Zmiany w zatrudnieniu socjalnym już pewne

Prezydent podpisał nowelizację ustawy

Misja centrów oraz klubów integracji społecznej, jaką jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, jest niezwykle ważna. – "Od wejścia w życie ustawy o zatrudnieniu socjalnym minęło już kilkanaście lat, sporo się w tym czasie zmieniło. Stąd nowelizacja ustawy, która właśnie została podpisana przez pana Prezydenta. Dzięki temu działania będą realizowane skuteczniej" – powiedział minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu to bardzo ważna misja. Służą jej m.in. centra oraz kluby integracji społecznej – poprzez reintegrację zawodową i społeczną. Od wejścia w życie ustawy o zatrudnieniu socjalnym minęło ponad 15 lat, sporo się w tym czasie zmieniło.

– "Chcemy, by ta pomoc była udzielana jeszcze skuteczniej, by była jak najlepiej dopasowana do dzisiejszych realiów. To się dzieje – prezydent Andrzej Duda podpisał właśnie nowelizację ustawy o zatrudnieniu socjalnym. To ważny krok" – podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Porady prawne

Co się zmieni?

Najważniejsze rozwiązania, jakie znalazły się w podpisanej przez Prezydenta nowelizacji, to:

 • podwyższenie świadczenia integracyjnego (do wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych przez okres całego uczestnictwa CIS-u, włącznie z okresem próbnym),
 • uelastycznienie czasu uczestnictwa w centrach integracji społecznej do 30 godz. tygodniowo (obecnie 6 godz. dziennie) oraz poszerza możliwość przedłużania okresu uczestnictwa w CIS,
 • rezygnacja z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu do CIS.

– "Zależy nam na zachęcaniu osób wykluczonych społecznie do podjęcia aktywnych działań przez uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez centra integracji społecznej. To pozwoli im zdobyć kompetencje i kwalifikacje umożliwiające znalezienie zatrudnienia" – wskazała minister Maląg.

Do tego dochodzi też m.in. umożliwienie zakładania Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej przez spółdzielnie socjalne zarówno osób prawnych, jak i osób fizycznych czy umożliwienie otrzymania od marszałka województwa dotacji w przypadku rozbudowy centrum bądź stworzenia warsztatu w innej gminie. Do tej pory taka dotacja była tylko na wyposażenie.

To nie koniec

Nowelizacja obejmuje także ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie przeznaczenia środków finansowych uzyskanych przez gminę z opłat za wydanie pozwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych również na zadania realizowane przez CIS i KIS.

Co przewiduje ustawa z  dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw? 

Zasadniczym celem ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw jest dostosowanie rozwiązań zawartych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym do zmian społeczno­‑gospodarczych, w szczególności mających miejsce na rynku pracy, jakie zaszły przez 17 lat obwiązywania ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Nowelizacja ma służyć zwiększeniu motywacji osób wykluczonych społecznie do podjęcia reintegracji zawodowej i społecznej w celu wykształcenia odpowiednich postaw życiowych, pełnienia ról społecznych zarówno w miejscu pracy czy zamieszkania oraz odbudowania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. 

Do najważniejszych zmian wprowadzonych do ustawy o zatrudnieniu socjalnym należy m.in.:

 1. rezygnacja z przesłanki ubóstwa, jako decydującej o dostępie do instrumentów przewidzianych w ustawie, co pozwoli rozszerzyć ofertę Centrów Integracji Społecznej na nowe grupy osób,
 2. umożliwienie uczestnictwa w CIS osobom, które mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
 3. umożliwienie realizacji usług reintegracji zawodowej i społecznej poza miejscem funkcjonowania CIS,
 4. poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do tworzenia CIS o spółdzielnie socjalne osób fizycznych,
 5. uszczegółowienie zasad nadzoru nad działalnością CIS sprawowanego przez wojewodę,
 6. zmodyfikowanie finasowania CIS i Klubów Integracji Społecznej (m.in. w zakresie przeznaczenia dotacji przyznawanej przez marszałka województwa, poszerzenia źródeł finansowania CIS),
 7. wprowadzenie licznych zmian dotyczących uczestników CIS (m.in. w zakresie tygodniowego czasu pobytu w CIS, wydłużenia maksymalnego okresu uczestnictwa w zajęciach CIS do 24 miesięcy, podniesienia wysokości świadczenia integracyjnego ze 100% do 120% zasiłku dla bezrobotnych, zwiększenia liczby dni wolnych od zajęć w CIS z 6 do 12 dni oraz dni wolnych z powodu niezdolności do uczestnictwa wskutek choroby z 14 do 21 dni, podniesienia maksymalnej wysokości motywacyjnej premii integracyjnej z 50% do 100% świadczenia integracyjnego).
 8. wprowadzenie przepisów pozwalających ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego na tworzenie i wdrażanie resortowych programów na rzecz zatrudnienia socjalnego,
 9. zniesienie rozwiązania określającego maksymalną liczby członków Rady Zatrudnienia Socjalnego.

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) została wprowadzona zmiana w zakresie przeznaczenia środków finansowych uzyskanych przez gminę z opłat za wydanie pozwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych na zadania realizowane nie tylko przez Centra Integracji Społecznej, ale również przez Kluby Integracji Społecznej.

Nowelizacja zawiera ponadto zmiany do:

 1. ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1842 oraz z 2022 r. poz. 1), w której zmienia się maksymalną kwotę miesięczną dochodu uprawniającą do świadczenia uzupełniającego z 1700 zł na 1750 zł miesięcznie oraz wprowadza mechanizm waloryzacji tej kwoty w terminach i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 2. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID­‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.), które w związku z nadal trwającą pandemią mają na celu zapewnienie ciągłości finasowania instrumentów służących ochronie miejsc pracy i wsparcia przedsiębiorców w 2022 r i w latach następnych;
 3. ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 839 i 2368), które w zawiązku z przedłużeniem możliwości korzystania z Polskiego Bonu turystycznego do końca września 2022 r., umożliwiają w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. przekazywania z ZUS do Polskiej Organizacji Turystycznej danych zgromadzone w systemie teleinformatycznym.

Nowelizacja w przepisach przejściowych, rozstrzyga o stosowaniu określnych przepisów do spraw wszczętych i niezakończonych dotyczących m.in. wniosków o nadanie statusu CIS, wniosku o przyznanie środków na pierwsze wyposażenie CIS. Zgodnie z ustawą członkowie Rady Zatrudnienia Socjalnego powołani przed dniem wejścia w życie ustawy będą pełnili swoje funkcje do czasu upływu kadencji, na którą zostali powołani.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie zasadniczo po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkami w niej wskazanymi.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne