e-prawnik.pl Porady prawne

Do jakiej instytucji się należy zwrócić i w jakiej formie.

Odpowiedzi w temacie (0)

Zaniepokojeni

20.10.2011

Do jakiej instytucji się należy zwrócić i w jakiej formie. Zarządzeniem Wójta Gminy podniesiono opłaty za dostawę energii cieplnej do budynków komunalnych w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej ( wyliczenia dokonano na podstawie sezonu grzewczego od 15 października 2010 r. do 15 kwietnia 2011 r.) o 30%. Fakt tak znaczącej podwyżki zaniepokoił lokatorów tych mieszkań. W jednym załączniku do zarządzenia wójta znajduje się kalkulacja kosztów dostawy energii cieplnej do kilku budynków komunalnych., Niektóre z nich w większej części swej powierzchni kubatur budynków nie są powierzchnią użytkową mieszkalną, a użytkową instytucji (ośrodki zdrowia, opieka społeczna). Ponadto w powyższej kalkulacji wskazane jest, że UG zatrudnia 6 palaczy i wykazane są koszty utrzymania tych pracowników (koszty te wliczono do ogólnej sumy kosztów dostawy energii cieplnej co zwiększa tę kwotę o około 34%). W innym załączniku do zarządzenia wójta znajduje się kalkulacja kosztów dostawy energii cieplnej do budynku Urzędu Gminy. W kalkulacji tej wskazane jest m.in. że UG zatrudnia 6 palaczy. Kwota ich utrzymania jednak jest znacznie mniejsza od tej w pierwszym załączniku. Wiadomym jest, iż wymienieni w załączniku pierwszym, 6 palacze to ci sami ludzie, o których wspomina się innym załączniku. Wiadomym również jest, iż tylko jeden z palaczy zatrudniony jest przez UG na stałe, a pozostali zatrudniani są tylko na okres grzewczy, przy czym warunkiem ich zatrudnienia czasowego jest skierowanie do pracy przez PUP. Jak sądzimy UG otrzymuje refundację części lub całości kosztów związanych z zatrudnieniem tych 5 osób od PUP. Rodzi się tutaj pytanie czy aby UG nie zarabia na lokatorach swoich mieszkań komunalnych wliczając całkowite koszty zatrudnienia palaczy (płaca brutto, składka ZUS, składka na fundusz pracy, szkolenia bhp i badania lekarskie, odzież robocza i ekwiwalent za pranie, wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS) w kalkulację kosztów dostawy energii cieplnej. Ciekawość budzi także czy jest zupełnie prawidłowym, że ogrzewanie powierzchni użytkowych podmiotów takich jak ośrodek zdrowia czy opieka społeczna znajdujących się w tych samych kubaturach budynków co lokale mieszkalne rozliczane są poprzez włączenie ich do ogólnej kalkulacji kosztów dostawy energii cieplnej (cena ogrzania 1m2 lokalu mieszkalnego i 1m2 tych instytucji jest taki sam). Czy jest prawidłowym, że koszty takie jak amortyzacja, opłata za emisję zanieczyszczeń, koszty remontów i konserwacji, zużycie energii elektrycznej i wody, wywóz odpadów (żużel, popiół), pozostałe koszty (administrowania, przeglądy kominiarskie, itd.) są wliczane w kalkulację kosztów dostawy energii cieplnej i spadają na mieszkańców. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą ?Dostawa opału do budynków komunalnych na terenie gminy w sezonie grzewczym 2011/2012? czytamy: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę X ton węgla i X ton miału. 2. Zamawiający żąda aby dostawa towaru odbywała się każdorazowo do wskazanego miejsca (adresy konkretnych wymienionych w wspomnianym wcześniej załączniku budynków komunalnych, adres Urzędu Gminy). Wiadomym jest, że dostawa węgla i miału odbywa się bezpośrednio pod konkretnie wskazane adresy, jednak WZ za każdym razem wystawiane są przez dostawcę na adres nie miejsca dostawy konkretnej ilości opału lecz adres zamawiającego. To powoduje, że ludzie zastanawiają się, który budynek komunalny jakie koszty generuje, a co za tym idzie czy kalkulacje kosztów dostawy energii cieplnej i sama podwyżka zostały obliczone prawidłowo. Zastanawiamy się do kogo można się zwrócić o dokonanie w UG szczegółowej kontroli mającej odpowiedzieć na nurtujące nas kwestie. Prosimy o podpowiedzi.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM