Kasacja do NSA a decyzja organu administracyjnego

Pytanie:

Wygrałem sprawę w WSA, sąd nakazał uchylić decyzję organu administracyjnego. Jednak organ wniósł od wyroku kasację do NSA. Czy organ ma obowiązek decyzję uchylić, czy będzie czekał na rozstrzygnięcie NSA w sprawie kasacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.9.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kasacja do NSA a decyzja organu administracyjnego

Problem przedstawiony w pytaniu polega na potrzebie jednoznacznego wskazania, czy kasacja do NSA wstrzymuje wykonanie orzeczenia WSA. W doktrynie prawa środek zaskarżenia, który wstrzymuje wykonanie orzeczenia wydanego przez organ (podmiot), którego rozstrzygnięcie jest zaskarżane nazywany jest środkiem suspensywnym.

Skarga kasacyjna (do NSA) jest środkiem odwoławczym, przysługuje bowiem od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie. Skarga kasacyjna jest dewolutywnym środkiem odwoławczym, przysługuje bowiem do NSA, a zatem przenosi sprawę do sądu wyższej instancji. Jest środkiem suspensywnym, zwyczajnym, jej wniesienie powoduje bowiem wstrzymanie uprawomocnienia orzeczenia. Innymi słowy wniesienie skargi kasacyjnej przez wspomniany przez Pana organ powoduje wstrzymanie wykonania orzeczenia WSA, a zatem wprost niemożność uchylenia decyzji organu administracyjnego.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne