e-prawnik.pl Porady prawne

Licencja na transport drogowy

Pytanie:

Zwracam się do Państwa z zapytaniem odnośnie sytuacji prawnej związanej z takim faktem: Mając założoną działalność gospodarcza "Holowanie, Pomoc Drogowa" musiałem uzyskać licencję na wykonywanie transportu drogowego. W chwili obecnej chciałbym zatrudnić dodatkową osobę która jeździła by drugim samochodem. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby ta osoba mogła wykonywać również te usługi co ja. Wiem, iż nie musi ubiegać się o nową licencję, wystarczy tylko odpis z mojej. Jak wygląda sprawa z świadectwem kwalifikacji zawodowych - czy jeżeli samochody moje nie przekraczają DMC 7,5t to można darować sobie to szkolenie? Czy należy spełnić jeszcze jakieś inne kryteria?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Licencja na transport drogowy

19.8.2005

Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji w zakresie transportu drogowego jest w krajowym transporcie drogowym - starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy (nie dotyczy to taksówkarzy).

Zmiana licencji będzie konieczna, jeżeli zmianie ulegną zawarte w niej dane. W takim zakresie będzie ona wymagała uzupełnienia. Chodzi o następujące dane:

  • rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji;
  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także że nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku;
  • wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych albo kserokopie dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.


Odnośnie certyfikatu kompetencji zawodowych, według przepisów wystarcza aby przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymowała się tym certyfikatem. Jeżeli Pan jest posiadaczem owego dokumentu, wówczas nie będzie konieczności, by Pana pracownik również się nim legitymował.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ