Jak interpretować termin na zgłoszenie sprzeciwu przez odpowiedni organ budowlany

Pytanie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w art. 30 wymienia prace, które należy zgłosić właściwemu organowi. Zgłoszenie takie należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Jak należy interpretować (liczyć 30-dniowy termin od dnia doręczenia zgłoszenia) na wniesienie sprzeciwu? Czy istotna jest data wydania decyzji, data faktycznego nadania decyzji pocztą, data pierwszego awizowania decyzji, czy data rzeczywistego doręczenia tej decyzji? Jak należałoby traktować sprzeciw, w przypadku, gdy decyzja zostałaby wydana po terminie?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.5.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Jak interpretować termin na zgłoszenie sprzeciwu przez odpowiedni organ budowlany

Sprzeciw, o którym mowa w art. 30 Prawa budowlanego wyraża brak zgody właściwego organu na przystąpienie przez inwestora do zamierzonej działalności budowlanej. Zatem jest to rozstrzygnięcie sprawy co do jej istoty, czyli decyzja administracyjna. W postępowaniu administracyjnym obowiązuje zasada, zgodnie z którą akt administracyjny wywiera skutki prawne (zwłaszcza w odniesieniu do sytuacji jego adresata) dopiero od dnia jego doręczenia bądź ogłoszenia stronie, a znajduje ona podstawę w art. 110 Kodeksu postępowania administracyjnego. Prawny byt decyzji na zewnątrz rozpoczyna się z chwilą jej doręczenia lub ogłoszenia i dopiero od tej chwili organ, który decyzję wydał, jest nią związany (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. II SA/Wr 352/2008). Decyzja o wyrażeniu sprzeciwu wobec zamierzenia inwestycyjnego musi zostać wydana najpóźniej 30 dnia i zostać w tym samym dniu najpóźniej doręczona inwestorowi. Trzydziestodniowy termin do wniesienia sprzeciwu będzie zachowany, jeżeli przed jego upływem sprzeciw ten w formie decyzji administracyjnej zostanie doręczony inwestorowi (tak WSA w Warszawie w wyroku z dnia 21 listopada 2008 r., sygn VII SA/Wa 1512/2008).

Jeśli sprzeciw organ wydałby po upływie 30 dni, to byłby on z prawnego punktu widzenia bezskuteczny. Przekroczenie terminu określonego w art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego skutkuje bowiem utratą przez organ kompetencji do wniesienia sprzeciwu (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2008 r., sygn. II SA/Wr 434/2007). Tak wydany sprzeciw nie wywoływałby skutków prawnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Budowa domu na działce rolnej

4.8.2021 przez: BN81

Przebudowa zabytku

25.5.2018 przez: klaudiapol

adaptacja poddasza + budowa ganku

30.4.2018 przez: Sosna1