Alimenty dla pełnoletniego dziecka

Pytanie:

Jestem ojcem 18 letniego syna, który w bieżącym miesiącu (czerwiec) kończy szkołę średnią. Po wakacjach planuje rozpocząć studia na uczelni wyższej (Wyższa Szkoła Bankowości). Jednocześnie sygnalizuje możliwość podjęcia pracy równolegle ze studiami w sytuacji gdyby rozpoczął naukę na płatnej uczelni prywatnej. Dodam, iż syn zamieszkuje razem z pracującą matką w jednym gospodarstwie domowym oddalonym przeszło 200 km od miejsca mojego zamieszkania. Syn ani jego matka z własnej woli nie kontaktują się ze mną. W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1. kiedy ustaje obowiązek alimentacyjny wobec syna. Innymi słowy czy powinienem płacić alimenty za okres rozpoczynających się niebawem wakacji, w sytuacji gdy nie wiadomo czy syn rzeczywiście podejmie dalszą naukę? 2. jeżeli z ukończeniem szkoły średniej ustaje obowiązek alimentacyjny wobec syna, a syn podejmie studia od jesieni, to jak mam się o tym dowiedzieć abym mógł wznowić wypłacanie alimentów. Czy muszę się sam o to dowiadywać czy też powinienem zostać o tym powiadomiony (przez kogo?). Czy poniosę konsekwencje (i jakie) ewentualnego braku powiadomienia. 3. jeżeli syn podejmie studia, które następnie przerwie (chociażby z powodu trudności w nauce), to czy ma on obowiązek powiadomienia mnie o tym. Jeżeli tak, to jakie są konsekwencje braku takiego powiadomienia. 4. czy obowiązek alimentacyjny trwa wobec dziecka, które studiuje na uczelni prywatnej (odpłatnej) zamiast na uczelni państwowej? 5. czy obowiązek alimentacyjny trwa wobec dziecka, które studiując, również podjęło pracę? Czy istnieją tutaj różnice zależne od tego czy są to studia odpłatne (uczelnia prywatna) czy nieodpłatne, albo dzienne czy zaoczne. 6. jak sprawdzić czy dziecku nadal przysługuje prawo do alimentów skoro istnieje prawdopodobieństwo podjęcia przez niego pracy? Kto udzieli mi informacji o jego ewentualnym miejscu pracy i wynagrodzeniu skoro nie mogę liczyć na zgodną z prawdą informację od syna. 7. ostatnio odbyła się rozprawa sądowa, na której podwyższono mi alimenty. Pisemne uzasadnienie wyroku zawiera, moim zdaniem, uchybienia w sferze oceny zdolności alimentacyjnej obu stron i jest dla mnie (i mojej obecnej rodziny z trójką małoletnich dzieci) krzywdzące. Zamierzam wnieść odwołanie od wyroku. Czy muszę przedstawić nowe dowody na moją sytuację materialną czy też wystarczającym powodem wniesienia odwołania będzie wskazanie w/w uchybień. 8. termin wniesienia odwołania od wyroku wkrótce mija. Obawiam się, że nie zdążę go właściwie przygotować lub dołączyć dokumentów, którymi będę dysponował później. Czy zatem jest możliwe uzupełnienie odwołania już po jego złożeniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.6.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Alimenty dla pełnoletniego dziecka

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci jest uzależniony od tego, czy dziecko jest już w stanie samodzielnie się utrzymać. Do chwili uzyskania samodzielności w podanym wyżej znaczeniu rodzice mają obowiązek nadal łożyć na utrzymanie dziecka, a także na jego wykształcenie, jeżeli dziecko chce podjąć dalszą naukę. Obowiązek alimentacyjny nie wygasa więc z chwilą uzyskania przez dziecko pełnoletności ani nie zależy od tego, czy dziecko podejmie studia w dowolnym trybie (dziennym, zaocznym). Z zasady, iż obowiązek alimentacyjny rodziców jest uwarunkowany możliwością samodzielnego utrzymania się przez dziecko wynika, że obowiązek może wygasnąć także przed uzyskaniem przez dziecko pełnoletności. Stanie się tak wtedy, gdy dziecko wcześniej uzyska pracę dającą wystarczające dochody. Sytuacja opisana w pytaniu, gdy dziecko rozpoczyna studia, najczęściej wiąże się z dalszym trwaniem obowiązku alimentacyjnego. Warunkiem istnienia takiego obowiązku nie jest jednak to, że dziecko kontynuuje naukę, lecz to, że ze względu na czas jaki musi poświęcić nauce, z reguły nie będzie mogło zdobyć pracy pozwalającej na samodzielne otrzymanie. W związku z powyższym, alimenty należą się dziecku także w okresie wakacyjnym i bez względu na rodzaj wybranej uczelni oraz tryb studiów, a dziecko zasadniczo nie ma obowiązku informować rodzica o przebiegu nauki (pytania 1-4).

Porady prawne

Jeżeli dziecko podejmie pracę w czasie studiów, to rodzice nie będą zobowiązani do dalszej alimentacji, jeżeli zarobki pozwalają na samodzielne utrzymanie się dziecka. Trzeba jedna wziąć pod uwagę także fakt, czy studia przez nie podjęte są odpłatne. Jeśli tak, obowiązek alimentacyjny nie wygaśnie, jeśli zarobki dziecka nie pozwalają na opłacenie czesnego (pytanie 5).

Informacje o sytuacji dziecka, na rzecz którego zasądzono alimenty, może zdobyć zarówno ojciec korzystając z dostępnych sposobów, jak i sąd, do którego wniesie on pozew o obniżenie alimentów.

Apelacja od wyroku powinna przedstawiać zarzuty do wyroku sądu pierwszej oraz ich uzasadnienie, a także powoływać nowe fakty i dowody na ich poparcie oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później. Nie oznacza to, że każde odwołanie powinno zawierać powołanie się na nowe fakty i dowody. Nie jest to element niezbędny apelacji. Należy jednak pamiętać, że sąd drugiej instancji może utrzymać zaskarżony wyrok, gdyż samo błędne uzasadnienie nie oznacza, że wyrok jest niesłuszny. Dokumenty, na które strona wnosząca apelację będzie się powoływać mogą zostać przedstawione po wniesieniu apelacji. Możliwe jest również przywrócenie terminu do wniesienia apelacji, jeżeli strona nie dotrzymała terminu nie ze swojej winy. Przykładowo może to nastąpić, gdy strona nie miała możliwości wniesienia apelacji z powodu pobytu w szpitalu i nie była w stanie powierzyć tej czynności innej osobie (np. żonie). Termin nie będzie jednak przywrócony tylko z tego powodu, że strona nie zdążyła odpowiednio przygotować pisma procesowego. Wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć w ciągu tygodnia od dnia, w którym ustały przyczyny uchybienia terminowi.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

----
Dla kogo świadczenia rodzinne?

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Jakie jeszcze świadczenia rodzinne i na jakich zasadach można otrzymać? Jakie świadczenia rodzinne można otrzymać? Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz (...)

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci? Prawnym obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku środków utrzymania do czasu, aż nie będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka pokrywają koszty związane z jego utrzymaniem i wychowaniem (...)

Sądowe ustalenie ojcostwa

Sądowe ustalenie ojcostwa

  Kiedy dochodzi do sądowego ustalenia ojcostwa? Jeżeli dziecko nie urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od jego ustania czy unieważnienia, wówczas w świetle prawa jest to tzw. dziecko pozamałżeńskie. Aby doszło w takim wypadku do ustalenia ojcostwa, (...)

Uznanie dziecka - od A do Z

Uznanie dziecka - od A do Z

Co to jest uznanie dziecka i w jakich sytuacjach się je stosuje? Istnieją trzy sposoby ustalenia ojcostwa dziecka: 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa, ojcem dziecka jest mąż matki; On figuruje w akcie urodzenia dziecka jako ojciec i nie ma znaczenia, czy on spłodził (...)

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

Bezpieczny wypoczynek - wytyczne MEN, GIS i MZ Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia (...)

Dla kogo zasiłek rodzinny?

Dla kogo zasiłek rodzinny?

Ile wynosi zasiłek rodzinny? Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi obecnie miesięcznie: 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do (...)

Kto może otrzymywać zasiłek rodzinny?

Kto może otrzymywać zasiłek rodzinny?

Ile wynosi zasiłek rodzinny? Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do (...)

Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

W dniu 13 czerwca 2009r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Najważniejsze zmiany dotyczą przepisów odnoszących się do pochodzenia dziecka, władzy rodzicielskiej, kontaktów rodziców i dzieci, stosunków alimentacyjnych między rodzicami i dziećmi, (...)

Alimenty - komu się należą i w jakiej wysokości?

Alimenty - komu się należą i w jakiej wysokości?

Alimenty są to świadczenia należne od określonych członków rodziny osobom, które potrzebują pomocy materialnej, ponieważ nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Przede wszystkim, obowiązek zapewnienia tej pomocy (w formie pieniężnej lub w naturze) spoczywa na najbliższej (...)

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Komu przysługuje ulga prorodzinna? Prawo do odliczenia od podatku kwoty tzw. ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytułu tej ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym:   1.  w stosunku do małoletniego dziecka: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił (...)

Co może się zmienić w alimentach?

Co może się zmienić w alimentach?

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (projekt został skierowany na Radę Ministrów). Zmiany, jakie zamierza wprowadzić w prawie rodzinnym, dotyczą m.in. alimentów, w tym drażliwej często kwestii alimentów dla (...)

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Zalecenia zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko zakażenia (...)

Konsekwencje uznania dziecka, czyli obowiązek alimentacyjny - opinia prawna

Konsekwencje uznania dziecka, czyli obowiązek alimentacyjny - opinia prawna

Stan faktyczny Za kilka miesięcy urodzę dziecko. Ojciec dziecka nie jest moim mężem. Był moim narzeczonym, jednak rozstaliśmy się, właściwie nie utrzymujemy ze sobą żadnych kontaktów. Mój były partner oficjalnie jest bezrobotny, pracuje, jak to się mówi "na czarno" i pomimo kilku szans (...)

Alimenty bez podatku. Sprawdź, kiedy jest to możliwe

Alimenty bez podatku. Sprawdź, kiedy jest to możliwe

Alimenty otrzymywane przez pełnoletnie dzieci od rodziców, w przypadku rozpadu ich małżeństwa, z zasady są zwolnione z podatku. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie to obowiązuje tylko do chwili ukończenia przez dziecko 25 lat. Później od otrzymywanej kwoty alimentów należy odprowadzić (...)

Alimenty od dziadków zamiast od ojca dziecka – opinia prawna

Alimenty od dziadków zamiast od ojca dziecka – opinia prawna

 Stan faktyczny  Ojciec mojego 7-letniego syna wyjechał z Polski ok. 5 miesięcy temu, prawdopodobnie ukrywa się przed wierzycielami. Chciałabym złożyć wniosek o przyznanie alimentów mojemu dziecku. Nie byliśmy nigdy małżeństwem. Czy mogę się starać o alimenty od dziadków (...)

Stypendium szkolne, zasiłek szkolny i inne wsparcie w związku z nauką

Stypendium szkolne, zasiłek szkolny i inne wsparcie w związku z nauką

Kto może dostać stypendium szkolne? Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa (art. 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Ministerstwo (...)

Odpowiedzialność rodzica za długi pełnoletniego dziecka - opinia prawna

Odpowiedzialność rodzica za długi pełnoletniego dziecka - opinia prawna

Stan faktyczny Interesuje mnie problem odpowiedzialności rodziców za zobowiązanie finansowe zaciągnięte przez pełnoletnie dziecko, które studiuje, nie ma stałych dochodów własnych i jest na naszym utrzymaniu. Córka (21 lat) jest u nas zameldowana, ale studiuje w innym mieście, nie ma własnych (...)

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Co rodzice powinni wiedzieć w roku szkolnym 2017/2018? Przed nami nowy rok szkolny, w którym MEN wprowadza zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju (...)

Reforma edukacji

Reforma edukacji

Czego dotyczą zmiany? Wprowadzane zmiany dotyczą wielu kwestii w oświacie, m.in.: ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół, a także placówek oświatowych. Reforma edukacji zakłada m.in. powrót do (...)

Zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa dzieci urodzonych w małżeństwie - opinia prawna

Zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa dzieci urodzonych w małżeństwie - opinia prawna

Stan faktyczny Mam dwoje dzieci w wieku 5 i 3 lat z kobietą pozostająca w związku małżeńskim, z którego ona ma jeszcze córkę. Dzieci mają nazwisko jej męża, który dowiedział się dopiero teraz, że nie jest biologicznym ojcem. Dzieci urodziły się w małżeństwie (w trakcie trwania związku (...)

Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

  W jaki sposób może ustać stosunek" przysposobienia (adopcji)? Do sposobów ustania tego stosunku należy: ustanie przysposobienia z mocy samego prawa (ex lege, np. w razie późniejszego ustalenia macierzyństwa przysposabiającej lub ojcostwa przysposabiającego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Pozew o alimenty dla pełnoletniego dziecka

Pozew o alimenty dla pełnoletniego dziecka

Gdzie znajdę wzór pozwu o alimenty, który musi sporządzić pełnoletni syn (18 lat, uczy się w liceum)? Alimenty zostały zasądzone przy rozwodzie, ale ojciec dziecka uchyla się od ich płacenia (...)

Alimenty na konto pełnoletniego dziecka

Alimenty na konto pełnoletniego dziecka

Do tej pory przesyłałem alimenty na rzecz córki na konto jej mamy. Córka ukończyła 20 lat -czy mogę zmienić to i przesyłać alimenty na konto córki. Czy potrzebna jest na to zgoda jej mamy? Czy (...)

Czy w sprawie o alimenty dla pełnoletniego dziecka sąd może żądać informacji o dochodach drugiego rodzica?

Czy w sprawie o alimenty dla pełnoletniego dziecka sąd może żądać informacji o dochodach drugiego rodzica?

Czy w sprawie o alimenty dla pełnoletniego dziecka gdzie pozwanym jest jeden z rodziców - ojciec, sąd może żądać informacji o dochodach drugiego rodzica - matki, która nie jest stroną w sprawie? (...)

Do jakiego wieku trzeba płacić alimenty na studiujące dziecko

Do jakiego wieku trzeba płacić alimenty na studiujące dziecko

Do jakiego wieku rozwiedziony rodzic ma obowiązek płacenia alimentów pełnoletniemu dziecku, które studiuje i jaki przepis to reguluje? Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci trwa do czasu, (...)

Jak określić zdolność pełnoletniej córki do podjęcia dalszej nauki? - Alimenty dla pełnoletniego dziecka

Jak określić zdolność pełnoletniej córki do podjęcia dalszej nauki? - Alimenty dla pełnoletniego dziecka

Jak określić zdolność pełnoletniej córki do podjęcia dalszej nauki? Czy oceny z poprzedniej szkoły są wyznacznikiem tego, iż może nie poradzić sobie w szkole o wyższym stopniu trudności i (...)

Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Czy muszę łożyć alimenty na dorosłego syna któremu przyznano zasiłek socjalny? Czy muszę złożyć jakiś pozew o zniesienie alimentów? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów (...)

Alimenty na pełnoletnie, niepracujące dziecko

Alimenty na pełnoletnie, niepracujące dziecko

Opłacamy mieszkanie, bilety, kieszonkowe. Syn nie ma ochoty nic robić. Ma wyrok w zawieszeniu za kradzież. Czy 21 letniemu synowi przysługują alimenty, jeśli studiuje w systemie weekendowym (soboty) (...)

Czy muszę płacić alimenty jeżeli córka nie pójdzie na studia dzienne?

Czy muszę płacić alimenty jeżeli córka nie pójdzie na studia dzienne?

Od 10 lat nie mieszkam z moją byłą żoną i córką. Od początku płaciłem alimenty na moją córkę, pieniądze zawsze wpłacałem na konto mojej byłej żony. Nigdy nie zalegałem z płaceniem. (...)

Czy w pozwie o rozwód żona może wnosić o nieorzekanie o winie oraz o alimenty dla pełnoletniego ich wspólnego dziecka?

Czy w pozwie o rozwód żona może wnosić o nieorzekanie o winie oraz o alimenty dla pełnoletniego ich wspólnego dziecka?

Żona wnosi pozew o rozwód w związku z wieloletnim trwałym i zupełnym rozkładem pożycia. Jest wspólne dziecko już pełnoletnie mieszkające z matką w jej mieszkaniu nabytym jeszcze przed ślubem. (...)

Czy moja była żona może żądać podwyższenia alimentów na mojego pełnoletniego syna?

Czy moja była żona może żądać podwyższenia alimentów na mojego pełnoletniego syna?

Mam pełnoletniego syna który mieszka z moją byłą żoną. Niedawno dostałem pozew o podwyższenie alimentów na mojego syna. Czy ma Ona takie prawo? Przecież mój syn już jest pełnoletni. Niniejsza (...)

Obowiązek alimentacyjny wobec dorosłego dziecka

Obowiązek alimentacyjny wobec dorosłego dziecka

Córka dostała się na dzienne studia na prywatnej uczelni czy w tej sytuacji alimenty są dobrą wola rodziców chcemy jej pomagać ale na zasadach dobrowolności.? Obowiązek alimentacyjny względem (...)

Zawieszenie sprawy o alimenty a proces rozwodowy

Zawieszenie sprawy o alimenty a proces rozwodowy

1 lipca 2001 r. żona założyła mi sprawę o alimenty na córkę i siebie (sygnatura akt x). Sprawa się odbyła w sądzie rejonowym, gdzie sąd orzekł o zabezpieczeniu na rzecz córki 400 zł. Następnie (...)

Czy mój mąż może odmówić płacenia alimentów na dziecko z poprzedniego związku?

Czy mój mąż może odmówić płacenia alimentów na dziecko z poprzedniego związku?

Jestem w takcie rozwodu z moim mężem. W przypływie gniewu powiedział mi że nie będzie płacił alimentów na jedno z moich dzieci, które jest od innego ojca. Mój mąż w akcie urodzenia uznał (...)

Ile mogę dostać alimentów na dzieci od mojego męża?

Ile mogę dostać alimentów na dzieci od mojego męża?

Witam, mam pytanie dotyczące tego, jakiej wysokości alimentów mogę oczekiwać od mojego męża na moją crókę. Dodam że jestem w trakcie rozwodu z moim mężem, oraz że mąż pracuje za granicą, (...)

Alimenty na dziecko od ojca biologicznego.

Alimenty na dziecko od ojca biologicznego.

Mam pytanie dotyczące alimentów na dziecko które zostało poczęte po przez zdradę małżeńską. Czy w przypadku kiedy zaszłam w ciążę podczas zdrady małżeńskiej, czy ojciec biologiczny jest (...)

Rozwód a alimenty dla pełnoletniego

Rozwód a alimenty dla pełnoletniego

Mam prawomocny wyrok orzekający separację bez orzekania winy. Sąd zasądził alimenty na dziecko. Czy w pozwie o rozwód załączyć kopię wyroku separacyjnego? Czy orzeczenie rozwodu unieważnia wyrok (...)

Zniesienie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka

Zniesienie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka

Córka ma zasądzone alimenty, niedługo skończy 25 lat, a w tym roku powinna zakończyć studia, jest już praktycznie samodzielna. Mimo wielokrotnych prób spotkania nie utrzymuje ze mną kontaktu, (...)

Czy ojciec nie ujęty w akcie stanu cywilnego dziecka musi płacić alimenty?

Czy ojciec nie ujęty w akcie stanu cywilnego dziecka musi płacić alimenty?

Będę miał dziecko z kobietą która jest starsza ode mnie o 10 lat. Ja mam 18 Ona 28. Z rozmów jakie z nią odbyłem, ona nie chce żebym widniał jako ojciec jej/naszego dziecka. Chce mieć pewność (...)

Natychmiastowa wykonalność - ściąganie alimentów

Natychmiastowa wykonalność - ściąganie alimentów

5 dni temu miałam sprawę rozwodową. Przyznano mi wyrokiem opatrzonym klauzulą natychmiastowej wykonalności alimenty na 2 dzieci 650 zł. Jedno z dzieci ma 21 lat, uczy się i pracuje na umowy o dzieło (...)

Ustanie obowiązku alimentowania dziecka

Ustanie obowiązku alimentowania dziecka

Czy i na jakiej podstawie rodzice mogą zaprzestać alimentacji swoich dzieci? Art. 133. § 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli (...)

Alimenty dla dziecka specjalnej troski

Alimenty dla dziecka specjalnej troski

Dziecko specjalnej troski 26 lat ubezwłasnowolnione przez matkę otrzymuje rentę dożywotnią powyżej 400 zł. Matka otrzymuje emeryturę na córkę. Dziecko ma przyznane alimenty od ojca w wysokości (...)

Alimenty na dziecko niepełnosprawne

Alimenty na dziecko niepełnosprawne

Proszę o odpowiedź jakie mam prawo i do kiedy muszę pozostać w obowiązku płacenia alimentów i czy jest możliwość zaniechania płacenia. Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci (...)

Dochodzenie alimentów w sprawie rozwodowej

Dochodzenie alimentów w sprawie rozwodowej

Jak Państwo napisali w swojej odpowiedzi, mimo iż sprawa rozwodowa jest toku, zakaz wszczynania postępowania o alimenty nie dotyczy dziecka pełnoletniego. Tak też dziecko pełnoletnie wzniosło do (...)

Nowy Fundusz Alimentacyjny a konkubinat

Nowy Fundusz Alimentacyjny a konkubinat

Od 1 października wchodzi w życie nowy Fundusz Alimentacyjny. Mieszkam w związku nieformalnym z kobietą z dziećmi, na które ich ojciec nie płaci alimentów. Czy po wejściu w życie Funduszu nie (...)

Osobiste starania o alimenty dorosłego dziecka

Osobiste starania o alimenty dorosłego dziecka

Czy mogę starać się o alimenty dla pełnoletniego syna (19 lat), który kontynuuje naukę i jest obecnie na moim utrzymaniu, czy syn musi to zrobić sam? O ile syn ma pełną zdolność do czynności (...)

Zaprzestanie alimentowania dziecka pełnoletniego

Zaprzestanie alimentowania dziecka pełnoletniego

W jakich przypadkach rodzice mogą zwolnić się od obowiązku alimentowania swoich dzieci? Art. 133. § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczegoRodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych (...)

Alimenty na rachunek matki, czy dziecka

Alimenty na rachunek matki, czy dziecka

Płacę alimenty na syna dokonując comiesięcznego przelewu pieniędzy na rachunek bankowy jego matki w formie stałego zlecenia przelewu złożonego w moim banku. W sierpniu bieżącego roku syn skończył (...)

Zniesienie alimentów wobec pełnoletniego dziecka

Zniesienie alimentów wobec pełnoletniego dziecka

Sąd zobowiązał mnie wyrokiem rozwodowym do płacenia alimentów na rzecz córki w wysokości 400 złotych. Od momentu zasądzenia alimentów tj. od 1997 r. zmieniała się sytuacja finansowa zarówno (...)

Jaki jest właściwy sposób realizacji wpłat alimentacyjnych dla pełnoletniego dziecka?

Jaki jest właściwy sposób realizacji wpłat alimentacyjnych dla pełnoletniego dziecka?

Sąd orzekł lat temu kilka rozwód a w ślad za nim obowiązek wpłat alimentacyjnych z których wywiązuje się bez zastrzeżeń. Córka od jakiegoś czasu jest jednak już pełnoletnia. Gdy w zeszłym (...)

Do jakiego wieku dziecka muszę płacić alimenty?

Do jakiego wieku dziecka muszę płacić alimenty?

Mam już dorosłą córkę, która właśnie skończyła 24 lata. Z tego co wiem nadal studiuje. Z mojej strony chciałbym zaznaczyć że zawsze regularnie łożyłem na alimenty. Do jakiego wieku córki (...)

FORUM PRAWNE

Alimenty dla pełnoletniego dziecka

Alimenty dla pełnoletniego dziecka Dzień dobry! Jak długo rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów dla dziecka, które właśnie ukończyło szkołę średnią, zdało maturę i ma zamiar rozpocząć (...)

Alimenty dla pełnoletniego dziecka

Alimenty dla pełnoletniego dziecka Witam, proszę o pomoc. Płacę alimenty zasądzone przez sąd do rąk matki na nieletniego syna, który w tym roku kończy 18 lat i uczy się. Moje pytanie jest takie, (...)

alimenty dla pełnoletniego dziecka

alimenty dla pełnoletniego dziecka Tydzień temu otrzymałam rozwód bez orzekania o winie. Rozwodem zajmowałam się sama bo nie mam pieniędzy na adwokata, dlatego też zwracam się z proźbą do Was (...)

Alimenty dla pełnoletniego dziecka, pozbawienie praw rodzicielskich

Alimenty dla pełnoletniego dziecka, pozbawienie praw rodzicielskich Witam. Mam 18 lat, wychowuje mnie tylko matka. Moi rodzice nie byli małżeństwem. Z ojcem nie utrzymuję kontaktów, był alkoholikiem (...)

Alimenty dla pełnoletniego dziecka - pracującego - studiującego.

Alimenty dla pełnoletniego dziecka - pracującego - studiującego. Witam. Jak wygląda sprawa świadczenia alimentacyjnego wobec dziecka które jest pełnoletnie, studjuje zaocznie i pracuje. Tyle że (...)

Alimenty na dorosłe dziecko

Alimenty na dorosłe dziecko Dwa lata temu rozwiodłem się z żoną, płacę alimenty na nią i dwójkę dzieci. Na każdego po 500zl. Moja córka jest już pełnoletnia w tym roku pisała maturę, którą (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz mam pytanie gdyż rozstałem sie z zona płace wysokie alimenty na dwie córki żona wyszła ponownie za mąż czy w związku z tym musze nadal (...)

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście Proponuję przeprowadzenie sondy: Proszę napiszcie w jednym zdaniu ile dostajecie alimentów, lub ile Sąd przyznał bez wzglądu na to, czy są (...)

Szkoła zaoczna, a alimenty

Szkoła zaoczna, a alimenty Chciałbym poruszyć na Forum problem, który nie jest uregulowany tak do końca prawem, a nawet w wypowiedziach SN czy innych wykładni jest raczej pomijany. Nie proszę (...)

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka Tydzień temu otrzymałam rozwód bez orzekania o winie. Rozwodem zajmowałam się sama bo nie mam pieniędzy na adwokata, dlatego też zwracam się z (...)

Alimenty dla rodziców

Alimenty dla rodziców Jakie są zasady ubiegania sie rodziców o alimenty od dzieci? Co w przypadku rozwiedzionych rodziców pełnoletnich dzieci? Czy o alimenty od pełnoletniego dziecka ubiegac sie (...)

Alimenty bez rozwodu

Alimenty bez rozwodu Czy mogę dostać od męża sądownie alimenty na dzieci nie wnosząc sprawy o rozwód? Moja żona, przez adwokata, żąda ode mnie alimentów na małoletniego syna. Małżeństwo (...)

ALIMENTY - PROSZE O POMOC

ALIMENTY - PROSZE O POMOC BARDZO PROSZE O RADE. JESTEM ZALAMANA! MOJ MAZ MA NIESLUBNE DZIECKO. OBECNIE ZARABIA 6.OOO BRUTTO I PLACI NIEFORMALNIE ALIMENTY W WYSOKOŚCI 600 ZŁ. POZA TYM DZIECKO (11 LAT) (...)

Jak długo należy płacić alimenty

Jak długo należy płacić alimenty Mam 21-letniego syna, ktory dwa lata temu miał zdawać maturę. Nie został do niej dopuszczony. W tej chwili chodzi do CKU. Zajęcia ma dwa razy w tygodniu, po południu. (...)

alimenty

alimenty alimenty na zone Alimenty na żone płaci się tylko 5 lat jeżeli z twojej winy zostało przez sąd uznane rozpad małżeństwa lub jeżeli żona jet niepełnosprawna nie zdolna do pracy wtedy (...)

Alimenty a studia zaoczne/niestacjonarne

Alimenty a studia zaoczne/niestacjonarne Mam 21 lat i zaczynam studia zaoczne. Nie mam pracy, jestem na utrzymaniu matki, która zarabia 900zł netto. Innych dochodów nie mamy. Studia zaczynam (...)

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

Kiedy można żądać alimentów od dziadków?

Kiedy można żądać alimentów od dziadków? Były mąż nie płaci alimentów. Komornik stwierdził, ze dług jest nieściagalny (nie pracuje, złożył oświadczenie, że nic nie ma). Prawda (...)

Porady prawne