Jak zamknąć konto bankowe?

Pytanie:

Chciałbym zamknąć konto bankowe. Jakie kroki trzeba przedsięwziąć?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Jak zamknąć konto bankowe?

1.6.2015

Niniejsza opinia prawna zostanie sporządzona w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014 r. poz. 121, dalej kc).

Z art. 730 kc wynika, że rozwiązanie umowy rachunku bankowego zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić w każdym czasie wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron; jednakże bank może wypowiedzieć taką umowę tylko z ważnych powodów. Prawo wypowiedzenia umowy rachunku bankowego zawartej na czas nieoznaczony przysługuje obu stronom i może być wykonane w każdym czasie.
Termin wypowiedzenia może wynikać z umowy lub z przepisów szczególnych. W jego braku umowa ulega rozwiązaniu z chwilą dojścia oświadczenia o wypowiedzeniu do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 kc). Z uwagi na fakt, że nie posiada Pan dokumentów związanych z rachunkiem bankowym nie sposób szerzej odnieść się do tej kwestii na gruncie umowy z bankiem o prowadzenie rachunku bankowego. 
Posiadacz jest zobowiązany do spłaty wszelkich zobowiązań wobec banku wraz z należnymi odsetkami, opłatami, prowizjami i kosztami najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia. 

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?