Prowadzenie działalności gospodarczej a umowa zlecenie

Pytanie:

"Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą jako osoba fizyczna może zostać zatrudniona u pracodawcy na umowę zlecenie, który będzie odprowadzał za nią składki i w ten sposób sama będzie zwolniona z ich opłacania i czy może w takiej sytuacji dalej świadczyć usługi na rzecz innych jeszcze osób? "

Odpowiedź prawnika: Prowadzenie działalności gospodarczej a umowa zlecenie

 

Osoba prowadząca działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorca może oprócz umów zawieranych w związku ze swoją działalnością gospodarczą zawierać także inne umowy, np. O dzieło czy zlecenia. Zawarcie takiej umowy nie wyłącza możliwości dalszego działania jako przedsiębiorca. Warto przy tym pamiętać o specyficznej sytuacji tzw. samozatrudnienia. Polega to na zawarciu umowy pod warunkiem założenia działalności gospodarczej. Często taka praktyka stanowi obejście prawa, gdyż osoba będąca formalnie przedsiębiorcą wykonuje w rzeczywistości pracę na rzecz osoby, z którą zawarła umowę. Relację miedzy tymi osobami można uznać za stosunek pracy, jeśli charakteryzuje ją przede wszystkim cecha podporządkowania, a dodatkowo wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy w miejscu i czasie wyznaczonym przez niego wyznaczonym. Jeśli te przesłanki są spełnione jest to umowa o pracę bez względu na to, jak ją strony nazwały. Pracownik może wtedy wystąpić z powództwem o ustalenie stosunku pracy. Orzeczenie sądu ma charakter deklaratoryjny, tzn., sąd jedynie potwierdza już istniejący stan rzeczy, że umowa od początku i z mocy prawa jest umową o pracę. W praktyce oznacza to, że pracownik ma roszczenie przykładowo o wypłatę zaległych nadgodzin czy o uzupełnienie wynagrodzenia, jeśli było ono niższe niż najniższe wynagrodzenie ustalone przepisami prawa.Kwestię ubezpieczenia społecznego osoby prowadzącej działalność gospodarczą i jednocześnie będącej pracownikiem rozstrzyga artykuł Ubezpieczenie społeczne osób wykonujących działalność gospodarczą

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika