Apelacja od wyroku sądu grodzkiego

Pytanie:

Znajomy dostał wyrok w sądzie grodzkim. Chce złożyć apelację. Czy w procedurze karnej obowiązują te same terminy co w procedurze cywilnej, jeśli chodzi o termin wystąpienia o uzasadnienie, ewentualnie złożenia tzw. apelacji \"samoistnej\"? Czy pisma można również składać na poczcie?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.8.2008

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Apelacja od wyroku sądu grodzkiego

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) sądy grodzkie są wydziałami sądów rejonowych powołanych do rozpoznawania m. in. takich spraw jak: o wykroczenia w pierwszej instancji, o wykroczenia skarbowe oraz o przestępstwa skarbowe, z wyjątkiem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zwyczajnym, o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, o przestępstwa podlegające rozpoznawaniu w postępowaniu przyspieszonym, o pozostałe przestępstwa, podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. Od rodzaju postępowania w jakim toczyła się sprawa w pierwszej instancji zależeć będzie więc termin do wniesienia środka zaskarżenia.

Porady prawne

Tak więc można rozróżnić następujące sytuacje:

1. jeżeli postępowanie dotyczyło popełnienia wykroczenia, to zgodnie z art. 105 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia apelację wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. Strona może w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia. Termin 7 dniowy do wniesienia apelacji liczony jest od dnia następującego po dniu doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem;

2. jeżeli postępowanie dotyczyło wykroczenia skarbowego, o przestępstwa skarbowego lub przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego zastosowanie znajdą przepisy kodeksu postępowania karnego, które w art. 445 § 1 stanowią, iż termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem.  Wniosek o sporządzenie uzasadnienia należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Termin 14 dniowy do wniesienia apelacji liczony jest od dnia następnego od doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem;

3. jeżeli postępowanie toczyło się w postępowaniu przyspieszonym, to zgodnie z art. 517f  § 1 kodeksu postępowania karnego w terminie zawitym 3 dni od daty ogłoszenia wyroku strona może złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Wniosek ten może być zgłoszony ustnie do protokołu albo sporządzony na piśmie. Wniosek niepochodzący od oskarżonego powinien wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy. Termin do wniesienia apelacji wynosi 7 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem.

4. jeżeli postępowanie toczyło się w postępowaniu uproszczonym apelację wnosi się jak w zwykłym postępowaniu, tj.  termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Wniosek o uzasadnienie wnosi się w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony, wymienionego podmiotu oraz pokrzywdzonego od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie. Należy pamiętać, że warunkiem wniesienia apelacji jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku. Z tym, że apelacja wniesiona przed upływem terminu złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wywołuje skutki takie, jak przy wniosku o uzasadnienie; apelacja taka podlega rozpoznaniu i  można uzupełnić ją uzupełnić w terminie 14 dni od doręczenia uzasadnienia.

Reasumując należy zauważyć, iż termin do wniesienia apelacji będzie zależał od tego jakiego czynu postępowanie dotyczyło i w jakim trybie toczyło się postępowanie.

Niemniej jednak strona powinna być dokładnie pouczona przez Sąd o przysługującym jej środku zaskarżenia i terminie jego wniesienia.

Podkreślić wymaga, iż zgodnie z art. 124 kodeksu postępowania karnego termin do wniesienia apelacji jest zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, w polskim urzędzie konsularnym lub złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji odpowiedniego zakładu, a przez członka załogi polskiego statku morskiego kapitanowi statku.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Przesłanki i tryb wniesienia apelacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

Przesłanki i tryb wniesienia apelacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

  Kiedy apelacja przysługuje? Apelacja przysługuje od wyroku sądu pierwszej instancji oraz od postanowień, które orzekają co do istoty sprawy. Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, (...)

Jak złożyć apelację od wyroku sądu karnego?

Jak złożyć apelację od wyroku sądu karnego?

W procesie karnym apelacja podobnie jak zażalenie należy do środków odwoławczych. Przysługuje ona stronom od wyroku sądu pierwszej instancji. Strona może zaskarżyć dany wyrok w całości lub w części (można także zaskarżyć samo uzasadnienie orzeczenia). Ważne jest to, że strona (...)

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym. Służy oczywiście do zaskarżania orzeczeń sądów I instancji, konkretnie zaskarżaniu merytorycznemu, czyli korzystamy z niej w sytuacji, gdy nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem sądu I instancji. W wyniku postępowania apelacyjnego nie doc (...)

Terminy załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym

Terminy załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym

Jakie są terminy do załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym? Dla zabezpieczenia podatnika przed skutkami przewlekłości postępowania ustawodawca wprowadził maksymalne terminy do załatwienia sprawy przez organ podatkowy (czyli np. naczelnika urzędu skarbowego czy wójta gminy - (...)

Gdy Twoje prawo wygasło, czyli o tym czym jest termin zawity?

Gdy Twoje prawo wygasło, czyli o tym czym jest termin zawity?

  W prawie cywilnym często spotykamy przepisy, które zawierają terminy dla dokonania określonych czynności. Mogą to być terminy przedawnienia albo terminy zawite. Ich odró termin zawity, przedawnienie, upływ, wygaśnięcie prawa

Sprawdź terminy leczenia

Sprawdź terminy leczenia

Informator o terminach leczenia to wyszukiwarka, w której sprawdzisz, gdzie najszybciej uzyskasz pomoc medyczną. W bazie adresów i telefonów wyszukiwarki znajduje się blisko 14 tys. placówek medycznych, kt&oac terminy leczenia, placówka medyczna, leczenie, zdrowie, (...)

Terminy wystawiania faktur VAT

Terminy wystawiania faktur VAT

Ogólny termin wystawiania faktur VAT Zgodnie z ogólną zasadą, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. W przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym, jeżeli podatnik określa w fakturze wyłącznie miesiąc (...)

Metoda kasowa a terminy odliczeń

Metoda kasowa a terminy odliczeń

Kiedy mały podatnik może odliczyć podatek stosujący metodę kasową?Co do zasady, mały podatnik stosujący metodę kasową może obniżyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za kwartał, w którym:uregulował całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktu VAT, metoda kasowa, (...)

Jak dochodzić roszczeń związanych z wadliwym wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę?

Jak dochodzić roszczeń związanych z wadliwym wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę?

Kwestionowanie zasadności wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę nie jest nieograniczone w czasie. Ustawodawca przewidział niezwykle krótkie terminy. Ich okresu trwania (krótkiego) należy szukać w chęci ustawodawcy jak najszybszego uregulowania stosunku pracy lub przywrócenia (...)

VAT 2014. Nowe terminy wystawiania faktur

VAT 2014. Nowe terminy wystawiania faktur

Z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (...)

Terminy załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym

Terminy załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym

Jakie są terminy do załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym? Dla zabezpieczenia podatnika przed skutkami przewlekłości postępowania ustawodawca wprowadził maksymalne terminy do załatwienia sprawy przez organ podatkowy (czyli np. naczelnika urzędu skarbowego czy wójta gminy - (...)

Gdy Twoje prawo wygasło, czyli o tym czym jest termin zawity?

Gdy Twoje prawo wygasło, czyli o tym czym jest termin zawity?

  W prawie cywilnym często spotykamy przepisy, które zawierają terminy dla dokonania określonych czynności. Mogą to być terminy przedawnienia albo terminy zawite. Ich odró termin zawity, przedawnienie, upływ, wygaśnięcie prawa

Sprawdź terminy leczenia

Sprawdź terminy leczenia

Informator o terminach leczenia to wyszukiwarka, w której sprawdzisz, gdzie najszybciej uzyskasz pomoc medyczną. W bazie adresów i telefonów wyszukiwarki znajduje się blisko 14 tys. placówek medycznych, kt&oac terminy leczenia, placówka medyczna, leczenie, zdrowie, (...)

Terminy wystawiania faktur VAT

Terminy wystawiania faktur VAT

Ogólny termin wystawiania faktur VAT Zgodnie z ogólną zasadą, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. W przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym, jeżeli podatnik określa w fakturze wyłącznie miesiąc (...)

Metoda kasowa a terminy odliczeń

Metoda kasowa a terminy odliczeń

Kiedy mały podatnik może odliczyć podatek stosujący metodę kasową?Co do zasady, mały podatnik stosujący metodę kasową może obniżyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za kwartał, w którym:uregulował całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktu VAT, metoda kasowa, (...)

Jak dochodzić roszczeń związanych z wadliwym wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę?

Jak dochodzić roszczeń związanych z wadliwym wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę?

Kwestionowanie zasadności wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę nie jest nieograniczone w czasie. Ustawodawca przewidział niezwykle krótkie terminy. Ich okresu trwania (krótkiego) należy szukać w chęci ustawodawcy jak najszybszego uregulowania stosunku pracy lub przywrócenia (...)

VAT 2014. Nowe terminy wystawiania faktur

VAT 2014. Nowe terminy wystawiania faktur

Z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (...)

Terminy i warunki bezpośredniego zwrotu VAT

Terminy i warunki bezpośredniego zwrotu VAT

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 jest w okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o (...)

Terminy zapłaty podatków w związku z COVID-19

Terminy zapłaty podatków w związku z COVID-19

Przesunięcia terminów na złożenie różnych podatków i informacji to odpowiedź na oczekiwania podatników, które wynikają m.in. z utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z pandemią COVID-19. Sprawdź, na jakie ułatwienia mogą liczyć podatnicy (...)

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

10 lat zamiast 50-ciu - od 2019 roku krótszy obowiązek przechowywania akt pracowniczych Jeśli pracodawca zatrudnia pracowników, to ma obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej po zakończeniu przez nich pracy. Do tej pory obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji wynosił (...)

Terminy przekazywania PIT-ów- stan prawny na 26.01.2004

Terminy przekazywania PIT-ów- stan prawny na 26.01.2004

Zgodnie z ordynacją podatkową płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Apelacja od wyroku Sądu Grodzkiego

Apelacja od wyroku Sądu Grodzkiego

Moja żona odmówiła przyjęcia mandatu karnego za wykroczenie polegające na wyprzedzaniu na linii podwójnej ciągłej. Policjanci (2 osoby), którzy widzieli sytuację znajdowali się wtedy w dużej odległości od miejsca zdarzenia siedząc w samochodzie ustawionym w sposób utrudniający widzenie (...)

Koszty postępowania w sprawie o wykroczenia

Koszty postępowania w sprawie o wykroczenia

Jak obliczyć koszty sądowe w sprawie karnej (przed sądem grodzkim)? Na podstawie jakich przepisów? Do którego sądu należy napisać zażalenie na wyrok sądu grodzkiego? Czy takie zażalenie podlega opłatom? Czy to możliwe, że sąd do którego wniesie się zażalenie od wyroku sądu grodzkiego, (...)

Składanie apelacji przez obwinionego

Składanie apelacji przez obwinionego

Czy od wyroku w sądzie grodzkim apelację może wnieść sam obwiniony? Od wyroku sądy I instancji - w tym także od wyroku sądu grodzkiego - stronom przysługuje apelacja. Stroną procesową jest podmiot, który ma interes prawny w tym, by rozstrzygnięcie sądu było dla niego korzystne. "Obwiniony", (...)

Przywrócenie terminu na wniesienie apelacji

Przywrócenie terminu na wniesienie apelacji

W czerwcu 2008 zostałem "złapany" na radarze foto (przenośnym) bez zatrzymywania w powiecie G. Otrzymałem wezwanie na Policję w miejscowości, w której mam zameldowanie, złożyłem wyjaśnienia, pani prowadząca radziła poprosić sąd o mandat i zwolnienie z opłat w związku z nieotrzymaniem (...)

Apelacja karna od wyroku zaocznego

Apelacja karna od wyroku zaocznego

Jaki jest termin wniesienia apelacji karnej od wyroku zaocznego? Trzeba odróżniać wyrok wydany po rozprawie przeprowadzonej pod nieobecność oskarżonego, lecz z udziałem jego obrońcy, od wyroku zaocznego, wydanego po rozprawie przeprowadzonej pod nieobecność oskarżonego i bez udziału (...)