezpieczenie akcyzowe nie zapewnia pokrycia kwoty zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej, wezwie cię do przedłużenia zabezpieczenia, złożenia dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego.

Urzędowe sprawdzenie

Jak już była mowa, w ramach urzędowego sprawdzenia przeprowadzanego przed wydaniem lub zmianą zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego wykonuje czynności w celu ustalenia, czy w miejscu prowadzenia działalności podlegającej kontroli celno-skarbowej są zapewnione warunki i środki do sprawnego przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej, jak również, czy miejsce prowadzenia składu podatkowego spełnia warunki określone w przepisach o podatku akcyzowym.

W konsekwencji zainteresowany podmiot wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego powinien przesłać naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentację składającą się na urzędowe sprawdzenie, która powinna zawierać:

 • plan składu podatkowego zawierający jego powierzchnię, z wyszczególnieniem miejsca produkcji, magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych objętych zezwoleniem;
 • wykaz miejsc z wyszczególnieniem lokalizacji produkcji, magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych objętych zezwoleniem, zawierający nazwy i numerację znajdujących się w tych miejscach pomieszczeń, urządzeń i naczyń służących do wykonywania czynności podlegających kontroli celno-skarbowej;
 • opis zabezpieczeń technicznych, w szczególności elektronicznych, gwarantujących nienaruszalność i niezmienialność znajdujących się w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych;
 • wykaz legalizowanych przyrządów pomiarowych z podaniem zakresu ich użytkowania oraz pozostałego wyposażenia stosowanego do przeprowadzania kontroli celno-skarbowej wyrobów akcyzowych;
 • skrócony opis procesu technologicznego, sposobu magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych oraz instrukcje wewnętrznego obiegu dokumentacji dotyczącej tych czynności i przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów akcyzowych, a w przypadku prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej – instrukcja obsługi programu komputerowego;
 • wykaz pozostałego wyposażenia używanego do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym do wykonywania prac magazynowych oraz przeładunkowych;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy;
 • dokumenty wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z wykonywaną działalnością podlegającą kontroli celno-skarbowej, w szczególności koncesje lub zezwolenia, zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej, zaświadczenia o dokonaniu wpisu do właściwych rejestrów;
 • wykaz obejmujący imiona i nazwiska upoważnionych przez podmiot osób odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową.

Z urzędowego sprawdzenia sporządza się protokół, który wraz z ww. zgłoszeniem oraz dokumentacją dotyczącą działalności podlegającej kontroli, stanowią akta weryfikacyjne, które zatwierdza naczelnik urzędu celno-skarbowego. Więcej na ten temat w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia, w szczególności w zakresie przeprowadzania urzędowego sprawdzenia, postaci akt weryfikacyjnych, powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o zmianie danych lub dokumentów.

Zmiana zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Jeśli zmieniły się dane podmiotu prowadzącego skład lub dane zawarte we wniosku lub zezwoleniu, musi on o tym zawiadomić urząd skarbowy. Powinien to zrobić:

 • w terminie 7 dni – jeśli dotyczy to danych zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia,
 • przed dokonaniem tej zmiany – jeśli dotyczy to danych znajdujących się w zezwoleniu.

Powiadomienie o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia stanowi jednocześnie wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w zakresie dotyczącym zgłoszonej zmiany.

Zmiana zezwolenia a urzędowe sprawdzenie

Zmiana zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego może być dokonana po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia. W takim przypadku trzeba złożyć w dwóch egzemplarzach wniosek o zmianę zezwolenia, wraz z dokumentami, które dotyczą zmiany, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Naczelnik urzędu skarbowego jeden egzemplarz wniosku z załącznikami pozostawi u siebie, a drugi przekaże do właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego w celu dokonania urzędowego sprawdzenia.

Zmiana zezwolenia a zabezpieczenie akcyzowe

W przypadku gdy zmiana zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego dotyczy zmiany grupy wyrobów akcyzowych (wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym), będących przedmiotem działalności w składzie podatkowym i powoduje, że po zmianie zezwolenia zabezpieczenie akcyzowe złożone przez podmiot prowadzący skład podatkowy nie zapewni pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego, warunkiem zmiany zezwolenia jest złożenie dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

W takim przypadku, przed zmianą zezwolenia, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wezwie podmiot prowadzący skład do złożenia dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Na jego wniosek złożony przed upływem powyższego terminu, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin wyznaczony do złożenia tego zabezpieczenia, nie dłużej jednak niż o 30 dni. Jeżeli podmiot ten został zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia, dodatkowego zabezpieczenia nie składa.

Kiedy zezwolenie straci ważność?

Jeśli podmiot prowadzący skład otrzymał zezwolenie wydane na czas oznaczony, to aby dalej prowadzić skład podatkowy po tym okresie - powinien złożyć wniosek o zmianę zezwolenia. Musi to zrobić nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności zezwolenia. Jeżeli naruszy ten termin, to jego wniosek będzie uznawany jako wniosek o wydanie nowego zezwolenia.

Zmiana miejsca prowadzenia składu podatkowego

Zmiana miejsca prowadzenia składu podatkowego wymaga w każdym przypadku uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

Zmiana osoby prowadzącej skład podatkowy

Zmiana osoby prowadzącej skład podatkowy zmusza nowy podmiot do ubiegania się o wydanie nowego zezwolenia. Nie dotyczy to tylko następców prawnych lub podmiotów przekształconych.

Od 1 stycznia 2016 r. zmiana grupy wyrobów akcyzowych będących przedmiotem działalności w składzie podatkowym skutkuje koniecznością zmiany zezwolenia, a nie, jak dawniej, wydania nowego zezwolenia.

Wysyłka lub przyjęcie wyrobów do składu podatkowego

Skład podatkowy, który wysyła lub przyjmuje wyroby akcyzowe (wyroby energetyczne, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (bez zapłaconego podatku akcyzowego), zarówno w obrocie krajowym, jak i wewnątrzwspólnotowym, obowiązkowo musi zarejestrować się w Systemie Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS (Excise Movement and Control System). Pobierz instrukcję rejestracji w systemie EMCS.

W przypadku wyrobów akcyzowych, które nie są objęte systemem zharmonizowanej akcyzy na terytorium całej Unii Europejskiej (np. oleje smarowe), procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie wyłącznie na terytorium kraju.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym - art. 48-55, 64-65, 84;
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;
 • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
 • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej;
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego;
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego;
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego;
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych;
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy;
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia;
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego;
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego;
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe;
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy.

Na podst. biznes.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Program „Pierwsze Mieszkanie” - jest projekt

Program „Pierwsze Mieszkanie” - jest projekt

Zgodnie z zapowiedzią ministra Waldemara Budy już za kilka miesięcy dostępne będą instrumenty finansowe dla osób, które są gotowe kupić pierwsze M i tych, które planują to w perspektywie następnych kilku lat. Projekt ustawy w tej sprawie został na początku lutego skierowany (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która (...)

Czy Naczelnik Urzędu Celnego ma obowiązek oceniać, czy towary mogą być dopuszczone do obrotu - opinia prawna

Czy Naczelnik Urzędu Celnego ma obowiązek oceniać, czy towary mogą być dopuszczone do obrotu - opinia prawna

Stan faktyczny Czy jeśli Naczelnik Urzędu Celnego zatwierdził regulamin funkcjonowania składu podatkowego, w którym produkuje się wyroby akcyzowe zharmonizowane ponosi odpowiedzialność prawną, gdy w toku produkcji okazało się, że wyroby tam produkowane nie spełniają norm towarów (...)

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

Co przewiduje ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym? Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.). Zgodnie z treścią uzasadnienia celem nowelizacji jest wprowadzenie regulacji (...)

Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

Poznaj najważniejsze zmiany dotyczące deklaracji akcyzowych, które weszły w życie od 1 lipca 2021 r.  Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 694) do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. (...)

Składamy deklaracje podatkowe

Składamy deklaracje podatkowe

Rozliczenie z urzędem skarbowym – złożenie deklaracji PIT i zapłata podatk - to podstawowe obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Jaką deklarację PIT wybrać, jak przygotować i podpisać deklaracje podatkowe: PIT, CIT, VAT. Deklaracje papierowe czy elektroniczne Kiedy można złożyć deklarację (...)

Zmiany w zakresie obrotu suszem tytoniowym

Zmiany w zakresie obrotu suszem tytoniowym

Nowelizacja z dnia 27 października 2017 r. ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych ma zadanie ograniczyć szarą strefę w obrocie wyrobami tytoniowymi. Stanowi ona element pakietu ustaw uszczelniających system podatkowy. Krajowa produkcja suszu (...)

Uderzenie w szarą strefę w obrocie wyrobami tytoniowymi

Uderzenie w szarą strefę w obrocie wyrobami tytoniowymi

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, przedłożony przez ministra rozwoju (...)

Wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw

Wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw

Przedłużenie korzystnych rozwiązań dotyczących sprzedaży paliw Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przedłużającą wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw. Będzie ono obowiązywało do 30 czerwca 2023 r. To kolejne przedłużenie aktualnie (...)

Kradzież nie jest dostawą w VAT

Kradzież nie jest dostawą w VAT

14 lipca br. w sprawie firmy British American Tabacco i Newman Shipping & Agency Company przeciwko Belgii Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał w trybie prejudycjalnym wyrok dotyczący interpretacji VI Dyrektywy VAT, w którym uznał, co następuje: 1) Kradzież towarów nie stanowi (...)

Opłaty „cukrowa” i „małpkowa” we właściwości resortu finansów

Opłaty „cukrowa” i „małpkowa” we właściwości resortu finansów

Podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw przenosi na Ministra Finansów właściwość co do interpretowania przepisów dotyczących opłat „cukrowej” i „małpkowej”. Dyrektor KIS będzie wydawał interpretacje (...)

Zbiorniki na paliwo w składach podatkowych nadal nie wymagają legalizacji

Zbiorniki na paliwo w składach podatkowych nadal nie wymagają legalizacji

Jakie nowe przepisy dotyczą warunków prowadzenia składów podatkowych?Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych obowiązuje od 31 grudnia 2008 r. Na czym polegają zmiany?Dotąd (...)

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Ten artykuł ma na cel wyjaśnienie zagadnień finalizacji transakcji w okresach przejściowych występujących w sytuacji tworzenia i kończenia funkcjonowania grupy VAT. Od 2023 r. będzie można bowiem tworzyć grupy VAT.  Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Transakcje (...)

Rok podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych

Rok podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych

Generalne zasady Wybór roku jest ważny z punktu widzenia obowiązków podatnika określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).  Zasadą jest, że rok podatkowy jest taki sam jak rok kalendarzowy. Jakie są wyjątki? Podatnik może wybrać na (...)

Rozliczenie straty w PGK

Rozliczenie straty w PGK

Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 19 października 2021 r., nr DD6.8202.4.2021, dotyczy obliczania bezpośrednio kolejno następujących po sobie 5 lat podatkowych dla celów rozliczenia przez spółki strat powstałych i nierozliczonych (...)

Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

W podatku od spadku i darowizn dla ustalenia obowiązującego stanu prawnego w pierwszej kolejności należy ustalić, kiedy nastąpiło nabycie (tj. śmierć osoby, po której nabywamy określone rzeczy). Poniższe wyjaśnienia odnoszą się do nabycia tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe (...)

Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych

Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych

Ogólnie mówiąc, zobowiązanie podatkowe podatnika może powstać albo z mocy prawa, albo przez doręczenie decyzji organu podatkowego. Czym są w ogóle zobowiązania podatkowe? Jakie są sposoby powstawania zobowiązań podatkowych? Zobowiązania podatkowe - co to takiego? Zgodnie (...)

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

Dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c ustawy Ordynacji podatkowej zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie (tj. o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego), należy doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony (...)

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

Przedsiębiorca przesyłowy, który zawarł z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę o ustanowienie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nie musiał płacić podatku od nieruchomości (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która (...)

Czy Naczelnik Urzędu Celnego ma obowiązek oceniać, czy towary mogą być dopuszczone do obrotu - opinia prawna

Czy Naczelnik Urzędu Celnego ma obowiązek oceniać, czy towary mogą być dopuszczone do obrotu - opinia prawna

Stan faktyczny Czy jeśli Naczelnik Urzędu Celnego zatwierdził regulamin funkcjonowania składu podatkowego, w którym produkuje się wyroby akcyzowe zharmonizowane ponosi odpowiedzialność prawną, gdy w toku produkcji okazało się, że wyroby tam produkowane nie spełniają norm towarów (...)

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

Co przewiduje ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym? Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.). Zgodnie z treścią uzasadnienia celem nowelizacji jest wprowadzenie regulacji (...)

Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

Poznaj najważniejsze zmiany dotyczące deklaracji akcyzowych, które weszły w życie od 1 lipca 2021 r.  Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 694) do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. (...)

Składamy deklaracje podatkowe

Składamy deklaracje podatkowe

Rozliczenie z urzędem skarbowym – złożenie deklaracji PIT i zapłata podatk - to podstawowe obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Jaką deklarację PIT wybrać, jak przygotować i podpisać deklaracje podatkowe: PIT, CIT, VAT. Deklaracje papierowe czy elektroniczne Kiedy można złożyć deklarację (...)

Zmiany w zakresie obrotu suszem tytoniowym

Zmiany w zakresie obrotu suszem tytoniowym

Nowelizacja z dnia 27 października 2017 r. ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych ma zadanie ograniczyć szarą strefę w obrocie wyrobami tytoniowymi. Stanowi ona element pakietu ustaw uszczelniających system podatkowy. Krajowa produkcja suszu (...)

Uderzenie w szarą strefę w obrocie wyrobami tytoniowymi

Uderzenie w szarą strefę w obrocie wyrobami tytoniowymi

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, przedłożony przez ministra rozwoju (...)

Wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw

Wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw

Przedłużenie korzystnych rozwiązań dotyczących sprzedaży paliw Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przedłużającą wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw. Będzie ono obowiązywało do 30 czerwca 2023 r. To kolejne przedłużenie aktualnie (...)

Kradzież nie jest dostawą w VAT

Kradzież nie jest dostawą w VAT

14 lipca br. w sprawie firmy British American Tabacco i Newman Shipping & Agency Company przeciwko Belgii Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał w trybie prejudycjalnym wyrok dotyczący interpretacji VI Dyrektywy VAT, w którym uznał, co następuje: 1) Kradzież towarów nie stanowi (...)

Opłaty „cukrowa” i „małpkowa” we właściwości resortu finansów

Opłaty „cukrowa” i „małpkowa” we właściwości resortu finansów

Podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw przenosi na Ministra Finansów właściwość co do interpretowania przepisów dotyczących opłat „cukrowej” i „małpkowej”. Dyrektor KIS będzie wydawał interpretacje (...)

Zbiorniki na paliwo w składach podatkowych nadal nie wymagają legalizacji

Zbiorniki na paliwo w składach podatkowych nadal nie wymagają legalizacji

Jakie nowe przepisy dotyczą warunków prowadzenia składów podatkowych?Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych obowiązuje od 31 grudnia 2008 r. Na czym polegają zmiany?Dotąd (...)

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Ten artykuł ma na cel wyjaśnienie zagadnień finalizacji transakcji w okresach przejściowych występujących w sytuacji tworzenia i kończenia funkcjonowania grupy VAT. Od 2023 r. będzie można bowiem tworzyć grupy VAT.  Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Transakcje (...)

Rok podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych

Rok podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych

Generalne zasady Wybór roku jest ważny z punktu widzenia obowiązków podatnika określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).  Zasadą jest, że rok podatkowy jest taki sam jak rok kalendarzowy. Jakie są wyjątki? Podatnik może wybrać na (...)

Rozliczenie straty w PGK

Rozliczenie straty w PGK

Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 19 października 2021 r., nr DD6.8202.4.2021, dotyczy obliczania bezpośrednio kolejno następujących po sobie 5 lat podatkowych dla celów rozliczenia przez spółki strat powstałych i nierozliczonych (...)

Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

W podatku od spadku i darowizn dla ustalenia obowiązującego stanu prawnego w pierwszej kolejności należy ustalić, kiedy nastąpiło nabycie (tj. śmierć osoby, po której nabywamy określone rzeczy). Poniższe wyjaśnienia odnoszą się do nabycia tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe (...)

Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych

Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych

Ogólnie mówiąc, zobowiązanie podatkowe podatnika może powstać albo z mocy prawa, albo przez doręczenie decyzji organu podatkowego. Czym są w ogóle zobowiązania podatkowe? Jakie są sposoby powstawania zobowiązań podatkowych? Zobowiązania podatkowe - co to takiego? Zgodnie (...)

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

Dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c ustawy Ordynacji podatkowej zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie (tj. o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego), należy doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony (...)

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

Przedsiębiorca przesyłowy, który zawarł z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę o ustanowienie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nie musiał płacić podatku od nieruchomości (...)

Obowiązek podatkowy po dziale spadku - opinia prawna

Obowiązek podatkowy po dziale spadku - opinia prawna

Stan faktyczny Na podstawie postanowienia Sądu podział spadku po Ojcu dał mi prawo do 1/3 spadku, matce także 1/3, zaś wnukom po nieżyjącym bracie po 1/6. Jako spadek należy rozumieć mieszkanie (własnościowe spółdzielcze). W mieszkaniu tym mieszkam wraz z matką ponad 40 lat, mieszkanie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Definicja składu podatkowego

Definicja składu podatkowego

Co oznacza pojęcie "skład podatkowy"? Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym składem podatkowym jest miejsce określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego, podlegające szczególnemu nadzorowi podatkowemu na podstawie przepisów o służbie celnej, w którym wyroby (...)

Zabezpieczenie generalne akcyzy

Zabezpieczenie generalne akcyzy

Firma złożyła wniosek na prowadzenie składu podatkowego. Następnie musi złożyć wniosek na przyjęcie zabezpieczenia akcyzowego. We wniosku na skład podatkowy zaznacza się jakie produkty (oznaczone kodami CN) będą przyjmowane do składu. Czy zabezpieczenie akcyzy – generalne - jest wspólne (...)

Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

Statek pływa pomiędzy dwoma portami Unii Europejskiej. Na pokładzie statku są bary, w których pasażerowie mogą nabywać alkohol, który będzie bezpośrednio spożyty na pokładzie statku. Jakie przepisy regulują dostawy towarów akcyzowych, które będą przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji (...)

Umowa darowizny a obowiązek podatkowy

Umowa darowizny a obowiązek podatkowy

Czy darowizna od rodziców musi być uwzględniona w zeznaniu podatkowym przez którąś ze stron, a jeżeli nie, to jaką kwotę można otrzymać od każdego z rodziców. Czy samochód kupiony za te pieniądze z darowizny podlega podziałowi majątkowemu przy rozwodzie? Darowizny nie trzeba wykazywać (...)

Podatek od spadku przy nabyciu kamienicy

Podatek od spadku przy nabyciu kamienicy

Otrzymałem spadek, w skład którego wchodzi udział w własności kamienicy, w której wszystkie mieszkania zajęte są przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym, określonym w ustawie o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. (...)

Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

Na podstawie postanowienia Sądu z dnia 5.09.2006 r. spadek po zmarłym dnia 15.02.2006 r. JK nabyli: żona i dwójka dzieci (w tym jeden małoletni - lat 16) w udziale wynoszącym 1/3 część. Przedmiotem masy spadkowej są: nieruchomość o pow. 531 m2 zabudowana domem mieszkalnym o łącznej pow. (...)

Jednofazowość podatku akcyzowego

Jednofazowość podatku akcyzowego

Firma dokonuje importu bazy kosmetyków - mieszaniny chemicznej, jednak określonej już jako woda toaletowa. Przy imporcie opłacany jest VAT oraz akcyza. Następnie firma rozcieńcza wspomnianą stężoną wodę toaletową alkoholem etylowym, co skutkuje powstaniem finalnej wersji produktu, który (...)

Dziedziczenie a wspólność majątkowa

Dziedziczenie a wspólność majątkowa

Odziedziczyłem po dziadku spadek - mieszkane spółdzielcze własnościowe. Chcę tą nieruchomość wnieść jako darowiznę do wspólnego majątku, tak aby i żona mogła tym dysponować. Jakie koszty podatkowe poniosę z tego tytułu lub jak je obliczyć ? Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (...)

Podatek od spadków

Podatek od spadków

Ojciec zmarł w 1986 roku a matka w 2005 roku. Spadkobiercami są troje dzieci. Przedmiotem spadku jest nieruchomość rolna oraz nieruchomość zabudowana. Postanowienie sądu o nabyciu spadku uprawomocniło sie w dniu 02-10-2010 roku. W jaki sposób należy opodatkować prawo do tego spadku? Jaka jest (...)

Podatek VAT od sprzedaży działek budowlanych

Podatek VAT od sprzedaży działek budowlanych

Jestem właścicielem kilku działek budowlanych. Obecnie zamierzam je sprzedać. Czy to prawda że od transakcji tej będę musiał odprowadzić podatek VAT? Nadmieniam, że jestem osobą fizyczną i nie prowadzę, żadnej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 (...)

Pomoc de minimis a podatek od nieruchomości

Pomoc de minimis a podatek od nieruchomości

W związku z podjętą uchwałą w sprawie ustalenia programu pomocowego w ramach pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy o następującej treści: Ustala się program pomocowy polegający na zwolnieniu od podatku od nieruchomości: 1) gruntów, budynków (...)

Spadek i podatek

Spadek i podatek

Właśnie otrzymałem z sądu prawomocne postanowienie o nabyciu spadku po babci i dziadku (nie było rozdzielności majątkowej). W skład spadku wchodzi mieszkanie spółdzielcze własnościowe. Dziadek i babcia spisali jednobrzmiące testamenty w 1992 roku, powołując mnie do całości spadku. Dziadek (...)

Spółka cywilna a KPiR a dwóch wspólników, czy należy prowadzić dwie takie księgi?

Spółka cywilna a KPiR a dwóch wspólników, czy należy prowadzić dwie takie księgi?

Spółka cywilna, księga przychodów i rozchodów a dwóch (lub więcej) wspólników. Czy w przypadku spółki cywilnej, w skład której wchodzi dwóch wspólników, spółka rozliczająca się księgą przodów i rozchodów - należy prowadzić dwie takie księgi (osobna dla każdego ze wspólników), (...)

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Otrzymałem do wypełnienia Informację w sprawie podatku od nieruchomości IN-1. Zgodnie ze stanem faktycznym wpisałem tam lokal mieszkalny, którego jestem właścicielem. W skład całego budynku wchodzi też stodoła (budynek gospodarczy), który nie jest moją wyłączną własnością, mam jedynie (...)

Powstanie obowiązku podatkowego przy spadkobraniu

Powstanie obowiązku podatkowego przy spadkobraniu

W grudniu 2004 zmarł mój ojciec. Nie pozostawił testamentu. W skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość w postaci domu (prawdopodobnie większy niż 110 m2) oraz samochód. W domu mieszka moja matka oraz brat. Mam jeszcze siostrę. Tytuł własności domu jest na ojca i matkę, samochód zarejestrowany (...)

Definicja składu podatkowego

Definicja składu podatkowego

Co oznacza pojęcie "skład podatkowy"? Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym składem podatkowym jest miejsce określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego, podlegające szczególnemu nadzorowi podatkowemu na podstawie przepisów o służbie celnej, w którym wyroby (...)

Zabezpieczenie generalne akcyzy

Zabezpieczenie generalne akcyzy

Firma złożyła wniosek na prowadzenie składu podatkowego. Następnie musi złożyć wniosek na przyjęcie zabezpieczenia akcyzowego. We wniosku na skład podatkowy zaznacza się jakie produkty (oznaczone kodami CN) będą przyjmowane do składu. Czy zabezpieczenie akcyzy – generalne - jest wspólne (...)

Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

Statek pływa pomiędzy dwoma portami Unii Europejskiej. Na pokładzie statku są bary, w których pasażerowie mogą nabywać alkohol, który będzie bezpośrednio spożyty na pokładzie statku. Jakie przepisy regulują dostawy towarów akcyzowych, które będą przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji (...)

Umowa darowizny a obowiązek podatkowy

Umowa darowizny a obowiązek podatkowy

Czy darowizna od rodziców musi być uwzględniona w zeznaniu podatkowym przez którąś ze stron, a jeżeli nie, to jaką kwotę można otrzymać od każdego z rodziców. Czy samochód kupiony za te pieniądze z darowizny podlega podziałowi majątkowemu przy rozwodzie? Darowizny nie trzeba wykazywać (...)

Podatek od spadku przy nabyciu kamienicy

Podatek od spadku przy nabyciu kamienicy

Otrzymałem spadek, w skład którego wchodzi udział w własności kamienicy, w której wszystkie mieszkania zajęte są przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym, określonym w ustawie o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. (...)

Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

Na podstawie postanowienia Sądu z dnia 5.09.2006 r. spadek po zmarłym dnia 15.02.2006 r. JK nabyli: żona i dwójka dzieci (w tym jeden małoletni - lat 16) w udziale wynoszącym 1/3 część. Przedmiotem masy spadkowej są: nieruchomość o pow. 531 m2 zabudowana domem mieszkalnym o łącznej pow. (...)

Jednofazowość podatku akcyzowego

Jednofazowość podatku akcyzowego

Firma dokonuje importu bazy kosmetyków - mieszaniny chemicznej, jednak określonej już jako woda toaletowa. Przy imporcie opłacany jest VAT oraz akcyza. Następnie firma rozcieńcza wspomnianą stężoną wodę toaletową alkoholem etylowym, co skutkuje powstaniem finalnej wersji produktu, który (...)

Dziedziczenie a wspólność majątkowa

Dziedziczenie a wspólność majątkowa

Odziedziczyłem po dziadku spadek - mieszkane spółdzielcze własnościowe. Chcę tą nieruchomość wnieść jako darowiznę do wspólnego majątku, tak aby i żona mogła tym dysponować. Jakie koszty podatkowe poniosę z tego tytułu lub jak je obliczyć ? Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (...)

Podatek od spadków

Podatek od spadków

Ojciec zmarł w 1986 roku a matka w 2005 roku. Spadkobiercami są troje dzieci. Przedmiotem spadku jest nieruchomość rolna oraz nieruchomość zabudowana. Postanowienie sądu o nabyciu spadku uprawomocniło sie w dniu 02-10-2010 roku. W jaki sposób należy opodatkować prawo do tego spadku? Jaka jest (...)

Podatek VAT od sprzedaży działek budowlanych

Podatek VAT od sprzedaży działek budowlanych

Jestem właścicielem kilku działek budowlanych. Obecnie zamierzam je sprzedać. Czy to prawda że od transakcji tej będę musiał odprowadzić podatek VAT? Nadmieniam, że jestem osobą fizyczną i nie prowadzę, żadnej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 (...)

Pomoc de minimis a podatek od nieruchomości

Pomoc de minimis a podatek od nieruchomości

W związku z podjętą uchwałą w sprawie ustalenia programu pomocowego w ramach pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy o następującej treści: Ustala się program pomocowy polegający na zwolnieniu od podatku od nieruchomości: 1) gruntów, budynków (...)

Spadek i podatek

Spadek i podatek

Właśnie otrzymałem z sądu prawomocne postanowienie o nabyciu spadku po babci i dziadku (nie było rozdzielności majątkowej). W skład spadku wchodzi mieszkanie spółdzielcze własnościowe. Dziadek i babcia spisali jednobrzmiące testamenty w 1992 roku, powołując mnie do całości spadku. Dziadek (...)

Spółka cywilna a KPiR a dwóch wspólników, czy należy prowadzić dwie takie księgi?

Spółka cywilna a KPiR a dwóch wspólników, czy należy prowadzić dwie takie księgi?

Spółka cywilna, księga przychodów i rozchodów a dwóch (lub więcej) wspólników. Czy w przypadku spółki cywilnej, w skład której wchodzi dwóch wspólników, spółka rozliczająca się księgą przodów i rozchodów - należy prowadzić dwie takie księgi (osobna dla każdego ze wspólników), (...)

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Otrzymałem do wypełnienia Informację w sprawie podatku od nieruchomości IN-1. Zgodnie ze stanem faktycznym wpisałem tam lokal mieszkalny, którego jestem właścicielem. W skład całego budynku wchodzi też stodoła (budynek gospodarczy), który nie jest moją wyłączną własnością, mam jedynie (...)

Powstanie obowiązku podatkowego przy spadkobraniu

Powstanie obowiązku podatkowego przy spadkobraniu

W grudniu 2004 zmarł mój ojciec. Nie pozostawił testamentu. W skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość w postaci domu (prawdopodobnie większy niż 110 m2) oraz samochód. W domu mieszka moja matka oraz brat. Mam jeszcze siostrę. Tytuł własności domu jest na ojca i matkę, samochód zarejestrowany (...)

Gospodarstwo rolne w spadku

Gospodarstwo rolne w spadku

Moja mama wraz ze swoim bratem nabyli w drodze spadku gospodarstwo rolne, każde w 1/2 wysokości. Czy po orzeczeniu Sądu o stwierdzeniu nabyciu tego gospodarstwa w drodze spadku będą ponosić jakieś koszty w Urzędzie Skarbowym? Art. 4 ustawy podatku od spadków i darowizn stanowi, że zwalnia się (...)