e-prawnik.pl Porady prawne

Czy życie intymne podlega ochronie dóbr osobistych

Pytanie:

Czy życie intymne człowieka znajduje się w katalogu dóbr osobistych człowieka i czy podlega ono ochronie prawnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czy życie intymne podlega ochronie dóbr osobistych

22.2.2012

Zgodnie z Kodeksem cywilnym:

Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Katalog dóbr osobistych jest katalogiem otwartym, powyższe dobra są wymienione przykładowo. Nie ulega wątpliwości, że życie intymne każdego człowieka także objęte będzie ochroną prawa cywilnego.

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 1986 r., I CR 4/86, stwierdzono, iż: "Życie intymne każdej osoby podlega zawsze pełnej ochronie prawnej. Nie obala zatem domniemania bezprawności działania wykazanie przez dziennikarza, że okoliczności z cudzego życia intymnego, ujawnione przez niego w reportażu prasowym, były obiektywnie prawdziwe (art. 24 § 1 k.c.)".

Podobnie w wyroku z dnia 12 września 2001 r., V CKN 440/00, Sąd Najwyższy przyjął, iż prawo do prywatności obejmuje sferę intymną, która podlega ochronie bezwzględnej przed dostępem osób trzecich, także dziennikarzy. W ostatnim czasie judykatura wydaje się odchodzić coraz częściej od tego sztywnego stanowiska. W wyroku z dnia 11 kwietnia 2001 r., I ACa 244/01 Sąd Apelacyjny w Krakowie przyjął, iż: "sfera życia prywatnego (w tym sfera życia intymnego) nie jest chroniona w sposób absolutny, tj. przed każdym jej naruszeniem niezależnie od tego, w jakich okolicznościach ono się aktualizuje.

W zestawieniu z innymi konkurencyjnymi wartościami sfera życia intymnego wykazuje taką doniosłość, że jej naruszenie zasługuje z reguły na ujemną ocenę, a tylko wyjątkowo mogą wystąpić okoliczności uchylające tę ocenę. Do okoliczności tych należy w szczególności ujawnienie wobec sądu i innych podmiotów uczestniczących w postępowaniu sądowym faktów ze sfery życia intymnego, jeśli ujawnienie takie pozostaje w związku z dochodzeniem lub obroną własnych praw". Ten kierunek orzecznictwa, kładący nacisk na konieczność rozważenia wchodzących w grę interesów i niewyłączający z góry możliwości ingerencji w pewnych sytuacjach w sferę życia intymnego, zasługuje na ostrożną aprobatę -Pyziak-Szafnicka M. (red.), Giesen B., Katner W.J., Księżak P., Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Majda R., Michniewicz-Broda E., Pajor T., Promińska U., Robaczyński W., Serwach M., Świderski Z., Wojewoda M. Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz. LEX, 2009.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ