Apelacja w postępowaniu wieczystoksięgowym

Pytanie:

Jaki będzie koszt opłaty sądowej w przypadku apelacji od postanowienia sądu wieczystoksiegowego? Przedmiotem sporu jest wykreślenie hipoteki przymusowej na czas postępowania. Wysokość zabezpieczenia to 230 tys. zł. Stan faktyczny jest następujący: złożyliśmy wniosek o wykreślenie w/w hipoteki. Referendarz przychylił się do naszego wniosku i hipoteka została wykreślona. Na to postanowienie skargę złożył wierzyciel rzeczowy. Sędzia przywrócił wpis informując nas jednocześnie, że służy nam apelacja do sądu okręgowego. Ile będą wynosiły koszty związane z apelacją?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Apelacja w postępowaniu wieczystoksięgowym

W świetle przedstawionych w pytaniu okoliczności jest niemal oczywistym, że postępowanie o wpis w księdze wieczystej zostało wszczęte przed 2 marca 2006 r., a zatem w dacie obowiązywania przepisów o kosztach sądowych w "starym" brzmieniu. Zgodnie z art. 149 ust. 1 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obowiązującej od 2 marca 2006 r. w sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się, do czasu zakończenia postępowania w danej instancji, dotychczasowe przepisy o kosztach sądowych.

Wraz z wniesieniem apelacji od określonego orzeczenia zaczyna się jednak postępowanie w nowej instancji, do którego winny mieć zastosowanie nowe przepisy o kosztach sądowych. Zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie stosuje się również do opłaty od apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, interwencji głównej, skargi o wznowienie postępowania, skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skoro zatem obecnie opłata od wykreślenia wpisu w księdze wieczystej równa jest połowie opłaty za wpis w tej księdze (konkretnie - 100 zł), to tyle samo wynosić będzie w świetle nowych przepisów opłata sądowa od apelacji w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: