Nadzór prezesa sądu nad postępowaniem

Pytanie:

Toczy się sprawa sądowa o egzekucję kontaktów z dzieckiem. Jest w niej moim zdaniem dużo niezrozumiałych spraw. Nie wiem, czy to przewlekłość postępowania, a może bardziej bezczynność sądu, bowiem wniosek zgłoszony ponad rok temu. Niezrozumiałe są dla mnie problemy z klauzulą wykonalności postanowienia, dwukrotne wzywanie na rozprawy do miejscowości odległej ponad 100 km, na których niemalże nic się nie działo, niezauważenie przez sąd wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych. Napisałem w tej sprawie dwa pisma do prezesa sądu, jedno pod koniec listopada, a drugie w grudniu 2007 r. Nie mam jeszcze odpowiedzi. W jakich sprawach można się zwracać do prezesa sądu?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.1.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nadzór prezesa sądu nad postępowaniem

Prezesi sądów wykonują osobiście działania w zakresie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów powszechnych. Zgodnie z art. 39 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli. Przez działalność administracyjną sądów należy rozumieć wszelką działalność zarządzającą i organizatorską sądów, inną niż związaną z czynnościami jurysdykcyjnymi sędziów (Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Iwulski Józef Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa Warszawa 2002 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wydanie I).

Porady prawne

Prezes sądu może zatem zająć się sprawnością postępowania. Zgodnie z postanowieniem Sądu Dyscyplinarnego z dnia 8 lipca 2005 r. (ASDo 10/2005), podstawą zwrócenia uwagi sędziemu na uchybienia w zakresie sprawności postępowania (art. 37 § 4 prawa o ustroju sądów powszechnych) mogą być tylko sytuacje zawinionej przez sędziego bezczynności (umyślne lub wynikłe z niedbalstwa), które mają wpływ na sprawność prowadzonego postępowania, a zasadność tego środka o charakterze dyscyplinującym musi wynikać z samej treści uwagi. Skoro uzasadnienie zaskarżonego zarządzenia Prezesa Sądu nie zawiera żadnego odniesienia do ilości spraw powierzonych ani ilości załatwionych sędziemu spraw, ani urlopów chorobowych ani innych sytuacji wyłączających sędziego z pełnienia służby, a miały one istotne znaczenie w działalności sędziego, świadczy to, że sędzia nie zawiniła uchybień w sprawności postępowania.

Prezes w ramach nadzoru administracyjnego może zastosować następujące środki:

  1. wizytacja sądu albo jego niektórych jednostek organizacyjnych,
  2. lustracja w sądzie,
  3. badanie toku i sprawności postępowania w poszczególnych sprawach,
  4. kontrola działalności sekretariatu w sądzie.

Stosownie do art. 37 i nast. w/w ustawy w razie stwierdzenia uchybienia w zakresie sprawności postępowania sądowego prezes sądu może zwrócić na nie, na piśmie, uwagę i żądać usunięcia skutków tego uchybienia. Sędzia, którego dotyczy zwrócona uwaga, może w terminie siedmiu dni złożyć pisemne zastrzeżenie do organu, który zwrócił uwagę, co nie zwalnia go od obowiązku usunięcia skutków uchybienia. W razie złożenia przez sędziego zastrzeżenia, organ uchyla uwagę albo przekazuje sprawę do rozpoznania sądowi dyscyplinarnemu. Odpis pisma zawierającego stwierdzenie uchybienia i zwrócenie uwagi dołącza się do akt osobowych sędziego.

Jak więc wynika z powyższego, skarga na sędziego złożona do prezesa sądu ma charakter organizacyjny - administracyjny.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne