Korzystanie z informacji geologicznej

Pytanie:

"Spółka podpisała umowę ze Skarbem Państwa o korzystanie z informacji geologicznej. Celem umowy jest uzyskanie przez Spółkę praw do korzystania z informacji geologicznej zawartych w dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego. Spółka musi wykazać się tymi prawami przed organem koncesyjnym w postępowaniu o uzyskanie koncesji na rozpoznanie tych zasobów a następnie do uzyskania koncesji na eksploatację złoża kruszywa naturalnego. Skarb Państwa udostępnia korzystanie z Informacji Geologicznej za określoną kwotę, traktując to jako prawo niematerialne. Opłata rozbita jest na określone raty, które to płacone są raz w roku, zgodnie zawartą umową, w określonych ratach. Czym dla spółki jest posiadanie prawa do informacji geologicznej? Czy stanowi to w księgach spółki wartość niematerialną i prawną? Jeśli tak, to czy odpisy amortyzacyjne będą stanowiły koszt podatkowy?"

Odpowiedź prawnika: Korzystanie z informacji geologicznej

rawo do wykorzystania dokumentacji geologicznej jest konieczne przy ubieganiu się o koncesję (zgodnie z art. 18-21 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze).

Art. 16b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (oraz art. 22b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) zawiera zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych, które dla zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wymagają amortyzacji. Nakłady nie wykazujące cech omówionych w tych przepisach mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, o ile spełniają wymogi wynikające z art. 15 ust. 1 updop.  Zgodnie z tymi przepisami ustawy o pdop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

1) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, 

2) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,  

3) prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 

4) autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,  

5) licencje,  

6) prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm. ), 

7) wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)  

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.  

Amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania:

1)  

2) wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze:  

a) kupna,  

b)  przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozdziału 4a, dokonuje korzystający, 

c)  wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji, 

 

3) koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:  

a) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz 

b) techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz 

c) z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii,  

 

4) składniki majątku, wymienione w ust.


1, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art. 17a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami albo uprawnionymi do korzystania z tych wartości - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający 

- zwane także wartościami niematerialnymi i prawnymi.  

 

Kwestią, która powinna być wyjaśniona, jest, czy informację geologiczną można zaliczyć do którejś z wartości niematerialnych lub prawnych wskazanej w tych przepisach, w szczególności czy można je traktować jako licencje lub wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how). Od tego zależy, czy informacja geologiczna będzie mogła być zaliczona bezpośrednio do kosztów podatkowych, czy będzie musiała być amortyzowana. Niestety nie ma w tym zakresie rozstrzygnięć organów podatkowych lub sądów administracyjnych; brak też głosów doktryny.

Naszym zdaniem prawo do wykorzystania dokumentacji geologicznej stanowi wartość niematerialną i prawną wedle podanych wyżej przepisów podatkowych.

Dla wartości niematerialnych i prawych o cenie nabycia do 3.500 zł można dokonać odpisu jednorazowego bezpośrednio w koszty (na podstawie art. 16d updop, art. 22d updof). Wedle bowiem Art. 16d ust. 1 updop podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 16a i 16b, których wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g nie przekracza 3 500 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Również w świetle ustawy o rachunkowości wspomniane prawo może być zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości, wartości niematerialne i prawne stanowią nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności (a więc nie tylko): autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how. Nakłady na wartości niematerialne i prawne, po spełnieniu określonych warunków, mogą więc stanowić składnik aktywów. Do ksiąg rachunkowych wartości niematerialne i prawne wprowadza się (pod datą przyznania omawianego prawa) po cenie nabycia (koszcie wytworzenia w przypadku prac rozwojowych). Jeśli zostały one nabyte odpłatnie, wartość początkowa obejmuje cenę zakupu oraz inne koszty, na które składają się: podatki i opłaty (np. podatek od czynności cywilnoprawnych), zobowiązania, jeżeli zostały zaciągnięte w celu nabycia wartości niematerialnych i prawnych, prowizje, odsetki.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika