Naruszenie obowiązku składania sprawozdań finansowych przez stowarzyszenie

Pytanie:

Czy członkowie zarządu stowarzyszenia ponoszą odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania finansowego do rejestru sądowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Naruszenie obowiązku składania sprawozdań finansowych przez stowarzyszenie

Sankcje za niedopełnienie powyższych obowiązków przewiduje art. 79 ustawy o rachunkowości:

Art. 79. Kto wbrew przepisom ustawy:

1) nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta,

2) nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, wyjaśnień,

oświadczeń biegłemu rewidentowi albo nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków,

3) nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia,

4) nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym

rejestrze sądowym,

Porady prawne

5) nie udostępnia sprawozdania finansowego i innych dokumentów, o których mowa w art. 68,

6) prowadzi działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych bez

wymaganych uprawnień,

7) prowadzi działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonywania czynności doradztwa podatkowego, do wykonywania których jest uprawniony zgodnie z odrębnymi przepisami -bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 76h ust. 1 -podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Jeżeli zatem zarząd nie spełnia wymienionych obowiązków, to można powiadomić o tym fakcie właściwe organy ścigania.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne