Kserokopia akt i zarzuty do opinii biegłego

Pytanie:

Występuję a sprawie karnej jako oskarżony o zniszczenie samochodu w wysokości 1000,-zł . Firma ubezpieczeniowa X złożyła do tego postępowania akta rozliczenia szkody tego pojazdu. Zapoznając się z aktami szkody w sądzie zauważyłem wiele rozbieżności i wątpliwości co do wysokości szkody. Sąd zarządził przeprowadzenie dowodu z badań biegłego innej firmy ubezpieczeniowej celem ustalenia, czy firma X prawidłowo ustaliła wysokość szkody. Zwróciłem się w międzyczasie do sądu z wnioskiem o wydanie kserokopii z całości akt szkody komunikacyjnej. Sąd odmawia mi wydania kserokopii z tych akt argumentując, iż akta szkody są tajne. Czy sąd ma prawo odmówić wydania kserokopii z akt szkody komunikacyjnej oraz czy taka odmowa jest zaskarżalna? Czy ewentualna opinia biegłego innego rzeczoznawcy, jaką przeprowadza sąd dla oceny prawidłowości wyliczeń w szkodzie komunikacyjnej firmy X jest zaskarżalna?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.2.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kserokopia akt i zarzuty do opinii biegłego

Przepis art. 156 § 2 kodeksu postępowania karnego stanowi, iż na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy wydaje się odpłatnie kserokopie dokumentów z akt sprawy. Jedynie w wypadku, gdy zachodzi niebezpieczeństwo ujawnienia tajemnicy państwowej, przeglądanie akt, sporządzanie odpisów i kserokopii odbywa się z zachowaniem rygorów określonych przez prezesa sądu lub sąd.

Wydaje się zatem, że w opisanym przypadku - o ile akta szkodowe są częścią akt sądowych - kserokopie powinny być wydane. Na odmowę nie przysługuje jednak zażalenie, gdyż odmowa nie jest postanowieniem ani zarządzeniem, to czynność techniczna (a właściwie jej brak, bo nie wydano kserokopii). Należy jednak pamiętać, że może Pan samodzielnie sporządzać odręczne odpisy z akt.

Porady prawne

Opinia biegłego nie jest „zaskarżalna”. Może Pan jednak - po zapoznaniu się z nią - podnosić wobec niej zarzuty, że jest niejasna, nielogiczna lub zawiera sprzeczności. Jeśli Sąd podzieli Pańskie zapatrywania, wtedy albo poprosi biegłego o opinię uzupełniającą, albo też powoła kolejnego biegłego. Jeżeli dojdzie do przesłuchania biegłego na rozprawie, będzie Pan mógł zadawać mu pytania. Nie może Pan jednak czynić zarzutu tylko na tej podstawie, iż opinia będzie dla Pana niekorzystna.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne