Archiwum

Czyje prawo po przekształceniu z lokatorskiego we własnościowe - opinia prawna

Strona 1 z 3

Stan faktyczny

W 1977 r. jako członek Spółdzielni Mieszkaniowej uzyskałem przydział mieszkania na zasadach lokatorskich. W 1978 r. ożeniłem się i żona wprowadziła się do mnie. Na początku lat 90-tych wystąpiłem do Spółdzielni o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe, które na podstawie ówczesnych przepisów, po dokonaniu niedużej wpłaty uzyskałem. W związku z mającym nastąpić moim rozwodem (bez orzekania o winie), interesuje mnie czy przy ewentualnym podziale majątku (którego poza tym nie posiadamy), mieszkanie jest nasze wspólne (po 50%), czy też tylko moje, jako że mieszkanie uzyskałem przed naszym ślubem ale jako lokatorskie? Żona po rozwodzie planuje się przeprowadzić do mieszkania swojej matki, którego jest współwłaścicielką w 25% i jedyną spadkobierczynią. Ja natomiast pozostanę w tym mieszkaniu wraz z pełnoletnią córką - do jej ewentualnego ślubu. Jeżeli mieszkanie miałoby się okazać naszą współwłasnością, to czy była żona może wystąpić z żądaniem spłaty jej części, czy też może chcieć je sprzedać (nawet bez mojej zgody) i podzielić się ze mną uzyskanymi pieniędzmi?

Opinia prawna

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

Kwestią podstawową, która stanowić będzie podstawę do udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie jest rozstrzygnięcie, jaki ustrój majątkowy panuje pomiędzy małżonkami. W polskim systemie prawnym przyjęto jako zasadę system wspólności dorobkowej małżonków. W braku odmiennej umowy małżeńskiej (tzw. intercyzy), z chwilą zawarcia małżeństwa zgodnie z wymogami prawa, pomiędzy małżonkami powstaje system wspólności majątkowej małżeńskiej. W analizowanym stanie faktycznym nie podano żadnych informacji dotyczących ustroju majątkowego małżonków, w związku z tym, zgodnie z domniemaniem wynikającym z ustawy, przyjmujemy, że pomiędzy małżonkami istnieje ustrój wspólności majątkowej.

Ustrój ten charakteryzuje się wspólnotą dorobku co oznacza, że wspólność rozciągnięta jest na majątek małżonków, który uzyskali w trakcie trwania małżeństwa (wspólnota tego, czego się razem dorobili). Zgodnie z art. 32 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dorobkiem małżonków są przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. K.r.o. podaje przykładowe przedmioty majątkowe, wchodzące do wspólnoty małżeńskiej i wskazuje w szczególności na:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę oraz za inne usługi świadczone osobiście przez któregokolwiek z małżonków;

 • dochody z majątku wspólnego, jak również z odrębnego majątku każdego z małżonków.

Natomiast odrębny majątek każdego z małżonków stanowią:

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

 3. przedmioty majątkowe nabyte ze środków uzyskanych w zamian za przedmioty wymienione w dwóch punktach poprzedzających;

 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

 5. przedmioty majątkowe służące do wykonywania zawodu, jeżeli zostały nabyte ze środków należących do odrębnego majątku małżonka wykonywującego ten zawód; nie dotyczy to jednak przedmiotów służących do prowadzenia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;

 6. prawa niezbywalne;

 7. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

 8. wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub za inne usługi świadczone osobiście przez jednego z małżonków;

 9. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

 10. prawa autorskie twórcy, prawa twórcy wynalazku, wzoru lub projektu racjonalizatorskiego.

Śledź nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

alicja323

22.9.2011 21:0:31

Re: Czyje prawo po przekształceniu z lokatorskiego we własnościowe - opinia prawna

Witam mam pytanie czy powołując się na art.215 wzięte zostały zmiany A dokładniej mówiąc chodzi mi o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2001 r.który uznał zapis art. 215 prawa spółdzielczego za niezgodny z Konstytucją. Skutkiem wyroku było uchylenie tego artykułu. Zgodnie z tym,je?eli w czasie trwania mał?eństwa obojgu mał?onkom lub jednemu z nich zostało przyznane spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego dla zaspokojenia mieszkaniowych potrzeb rodziny, wchodziło ono zawsze do majątku wspólnego, tzn. nale?ało wspólnie do obojga mał?onków, niezale?nie od istniejącego między mał?onkami ustroju majątkowego. Uchylenie tego przepisu spowodowało, ?e nie istnieją ju? szczególne regulacje wskazujące na przynale?ność prawa własnościowego do majątku wspólnego bądź osobistego mał?onków. A zatem mieszkanie nale?eć będzie tylko do tego z mał?onków, który wniósł wkład mieszkaniowy, bądź te? nale?eć będzie do obojga, je?eli zostało zakupione za pieniądze stanowiące ich wspólny dorobek. Członkami spółdzielni mogą być oboje mał?onkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich.proszę o odpowiedz


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: