rażąco wygórowane kary umowne za zwłokę w opóźnieniu wykonania umowy

Odpowiedzi w temacie (0)

ignudi

5.5.2011

Firma wygrała przetarg nieograniczony na wykonanie pewnych robót budowlanych. W umowie istniał zapis o karach dla wykonawcy w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zadania, bez podania ich górnej granicy. Istniał także zapis o możliwości aneksowania umowy o dość długi okres czasu ze względu np. na zmiany w dokumentacji projektowej, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zadania. Już na samym wstępie prac okazało się, że stworzony na podstawie projektu budowlanego projekt wykonawczy musi zostać skorygowany w znacznym stopniu, ponieważ zaproponowane w projekcie trasy kablowe jak również rozmieszczenie urządzeń nie jest możliwe do zrealizowania ze względu na brak zgody osoby odpowiedzialnej za stronę konserwatorską (nie jest to konserwator zabytków tylko osoba odpowiedzialna za obiekt ze strony Zamawiającego), dodatkowo w trakcie prac wynikało całe mnóstwo nieścisłości pomiędzy projektem budowlanym, wykonawczym a rzeczywista możliwością realizacji prac we wskazany w projekcie sposób. Również dobór urządzeń jak też ich lokalizacja była kilkakrotnie zmieniana przez Zamawiającego. Na kilka tygodni przed zakończeniem terminu prac wynikającego z umowy wykonawca wystosował pismo do Zamawiającego z prośbą o aneksowanie umowy o okres, który wynikał z jej zapisów (kilka miesięcy), oczywiście obszernie to moitywując. Zamawiający zgodził się na przedłużenie terminu wykonania prac jedynie o jeden tydzień, co w związku z ogromem zmian wprowadzonych w dokumentacji projektowej w trakcie prac oraz możliwościami jakimi dawały zapisy umowy było wręcz niemożliwe do wykonania. Wykonawca ostatecznie wykonał całość robót przekraczając termin o kilka miesięcy. Zamawiający wypłacił Wykonawcy jedynie ok. 40% całości wynagrodzenia wynikającego z umowy. 60% zostało potrącone z uwzględnieniem wszelkich możliwych kar umownych wynikających z zapisów umowy. Zamawiający zarzucił Wykonawcy, że przez pierwsze kilka tygodni nie było widać żadnych prac na obiekcie. Z tym zarzutem Wykonawca się częściowo zgadza i jest w stanie ponieść pewne konsekwencje jednakże wysokość kar jest niewspółmierna do winy, która wystąpiła ze strony Wykonawcy. Wartość urządzeń zamontowanych na obiekcie znacznie przekracza kwotę, którą wypłacił Zamawiający nie mówiąc już o kosztach pracy, które poniósł Wykonawca, aby doprowadzić sprawę do końca. Odbiór końcowy odbył się bez żadnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego a Kierownik Budowy dostał pozytywne referencje. Jakie możliwości polubownego rozwiązania sporu ma Wykonawca, aby uzyskać zwrot kar potrąconych przez Zamawiającego? Czy zapis z KC art. 359 mówiący o maksymalnej wysokości kar (czterokrotność stopy lombardowej NBP) ma tutaj zastosowanie? Czy pozostaje tylko droga sądowa i domaganie się obniżenia kary umownej jako rażąco wygórowanej?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.11.2017

  Co to jest kara umowna i kiedy można ją stosować?

  Zawarcie umowy niesie za sobą ryzyko wystąpienia okoliczności powodujących niebezpieczeństwo jej niewykonania. Dotyczy to zwłaszcza umów długoterminowych. Okoliczności te oczywiście mogą (...)

 • 20.8.2017

  Kara umowna - wybrane zagadnienia

  W obrocie gospodarczym coraz większym powodzeniem cieszy się instytucja kary umownej. Jest ona zastrzega w różnego rodzaju kontraktach, np. w umowach zlecenia czy w umowach przedwstępnych, ponieważ (...)

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 25.9.2017

  Miarkowanie kary umownej

  Instytucja kary umownej została uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 483 i nast.). Zgodnie z nim można w umowie zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania (...)

 • 4.9.2018

  Odstąpienie od umowy o dzieło po upływie terminu do jego wykonania

  Zawierając umowę o dzieło Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a Zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Często może dojść do sytuacji, iż upłynął (...)