Dział części majątku spadkowego

Pytanie:

Trzech spadkobierców nabyło spadek na podstawie ustawy w równych częściach (po 1/3). Na spadek składa się 1/2 mieszkania własnościowego oraz 1/2 konta bankowego. Właścicelem pozostałej połowy jest jeden ze spadkobierców - małżonek spadkodawcy. Obecnie chcą na drodze sądowej dokonać działu spadku i znieść współwłasność na rzecz małżonka spadkodawcy w części dotyczącej mieszkania. Czy wpis sądowy będzie zależał tylko od wartości spadku (bo jest dział), czy dodatkowo od sprawy o zniesienie współwłasności (a wtedy od jakiej kwoty - od 2/3 wartości spadku, od całości spadku, czy od wartości całego mieszkania)? Czy notariusz jest przy drodze sądowej również potrzebny na jakimś etapie i jak wtedy określa się jego honorarium? Czy współwłasność można znieść również w części obejmującej konto bankowe i czy można w tym przypadku mówić o tzw. nieodpłanym znoszeniu współwłasności?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.4.2003

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dział części majątku spadkowego

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych ustala jako wpis stały kwotę 20 zł., którą pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku lub sporządzenie spisu inwentarza, przyjęcie lub odrzucenie spadku. Natmiast w przypadku wniosku w sprawie o dział spadku wnosi się piątą część wpisu stosunkowego. Zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi wpisów, cały wpis stosunkowy w sprawie cywilnej oraz w sprawie gospodarczej wynosi: 1) do 10.000 zł - 8%, nie mniej jednak niż 30 zł; 2) od 10.001 zł do 50.000 zł: od pierwszych 10.000 zł - 800 zł, a od nadwyżki ponad 10.000 zł - 7%; 3) od 50.001 do 100.000 zł: od pierwszych 50.000 zł - 3.600 zł, a od nadwyżki ponad 50.000 zł - 6%; 4) powyżej 100.000 zł: od pierwszego 100.000 zł - 6.600 zł, a od nadwyżki ponad 100.000 zł - 5%, nie więcej jednak niż 100.000 zł. Jeżeli przewiduje się wpis w postaci ułamkowej części, to wpis ten nie może wynosić mniej niż 15 zł. Podstawą obliczenia wpisu jest wartość spadku po odliczeniu długów spadkowych, a od wniosku o dział spadku połączony z postępowaniem o zniesienie współwłasności - wartość majątku będącego przedmiotem obu połączonych postępowań. Sądowy dział spadku obejmuje cały spadek i tylko z ważnych powodów może być ograniczony do jego części. Natomiast umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku Sam dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego - wtedy więc pojawia się konieczność udziału notariusza w postępowaniu, jednak nie ma potrzeby angażowania równocześnie sądu i notariusza. Opłaty, które należy uiścić u notariusza regulowane są Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej. Stanowi ono o maksymalnych stawkach wynagrodzenia dla notariusza i uzależnia je od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Za wartość przedmiotu czynności notarialnej przyjmuje się wartość podaną przez stronę (strony) czynności z uwzględnieniem zasad przewidzianych w ustawie o podatku od spadków i darowizn albo o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawą określenia maksymalnej stawki wynagrodzenia jest przy działach - ogólna wartość majątku podlegającego działowi. Maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi od wartości: 1) do 5 000 zł - 200 zł, 2) powyżej 5 000 zł do 15 000 zł - 200 zł + 3% od nadwyżki powyżej 5 000 zł, 3) powyżej 15 000 zł do 30 000 zł - 500 zł + 2% od nadwyżki powyżej 15 000 zł, 4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 800 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł, 5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1 100 zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 60 000 zł, 6) powyżej 1 000 000 zł - 5 800 zł + 0,25% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Postępowanie w sprawie o dział spadku

Postępowanie w sprawie o dział spadku

Z chwilą otwarcia spadku między współspadkobiercami powstaje wspólność majątku spadkowego. Ich sytuacja prawna regulowana jest wówczas przez przepisy dotyczące współwłasności w częściach ułamkowych, które stosuje się odpowiednio do wspólności majątku (...)

Umowny dział spadku

Umowny dział spadku

Jeżeli spadek przypadł więcej niż jednemu spadkobiercy, to od momentu śmierci spadkodawcy jego majątek staje się współwłasnością wszystkich spadkobierców w odpowiednich częściach, które są określone w testamencie lub wy spadek; dziedziczenie; dział; podział; spadkobiercy; (...)

Sądowy dział spadku

Sądowy dział spadku

  Prawa i obowiązki, które wchodzą w skład spadku przechodzą w drodze dziedziczenia na jedną osobę lub kilku współspadkobierców. Jeżeli do spadku jest uprawniona więcej niż jedna osoba, to pomiędzy wspó spadek; spadkobierca; spadkodawca; masa spadkowa; majątek; (...)

Za jakie długi odpowiada spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Za jakie długi odpowiada spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Spadkobierca, któremu przypadł spadek, może go przyjąć albo odrzucić. Do 18 października 2015 r., tj. chwili wejścia w życie nowelizacji prawa spadkowego brak oświadczenia w określonym terminie powodował, że spadkodawcę traktowało się tak, jakby spadek, przyjęcie z dobrodziejstwem (...)

Opodatkowanie działu spadku i zniesienia współwłasności

Opodatkowanie działu spadku i zniesienia współwłasności

Kiedy czynności cywilnoprawne podlegają obowiązkowi podatkowemu? Czynności cywilnoprawne podlegają opodatkowaniu, jeżeli ich przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rzeczy znajdujące (...)

Kto oprócz (byłych) małżonków może być uczestnikiem postępowania o podział majątku wspólnego?

Kto oprócz (byłych) małżonków może być uczestnikiem postępowania o podział majątku wspólnego?

  Jacy mogą być inni uczestnicy postępowania o podział majątku wspólnego? Wbrew pozorom, uczestnikami postępowania o podział majątku wspólnego mogą być nie tylko małżonkowie (byli małżonkowie), ale również inne osoby. Zgodnie z regułami obowiązującymi (...)

Umowny dział spadku

Umowny dział spadku

Jeżeli spadek przypadł więcej niż jednemu spadkobiercy, to od momentu śmierci spadkodawcy jego majątek staje się współwłasnością wszystkich spadkobierców w odpowiednich częściach, które są określone w testamencie lub wy spadek; dziedziczenie; dział; podział; spadkobiercy; (...)

Sądowy dział spadku

Sądowy dział spadku

  Prawa i obowiązki, które wchodzą w skład spadku przechodzą w drodze dziedziczenia na jedną osobę lub kilku współspadkobierców. Jeżeli do spadku jest uprawniona więcej niż jedna osoba, to pomiędzy wspó spadek; spadkobierca; spadkodawca; masa spadkowa; majątek; (...)

Za jakie długi odpowiada spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Za jakie długi odpowiada spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Spadkobierca, któremu przypadł spadek, może go przyjąć albo odrzucić. Do 18 października 2015 r., tj. chwili wejścia w życie nowelizacji prawa spadkowego brak oświadczenia w określonym terminie powodował, że spadkodawcę traktowało się tak, jakby spadek, przyjęcie z dobrodziejstwem (...)

Opodatkowanie działu spadku i zniesienia współwłasności

Opodatkowanie działu spadku i zniesienia współwłasności

Kiedy czynności cywilnoprawne podlegają obowiązkowi podatkowemu? Czynności cywilnoprawne podlegają opodatkowaniu, jeżeli ich przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rzeczy znajdujące (...)

Kto oprócz (byłych) małżonków może być uczestnikiem postępowania o podział majątku wspólnego?

Kto oprócz (byłych) małżonków może być uczestnikiem postępowania o podział majątku wspólnego?

  Jacy mogą być inni uczestnicy postępowania o podział majątku wspólnego? Wbrew pozorom, uczestnikami postępowania o podział majątku wspólnego mogą być nie tylko małżonkowie (byli małżonkowie), ale również inne osoby. Zgodnie z regułami obowiązującymi (...)

Postępowanie w sprawie o dział spadku

Postępowanie w sprawie o dział spadku

Z chwilą otwarcia spadku między współspadkobiercami powstaje wspólność majątku spadkowego. Ich sytuacja prawna regulowana jest wówczas przez przepisy dotyczące współwłasności w częściach ułamkowych, które stosuje się odpowiednio do wspólności majątku (...)

Zniesienie współwłasności - jak znieść współwłasność?

Zniesienie współwłasności - jak znieść współwłasność?

Na czym polega współwłasność? Współwłasność występuje, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom i każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem (np. spr współwłasność, własność wspólna, współposiadanie, wspólne (...)

Zniesienie współwłasności - jak znieść współwłasność?

Zniesienie współwłasności - jak znieść współwłasność?

Na czym polega współwłasność? Współwłasność występuje, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom i każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem (np. spr współwłasność, własność wspólna, współposiadanie, wspólne (...)

Opodatkowanie działu spadku i zniesienia współwłasności

Opodatkowanie działu spadku i zniesienia współwłasności

Kiedy czynności cywilnoprawne podlegają obowiązkowi podatkowemu? Czynności cywilnoprawne podlegają opodatkowaniu, jeżeli ich przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rzeczy znajdujące (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Dział spadku i darowizna

Dział spadku i darowizna

Wnoszę wniosek do Sądu o dział spadku po moim ojcu zmarłym 1987 roku. Otwarcie spadku nastąpiło sądownie i każdy z rodzeństwa ma prawomocne orzeczenie o nabyciu spadku, gdzie jest wyszczególnione, w jakich częściach ułamkowych otrzymujemy spadek . Jest to niezabudowany niczym grunt. Każdy (...)

Żądanie wykonania zapisu testamentowego w postępowaniu działowym

Żądanie wykonania zapisu testamentowego w postępowaniu działowym

Czy możliwe jest żądanie wykonania zapisu w postępowaniu działowym w sytuacji, gdy zapisobierca jest jednocześnie spadkobiercą? Z chwilą wymagalności zapisu – osoba uprawniona może podjąć wszelkie kroki w celu realizacji woli spadkodawcy. Powstaje pytanie, czy zapisobierca (...)

Spłata udziału spadkowego

Spłata udziału spadkowego

Jestem jednym z trzech spadkobierców po zmarłej mamie. Sąd zarządził podział spadku w trzech równych częściach. Jest to mieszkanie własnościowe. Spółdzielnia mieszkaniowa przysłała mi pismo bym opowiedziała się co dalej z mieszkaniem, co mam zamiar poczynić ze swoją częścią własności. (...)

Lokata w banku a śmierć właściciela

Lokata w banku a śmierć właściciela

Moja Ciocia bezdzietna panna nazwijmy ją - "A" umarła w wieku 75 lat nie spisując testamentu. Miała jeszcze sześcioro rodzeństwa, ale z jedną z sióstr "B" prowadziła razem gospodarstwo domowe od ok. 50 lat (jedna gotowała sprzątała, zajmowała się domem a druga zajmowała się zakupami opłatami (...)

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Mama zostawiła w testamencie mieszkanie własnościowe starszemu bratu. Testament został odnaleziony dopiero teraz (po 3 latach). Nie nastąpił jeszcze sądowy dział spadku. Do tej pory mieszkanie mamy zajmował młodszy brat. Nie płacił czynszu. Ja,spodziewając się takiego rozwoju sprawy,lecz (...)