24.10.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Specustawa mieszkaniowa poprawi dostępność

Jaki jest cel ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących?

Skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowej z 5 lat do roku oraz określenie standardów dla tych inwestycji - to cele specustawy mieszkaniowej. Standardy dotyczą odległości budowanych inwestycji od szkół czy przystanków komunikacji miejskiej. 

Priorytetem ustawy jest przyspieszenie budowy nowych budynków mieszkalnych. Chodzi więc o przyjęcie rozwiązań upraszczających i usprawniających procedury administracyjne związane z realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. 

Ustawa wprowadza szczególne zasady lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących i ma charakter „specustawy”. 

Specustawa pozwoli na „uruchomienie” gruntów, które dotąd nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, w tym gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast, a także pokolejowych, powojskowych i poprzemysłowych.

Porady prawne

Zmiany dotyczą także wprowadzenia do prawa budowlanego w szerszym niż dotychczas zakresie wymogu dostępności.

Jakie zmiany wprowadza ustawa?

Ustawa przewiduje skrócenie z 5 lat do roku okresu przygotowania inwestycji mieszkaniowych i określenie ich standardów, m.in. odległości od szkół czy przystanków komunikacji miejskiej.

Ustawa wprowadza dla inwestora standardy urbanistyczne. Inwestycja musi mieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a minimalna szerokość drogi wewnętrznej nie może być mniejsza niż 6 m. Przystanki komunikacji miejskiej muszą być w odległości 1 km od budowanych mieszkań, jednak w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców muszą być bliżej – do 500 m. Szkoły i przedszkola powinny być budowane w odległości 3 km, a w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców – 1,5 km. Ponadto inwestycja musi być realizowana na terenie zapewniającym dostęp do terenów rekreacyjnych, w takich samych odległościach, jak w przypadku szkół i przedszkoli.

Wprowadzono też standardy dotyczące wysokości budynków. W miastach do 100 tys. mieszkańców mogą one mieć maksymalnie 4 kondygnacje, a w większych – 14 kondygnacji. Jeśli w okolicy 500 m znajdują się już inwestycje mieszkaniowe o wyższych kondygnacjach, to powstająca w oparciu o przepisy specustawy inwestycja może mieć tyle pięter, ile sąsiadująca z nią istniejąca zabudowa.

Ustawa pozwoli ponadto na wykorzystanie gruntów, które dotąd nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, w tym gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast, a także pokolejowych, powojskowych i poprzemysłowych.

Ustawa będzie obowiązywać przez 10 lat.

Usprawnienie budowy mieszkań

Redukcja obciążeń administracyjnoprawnych związanych z realizacją inwestycji mieszkaniowych pozwoli na ograniczenie istotnych ryzyk inwestycyjnych, a tym samym zwiększy możliwość przygotowania takich inwestycji oraz ich przeprowadzenia w sposób sprawny i efektywny.

Z przepisów ustawy będą mogły korzystać wszelkie podmioty realizujące inwestycje mieszkaniowe, o ile tylko spełniać będą standardy przewidziane w ustawie. Jednocześnie ustawa nie wyłącza możliwości przygotowania lub realizacji całości lub części inwestycji mieszkaniowych lub inwestycji towarzyszących na zasadach ogólnych określonych w odrębnych przepisach.

W art. 2 zdefiniowano pojęcia, którymi posługuje się ustawa. W szczególności wskazano, iż inwestycja mieszkaniowa oznacza przedsięwzięcie obejmujące budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę, w wyniku której powstanie budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wraz z urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi, drogami wewnętrznymi, a także roboty budowlane niezbędne do obsługi oraz prawidłowego wykonania tych prac. Inwestycję mieszkaniową stanowią również części budynków przeznaczone na działalność handlową lub usługową.

W przepisie art. 5 wskazano, iż inwestycji mieszkaniowych lub inwestycji towarzyszących nie lokalizuje się na terenach podlegających ochronie przed lokalizowaniem lub zabudową na podstawie odrębnych przepisów, chyba że w trybie przepisów przewidujących tę ochronę inwestor uzyska zgodę na lokalizację inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej. Analogiczną ochroną objęto również otuliny form ochrony przyrody, rodzinne ogrody działkowe oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 3 ustawy, inwestycję mieszkaniową lub inwestycję towarzyszącą realizuje się niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem, że nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego. Warunek niesprzeczności ze studium nie będzie dotyczył jednak terenów, które w przeszłości były wykorzystywane jako tereny kolejowe, wojskowe, produkcyjne lub po usługach pocztowych, a obecnie funkcje te nie są na tych terenach realizowane (art. 5 ust. 4).

Przygotowanie inwestycji mieszkaniowej będzie poprzedzać sporządzenie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej uzasadniającej rozwiązanie funkcjonalno-przestrzenne inwestycji mieszkaniowej, z uwzględnieniem charakteru zabudowy miejscowości i okolicy, w której inwestycja mieszkaniowa ma być zlokalizowana. W celu zagwarantowania wysokiej jakości koncepcji urbanistyczno-architektonicznych wskazano, że koncepcje te mogą sporządzać wyłącznie osoby o odpowiednich kwalifikacjach (art. 6).

W przypadku zamiaru realizacji inwestycji mieszkaniowej inwestor występuje, za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta), z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji do właściwej miejscowo rady gminy (art. 7 ust. 1). Rada gminy podejmuje uchwałę o ustaleniu lokalizacji lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji w terminie 60 dni od dnia złożenia przez inwestora wniosku. Rada gminy podejmując uchwałę bierze pod uwagę stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy oraz potrzeby i możliwości rozwoju gminy wynikające z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (art. 7 ust. 4).

Ustawa przewiduje, że wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej może dotyczyć również inwestycji towarzyszącej, jeżeli jest ona objęta tym samym zamierzeniem inwestycyjnym co inwestycja mieszkaniowa. Do czasu podjęcia przez radę gminy uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji inwestor będzie mógł modyfikować wniosek. Modyfikacja może wynikać m.in. ze zgłoszonych uwag, przedstawionych opinii oraz dokonanych uzgodnień wniosku. Informację o opiniach oraz stanowiskach wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje inwestorowi, który może na ich podstawie dokonać modyfikacji wniosku. W przypadku modyfikacji przez inwestora wniosek będzie podlegał ponownemu upublicznieniu, a także opiniowaniu i uzgadnianiu.

W ustawie przewidziano również, że uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wygasa, jeżeli przed upływem 3 lat od dnia opublikowania uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji mieszkaniowej nie stała się ostateczna.

Rozszerzenie formuły najmu instytucjonalnego 

Ustawa zawiera także zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego dotyczące m.in. rozszerzenia formuły najmu instytucjonalnego o umowę najmu z docelowym przeniesieniem własności lokalu. Na potrzeby umowy najmu z docelowym przeniesieniem własności dodane zostaną art. 19k–19r uwzględniające specyfikę tego rodzaju umowy.

Lepsza dostępność

Kluczowe zmiany dotyczą ustawy Prawo budowalne, gdzie dostępność oznacza, że nowo wznoszone budynki użyteczności publicznej i wielorodzinne budynki mieszkalne będą uwzględniać potrzeby i możliwości osób o szczególnej sytuacji życiowej, takich jak osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze czy rodziny z małymi dziećmi.

Nowa regulacja uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami innymi niż wyłącznie niepełnosprawność ruchowa. Potrzeby takie opisuje artykuł 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r.

- "Trzeba pamiętać, że w starzejącym się społeczeństwie szybko wzrasta liczba osób o szczególnych potrzebach mieszkaniowych. Syndrom więźniów czwartego piętra doskonale obrazuje bariery z jakimi muszą się mierzyć osoby o ograniczonej sprawności, szczególnie seniorzy" - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

- "Dostępne mieszkanie i przyjazna przestrzeń lokalna to warunek samodzielności i niezależności każdego z nas. Dlatego też zaproponowane przez rząd rozwiązania pomogą zapobiegać wykluczeniu osób starszych, osób z niepełnosprawnościami i rodziców z dziećmi w wózkach" - stwierdził wiceminister Artur Soboń.

W ustawie zawarto również wymóg zapewnienia minimalnego udziału lokali mieszkalnych dostępnych dla osób o szczególnych potrzebach, co oznacza że przynajmniej część mieszkań będzie spełniała parametry, które pozwolą je uznać za dostępne. Dotyczy to w szczególności dźwigów osobowych, odpowiedniej szerokości korytarzy, drzwi bez progów, zarówno w części wspólnej budynku, jak i w mieszkaniach.

Spełnienie tych wymogów będzie wykazywane w projekcie architektoniczno-budowlanym, a organy nadzoru budowalnego będą zobowiązane do weryfikowania projektu pod kątem zapewnienia dostępności na etapie kontroli przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Ustawa wskazuje także, że odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych nie mogą wpłynąć w sposób negatywny na poziom dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej.

Kiedy nowe przepisy mają obowiązywać?

Ustawa ma charakter incydentalny, straci ona moc z dniem 31 grudnia 2028 r.

Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 22 sierpnia 2018 r., z wyjątkiem:

  • art. 42 i art. 48 które weszły w życie z dniem ogłoszenia, tj. 7 sierpnia br. (dotyczy przepisów o najmie okazjonalnym);
  • art. 39, art. 50 i art. 52, które weszły w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 7 września 2018 r. (wyłączenie, w granicach administracyjnych miast, stosowania ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - art. 39, nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego -art. 50 i prawo pierwokupu przysługujące KZN – art. 52).

Zob. też: Co przyniesie specustawa mieszkaniowa?

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Specustawa mieszkaniowa w drodze

Specustawa mieszkaniowa w drodze

Specustawa mieszkaniowej po konsultacjach publicznych Zgoda na realizację inwestycji mieszkaniowej będzie zależała od gminy – nie od wojewody. Na etapie wniosku inwestora trzeba będzie przedstawić koncepcję inwestycji – założenia urbanistyczne. To niektóre efekty konsultacji (...)

Co przyniesie specustawa mieszkaniowa?

Co przyniesie specustawa mieszkaniowa?

Tzw. specustawa mieszkaniowa ma na celu skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowych z 5 lat do roku oraz określenie standardów dla tych inwestycji. Standardy dotyczą odległości budowanych inwestycji od szkół czy przystanków komunikacji miejskiej. W konsekwencji (...)

Zmiany w programie Mieszkanie Plus i uwłaszczeniu

Zmiany w programie Mieszkanie Plus i uwłaszczeniu

Ważne zmiany w programie Mieszkanie Plus i uwłaszczeniu Spółki Skarbu Państwa otrzymają pełną (100%) wartość nieruchomości przekazanych na potrzeby programu Mieszkanie Plus a Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Agencja Mienia Wojskowego (AMW) niemal pełną (90%), (...)

„Bank ziemi” programu „Mieszkanie Plus” urośnie?

„Bank ziemi” programu „Mieszkanie Plus” urośnie?

„Bank ziemi” programu „Mieszkanie Plus” będzie większy. Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości. To zwiększy zasób gruntów, które będą mogły zostać wykorzystane na cele mieszkaniowe przez Krajowy Zasób (...)

Co przyniesie specustawa mieszkaniowa?

Co przyniesie specustawa mieszkaniowa?

Tzw. specustawa mieszkaniowa ma na celu skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowych z 5 lat do roku oraz określenie standardów dla tych inwestycji. Standardy dotyczą odległości budowanych inwestycji od szkół czy przystanków komunikacji miejskiej. W konsekwencji (...)

Zmiany w programie Mieszkanie Plus i uwłaszczeniu

Zmiany w programie Mieszkanie Plus i uwłaszczeniu

Ważne zmiany w programie Mieszkanie Plus i uwłaszczeniu Spółki Skarbu Państwa otrzymają pełną (100%) wartość nieruchomości przekazanych na potrzeby programu Mieszkanie Plus a Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Agencja Mienia Wojskowego (AMW) niemal pełną (90%), (...)

Specustawa mieszkaniowa w drodze

Specustawa mieszkaniowa w drodze

Specustawa mieszkaniowej po konsultacjach publicznych Zgoda na realizację inwestycji mieszkaniowej będzie zależała od gminy – nie od wojewody. Na etapie wniosku inwestora trzeba będzie przedstawić koncepcję inwestycji – założenia urbanistyczne. To niektóre efekty konsultacji (...)

„Bank ziemi” programu „Mieszkanie Plus” urośnie?

„Bank ziemi” programu „Mieszkanie Plus” urośnie?

„Bank ziemi” programu „Mieszkanie Plus” będzie większy. Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości. To zwiększy zasób gruntów, które będą mogły zostać wykorzystane na cele mieszkaniowe przez Krajowy Zasób (...)

Co przyniesie specustawa mieszkaniowa?

Co przyniesie specustawa mieszkaniowa?

Tzw. specustawa mieszkaniowa ma na celu skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowych z 5 lat do roku oraz określenie standardów dla tych inwestycji. Standardy dotyczą odległości budowanych inwestycji od szkół czy przystanków komunikacji miejskiej. W konsekwencji (...)

XIX Konferencja

XIX Konferencja "Budowa i utrzymanie domów mieszkalnych" w Spale

Na zaproszenie władz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa 7 października br. w corocznej konferencji spalskiej, wzięli udział Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń i Olgierd Dziekoński. Tematem tegorocznego spotkania jest „Stan mieszkalnictwa (...)

Nowy Polski Ład

Nowy Polski Ład

Polski Ład to plan odbudowy naszej gospodarki.  Restart podatkowy w #PolskiŁad Ważne miejsce w Polskim Ładzie zajmuje restart podatkowy. Rząd chce, by system podatkowy w Polsce był bardziej sprawiedliwy. Podnosi kwotę wolną do 30 tys. zł i podwyższa limit dla drugiego (...)

Reforma planowania przestrzennego w konsultacjach

Reforma planowania przestrzennego w konsultacjach

Trwają prekonsultacje założeń reformy planowania przestrzennego – dokumentu, który poprawi jakość przestrzeni oraz podniesie komfort życia mieszkańców Polski. W dniach 15-17 lutego 2021 r. odbywają się konsultacyjne spotkania online z gronem ekspertów i praktyków (...)

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

W jakim trybie prowadzone jest postępowanie o zamówienie puybliczne? Według ustawy, zamówienia publicznego udziela się w jednym z sześciu trybów: przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, przetargu dwustopniowego, negocjacji z zachowaniem konkurencji, zapytania o cenę, zamówienia (...)

Co przyniesie specustawa mieszkaniowa?

Co przyniesie specustawa mieszkaniowa?

Tzw. specustawa mieszkaniowa ma na celu skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowych z 5 lat do roku oraz określenie standardów dla tych inwestycji. Standardy dotyczą odległości budowanych inwestycji od szkół czy przystanków komunikacji miejskiej. W konsekwencji (...)

XIX Konferencja

XIX Konferencja "Budowa i utrzymanie domów mieszkalnych" w Spale

Na zaproszenie władz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa 7 października br. w corocznej konferencji spalskiej, wzięli udział Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń i Olgierd Dziekoński. Tematem tegorocznego spotkania jest „Stan mieszkalnictwa (...)

Nowy Polski Ład

Nowy Polski Ład

Polski Ład to plan odbudowy naszej gospodarki.  Restart podatkowy w #PolskiŁad Ważne miejsce w Polskim Ładzie zajmuje restart podatkowy. Rząd chce, by system podatkowy w Polsce był bardziej sprawiedliwy. Podnosi kwotę wolną do 30 tys. zł i podwyższa limit dla drugiego (...)

Reforma planowania przestrzennego w konsultacjach

Reforma planowania przestrzennego w konsultacjach

Trwają prekonsultacje założeń reformy planowania przestrzennego – dokumentu, który poprawi jakość przestrzeni oraz podniesie komfort życia mieszkańców Polski. W dniach 15-17 lutego 2021 r. odbywają się konsultacyjne spotkania online z gronem ekspertów i praktyków (...)

Specustawa mieszkaniowa w drodze

Specustawa mieszkaniowa w drodze

Specustawa mieszkaniowej po konsultacjach publicznych Zgoda na realizację inwestycji mieszkaniowej będzie zależała od gminy – nie od wojewody. Na etapie wniosku inwestora trzeba będzie przedstawić koncepcję inwestycji – założenia urbanistyczne. To niektóre efekty konsultacji (...)

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

W jakim trybie prowadzone jest postępowanie o zamówienie puybliczne? Według ustawy, zamówienia publicznego udziela się w jednym z sześciu trybów: przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, przetargu dwustopniowego, negocjacji z zachowaniem konkurencji, zapytania o cenę, zamówienia (...)

Warunki legalizacji samowoli budowlanej

Warunki legalizacji samowoli budowlanej

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim dotyczące decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego. Anna i Leon R. wybudowali ganek wejściowy przy budynku mieszkalnym bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. Pomimo zobowiązania, (...)

Warunki legalizacji samowoli budowlanej

Warunki legalizacji samowoli budowlanej

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim dotyczące decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego. Anna i Leon R. wybudowali ganek wejściowy przy budynku mieszkalnym bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. Pomimo zobowiązania, (...)

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Szczegóły nowego pakietu przeciwsuszowego Kończy się przygotowywanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu skutkom suszy. Koncepcja ta wzbudza wiele emocji, głównie za sprawą planowanych opłat z tytułu utraconej retencji, zwanym „podatkiem od zabetonowania”. Jednak projekt (...)

Szersza legalizacja samowoli budowlanych

Szersza legalizacja samowoli budowlanych

Jakie przepisy budowlane się zmienią? Z dniem 6 grudnia 2008 r. wejdzie w życie nowelizacja Prawa budowlanego. Zmiany będą oddziaływać na obywateli ubiegających się o legalizację samowoli budowlanej, przez zrównanie ich sytuacji prawnej, bez względu na fakt obowiązywania (...)

By złożyć skargę, trzeba mieć interes prawny

By złożyć skargę, trzeba mieć interes prawny

Zgodnie z postanowieniami uchwały w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla pewnego terenu, należąca do wspólników spółki cywilnej nieruchomość zaliczona została do terenów o przewadze zabudowy jednorodzinnej. Rada Miasta uchwaliła (...)

Zmiana zagospodarowania przestrzennego a decyzja o rencie planistycznej - opinia prawna

Zmiana zagospodarowania przestrzennego a decyzja o rencie planistycznej - opinia prawna

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe (PPU) od 1993 roku posiadało dwie działki na prawach wieczystego użytkowania. Uchwałą z dnia listopada 2001 roku radni na wniosek PPH dokonali zmiany planu zagospodarowania przestrzennego z funkcji usług podstawowych na funkcję mieszkalną, usługową, (...)

Więcej „podatku od deszczu”?

Więcej „podatku od deszczu”?

Trwają konsultacji projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy 17 sierpnia rozpoczęły się konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Projekt zawiera pakiet działań, które ułatwią (...)

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uregulowana została w ustawie z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: ustawa). Procedurę tę stosuje się, zgodnie z art. 27 wskazanej ustawy, także do zmiany planu miejscowego. Zmiana (...)

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu

  Osoba, która chce kupić działkę pod budowę domu ma dwie możliwości. Może kupić działkę budowlaną albo działkę rolną, której odrolnienie związane jest z wieloma formalnościami. Przed zakupem działki najważniejszą rzeczą jaką musi zrobić każdy inwestor jest sprawdzenie (...)

Jak wybudować dom na działce rolnej?

Jak wybudować dom na działce rolnej?

  Któż nie ma marzeń o własnym domu? Najlepiej położonym w malowniczej okolicy i niezbyt drogim. Problem może się zacząć już w momencie zakupu działki. Aby uniknąć przykrej niespodzianki warto jeszcze przed zakupem sprawdzić przeznaczenie naszej wymarzonej działki w miejscowym (...)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – o co chodzi?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – o co chodzi?

Nieodłącznym elementem związanym z zamiarem zakupu nieruchomości jest analiza jej stanu prawnego. W szczególności istotne jest ustalenie czy obszar nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w związku z tym z jakimi ograniczeniami w zagospodarowaniu (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: akt (...)

Znowelizowane prawo geodezyjne i kartograficzne

Znowelizowane prawo geodezyjne i kartograficzne

Ułatwiony dostęp do danych planistycznych przy pomocy internetu, przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz upowszechnienie zbiorów danych przestrzennych dotyczących dokumentów planistycznych – to efekty zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (...)

Zabudowa siedliskowa - opinia prawna

Zabudowa siedliskowa - opinia prawna

Stan faktycznySytuacja 1. Mam działkę rolną o pow. 1,07 ha. Chcę zbudować na tej działce dom. Nie ma budowli w sąsiedztwie. Słyszałam, że byłoby to możliwe, gdybym miała działkę o pow. większej niż średnia działka rolna w gminie. Zamierzam wydzierżawić 10 ha działki rolnej (średnia (...)

Co przyniesie specustawa mieszkaniowa?

Co przyniesie specustawa mieszkaniowa?

Tzw. specustawa mieszkaniowa ma na celu skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowych z 5 lat do roku oraz określenie standardów dla tych inwestycji. Standardy dotyczą odległości budowanych inwestycji od szkół czy przystanków komunikacji miejskiej. W konsekwencji (...)

Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz niektórych innych ustaw gotowa

Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz niektórych innych ustaw gotowa

Ułatwiony dostęp do danych planistycznych przy pomocy internetu, przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego, upowszechnienie zbiorów danych przestrzennych dotyczących dokumentów planistycznych, to efekty zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Już wkrótce (...)

Odległość ściany od granicy działki...

Odległość ściany od granicy działki...

W przypadku, gdy w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczono sytuowanie budynku w zabudowie jednorodzinnej, zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną, bezpośrednio przy tej granicy, konieczne jest (...)

Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Równocześnie z ustawą o zmianie ustawy – Prawo budowlane, Sejm uchwalił ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa ta ma zastąpić ustawę z 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym. Reguluje ona zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu (...)

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – co wtedy?

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – co wtedy?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy określa między innymi przeznaczenie terenu oraz zasady kształtowania zabudowy na objętych nim obszarach. Nie wszystkie tereny są jednak objęte zakresem obowiązywania planów miejscowych. Jakie kroki powinien wówczas podjąć potencjalny (...)

Obowiązuje już powszechna taksacja nieruchomości

Obowiązuje już powszechna taksacja nieruchomości

2 sierpnia 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości. Konieczność wydania takiego aktu pojawiła się wraz z zasadą, zgodnie z którą powszechna taksacja nieruchomości ma obejmować te nieruchomości, dla których ustala (...)

Pozwolenie na budowę i inne niezbędne formalności przy przebudowie mieszkania - opinia prawna

Pozwolenie na budowę i inne niezbędne formalności przy przebudowie mieszkania - opinia prawna

Stan faktyczny   Jestem właścicielem mieszkania w kamienicy. Wspólnota mieszkaniowa to, łącznie ze mną, 10 lokali i 3 lokale gminne. Mieszkam na poddaszu i chciałbym powiększyć mieszkanie o część strychu, która do niego przylega. Proszę o określenie kolejnych czynności prawnych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Plan zagospodarowania a pozwolenie na budowę

Plan zagospodarowania a pozwolenie na budowę

Czy jeśli plan zagospodarowania mówi: "dopuszcza się nową zabudowę jeśli działka posiada dostępność do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej" a ja nie posiadam na tej działce dostępu do (...)

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Czym jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego? Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ma formę uchwały rady gminy i jest aktem prawa miejscowego. Konsekwencją faktu, iż MPZP jest (...)

Zaskarżenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zaskarżenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Witam. W mojej gminie uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Niestety jego postanowienia są dla mnie niekorzystne. Czy mogę go zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego? (...)

Cel uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Cel uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W jakim celu uchwalany zostaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Zgodnie z art. 14 ust. 1. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu ustalenia przeznaczenia terenów, (...)

Funkcje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Funkcje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jakie funkcje pełni miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Zgodnie z art. 14 ust. 1. Ustawy o planowaniu (...)

Prawo własności a plan zagospodarowania przestrzennego

Prawo własności a plan zagospodarowania przestrzennego

Jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wpływa na wykonywanie prawa własności nieruchomości? Zasadniczo z art. 140 kodeksu cywilnego wynika prawo do swobodnego korzystania z rzeczy. Uprawnienie (...)

Cel sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Cel sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W jakim celu sporządzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany w celu ustalenia przeznaczenia terenów,  (...)

Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jaki charakter prawny ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rozpatrywać można w kategoriach materialnych i formalnych. W kategorii formalnej (...)

Wyłączenie części obszaru gminy spod zakresu obowiązywania Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego

Wyłączenie części obszaru gminy spod zakresu obowiązywania Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego

Czy istnieje możliwość wyłączenia części obszaru gminy spod zakresu obowiązywania Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego? Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego co (...)

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Jestem współwłaścicielem działki.Jeszcze przed jej nabyciem wystąpiłam do urzędu gminy o wydanie warunków zabudowy.Uzyskałam je ,ale w trakcie przygotowania projektu okazało się, że wg.ekspertyzy (...)

Zakup działki rolnej

Zakup działki rolnej

Mam zamiar kupić działkę rolną o powierzchni 1,21 ha. Sprawdziłem hipotekę , działka nie jest obciążona. Podpisałem już wstępną umowę z właścicielem i dałem zaliczkę. Działka podlega (...)

Działka budowlana

Działka budowlana

Mam działkę leżącą w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną. Działka ma nieregularny kształt. Obecnie by poprawić warunki do zabudowy dokupiłam działkę o pow kilkuset metrów - dokupiona (...)

Prawo własności nieruchomości a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Prawo własności nieruchomości a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego modyfikuje wykonywanie prawa własności nieruchomości? Zasadniczo z art. 140 kodeksu cywilnego wynika prawo do swobodnego korzystania z rzeczy. Uprawnienie (...)

Dokonanie podziału a brak planu zagospodarowania

Dokonanie podziału a brak planu zagospodarowania

Od 31 grudnia 2003 roku, tj od czasu kiedy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił swą ważność, staram się w urzędzie gminy o nabycie części nieruchomości gruntowej stanowiącej (...)

Ograniczenia prawa własności wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego

Ograniczenia prawa własności wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego

Jakie są ograniczenia prawa własności wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Zasadniczo z art. 140 kodeksu cywilnego wynika prawo do swobodnego korzystania z rzeczy. Uprawnienie (...)

Plan zagospodarowania a pozwolenie na budowę

Plan zagospodarowania a pozwolenie na budowę

Czy jeśli plan zagospodarowania mówi: "dopuszcza się nową zabudowę jeśli działka posiada dostępność do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej" a ja nie posiadam na tej działce dostępu do (...)

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Czym jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego? Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ma formę uchwały rady gminy i jest aktem prawa miejscowego. Konsekwencją faktu, iż MPZP jest (...)

Zaskarżenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zaskarżenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Witam. W mojej gminie uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Niestety jego postanowienia są dla mnie niekorzystne. Czy mogę go zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego? (...)

Cel uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Cel uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W jakim celu uchwalany zostaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Zgodnie z art. 14 ust. 1. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu ustalenia przeznaczenia terenów, (...)

Funkcje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Funkcje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jakie funkcje pełni miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Zgodnie z art. 14 ust. 1. Ustawy o planowaniu (...)

Prawo własności a plan zagospodarowania przestrzennego

Prawo własności a plan zagospodarowania przestrzennego

Jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wpływa na wykonywanie prawa własności nieruchomości? Zasadniczo z art. 140 kodeksu cywilnego wynika prawo do swobodnego korzystania z rzeczy. Uprawnienie (...)

Cel sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Cel sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W jakim celu sporządzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany w celu ustalenia przeznaczenia terenów,  (...)

Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jaki charakter prawny ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rozpatrywać można w kategoriach materialnych i formalnych. W kategorii formalnej (...)

Wyłączenie części obszaru gminy spod zakresu obowiązywania Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego

Wyłączenie części obszaru gminy spod zakresu obowiązywania Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego

Czy istnieje możliwość wyłączenia części obszaru gminy spod zakresu obowiązywania Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego? Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego co (...)

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Jestem współwłaścicielem działki.Jeszcze przed jej nabyciem wystąpiłam do urzędu gminy o wydanie warunków zabudowy.Uzyskałam je ,ale w trakcie przygotowania projektu okazało się, że wg.ekspertyzy (...)

Zakup działki rolnej

Zakup działki rolnej

Mam zamiar kupić działkę rolną o powierzchni 1,21 ha. Sprawdziłem hipotekę , działka nie jest obciążona. Podpisałem już wstępną umowę z właścicielem i dałem zaliczkę. Działka podlega (...)

Działka budowlana

Działka budowlana

Mam działkę leżącą w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną. Działka ma nieregularny kształt. Obecnie by poprawić warunki do zabudowy dokupiłam działkę o pow kilkuset metrów - dokupiona (...)

Prawo własności nieruchomości a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Prawo własności nieruchomości a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego modyfikuje wykonywanie prawa własności nieruchomości? Zasadniczo z art. 140 kodeksu cywilnego wynika prawo do swobodnego korzystania z rzeczy. Uprawnienie (...)

Dokonanie podziału a brak planu zagospodarowania

Dokonanie podziału a brak planu zagospodarowania

Od 31 grudnia 2003 roku, tj od czasu kiedy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił swą ważność, staram się w urzędzie gminy o nabycie części nieruchomości gruntowej stanowiącej (...)

Ograniczenia prawa własności wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego

Ograniczenia prawa własności wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego

Jakie są ograniczenia prawa własności wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Zasadniczo z art. 140 kodeksu cywilnego wynika prawo do swobodnego korzystania z rzeczy. Uprawnienie (...)

Organ uchwalający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Organ uchwalający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Kto uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Plan miejscowy uchwala rada, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag (...)

FORUM PRAWNE

Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego Witam. Proszę o podpowiedź w zakresie aktu prawnego, na podstawie którego można zinterpretować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan został uchwalony (...)

Decyz. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu- Urząd chce cofnąć- Pomocy

Decyz. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu- Urząd chce cofnąć- Pomocy Witam, dwa miesiące temu otrzymałem od Gminy pozytywną decyzję o warnkach zabudowy i zagospodarowania terenu ( z (...)

Garaż Blaszany

Garaż Blaszany Od kiedy na garaż blaszany ustawiony na własnym ogródku trzeba mieć pozwolenie? Gdzie znajdę potrzebne informacje. (Felek2002) Wg mnie to nietrzeba pozwolenia, wynika to z artykułu (...)

Wycena działki rolnej pod drogę w mieście

Wycena działki rolnej pod drogę w mieście Witam, mam pytanie dotyczące sposobu wyceny działki, która jest klasyfikowana jako rolna jednak znajduje się obrębie miasta Łódź. W związku z tym, (...)

Pozwolenie na Budowę

Pozwolenie na Budowę Dzień dobry. Posiadam działkę 900m2 dla tej działki jest Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i ta działka widnieje tam jako działka pod budowę domu jednorodzinnego, (...)

Zmiana wielkości słupa i służebność przesyłu

Zmiana wielkości słupa i służebność przesyłu Dzień dobry, Mam pytanie odnośnie służebności przesyłu. W 2016 r podpisałam z przedstawicielem Energetyki zgodę i akt notarialny na postawienie (...)

Zmiana wielkości słupa i służebność przesyłu

Zmiana wielkości słupa i służebność przesyłu Dzień dobry, Mam pytanie odnośnie służebności przesyłu. W 2016 r podpisałam z przedstawicielem Energetyki zgodę i akt notarialny na postawienie (...)

Wstrzymanie budowy za odbudowanie ściany ? Aspekty prawne

Wstrzymanie budowy za odbudowanie ściany ? Aspekty prawne Witam mam ciągły problem z urzędnikami ze Starostwa. Najpierw 60dni czekałem na pozwolenie, które uważam że cudem załatwiłem (kazali (...)

budynek przy granicy działek

budynek przy granicy działek Czy właściciel posesji znajdującej się obok mojej może postawić piętrowy budynek wykorzystywany do działalność gospodarczej przy granicy działek. Jakie są moje (...)

wielkość działki budowlanej

wielkość działki budowlanej Chce kupić działkę budowlaną lub rolną z możliwością zabudowy i podzielić ją na kilka mniejszych - jaka jest możliwa minimalna wielkość działki po podziale? (...)

Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego Witam. Proszę o podpowiedź w zakresie aktu prawnego, na podstawie którego można zinterpretować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan został uchwalony (...)

Decyz. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu- Urząd chce cofnąć- Pomocy

Decyz. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu- Urząd chce cofnąć- Pomocy Witam, dwa miesiące temu otrzymałem od Gminy pozytywną decyzję o warnkach zabudowy i zagospodarowania terenu ( z (...)

Garaż Blaszany

Garaż Blaszany Od kiedy na garaż blaszany ustawiony na własnym ogródku trzeba mieć pozwolenie? Gdzie znajdę potrzebne informacje. (Felek2002) Wg mnie to nietrzeba pozwolenia, wynika to z artykułu (...)

Wycena działki rolnej pod drogę w mieście

Wycena działki rolnej pod drogę w mieście Witam, mam pytanie dotyczące sposobu wyceny działki, która jest klasyfikowana jako rolna jednak znajduje się obrębie miasta Łódź. W związku z tym, (...)

Pozwolenie na Budowę

Pozwolenie na Budowę Dzień dobry. Posiadam działkę 900m2 dla tej działki jest Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i ta działka widnieje tam jako działka pod budowę domu jednorodzinnego, (...)

Zmiana wielkości słupa i służebność przesyłu

Zmiana wielkości słupa i służebność przesyłu Dzień dobry, Mam pytanie odnośnie służebności przesyłu. W 2016 r podpisałam z przedstawicielem Energetyki zgodę i akt notarialny na postawienie (...)

Zmiana wielkości słupa i służebność przesyłu

Zmiana wielkości słupa i służebność przesyłu Dzień dobry, Mam pytanie odnośnie służebności przesyłu. W 2016 r podpisałam z przedstawicielem Energetyki zgodę i akt notarialny na postawienie (...)

Wstrzymanie budowy za odbudowanie ściany ? Aspekty prawne

Wstrzymanie budowy za odbudowanie ściany ? Aspekty prawne Witam mam ciągły problem z urzędnikami ze Starostwa. Najpierw 60dni czekałem na pozwolenie, które uważam że cudem załatwiłem (kazali (...)

budynek przy granicy działek

budynek przy granicy działek Czy właściciel posesji znajdującej się obok mojej może postawić piętrowy budynek wykorzystywany do działalność gospodarczej przy granicy działek. Jakie są moje (...)

wielkość działki budowlanej

wielkość działki budowlanej Chce kupić działkę budowlaną lub rolną z możliwością zabudowy i podzielić ją na kilka mniejszych - jaka jest możliwa minimalna wielkość działki po podziale? (...)

Operat szacunkowy.

Operat szacunkowy. Witam! Po sprzedaniu działki miasto zmieniło plan przestrzennego zagospodarowania terenu. W związku z tym musiałem zapłacić podatek od wzrostu wartości nieruchomości. W tym celu (...)

Porady prawne