e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo spółek porady prawne - Strona 51

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.

  Jestem wraz z moim wspólnikiem właścicielem spółki jawnej. W jaki sposób możemy przekształcić naszą spółkę w spółkę z o.o.? Jak kosztowne to będzie i od czego jest uzależnione? Czy taka (...)

  Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.
 • Pozwanie spółki, której nie ma pod podanym adresem

  W sytuacji gdy spółka z o.o. nie działa pod wskazanym adresem, jest poszukiwana przez wierzycieli, jak również przez właściciela budynku, w którym wynajmowała lokal w celu prowadzenia działalności, (...)

  Pozwanie spółki, której nie ma pod podanym adresem
 • Podział majątku spółki cywilnej

  Przez 13 lat byłem wspólnikiem trzyosobowej spółki cywilnej. W trakcie trwania spółki w 1996 roku spółka kupiła nieruchomość składającą się z działki i budynku. Z końcem 2005 roku wystąpiłem (...)

  Podział majątku spółki cywilnej
 • Informacja o zamknięciu sklepu

  Moja bratowa prowadzi sklep sama, bez pomocy. Musi często wyjeżdżać lub wcześniej zamykać. Czy są jakieś przepisy dotyczące informowania o wcześniejszym zamknięciu lub całkowitym zamknięciu (...)

  Informacja o zamknięciu sklepu
 • Przymusowy wykup akcji pracowniczych

  W roku 1993 moja Mama została jako pracownica DT Centrum obdarowana przez Skarb Państwa akcjami pracowniczymi imiennymi z powodu prywatyzacji zakładu. W chwili obecnej firma, która przejęła DT Centrum (...)

  Przymusowy wykup akcji pracowniczych
 • Czas rozpatrzenia wniosku o wpis do KRS-u

  Ile czasu potrzeba na załatwienie wszystkich formalności związanych z założeniem spółki z o.o. od momentu podpisania aktu notarialnego?

  Czas rozpatrzenia wniosku o wpis do KRS-u
 • Sporządzenie wniosku o wpis do rejestru dłużników

  Po zapoznaniu się z formularzem KRS-D1 proszę o informację, czy do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych zgłasza się tylko wierzytelności osób fizycznych (ja tak zrozumiałam)? My posiadamy tytuł (...)

  Sporządzenie wniosku o wpis do rejestru dłużników
 • Prenumerata Monitora Sądowego i Gospodarczego

  Czy jest prawny obowiązek posiadania przez spółkę Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym publikowane są wpisy dotyczące spółki? Czy można nie dokonywać jego zakupu i opłaty z tego tytułu? (...)

  Prenumerata Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Sankcje za brak podniesienia kapitału zakładowego

  KSH nakłada na spółki z o.o. obowiązek podwyższenia kapitału do 50 tys. zł do końca 2005 r. Jakie mogą być konsekwencje niedotrzymania tego terminu? Czy istnieje droga prawna do ubiegania się (...)

  Sankcje za brak podniesienia kapitału zakładowego
 • Forma wniesienia wkładu do spółki

  Jakim działaniem może być wniesiony wkład niepieniężny w przypadku, gdy chodzi o nieruchomość? Czy musi być to forma aktu notarialnego, czyli normalne przeniesienie własności i co w przypadku, (...)

  Forma wniesienia wkładu do spółki
 • Sprawozdanie spółki rozpoczynającej działalność

  Czy jeśli moja spółka z o.o. została zarejestrowana w KRS pod koniec ubiegłego roku, obecnie jestem na etapie uzyskiwania dla niej numeru REGON i nie prowadziłem w jej zakresie absolutnie żadnej (...)

  Sprawozdanie spółki rozpoczynającej działalność
 • Umorzenie udziałów a zgłoszenie do KRS

  Czy umorzenie automatyczne udziałów z czystego zysku powinno być zgłoszone do KRS w sytuacji, kiedy w ciągu miesiąca w miejsce umorzonych udziałów wejdzie nowy wspólnik? Kapitał więc się nie (...)

  Umorzenie udziałów a zgłoszenie do KRS
 • Umorzenie udziałów

  Kapital zakładowy spółki wynosi 30 jednostek po umorzeniu udziałów z czystego zysku w wysokości 15 jednostek pozostaje nadal kapitał w wysokości 30 jednostek. W ciągu miesiąca nowy wspólnik (...)

  Umorzenie udziałów
 • Domniemanie kompetencji zarządu

  Czy ma rację jeden ze wspólników spółki z o.o., który jest spółką akcyjną Skarbu Państwa stawiając zarzut Zarządowi spółki z o.o., że skoro w umowie spółki z o.o. nie jest zapisana kompetencja (...)

  Domniemanie kompetencji zarządu
 • Stosunek dominacji

  Jak wygląda sprawa posiadania przez tą samą osobę udziałów (o różnej wielkości, np. 90 i 45%) w dwóch różnych spółkach z o.o? Czy jeśli taka sytuacja ma miejsce, to są jakieś określone (...)

  Stosunek dominacji
 • Określenie wartości udziałów

  W umowie spółki czytamy: "Spłata spadkobierców następuje w terminie trzech miesięcy....zaś wartość spłaty ustala się według wartości udziałów obliczonych w chwili zatwierdzenia bilansu".Jak (...)

  Określenie wartości udziałów
 • Sp. z o.o. w organizacji a wystawianie faktur

  Czy spółka z o. o. w organizacji możne wystawiać faktury?

  Sp. z o.o. w organizacji a wystawianie faktur
 • Pismo do ogłoszeń spółki

  Czy przy rejestracji spółki z o. o. należy koniecznie podać informację o "piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki"? W akcie notarialnym nie oznaczono takiego pisma. Jeśli tak czy pismo to musi (...)

  Pismo do ogłoszeń spółki
 • Zatrudnienie jedynego wspólnika

  Jeżeli jest 1-osobowa społka z o.o., 1-osobowy zarząd-prezes, jakie są proponowane formy zatrudnienia jedynego wspólnika? Czy właściwe jest powołanie pełnomocnika przez zgromadzenie wspólników (...)

  Zatrudnienie jedynego wspólnika
 • Zatrudnienie wspólnika w spółce jednoosobowej

  Jestem jedynym wspólnikiem spółki z o.o. oraz pełnię w niej obowiązki prezesa jednoosobowego zarządu. Zgromadzenie Wspólników (jednoosobowe-w mojej osobie) podjęło uchwałę w 2002 r. wraz z (...)

  Zatrudnienie wspólnika w spółce jednoosobowej
 • Uproszczone łączenie spółek

  Czy w przypadku połączenia spółek z o.o., w których udziałowcami są te same dwie osoby fizyczne, wymagane jest ogłoszenie planu połączenia oraz ustanowienie biegłego przez Sąd?

  Uproszczone łączenie spółek
 • Udziały w spółce a majątek odrębny

  Od kilkunastu lat pozostaję w związku małżeńskim. Kilka lat temu współzałożyłem spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie jestem przed sprawą o podział majątku wspólnego. Czy (...)

  Udziały w spółce a majątek odrębny
 • Pełnomocnictwo do dokonania czynności

  Znajomy zaproponował mi abym w jego imieniu załatwiała wszystkie formalności związane z założeniem spółki z o.o. Jednym udziałowcem będzie obywatel Niemiec, drugim obywatel Polski. Siedzibą (...)

  Pełnomocnictwo do dokonania czynności
 • Odpowiedzialność zarządu za zobowiazania spółki

  Czy jeśli majątek spółki z o.o. nie wystarczy do pokrycia jej zobowiązań wobec wierzycieli to właściciele i prezesi spółki odpowiadają całym swoim majątkiem?

  Odpowiedzialność zarządu za zobowiazania spółki
 • Kadencja rady nadzorczej

  Aktem założycielskim w m-cu wrześniu 2000 roku zawiązana została spółka z o.o. Aktem notarialnym z tego dnia jedyny wspólnik ustanowił zarząd i powołał radę nadzorczą tej spółki pierwszej (...)

  Kadencja rady nadzorczej
 • Upoważnienie do składania oświadczeń woli

  Czy jeśli umowa współpracy podpisywana była przez dwie osoby członka Zarządu oraz dyr. Naczelnego, który jest prokurentem, wszelkie porozumienia w trakcie współprcy również podpisywane były (...)

  Upoważnienie do składania oświadczeń woli
 • Zwyczajne zgromadzenie wspólników

  Czy można zwołać drugie zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. w 2003 roku i podjąć uchwały zwyczajnego zgromadzenia zmieniające uchwały podjęte na pierwszym w 2003 roku zwyczajnym (...)

  Zwyczajne zgromadzenie wspólników
 • Umowa użyczenia środków pieniężnych

  Jestem jedynym wspólnikiem, jedynym członkiem zarządu 1-osobowej spółki z o.o. Chciałbym użyczyć mojej spółce środki pieniężne. Czy może to być forma umowy użyczenia środków pieniężnych?

  Umowa użyczenia środków pieniężnych
 • Umowa zbycia udziałów spółki

  Zmiana umowy spółki staje się bezskuteczna po upływie 6 miesięcy od jej podjęcia, a niezgłoszenia jej w Sądzie Rejestrowym. Jak wygląda sprawa z umową sprzedaży udziałów w spółce z o.o., (...)

  Umowa zbycia udziałów spółki
 • Sprzedaż udziałów sp.z o.o. osobie prawnej

  Jestem osobą fizyczną, sprzedałem udziały w sp. z o.o. osobie prawnej. W kontrakcie zawartym u notariusza zawarta była cena i termin zapłaty za udziały. Termin zapłaty upłynął dwa miesiące (...)

  Sprzedaż udziałów sp.z o.o. osobie prawnej
 • Fundusz reprezentacyjny

  Czy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można utworzyć z wypracowanego zysku fundusz reprezentacyjny? Jakie przepisy regulują jego działanie? Czy kwoty odpisu są w jakiś sposób ograniczane?

  Fundusz reprezentacyjny
 • Zobowiązanie zaciągnięte na czas nieokreślony

  Zgodnie z artykułem 230 kodeksu spółek handlowych: "Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego (...)

  Zobowiązanie zaciągnięte na czas nieokreślony
 • Zbycie udziałów a sprzedaż majątku spółki

  Czy zbycie 100% udziałów w spółce jest tożsame ze sprzedażą majątku spółki?

  Zbycie udziałów a sprzedaż majątku spółki
 • Przekształcenie spółki handlowej w cywilną

  Jakie metody postępowania trzeba wykonać przy przekształceniu spółki handlowej z kapitałem zagranicznym w spółkę cywilną?

  Przekształcenie spółki handlowej w cywilną
 • Zmiana umowy spółki

  Czy osoba fizyczna lub osoby fizyczne mogą zakupić spółkę sp. z o.o a następnie dokonać zmian w zakresie: nazwy firmy, zakresu prowadzonej działalności, siedziby firmy oraz statutu firmy?

  Zmiana umowy spółki
 • Obowiązek podwyższenia kapitału zakładowego

  Jeżeli spółka z o.o. została założona w 1989 r. z kapitałem założycielskim X, zaś obecnie jej udziały zostały zakupione w 100% przez zupełnie innych udziałowców, to czy nowi udziałowcy (...)

  Obowiązek podwyższenia kapitału zakładowego
 • Nabycie udziałów w spółce przez uczelnię wyższą

  Czy niepaństwowa wyższa uczelnia może nabyć udziały w spółce z o.o., która była jej organem załozycielskim? Jeżeli tak, to czy poza zgodą Senatu uczelni uczelnia musiałaby dopełnić jeszcze (...)

  Nabycie udziałów w spółce przez uczelnię wyższą
 • Wyznaczanie składu rady nadzorczej

  Jeżeli Spółka Akcyjna z 100% liczbą akcji przypadającą Skarbowi Państwa, posiada jako wspólnik w spółce z o.o. prawo wyznaczania połowy składu Rady Nadzorczej tej spółki z o.o., w której (...)

  Wyznaczanie składu rady nadzorczej
 • Inwestycja kapitału zakładowego

  Czy kapitał założycielski - np. 100 000 zł może być w jakiś sposób użyty (zainwestowany) przy działalności spółki (np. na zakup materiałów lub maszyn). Czy jest to kapitał lub lepiej - (...)

  Inwestycja kapitału zakładowego
 • Przeniesienia własności nieruchomości spółki

  Czy jest możliwość przejęcia nieruchomości należącej do sp. z o.o., przez udziałowca, w zamian za udzieloną spółce pożyczkę wraz z odsetkami? Jeżeli wartość nieruchomości oszacowana przez (...)

  Przeniesienia własności nieruchomości spółki

1

...

49

50

51

52

53

...

79