Nie na każde postanowienie służy zażalenie

Sąd odwoławczy po rozpoznaniu zażalenia orzekł również o kosztach postępowania zażaleniowego. Strona nie zgodziła się z tym ostatnim rozstrzygnięciem i wniosła na nie kolejne zażalenie. Sąd odwoławczy powziął wątpliwość, czy takie zażalenie jest dopuszczalne na podstawie art. 394[2] § 1 k.p.c., dlatego przedstawił pytanie prawne Sądowi Najwyższemu. Sąd Najwyższy w odpowiedzi podjął uchwałę:

Na postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie orzeczenia o kosztach postępowania zażaleniowego zażalenie nie przysługuje.

W uzasadnieniu Sąd Najwyższy przypomniał, że prawo do wniesienia zażalenia nie może mieć charakteru bezwzględnego i nie może być utożsamiane z prawem do sądu. W przypadku postanowień, które nie kończą postępowania (postanowień wpadkowych) zażalenie przysługuje tylko wtedy, gdy przepis wyraźnie tak stanowi.

Zgodnie z art. 394[2] § 1 pkt 2 k.p.c. zażalenie nie przysługuje na te postanowienia, które wydane zostały w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji. Sąd Najwyższy zauważył, że gdyby dopuścić zażalenie na postanowienie o kosztach postępowania zażaleniowego, doprowadziłoby to do niekończącego się łańcucha zażaleń (za każdym razem sąd orzekałby o kosztach postępowania zażaleniowego i za każdym razem to rozstrzygnięcie byłoby zaskarżalne kolejnym zażaleniem). Ponadto samo brzmienie przepisu (użycie słowa „postanowienia” w liczbie mnogiej) wskazuje, że niezaskarżalny jest całościowy rezultat rozpoznania przez sąd odwoławczy zażalenia, a nie tylko postanowienie co do istoty sprawy. Orzeczenie o kosztach zakończonego postępowania zażaleniowego jest bezpośrednim następstwem rozpoznania zażalenia i jego procesowym rezultatem. Dlatego również ono nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2013 r., sygn. akt III CZP 61/13, www.sn.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY