Interes prawny w prawie administracyjnym

Pytanie:

Jak pojmować interes prawny w prawie administracyjnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.5.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Interes prawny w prawie administracyjnym

Indywidualny interes prawny jest konkretny, gdyż dotyczy konkretnej osoby (J. Borkowski, w: E. Smoktunowicz, Wielka…, s. 298). Musi to być interes o charakterze osobistym, czyli własny, zindywidualizowany i skonkretyzowany. Interes ten musi wynikać ze ściśle określonego przepisu prawa oraz odnosić się wprost do podmiotu kwestionującego akt prawa miejscowego i dotyczyć bezpośrednio tego podmiotu” (wyrok NSA z 23 maja 2002 r., IV SA 1486/2001, LexPolonica nr 356391; podobnie wyrok WSA w Białymstoku z 4 maja 2006 r., II SA/Bk 763/2005, LexPolonica nr 1241474, „Wspólnota” 2006, nr 27, s. 46). Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art. 101 ust. 1, musi być norma prawa przedmiotowego, kształtująca sytuację prawną wnoszącego skargę. „Pojęcie [interesu prawnego -W.K.] w istocie „odsyła” do regulacji istniejących poza daną procedurą (…). Gdy już ustali się, że „interes prawny” wymagany przez daną ustawę istnieje i wiąże się bezpośrednio z przedmiotem sprawy, wówczas podmiot tego interesu zawsze spełnia kryterium legitymacji procesowej kwalifikującej go, jako uprawnionego, do uczestnictwa w stosownym postępowaniu” (A. Duda, Interes…, s. 277).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne