Nadzór prezesa sądu nad postępowaniem

Pytanie:

Toczy się sprawa sądowa o egzekucję kontaktów z dzieckiem. Jest w niej moim zdaniem dużo niezrozumiałych spraw. Nie wiem, czy to przewlekłość postępowania, a może bardziej bezczynność sądu, bowiem wniosek zgłoszony ponad rok temu. Niezrozumiałe są dla mnie problemy z klauzulą wykonalności postanowienia, dwukrotne wzywanie na rozprawy do miejscowości odległej ponad 100 km, na których niemalże nic się nie działo, niezauważenie przez sąd wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych. Napisałem w tej sprawie dwa pisma do prezesa sądu, jedno pod koniec listopada, a drugie w grudniu 2007 r. Nie mam jeszcze odpowiedzi. W jakich sprawach można się zwracać do prezesa sądu?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.1.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nadzór prezesa sądu nad postępowaniem

Prezesi sądów wykonują osobiście działania w zakresie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów powszechnych. Zgodnie z art. 39 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli. Przez działalność administracyjną sądów należy rozumieć wszelką działalność zarządzającą i organizatorską sądów, inną niż związaną z czynnościami jurysdykcyjnymi sędziów (Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Iwulski Józef Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa Warszawa 2002 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wydanie I).

Porady prawne

Prezes sądu może zatem zająć się sprawnością postępowania. Zgodnie z postanowieniem Sądu Dyscyplinarnego z dnia 8 lipca 2005 r. (ASDo 10/2005), podstawą zwrócenia uwagi sędziemu na uchybienia w zakresie sprawności postępowania (art. 37 § 4 prawa o ustroju sądów powszechnych) mogą być tylko sytuacje zawinionej przez sędziego bezczynności (umyślne lub wynikłe z niedbalstwa), które mają wpływ na sprawność prowadzonego postępowania, a zasadność tego środka o charakterze dyscyplinującym musi wynikać z samej treści uwagi. Skoro uzasadnienie zaskarżonego zarządzenia Prezesa Sądu nie zawiera żadnego odniesienia do ilości spraw powierzonych ani ilości załatwionych sędziemu spraw, ani urlopów chorobowych ani innych sytuacji wyłączających sędziego z pełnienia służby, a miały one istotne znaczenie w działalności sędziego, świadczy to, że sędzia nie zawiniła uchybień w sprawności postępowania.

Prezes w ramach nadzoru administracyjnego może zastosować następujące środki:

  1. wizytacja sądu albo jego niektórych jednostek organizacyjnych,
  2. lustracja w sądzie,
  3. badanie toku i sprawności postępowania w poszczególnych sprawach,
  4. kontrola działalności sekretariatu w sądzie.

Stosownie do art. 37 i nast. w/w ustawy w razie stwierdzenia uchybienia w zakresie sprawności postępowania sądowego prezes sądu może zwrócić na nie, na piśmie, uwagę i żądać usunięcia skutków tego uchybienia. Sędzia, którego dotyczy zwrócona uwaga, może w terminie siedmiu dni złożyć pisemne zastrzeżenie do organu, który zwrócił uwagę, co nie zwalnia go od obowiązku usunięcia skutków uchybienia. W razie złożenia przez sędziego zastrzeżenia, organ uchyla uwagę albo przekazuje sprawę do rozpoznania sądowi dyscyplinarnemu. Odpis pisma zawierającego stwierdzenie uchybienia i zwrócenie uwagi dołącza się do akt osobowych sędziego.

Jak więc wynika z powyższego, skarga na sędziego złożona do prezesa sądu ma charakter organizacyjny - administracyjny.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

14 stycznia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa dotyczący ustroju sądów powszechnych, w szczególności zakresu nadzoru Ministra Sprawiedliwości, postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów i uprawnień Krajowej Rady Sądownictwa.Kwestionowany przepis ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że zwierzchni nadzór nad działalnością (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych przez sądy UODO przygotował publikację „Przetwarzanie danych osobowych przez sądy w kontekście zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych”, która stanowi odpowiedź na pytanie, czy Prezes UODO jest organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych oraz prowadzenia kontroli w przypadku (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, jaki trzeba włożyć w zbadanie sprawy przed wyrokowaniem. Ustalanie właściwości (...)

Zmiany w samorządach prawniczych

Zmiany w samorządach prawniczych

Z dniem 9 czerwca 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw. Wprowadza ona przede wszystkim zmiany w funkcjonowaniu samorządów adwokackiego, radcowskiego i notarialnego zaliczanych do tzw. samorządów zawodów zaufania publicznego. Stanowi ona nowelizację trzech ustaw korporacyjnych głównie (...)

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości kończy etap postępowania, który nazywa się postępowaniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Po tym postanowieniu, które odnosi znaczące skutki w sferze uprawnień, zobowiązań i stosunków majątkowych upadłego, następuje etap postępowania, który nazywa się postępowaniem upadłościowym. Pojęcie postępowanie (...)

KRS kwestionuje nadzór ministra nad sądami

KRS kwestionuje nadzór ministra nad sądami

Zbigniew Ćwiąkalski może jeszcze w tym roku stracić nadzór nad sądownictwem. W Trybunale Konstytucyjnym czeka wniosek kwestionujący jego uprawnienia kontrolne. To tykająca bomba (...)KRS uważa, że sprawa nadzoru nad działalnością sądów jest niezwykle drażliwa, bo grozi naruszeniem niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądu. Dlatego przepisy regulujące te zagadnienia (...)

Mniejszości muszą mówić po polsku

Mniejszości muszą mówić po polsku

W gminach zamieszkanych przez mniejszości narodowe urzędy nie będą musiały kontaktować się z przedstawicielami tych mniejszości w języku innym niż język polski.Przepisy te miały dotyczyć gmin, w których liczba osób należących do mniejszości narodowych przekracza 8 proc. Według danych MSWiA, zmiany dotyczyłyby 79 gmin, a nadzór administracyjny nad mniejszościami sprawowałby (...)

Procedura umorzenia kredytu studenckiego

Procedura umorzenia kredytu studenckiego

14 czerwca 2005 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 14 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego (...)

Szybka legalizacja samowoli

Szybka legalizacja samowoli

 tym, czy inwestycja jest samowolą, czy też można ją zalegalizować, nadzór budowlany musi orzekać szybko i zdecydowanie W sprawie rozstrzyganej przez Naczelny Sąd Administracyjny postępowanie trwa już czwarty rok (sygn. II OSK 996/07). Błędy nadzoru budowlanego niezauważone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu spowodowały, że ciągle nie wiadomo, kiedy (...)

Kto może zamknąć firmę?

Kto może zamknąć firmę?

Kompetencje do zamykania zakładów, ich linii produkcyjnych określają przepisy o inspekcjach. Bardzo szerokie uprawnienia dają Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nie dość, że ma ona prawo wstępu do fabryki, zakładu, sklepu oraz sprawdzania pojazdów firmowych o każdej porze dnia i nocy, to jeszcze w miarę łatwo wstrzyma ich pracę. (...)Jeżeli zagrożenia są bardzo poważne, to również (...)

Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

Czyżby w końcu znalazł się sposób na opieszałość sądu? Miejmy nadzieję, że tak, ponieważ od 17 września zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.   Rozpoznanie skargi strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki Zgodnie z kodeksem postępowania (...)

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

Wstęp Skarga na przewlekłość została wprowadzona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2004 r., Nr 179, poz. 1843, ze zmianami, dalej jako „ustawa”). Celem tej (...)

Prokurator Generalny miał rację. Tak muszą działać sądy

Prokurator Generalny miał rację. Tak muszą działać sądy

Sąd rozpoznając skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, powinien brać pod uwagę przebieg postępowania sądowego od momentu jego wszczęcia do prawomocnego zakończenia. Niezależnie od tego na jakim etapie postępowania została wniesiona skarga - uznał Sąd Najwyższy. Była to odpowiedź na pytanie zadane przez Prokuratora Generalnego. Jak (...)

Prokurator przeciąga w nieskończoność postępowanie przygotowawcze? Dostaniesz do 20.000 zł odszkodowania od Skarbu Państwa.

Prokurator przeciąga w nieskończoność postępowanie przygotowawcze? Dostaniesz do 20.000 zł odszkodowania od Skarbu Państwa.

Aż 20.000 złotych odszkodowania będzie można otrzymać za przewlekłość postępowania sądowego czy też komorniczego. Odszkodowanie będzie przysługiwało także za przewlekłość postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez prokuratora.Prezydent podpisał ustawę zmieniającą przepisy umożliwiające złożenie skargi na przewlekłość postępowania. Z chwilą wejścia w życie przepisów, (...)

Szersze możliwości złożenia skargi na przewlekłość postępowania?

Szersze możliwości złożenia skargi na przewlekłość postępowania?

Jakie zmiany mają dotyczyć skargi na przewlekłość postępowania?Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. W jakich przypadkach będzie można złożyć skargę?  Projekt nowelizacji przewiduje możliwość złożenia skargi na przewlekłość w stosunku do prokuratorskiego (...)

Kontrole kotłów na paliwo stałe

Kontrole kotłów na paliwo stałe

Prezes UOKiK weryfikuje, czy kotły na paliwo stałe spełniają wymagania określone w przepisach. Do tej pory wyeliminowaliśmy ponad 7,2 tys. ofert internetowych, a ponad 170 przedsiębiorców podjęło dobrowolne działania naprawcze - to efekty pracy ekspertów UOKiK oraz IH. Przedsiębiorca odpowiedzialny za sprzedaż kotła niespełniającego wymagań (...)

Sądownictwo w Polsce jest drogie i wolne

Sądownictwo w Polsce jest drogie i wolne

Jak wskazuje raport na sądownictwo przeznaczamy 1,82 proc. budżetu, co stanowi 0,4 proc. PKB. Więcej wydaje tylko Słowenia. – To skutek między innymi tego, że w okresie powojennym w tych państwach sfera sądownictwa była niedoinwestowana – wyjaśnia prof. Andrzej Siemaszko, dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Duże nakłady finansowe i liczny (...)

O sprawność poszukiwań

O sprawność poszukiwań

Rzecznik Praw Dziecka przeanalizował akty prawne, regulujące procedurę poszukiwania osób zaginionych. Zdaniem Marka Michalaka należy zmienić sposób postępowania Policji, a procedurę działań, podejmowanych przez nią w takich sytuacjach określić na poziomie ustawy. Rzecznik zwrócił się w tej sprawie do Wicepremiera i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorza Schetyny. Procedura (...)

Rehabilitacja po COVID-19

Rehabilitacja po COVID-19

Osoby, które przeszły COVID-19, mogą skorzystać z rehabilitacji refundowanej przez NFZ. Około jednej trzeciej pacjentów ma powikłania po przechorowaniu COVID-19. Najczęściej są to: problemy z oddychaniem, zmniejszona ogólna sprawność organizmu, mniejsza tolerancja wysiłku fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenia lękowe i depresyjne. Dolegliwości (...)

Rada wierzycieli w postępowaniu upadłościowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Rada wierzycieli w postępowaniu upadłościowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Rada wierzycieli to organ, który bierze udział w postępowaniu upadłościowym i który powołuje się, aby kontrolować czynności syndyka i pomagać mu w zakresie pełnionych przez niego obowiązków. Jest to organ, który zasadniczo jest fakultatywny w postępowaniu upadłościowym, ale w drodze wyjątku jego obecność jest obligatoryjna. Kto powołuje radę wierzycieli? Ustanowienie (...)

Jak pozbyć się niewygodnego sędziego - czyli wyłączenie sędziego w sądzie karnym

Jak pozbyć się niewygodnego sędziego - czyli wyłączenie sędziego w sądzie karnym

Wyłączenie sędziego w sądzie karnym następuje na żądanie sędziego, z urzędu albo na wniosek strony -  zależnie od przyczyny, jaka to wyłączenie uzasadnia. Kiedy sędzia jest wyłączony z mocy prawa? Sędzia jest z mocy prawa wyłączony od udziału w sprawie, jeżeli: sprawa dotyczy tego sędziego bezpośrednio (tj. gdy jest on zainteresowany jej wynikiem, np. jako pokrzywdzony (...)

Zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Zgromadzenie wierzycieli jest to organ, który uczestniczy w postępowaniu upadłościowym. W polskim systemie prawa upadłościowego przyjęto zasadę, że postępowanie to jest prowadzone przez sąd (i sędziego-komisarza), a reprezentowanie wierzycieli jest ograniczone. Jednakże w niektórych przypadkach podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników jest nieodzowne (...)

Jak wpłynąć na zmianę stronniczego sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym? Skład sądu

Jak wpłynąć na zmianę stronniczego sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym? Skład sądu

  W jakim składzie sądy administracyjne rozpoznają sprawy? Podstawową zasadą jest, że sądy administracyjne rozpoznają toczące się przed nimi sprawy w składzie trzech sędziów zawodowych. Przykładowo trzech sędziów rozpoznaje sprawy wszczęte na skutek wniesienia skargi lub skargi kasacyjnej. Od tej zasady ustawa przewiduje jednak kilka wyjątków. Otóż (...)

„Mały ZUS plus” od 1 lutego 2020 r.

„Mały ZUS plus” od 1 lutego 2020 r.

Prowadzisz działalność gospodarczą na mniejszą skalę? Chcesz skorzystać z „małego ZUS plus” i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 lutego 2020 r.? Przeczytaj ten artykuł. Od lutego wchodzi w życie Mały ZUS Plus Od 1 lutego 2020 r. będą obowiązywać nowe zasady korzystania z „małego ZUS plus”/ „małej działalności gospodarczej plus”.  (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem na pracę sezonową;  wprowadzenie przesłanek odmowy rejestracji oświadczenia;   odmowa (...)

Jak skorzystać od 1 stycznia z ulgi „mały ZUS plus”?

Jak skorzystać od 1 stycznia z ulgi „mały ZUS plus”?

Co trzeba zrobić, aby skorzystać od 1 stycznia z ulgi „mały ZUS plus”? Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która korzystała w 2020 r. z ulgi „mały ZUS plus” i nadal w 2021 r. chce opłacać niższe składki, nie musi ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń. Natomiast płatnik, który dopiero od 2021 r. chce skorzystać z małego ZUS plus, (...)

Kompleksowy plan działania rządu na nadchodzący czas

Kompleksowy plan działania rządu na nadchodzący czas

100 dni solidarności w walce z COVID-19 Rząd zdecydował się na otwarcie całego sektora handlowego – to odważny ruch. Plan działań na okres od 28 listopada do 18 stycznia jest trudny, ale bardzo dobrze przemyślany i realistyczny – mówił o planie dot. odmrażania gospodarki i ograniczania epidemii wicepremier Jarosław Gowin. Szef MRPiT wziął udział we, wspólnej (...)

Prawa i obowiązki podatnika

Prawa i obowiązki podatnika

Znajomość praw i obowiązków podatnika ułatwia wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych oraz dostarcza informacji, czego podatnik może oczekiwać i domagać się ze strony organu podatkowego. Poniżej znajduje się opis podstawowych praw i obowiązków podatnika. Podstawowe prawa i obowiązki wynikają z przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, która normuje ogólne (...)

Dyscyplinowanie sędziów

Dyscyplinowanie sędziów

Praca sędziego podlega kontroli sądu drugiej instancji. Ale nieraz nie wystarczy uchylenie wyroku, trzeba wytknąć sędziemu osobiste zaniedbanie lub błąd. Tzw. wytyk sędziowski reguluje art. 40 prawa o ustroju sądów powszechnych: sąd odwoławczy (apelacyjny lub okręgowy) w razie stwierdzenia przy rozpoznawaniu sprawy oczywistej obrazy przepisów wytyka uchybienie właściwemu sądowi, o (...)

Petycje do Parlamentu Europejskiego

Petycje do Parlamentu Europejskiego

Każdy obywatel Unii Europejskiej, zamieszkały lub niezamieszkały na terenie któregokolwiek państwa członkowskiego, może indywidualnie lub łącznie z innymi osobami złożyć petycję do Parlamentu Europejskiego w sprawie, która wchodzi w zakres działalności Unii Europejskiej oraz dotyczy bezpośrednio tej osoby lub osób. Prawo do złożenia petycji, zagwarantowane traktatem, przysługuje (...)

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa

Zagadnienia ogólne Konieczność wykazania zdolności kredytowej przez kredytobiorców może być przez niektórych odbierana jako szykana. Należy jednak pamiętać, że bank – tak jak każdy podmiot posiadający środki pieniężne, nie odda posiadanych środków osobie, która nie gwarantuje spłaty kredytu. Środki, które bank przeznacza na kredyty pochodzą najczęściej z lokat bankowych (...)

Szczególne tryby postępowania - negocjacje, zapytanie o cenę a zamówienie z wolnej ręki (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Szczególne tryby postępowania - negocjacje, zapytanie o cenę a zamówienie z wolnej ręki (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Czym charakteryzuje się tryb negocjacji z zachowaniem konkurencji? Negocjacje z zachowaniem konkurencji cechuje przede wszystkim niewielki stopień sformalizowania procedury. W trybie tym nie mają zastosowania przepisy odnoszące się do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, terminów, publikacji ogłoszeń, wadium. Procedura ta daje zamawiającemu dużo swobody w zakresie kształtowania (...)

NIK prześwietlił stan ochrony zwierząt w Polsce. Zatrważające wnioski

NIK prześwietlił stan ochrony zwierząt w Polsce. Zatrważające wnioski

W auli SGGW zorganizowana została konferencja na temat stanu ochrony zwierząt w Polsce. Celem konferencji jest zdiagnozowanie sytuacji i sformułowanie wniosków służących poprawie ich ochrony. W Konferencji wzięli udział przedstawiciele organów administracji rządowej (ministrowie z MEN i MAiC) i samorządowej oraz organizacji pozarządowych. W ostatnich miesiącach w Najwyższej Izbie (...)

Upomnienie o zapłacie podatku

Upomnienie o zapłacie podatku

  Wójt wysyła upomnienie tylko raz. Obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatniku, który powinien wykonać go dobrowolnie, we właściwym terminie. W przeciwnym razie grozi mu wykonanie przymusowe. Niewykonanie przez podatnika obowiązku zapłaty podatku wynikającego z deklaracji czy decyzji skutkuje koniecznością podjęcia z urzędu przez wierzyciela stosownych działań.Marcin (...)

Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

  Do podstawowych obowiązków pracowniczych należy m.in. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku oraz przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy , a także przepisów przeciwpożarowych. W celu wyegzekwowania tych obowiązków pracodawca dysponuje szeregiem środków, które mogą zdyscyplinować (...)

Grupa VAT w procedurach podatkowych

Grupa VAT w procedurach podatkowych

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące postępowania podatkowego, interpretacji podatkowych, kontroli podatkowej, napłaty w grupie VAT oraz egzekucji. Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Postępowanie podatkowe Grupa VAT w związku z posiadaniem statusu podatnika będzie stroną ewentualnych postępowań podatkowych (...)

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego). Swój numer mikrorachunku możesz sprawdzić już teraz w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP. ##baner##  Indywidualny rachunek (...)

Co zrobić w razie kradzieży tożsamości?

Co zrobić w razie kradzieży tożsamości?

Otrzymałeś wezwanie do zapłaty z banku, z którym nie masz podpisanej umowy kredytowej albo operator telekomunikacyjny wzywa Cię do zapłaty rachunków na podstawie nieznanej Tobie umowy – to sytuacje, w których osoba nieuprawniona mogła posłużyć się Twoimi danymi. Pamiętaj, nie jesteś bezbronny. Podpowiadamy co zrobić w takiej sytuacji. Co (...)

Czego można się dowiedzieć z rejestru pośredników ubezpieczeniowych?

Czego można się dowiedzieć z rejestru pośredników ubezpieczeniowych?

Czemu służy rejestr setOstatni( '4' ); pośredników setOstatni( '5' ); ubezpieczeniowych? Każdy pośrednik ubezpieczeniowy podlega wpisowi do rejestru pośredników ubezpieczeniowych. Taki rejestr składa się z:  rejestru agentów ubezpieczeniowych;  rejestru brokerów ubezpieczeniowych.  Agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną (...)

Możesz zmienić operatora bez zmiany numeru telefonu

Możesz zmienić operatora bez zmiany numeru telefonu

7 kwietnia 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej. Zatem w końcu mamy szczegółowe przepisy dotyczące takich sytuacji,  które są częste i do tej pory były kłopotliwe. Przeprowadzasz się, chcesz zachować ten sam numer telefonu, teraz są już przepisy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Nadzór nad postępowaniem komornika

Nadzór nad postępowaniem komornika

Jakie organy nadzoru można powiadomić, jeżeli wadliwie prowadzi on postępowanie egzekucyjne? Nadzór zwierzchni nad działalnością komorników i działalnością samorządu komorniczego (...)

Nadzór wizytacyjny nad sędzią prowadzącym

Nadzór wizytacyjny nad sędzią prowadzącym

Napisałem wniosek do sądu o przydzielenie adwokata z urzędu z racji zachodzących we wniosku o pozbawienie mnie władzy rodzicielskiej fałszerstw, matactw, przedatowany wniosek. Sąd odmówił mi prawa (...)

Struktura sądu administracyjnego

Struktura sądu administracyjnego

Jaka jest struktura organizacyjna sądów administracyjnych oraz ich właściwość? Jaki jest tryb powoływania na stanowisko sędziego sądu administracyjnego? Strukturę i kompetencje sądownictwa administracyjnego (...)

Sygnatura akt sądowych

Sygnatura akt sądowych

Bardzo proszę o odpowiedź, co oznacza skrót CRN występujacy przy orzecznictwie np. w postanowieniu z dnia 12.03.1975r. III CRN 456/74 przyjął, że przewidziany w art. 759 § 2 k.p.c. nadzór sądu (...)

Ogrodzenie od strony drogi wewnętrznej-zgłoszenie

Ogrodzenie od strony drogi wewnętrznej-zgłoszenie

Mama poprosiła mnie o rozebranie starego drewnianego ogrodzenia i wykonania nowego. Nowe ogrodzenie wykonałem z słupków metalowych, murków i siatki ogrodzeniowej. Sąsiadka podała mamę do nadzoru (...)

Spór kompetencyjny między PINB a starostą

Spór kompetencyjny między PINB a starostą

Do organu gminy wpłynął wniosek w sprawie odprowadzenia wód opadowych z budynków. Po przeprowadzeniu analizy, w związku z art. 61 ustawy prawo budowlane jak również przepisów wykonawczych tej (...)

Wygaśnięcie decyzji na podstawie art. 162 kpa

Wygaśnięcie decyzji na podstawie art. 162 kpa

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję dotyczącą wykonania czynności w określonym czasie. W trybie odwoławczym Wojewódzki Inspektor utrzymał w mocy decyzję PINB, lecz zmienił (...)

Przewlekłość postępowania sądowego

Przewlekłość postępowania sądowego

Chcę wnieść skargę na przewlekłość postępowania sądowego. Czy w skardze muszę określić od razu wielkość odszkodowania, czy mogę to zrobić w odrębnym procesie, gdy sąd uzna, że nastąpiła (...)

Przewlekłość egzekucji z nieruchomości

Przewlekłość egzekucji z nieruchomości

Na skutek wszczęcia przeze mnie egzekucji z nieruchomości nieruchomość została sprzedana na licytacji. Został sporządzony juz plan podziału i uprawomocnił się. Od tego czasu płynęło 2 miesiące (...)

Przewlekłość sprawy sądowej

Przewlekłość sprawy sądowej

Na początku 2006 r. wniosłem sprawę z powództwa cywilnego do sądu. Sprawa dotyczy robót budowlanych i wad wykonawczych. Do dnia dzisiejszego sprawa jest w toku. Obecnie sprawę prowadzi 4-y sędzia. (...)

Skarga na przewlekłość postępowania sądowego

Skarga na przewlekłość postępowania sądowego

Chcę wnieść skargę na przewlekłość postępowania sądowego, określając wielkość odszkodowania na 50 000 zł. Przy wniesieniu powyższej skargi trzeba wpłacić na rzecz sądu 100 zł. Czy dodatkowo (...)

Czas na prowadzwenie postępowania egzekucyjnego

Czas na prowadzwenie postępowania egzekucyjnego

Wierzyciel złożył wniosek do komornika w sprawie dochodzenia swojej wierzytelności w 2004 r. Do tej pory komornik nie ściągnął długu od dłużnika. 1. Czy prawo reguluje czas jaki ma komornik (...)

Wypadek przy pracy a odpowiedzialność służby BHP

Wypadek przy pracy a odpowiedzialność służby BHP

Jestem zatrudniony na umowę o prace na czas nieokreślony na stanowisku Specjalista d/s BHP (na pełny etat przy zatrudnienia około 210 osób). W lipcu 2006 powierzono mi ustnie obowiązki Kierownika (...)

Wymóg szczególnej sprawności psychofizycznej

Wymóg szczególnej sprawności psychofizycznej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. wymienia zawody wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej. Jakie korzyści są związane z zaliczeniem wykonywanego (...)

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Wypowiedziałam umowę człowiekowi któremu wynajmuję mieszkanie. Dałam mu do podpisania nową umowę na której widnieje podwyższony czynsz. Niestety lokator, ani nie chce podpisać nowej umowy, ani (...)

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi się z nim spotykać, zabierać ze sobą. Rozstaliśmy się cztery miesiące temu. Ona przeprowadziła się do swoich rodziców i od tego czasu nie mam w ogóle kontaktu (...)

Pozbawienie możliwości prostowania protokołu

Pozbawienie możliwości prostowania protokołu

W sprawie z mojego powództwa o zachowek sędzia nie dyktuje do protokołu, a protokolantka wypisuje "co chce" - wszystko wskazuje na to, że jest skorumpowana i pisze tak (lub nie pisze wcale), by było (...)

Zachowanie sędziego na rozprawie

Zachowanie sędziego na rozprawie

Sędzia, pozwala sobie na sali sądowej na niemające związku ze sprawą, amatorskie, mylne i obraźliwe określenie osobowości jednej ze stron. Na pytanie strony jakie ma kwalifikacje na psychologa, (...)

Przekazanie sprawy do innego sądu

Przekazanie sprawy do innego sądu

Mam sprawę o parkowanie w sądzie grodzkim (wykroczenie). Pierwszy wyrok nakazowy w mojej sprawie wydała sędzia, która jest synową bądź córką małżeństwa sędziów, jeden z małżonków jest (...)

Wyłączenie sędziego

Wyłączenie sędziego

Jaka jest przyjęta (w teorii i praktyce) zasada stosowania art. 53[1] dotycząca możliwości orzekania sędziego we własnej sprawie? Czy ten paragraf ma zastosowanie w każdej sytuacji jaką "zainteresowany" (...)

Praca sędziego na zwolnieniu lekarskim

Praca sędziego na zwolnieniu lekarskim

Wiem że sędzia przebywa na zwolnieniu lekarskim, mimo to wyznacza sprawy podczas trwania zwolnienia chorobowego i je w tym czasie rozpatruje. Będąc na zwolnieniu wydaje wyroki skazujące. Czy sędziów (...)

Pracodawca zwolnił mnie ze względu na likwidację stanowiska.

Pracodawca zwolnił mnie ze względu na likwidację stanowiska.

Dostałem wypowiedzenie pracy, uzasadnieniem według mojego pracodawcy, było to że likwiduje moje stanowisko pracy. Miesiąc po moim zwolnieniu dostałem informację od mojego znajomego który pracował (...)

Zmiana umowy spółki a podwyższenie kapitału

Zmiana umowy spółki a podwyższenie kapitału

W grudniu 2007 roku Zgromadzenie Wspólników podwyższyło kapitał zakładowy poprzez utworzenie nowych udziałów, które objął tylko jeden z dwóch wspólników. 31.01.2008 roku Sąd rejestrowy zwrócił (...)

Apelacja od wyroku sądu grodzkiego

Apelacja od wyroku sądu grodzkiego

Znajomy dostał wyrok w sądzie grodzkim. Chce złożyć apelację. Czy w procedurze karnej obowiązują te same terminy co w procedurze cywilnej, jeśli chodzi o termin wystąpienia o uzasadnienie, ewentualnie (...)

Określanie wymogów ofet do konkursu przez NFZ

Określanie wymogów ofet do konkursu przez NFZ

Jestem świadczeniodawcą od 11 lat. Od momentu wprowadzenia portalu świadczeniodawcy, przygotowywanie ofert oraz importowanie ich do programu ofertowania stało się dla mnie koszmarem. W tym roku po (...)

Apelacja karna od wyroku zaocznego

Apelacja karna od wyroku zaocznego

Jaki jest termin wniesienia apelacji karnej od wyroku zaocznego? Trzeba odróżniać wyrok wydany po rozprawie przeprowadzonej pod nieobecność oskarżonego, lecz z udziałem jego obrońcy, od wyroku (...)

Zwrot kosztów procesu

Zwrot kosztów procesu

Która ze stron procesu jest zobowiązana do zwrócenia kosztów procesu? Zgodnie z art. 98 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić (...)

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy

Pracownik otrzymał wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy wraz z nowymi warunkami. Pracownik ten nie zgadza się z uzasadnieniem odwołania z wyższego stanowiska na niższe, a ponadto (...)

Komin na zewnątrz budynku

Komin na zewnątrz budynku

Mieszkam w starej kamienicy. Zrobiłem centralne ogrzewanie w piwnicy ale komin którym dysponuję nie jest dość sprawny. Poza tym sąsiedzi ciągle interweniują, że niby się kopci. Wpadłem na pomysł (...)

Data doręczenia wezwania a odroczenie rozprawy

Data doręczenia wezwania a odroczenie rozprawy

Do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny żona wniosła pozew o alimenty. Pierwsza rozprawa zakończyła się postanowieniem o zabezpieczeniu świadczeń alimentacyjnych. Z tym, że nie zgodziłem się i (...)

FORUM PRAWNE

Nadzór nad komornikiem sądowym

Nadzór nad komornikiem sądowym Złożyłem wniosek o nadzór Prezesa Sądu Rejonowego o nadzór nad działaniami komornika w związku z przedłużającym się postępowaniem. jak to w praktyce będzie (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA Witam. Otóż mam kurioalną sprawę w sądzie zresztą nie pierwszą ale ta już przewyższa wszsytko. Głupota sądu łagodnie ujmując (...)

Bezradność komornika czy mściwość wierzycielki?

Bezradność komornika czy mściwość wierzycielki? W kwietniu 2003r.komornik zajął mi pobory. Choc alimenty płaciłem regularnie i tylko raz spóźniłem się 1 dzień z ich zapłatą. Było to podstawą (...)

Nadzór administracyjny przez prezesa sądu

Nadzór administracyjny przez prezesa sądu Jeśli postępowanie toczone w sądzie (chodzi o sąd rejonowy) zostało objęte nadzorem administracyjnym przez sąd okręgowy. To czy prezes sądu rejonowego (...)

samowola budowlana

samowola budowlana zacząłem budowę budynku w obecnej chwili wybudowałem do zera bez prawomocnego pozwolenia wszystko jest zgodnie z przepisami i projektem, życzliwość sąsiada doprowadziła że (...)

skarga na przewlekłość postępowania

skarga na przewlekłość postępowania Witam Chciałam doprecyzowac informacje dotyczace skargi na przewlekłość postępowania. W grudniu 2008 roku w Sądzie Apelacyjnym została oddalona apelacja w (...)

bra uzasadnienia w terminie a skarga na przewlekłość postepowania

bra uzasadnienia w terminie a skarga na przewlekłość postepowania Witam Chciałam doprecyzowac informacje dotyczace skargi na przewlekłość postępowania. W grudniu 2008 roku w Sądzie Apelacyjnym (...)

praca sądu-przewlekłość

praca sądu-przewlekłość Czy ta sprawa może być oddana do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ? Poniżej przedstawiam problem w punktach. 1.) W 1998r. odwołałem się od decyzji ZUS. 2.) Sąd (...)

Przewlekłość postępowania ws budowy niezgodnej z projektem

Przewlekłość postępowania ws budowy niezgodnej z projektem Witam proszę o pomoc. W 2012 roku za pośrednictwem ekipy budowlanej wybudowaliśmy z żoną dom (województwo małopolskie, okolice Tarnowa). (...)

skarb państwa uchyla się od wypłaty odszkodowania

skarb państwa uchyla się od wypłaty odszkodowania Już lata walczę o to, żeby Skarb Państwa (Starosta lub Wojewoda, bo oboje prowadzą postępowanie o moją sprawę) wypłacił mi pieniądze za bezprawnie (...)

Pomoc rodzeństwu poszkodowanemu w wypadku samochodowym

Pomoc rodzeństwu poszkodowanemu w wypadku samochodowym W 2021 r. poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu uległo rodzeństwo ? siedemnastoletni Damian i osiemnastoletnia Olga. Byli oni pasażerami samochodu (...)

Pomoc prawna i medyczna właśnie dla Ciebie

Pomoc prawna i medyczna właśnie dla Ciebie Vox Veritas to kancelaria prawno-medyczna, która pomoże Ci w następujących sprawach: - śmierć bliskich - obrażenia ciała w wypadkach komunikacyjnych, (...)

Pomoc prawna i medyczna właśnie dla Ciebie

Pomoc prawna i medyczna właśnie dla Ciebie Vox Veritas to kancelaria prawno-medyczna, która pomoże Ci w następujących sprawach: - śmierć bliskich - obrażenia ciała w wypadkach komunikacyjnych, (...)

Czy na zrobotyzowaną rehabilitację można uzyskać rentę?

Czy na zrobotyzowaną rehabilitację można uzyskać rentę? Zgodnie z art. 444 § 2 kc ?jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły (...)

Wypadek samochodowy rodzeństwa

Wypadek samochodowy rodzeństwa W 2021 r. poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu uległo rodzeństwo ? siedemnastoletni Damian i osiemnastoletnia Olga. Byli oni pasażerami samochodu prowadzonego przez ich (...)

Szkolenia WOLTERS KLUWER POLSKA - czerwiec 2011 - KALENDARIUM !!!

Szkolenia WOLTERS KLUWER POLSKA - czerwiec 2011 - KALENDARIUM !!! KALENDARIUM SZKOLEŃ WOLTERS KLUWER POLSKA: 1. SĄDOWA KONTROLA ZATRZYMANIA I STOSOWANIE TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA W PRAKTYCE SĄDOWEJ (...)

POMOC W ROZWIĄZANIU KAZUSU

POMOC W ROZWIĄZANIU KAZUSU PROSZĘ O POMOC W ROZWIĄZANIU DWÓCH KAZUSÓW, TZN MUSZĘ NAPISAĆ WYROK I UZASADNIENIE Z DANEJ SCENKI A KOMPLETNIE NIE WIEM JAK TO NAPISAĆ. PROSZĘ TEŻ O WSKAZANIE ARTYKUŁU (...)

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów Witajcie, szukam adwokata, który rozwikła trudna sprawę rozwodową. Maż stawia opór ze względu na małoletnie dzieci. Na Twoim miejscu szukałabym (...)

Jakie świadek ma prawa ?

Jakie świadek ma prawa ? Mam być świadkiem w procesie mamy i jej męża.Mogę odmówić składania zeznań to wiem,ale czy mogę to zrobić przez sprawą czy muszę koniecznie przyjść na rozprawę (...)

Porady prawne