Naruszenie sfery życia prywatnego

Pytanie:

Czy w polskim prawie uregulowana jest kwestia ingerowania w życie prywatne (sąsiedzkie)? Mam sąsiada, który robi mi zdjęcia przy każdorazowym wykonywaniu przeze mnie prac polowych, mówiąc "że zrobi z nich użytek". Wykonywałem wtenczas opryski chwastobójcze. Stara mi się przeszkadzać w wykonywaniu zabiegów rolniczych w pobliżu jego posesji.

Masz inne pytanie do prawnika?

22.4.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Naruszenie sfery życia prywatnego

Kwestia ingerencji w życie prywatne jest regulowana przez prawo polskie. Zajmują się tym przepisy kodeksu cywilnego. Mówi on, że dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Ochrona dóbr osobistych jest tak unormowana, że istnieje domniemanie (przypuszczenie), iż naruszenie dobra w Pani przypadku Wizerunku i sfery prywatności jest bezprawne czyli niedopuszczalne. Druga strona czyli Pan, który wykonywał takie fotografie musi udowodnić, że nie dokonał naruszenia Pani sfery prywatności. Na marginesie samo przez się robienie zdjęć nie jest raczej naruszeniem sfery prywatności czy wizerunku. Takim naruszeniem byłaby na pewno publikacja np. z obraźliwym tekstem czy już sama publikacja. W każdym razie może się Pani domagać wydania przez sąd stosownego orzeczenia zakazującego naruszeń Pani sfery prywatności czy wizerunku. Jak już wcześniej zaznaczono to robiący zdjęcia musi wykazać, że nie dokonał naruszenia a nie Pani, że doszło do naruszenia.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Czy dowód z nagrania może zostać użyty w postępowaniu cywilnym?

Czy dowód z nagrania może zostać użyty w postępowaniu cywilnym?

Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ możliwość użycia w postępowaniu cywilnym dowodu z nagrania zależy od wielu elementów kształtujących stan faktyczny w danej sprawie i każdorazowo decyzja o użyciu takiego dowodu powinna byś poprzedzona  wnikliwą analizą danego stanu faktycznego i materiału dowodowego. W niniejszym artykule zostanie przybliżona (...)

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę z tytułu śmierci członka rodziny

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę z tytułu śmierci członka rodziny

Kodeks cywilny przewiduje możliwość przyznania członkom rodziny zmarłego, w zależności od okoliczności sprawy w art. 446 § 4 bądź w art. 448, stosownego zadośćuczynienia za śmierć członka rodziny. Zgodnie z tym pierwszym przepisem, sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. (...)

Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan co do zasady pozytywnie ocenia projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt zawiera wiele rozwiązań od dawna postulowanych przez PKPP Lewiatan, takich jak odpowiedzialność odszkodowawczą urzędników kontrolujących przedsiębiorców niezgodnie (...)

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest możliwe wpisanie w polskim akcie stanu cywilnego zamiast ojca dziecka, "rodzica", który nie jest mężczyzną, gdyż taka transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego - uznał NSA. Nie można uzależniać uzyskania przez obywatela polskiego dowodu tożsamości albo numeru PESEL od dokonania przez organ transkrypcji, która nie jest (...)

Prywatny monitoring w prawie polskim

Prywatny monitoring w prawie polskim

Zjawiskiem coraz powszechniejszym w XXI w. jest wzrastająca ilość kamer monitoringu w naszym otoczeniu. Najczęściej obserwuje nas państwo i choć w Polsce nie jest jeszcze jak w Wielkiej Brytanii, gdzie na każdego Brytyjczyka przypada 14 kamer CTTV (telewizji przemysłowej), a każdy mieszkaniec Londynu jest codziennie na ulicy rejestrowany przeciętnie 300 razy, to zjawisko to zaczyna przybierać (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami członkowskimi, ochronę i upowszechnianie praw człowieka, pluralizmu demokratycznego i rządów prawa, pogłębianie świadomości społeczeństw europejskich oraz tworzenie warunków sprzyjających (...)

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

W poradzie niniejszej staramy się odpowiedzieć, jakie działania pracodawcy są zgodne z prawem, a jakie naruszają dobra osobiste pracownika, o które pracodawca ma obowiązek dbać. Dla naszych rozważań najistotniejsza jest ochrona jaką przewiduje prawo pracy w stosunku do pracownika. Pracodawca jest bowiem obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Np. sfera prywatności (...)

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

  Prawo administracyjne podstawą funkcjonowania samorządu terytorialnego Samorząd terytorialny jest częścią administracji publicznej i jego organy działać winny na podstawie prawa administracyjnego. Administracji publicznej wolno działać tylko, gdy jest do tego upoważniona przez prawo (i przez to również zobowiązana do działania). Jeżeli nie, to jej działalność jest bezprawna, (...)

Kiedy rusza program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Kiedy rusza program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zakłada utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy.  Co reguluje ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych? Celem ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jest wprowadzenie regulacji prawnych (...)

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Wraz z rozwojem techniki coraz więcej osób staje się ofiarami uporczywego nękania. Jak się bronić przed stalkerem? Stalking – czyli co? "Stalking" to określenie pochodzące z języka angielskiego i oznacza „skradanie się” lub „podchody”. Pod koniec lat 80. mianem stalkingu zaczęto określać nowe zjawisko społeczne, jakim było obsesyjne podążanie (...)

Jak chronić swoje dobra osobiste?

Jak chronić swoje dobra osobiste?

Zacznijmy od tego, czym są dobra osobiste. Jeżeli chodzi o dobra osobiste to ich katalog otwarty zawarty jest w przepisie art. 23 k.c. Doktryna i orzecznictwo doprecyzowuje charakter tych dóbr oraz metody ich ochrony. Ochrona cywilnoprawna Zgodnie z art. 23 k.c.: "Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, (...)

Jakie są konsekwencje ujawnienia skandalu z udziałem osoby z życia publicznego - opinia prawna

Jakie są konsekwencje ujawnienia skandalu z udziałem osoby z życia publicznego - opinia prawna

Stan faktyczny  Opublikowałem w Internecie bardzo obiektywną relację z rozmowy z kontrahentem, w której na stanowcze żądanie o uiszczenie opłaty za wykonane usługi odpowiada on grożąc pobiciem. Relację z nagranej rozmowy telefonicznej opublikowałem wraz z materiałem dźwiękowym. Nazwisko kontrahenta wymieniłem w tekście. Jakie przepisy złamałem i co mi za to grozi? Jestem w stanie (...)

Naruszenie dóbr osobistych przez skierowanie na badania psychiatryczne przez sąd - opinia prawna

Naruszenie dóbr osobistych przez skierowanie na badania psychiatryczne przez sąd - opinia prawna

Stan faktyczny Za naruszenie wartości chronionych art. 23-24 kc (bezpodstawne skierowanie na badania psychiatryczne) pozwałem Sąd Rejonowy do Sądu Okręgowego.  Po wymianie pism procesowych Sąd Okręgowy uznał moje powództwo za uzasadnione. Wydał satysfakcjonujący mnie wyrok. Sąd Rejonowy złożył apelację do Sądu Apelacyjnego Proszę o przedstawienie najlepszej linii postępowania, (...)

Prawa osób w zakresie ochrony danych osobowych

Prawa osób w zakresie ochrony danych osobowych

  Prawa osoby, której dane dotyczą, zostały uregulowane w rozdziale 4 ustawy o ochronie danych osobowych. Artykuł 32 reguluje kompleksowo podstawowe prawa osób, których dane dotyczą. Uzupełnienie zaś stanowią przepisy art. 33 i 35 dotyczące obowiązków administratora wobec osoby, która zwróciła się z wnioskiem o informację, uzupełnienie, (...)

Dane dzieci bezpieczne w Internecie

Dane dzieci bezpieczne w Internecie

Wraz z rozwojem nowych technologii liczba zagrożeń związanych z utratą danych stale rośnie. Najbardziej narażone na nie są dzieci. Dostęp do nieodpowiednich treści to niewątpliwie jedno z największych zagrożeń, jakie czyha na najmłodszych użytkowników. Niestety, większość materiałów, które mogą mieć negatywny wpływ na psychikę i rozwój (...)

Zasady postępowania przed Trybunałem Strasburskim

Zasady postępowania przed Trybunałem Strasburskim

Jakie sprawy rozpatruje Trybunał Strasburski? Trybunał rozpatruje skargi od każdej osoby, organizacji pozarządowej lub grupy osób, która uważa, że padła ofiarą naruszenia przez państwo praw zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Skargę możemy złożyć, jeśli dojdziemy do wniosku, że doszło do naruszenia np. naszego prawa do (...)

Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności

Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności

16 grudnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie (sygn. akt SK 26/16) w sprawie skargi konstytucyjnej K. L. dotyczącej wyłączenia możliwości zatarcia skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej lat 15. ##baner## Orzeczenie TK Trybunał (...)

Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności

Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności

16 grudnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie (sygn. akt SK 26/16) w sprawie skargi konstytucyjnej K. L. dotyczącej wyłączenia możliwości zatarcia skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej lat 15. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie dobre wspomnienia. Zacznij od zaplanowania wyjazdu i rozsądnie zaplanuj podróż stosownie (...)

Arbiter w zamówieniach publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Arbiter w zamówieniach publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Kto może zgłosić kandydatów do pełnienie funkcji arbitra? Na listę arbitrów mogą być wpisane wyłącznie te osoby, które zostały zgłoszone przez uprawnione do tego podmioty. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, kandydatów na arbitrów mogą zgłosić: Prezes Urzędu, ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego i regionalne (...)

Nie można żądać zadośćuczynienia za zdradę małżeńską

Nie można żądać zadośćuczynienia za zdradę małżeńską

Zdrada małżeńska i narodziny pozamałżeńskiego dziecka nie mogą być podstawą dochodzenia zadośćuczynienia od zdradzającego małżonka i jego partnera w trybie ochrony dóbr osobistych. Orzekł tak Sąd Najwyższy, który uwzględnił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Sąd okręgowy uznał takie (...)

Konsultacje nt. fundacji rodzinnej

Konsultacje nt. fundacji rodzinnej

Akumulacja polskiego kapitału i budowa silnych polskich marek, również na rynku międzynarodowym – takie są cele wprowadzenia do polskiego prawa instytucji fundacji rodzinnej. Do konsultacji trafiła zielona księga, w której resort przedsiębiorczości przedstawia rozwiązania obowiązujące w innych krajach europejskich oraz propozycje do dyskusji nad modelem polskiej fundacji (...)

Ujawnianie przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

Ujawnianie przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

Trybunał Konstytucyjny: rozporządzenie ministra o ujawnianiu przyczyny niepełnosprawności niekonstytucyjne Rozporządzenie przewidujące ujawnianie w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu jej przyczyny jest niekonstytucyjne. Trybunał Konstytucyjny uwzględnił skargę konstytucyjną obywatela, do której przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich. Według Trybunału, (...)

Jak obronić się przed paparazzi?

Jak obronić się przed paparazzi?

Trzeba złożyć w sądzie wniosek o tzw. zabezpieczenie, a wciągu 7 dni natręt może dostać zakaz fotografowania. Za publikowanie prywatnych zdjęć i nieprawdziwych informacji o celebrytach brukowce zapłaciły już niejedną karę. Przykładem może być choćby Anna Mucha półnago na plaży w Egipcie, Justyna Steczkowska w negliżu podczas wypoczynku w Turcji czy Edyta Górniak, (...)

Wsparcie polskich filmów

Wsparcie polskich filmów

Ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej zakłada, że Polski Instytut Sztuki Filmowej będzie wspierał finansowo produkcję utworów audiowizualnych powstających w Polsce. Poszczególnym produkcjom będzie przyznawane wsparcie finansowe w wysokości 30% polskich kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego przyznanego na jedną (...)

Rzecznik Praw Obywatelskich proponuje sądową kontrolę prokuratorskich postanowień o przeszukaniu

Rzecznik Praw Obywatelskich proponuje sądową kontrolę prokuratorskich postanowień o przeszukaniu

Niewiele potrzeba, by wzmocnić ochronę praw obywatelskich i wpłynąć na jakość postanowień prokuratorskich w sprawach przeszukań, podnosząc ich społeczną legitymizację - uważa rzecznik praw obywatelskich. W dzisiejszych czasach pełna samowystarczalność czy niezależność, jaką ongiś cieszyły się rycerskie siedziby (my home is my castle), nie jest możliwa. Nie zmienia to jednak (...)

Mir domowy może naruszyć także właściciel

Mir domowy może naruszyć także właściciel

Sąd Rejonowy przedstawił Sądowi Najwyższemu na podstawie art. 441 § 1 k.p.k. następujące zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy: Czy sprawca przestępstwa określonego w art. 193 k.k. może być właściciel mieszkania, do którego się wdziera albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza? Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały (...)

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

W ostatnim okresie wydano szereg rozporządzeń wykonawczych do ustawy o cyberbezpieczeństwie. Rozporządzenie o wymogach organizacyjnych dot. cyberbezpieczeństwa Wymogi dla zespołów bezpieczeństwa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz (...)

Zareagujesz na bójkę? Będziesz pod ochroną

Zareagujesz na bójkę? Będziesz pod ochroną

Nawet dwa lata za kratkami może spędzić chuligan, który uderzy osobę stająca w obronie innych. Ktoś zaczepia kobietę w tramwaju czy wszczyna bijatykę na ulicy? Jeśli postanowisz pomóc ofierze, to w sensie prawnym będziesz chroniony jak policjant w czasie interwencji. Podobnie będzie również wtedy, gdy zareagujesz na niszczenie mienia, np. zaparkowanych przy ulicy samochodów (...)

Obywatel będzie chroniony jak funkcjonariusz publiczny

Obywatel będzie chroniony jak funkcjonariusz publiczny

Uderzenie obywatela, który wystąpi w obronie niszczonego przez wandala mienia lub bitego w miejscu publicznym człowieka, będzie traktowane jak napaść na funkcjonariusza publicznego. Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu posłowie wysłuchają pierwszego czytania nowelizacji kodeksu karnego i ustawy o Policji. Nowe przepisy wprowadzą surowsze kary za napaść na funkcjonariusza i zwiększają (...)

Komisja przedstawia zmieniony wniosek dot. unijnej reformy telekomunikacyjnej

Komisja przedstawia zmieniony wniosek dot. unijnej reformy telekomunikacyjnej

Komisja Europejska publikuje nowe dokumenty prawne dotyczące unijnej reformy sektora telekomunikacji, w których uwzględnione zostały wyniki głosowania Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. oraz dyskusji trwających obecnie w Radzie. W listopadzie 2007 r. Komisja przedstawiła propozycje dotyczące reformy unijnych przepisów w dziedzinie telekomunikacji, których (...)

Prywatność pracownika w pracy

Prywatność pracownika w pracy

Przeszukania i konfiskaty mogą oznaczać ingerencję w wolność wypowiedzi. Ingerencję taką może również stanowić zwolnienie z pracy – orzekł Trybunał Praw Człowieka, a pisze o tym adwokat, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (...)W skardze do Trybunału Peev zarzucił, iż jego pokój w biurze bezprawnie i bez żadnego uzasadnienia przeszukano i zabrano projekt pisma o rezygnacji (...)

Czy wizerunek stanowi dobro osobiste osoby prawnej i w ten sposób podlega ochronie prawnej?

Czy wizerunek stanowi dobro osobiste osoby prawnej i w ten sposób podlega ochronie prawnej?

Dobro osobiste, jakim jest wizerunek podlega ochronie prawnej na podstawie art. 23 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Nie budzi zatem wątpliwości, że osoby fizyczne mogą skutecznie bronić się przed bezprawnym naruszeniem swojego wizerunku, np. poprzez żądanie usunięcia swoich zdjęć umieszczonych w Internecie bez ich zgody. Dyskusyjne jest natomiast zaliczenie wizerunku do dóbr osobistych (...)

Wykorzystanie wizerunku uczestników kursu a naruszenie dóbr osobistych

Wykorzystanie wizerunku uczestników kursu a naruszenie dóbr osobistych

  Stan faktyczny Prowadzę szkołę tańca. Przygotowaliśmy 4 minutowy klip filmowy będący zbitką wszystkich zajęć w formie szybkiej prezentacji tego, co oferuje szkoła i co się w niej dzieje. Będzie on umieszczony wyłącznie na naszej stronie internetowej. Każdy kadr trwa nie więcej niż 5 sekund. Niestety niektóre osoby nie życzą sobie, aby być w tym klipie, co powoduje (...)

Ochrona wizerunku w prawie cywilnym i w prawie autorskim

Ochrona wizerunku w prawie cywilnym i w prawie autorskim

  Agencja reklamowa wykorzystała moje zdjęcia wykonane na sesji zdjęciowej do wydrukowania kilku kalendarzy na rok 2002, które następnie sprzedała na przełomie listopada i grudnia 2001 roku różnym firmom mimo tego, że nie podpisano ze mną żadnej umowy, w której wyrażałabym zgodę na wykorzystanie tych zdjęć do celów reklamowych. Czy mam szanse odzyskać (...)

Fota znajomych na Facebooka? Musisz mieć zgodę

Fota znajomych na Facebooka? Musisz mieć zgodę

Przed wrzuceniem zdjęcia do internetu zapytaj sfotografowane osoby, czy zgadzają się na publikację swojego wizerunku. Inaczej możesz dostać wezwanie do sądu i zapłacić odszkodowanie. Ile? – Nie istnieją przepisy, które ograniczałyby bądź określały minimalną i maksymalną wartość zadośćuczynienia lub odszkodowania z tytułu naruszenia praw do wizerunku – wyjaśnia (...)

RODO w szkole

RODO w szkole

Początek roku szkolnego to czas, gdy pojawia się konieczność dopełnienia przez szkołę wielu obowiązków, w tym tych, które dotyczą przetwarzania danych osobowych. Temat ten co roku wzbudza ciekawość i pojawia się wiele pytań z nim związanych. Poznaj odpowiedzi UODO na najczęściej zadawane przez rodziców (opiekunów prawnych) pytania (...)

Zdjęcia z wakacji a prawo autorskie i cywilne...

Zdjęcia z wakacji a prawo autorskie i cywilne...

Portale społecznościowe i serwisy poświęcone prezentacji fotografii pozwalają obecnie na bardzo łatwe dzielenie się ze znajomymi zdjęciami z wakacji. O czym należy pamiętać, udostępniając je publicznie w Internecie? Zdjęcie przedmiotem prawa autorskiego Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek (...)

Jak wyrobić paszport?

Jak wyrobić paszport?

Wyjeżdżasz za granicę? Jeśli wyjeżdżasz poza Unię Europejską — musisz mieć paszport. Dowiedz się, jak go uzyskać. Paszport to dokument, który potwierdza twoją tożsamość i polskie obywatelstwo. Z paszportem możesz podróżować za granicę, również do krajów, które nie należą do Unii Europejskiej. Kto może mieć polski paszport? Każdy (...)

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (zwany potocznie rejestrem pedofilów) składa się z dwóch oddzielnych baz danych: Rejestru z dostępem ograniczonym; Rejestru publicznego. Rejestr prowadzi Minister Sprawiedliwości. Realizację zadań związanych z prowadzeniem Rejestru zapewnia wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości Biuro Informacyjne Krajowego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Poszanowanie dóbr osobistych pracownika

Poszanowanie dóbr osobistych pracownika

Chciałbym zapytać, czy pracodawca może zadawać pracownikowi pytania dotyczące jego intymnej sfery życia osobistego? Czy w tym momencie nie zostaje naruszone prawo pracownika do zachowania w tajemnicy (...)

Katalog dóbr osobistych

Katalog dóbr osobistych

Co znajduje się w katalogu dóbr osobistych? Kodeks cywilny, art. 24 ust. 1 i 2: „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, (...)

Dobra osobiste i zniesławienie w gazecie

Dobra osobiste i zniesławienie w gazecie

Moja żona chcąc mi \"umilić życie\" opisała mnie w gazecie. Skontaktowała się w tym celu z Panią redaktor gazety \"GŁOS WIELKOPOLSKI\" i opowiedziała tej Pani niesamowite historie. W/w Pani nie (...)

Czym są dobra osobiste

Czym są dobra osobiste

Czym są dobra osobiste i jakie przepisy je regulują? Czy dobra osobiste można traktować jako dobra majątkowe? Regulacje dotyczące ochrony dóbr osobistych uregulowana została w art. 23 i (...)

Szykanowanie małżonki przez sąsiadów

Szykanowanie małżonki przez sąsiadów

Żona miała pod koniec 2005 roku udar bardzo trudny z przejściami. W wyniku ciężko przebytego udaru leczyła się i nadal się leczy. Ostatnio dowiedziałem się, że prawdopodobnie udaru doznała (...)

Znieważenie w miejscu publicznym

Znieważenie w miejscu publicznym

Czy sąsiad może mnie bezkarnie ośmieszać i wypowiadać wobec mnie oszczerstwa w miejscach publicznych jak np. sklep (jestem osobą publiczną) - to wpływa na moją wiarygodność i opinię. Przychodzi (...)

Naruszenie czci osoby prywatnej przez radnego

Naruszenie czci osoby prywatnej przez radnego

Pan X radny gminy Y na publicznym lokalnym forum internetowym, podpisując się z imienia i nazwiska stwierdził, iż jeden z mieszkańców gminy, którego również określił z imienia i nazwiska dopuścił (...)

Zatarcie skazania a określenie kogoś przestępcą

Zatarcie skazania a określenie kogoś przestępcą

Czy w sytuacji kiedy wyrok został już usunięty z bazy KRK, a inna osoba próbuje wykorzystać fakt skazania i rozpowiada o tym, można zaskarżyć ją o zniesławienie? Zniesławienie jest zgodnie (...)

Fałszywe oskarżenia

Fałszywe oskarżenia

Policjant wyzywał mnie od bandytów i rozpowiadał wszystkim ludziom, że groziłem mu śmiercią (oczywiście jest to nieprawda). Pewna osoba mi to wszystko nagrała na dyktafon, a ja te nagrania nagrałem (...)

Czy mogę śledzić żonę?

Czy mogę śledzić żonę?

Mam poważne podejrzenia, że moja małżonka mnie zdradza. Czy w takiej sytuacji mogę ją śledzić w celu przyłapania jej na gorącym uczynku?? Niniejsza opinia została przygotowana na podstawie: ustawy (...)

Przesłuchanie świadka

Przesłuchanie świadka

Czy można i jak to zrobić aby nie uczestniczyć w rozprawach sądowych jako świadek jeżeli nie mam nic do dodania w sprawie w której jestem podany jako świadek. Jak można zabezpieczyć się przed (...)

Nagrywanie rozmów a prawo do prywatności

Nagrywanie rozmów a prawo do prywatności

Zamieszkuję z żoną we wspólnym mieszkaniu. Telefon jest zerejestrowany na mnie. Czy mogę zainstalować magnetofon nagrywający wszystkie rozmowy? Żona twierdzi, że jest to nielegalne. Czy nagrane (...)

Ochrona wizerunku przed publikacją prasową

Ochrona wizerunku przed publikacją prasową

Czy w prasie może być publikowany wizerunek (fotografia) osoby z zasłoniętymi oczami bez jej zgody na publikację? Nadmieniam, że osoba ta nawet po zatarciu oczu jest rozpoznawalna dla znajomych i (...)

Ochrona wizerunku na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego

Ochrona wizerunku na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego

W jaki sposób przepisy Kodeksu cywilnego chronią wizerunek osoby fizycznej? Wizerunek chroniony jest przepisami kodeksu cywilnego, jako jedno z dóbr osobistych. Zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego (...)

Bezprawne wykorzystanie wizerunku pracowników

Bezprawne wykorzystanie wizerunku pracowników

W firmie pracodawca polecił wszystkim pracownikom by pozowali do zdjęcia zbiorowego, które ukaże się następnie w folderze reklamowym, wydanym w kilkuset (ok. 500) egzemplarzy. Nikt nie został zapytany (...)

Rozpowszechnianie wizerunku osoby publicznej

Rozpowszechnianie wizerunku osoby publicznej

Czy rozpowszechnianie w internecie poprzez niekomercyjną prywatną stronę www wizerunku powszechnie znanego aktora w formie zdjęcia z planu filmowego nie narusza dobra osobistego tej osoby zgodnie z (...)

Bezprawne wykorzystywanie wizerunku pracownika

Bezprawne wykorzystywanie wizerunku pracownika

Proszę o wskazanie drogi zabezpieczenia interesu firmy przy wykorzystaniu zdjęć pracowników do tworzenia prezentacji multimedialnej o firmie. Pracownicy byli poinformowani do jakich celów robione (...)

Wykorzystywanie wizerunku zmarłych aktorów

Wykorzystywanie wizerunku zmarłych aktorów

Tworzę program komputerowy. Czy mogę w nim użyć wizerunek aktorów, którzy umarli dawniej niż 25 lat bez zgody ich spadkobierców? Czy mogę w nim użyć zdjęcia znanych samochodów bez pytania (...)

Wykorzystywanie wizerunku pracownika

Wykorzystywanie wizerunku pracownika

Pracodawca w trakcie trwania stosunku pracy przedstawia pracownikowi do podpisu oświadczenie (forma i treść oświadczenia pochodzą od pracodawcy), dotyczące wykorzystania dóbr osobistych pracownika. (...)

Upublicznianie zdjęć

Upublicznianie zdjęć

Znalazłam w Internecie zdjęcia moich dzieci (na jednym z popularnych portali społecznościowych) i zostały wstawione bez mojej zgody, a nawet ta osoba wie, że nie życzę sobie, aby te zdjęcia dalej (...)

Brak zgody na wykorzystywanie wizerunku

Brak zgody na wykorzystywanie wizerunku

Czy istnieją sytuacje, w których zgoda osoby, której wizerunek jest wykorzystywany nie jest mi potrzebna ( chodzi tu o sytuację zamieszczenia kamery przedstawiającej miejski krajobraz) ? (...)

Nagrania z wizerunkiem przypadkowych osób

Nagrania z wizerunkiem przypadkowych osób

Czy mogę dla celów działalności gospodarczej wykorzystywać nagrania z wizerunkiem przypadkowych osób? Zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego dobra osobiste człowieka, jak w szczególności (...)

Zgoda na umieszczenie wizerunku wnętrza

Zgoda na umieszczenie wizerunku wnętrza

Prowadzę firmę, która świadczy usługi dekoratorskie. Dla większego prestiżu chciałbym stworzyć listę referencyjną klientów biznesowych, chciałbym także wykorzystywać fotografie wybranych (...)

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

W jaki sposób mogę oszacować odszkodowanie, o które chcę się ubiegać z tytułu naruszenia moich dóbr osobistych od pracodawcy? Chodzi o sytuację, kiedy to pracodawca nakazał wszystkim pracownikom (...)

Wykorzystywanie wizerunku ucznia przez szkołę

Wykorzystywanie wizerunku ucznia przez szkołę

Szkoła w której kiedyś się uczyłem opublikowała moje i innych znajomych zdjęcia zrobione w szkole w czasie zajęć na plakatach, broszurach reklamowych. Bez mojej zgody. Czy jest to zgodne z prawem? (...)

Opublikowanie zdjęcia prywatnego domu

Opublikowanie zdjęcia prywatnego domu

Mieszkam w małej miejscowości nieopodal Warszawy, w starym domu będącym własnością mojego teścia. Dom uważany jest za zabytkowy (jest jednym ze starszych domów z miejscowości), choć zabytkiem (...)

Umieszczenie w internecie filmu nagranego ukrytą kamerą

Umieszczenie w internecie filmu nagranego ukrytą kamerą

Witam. W internecie został umieszczony filmik nagrany ukryta kamerą, na którym znajduje się mój wizerunek. Czy takie postępowanie może być uznane za naruszenie moich dóbr osobistych? (...)

Monitoring a ochrona dóbr osobistych

Monitoring a ochrona dóbr osobistych

Wkrótce na terenie naszego zakładu uruchomimy monitoring. Kamery będą umiejscowione zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz zakładu. Wewnątrz zamontowane będą tylko na hali produkcyjnej. Czy zakład (...)

Używanie wizerunku godła i herbu

Używanie wizerunku godła i herbu

Jakie są warunki używania herbu miasta lub godła państwowego w publikacji papierowej lub na stronie internetowej? Odnośnie używania herbu miasta, prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią z dnia 05.11.2001 (...)

Prawa autorskie do zdjęć na stronach internetowych

Prawa autorskie do zdjęć na stronach internetowych

W jaki sposób przedstawia się sprawa praw autorskich przy wykorzystaniu zdjęć umieszczanych na różnych stronach internetowych? Dajmy na to, prowadzę serwis krajoznawczy, w którym to utworzyłem (...)

FORUM PRAWNE

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Sprawa o znieslawienie ?

Sprawa o znieslawienie ? Co moge zrobić osobie ktora mnie publicznie wyzwala ? (uma) To zalezy czy jesteś osobą zaufania publicznego (np. prawnikiem, lekarzem), czyli do twojej pracy wymagane jest społeczne (...)

wizerunek

wizerunek Witam, piszę w związku z nieprzyjemnym zajściem, które miało miejsce kilka dni temu. Otóż obsługując klienta w sklepie, pewna osoba zrobiła mi zdjęcie z ukrycia ( widać na monitoringu). (...)

PILNE! Media Expert- zrobienie filmiku"parodia" reklamy Niskie ceny - czy naruszyłem wizerunek firmie? czy mogę mi wytoczyć proces?

PILNE! Media Expert- zrobienie filmiku"parodia" reklamy Niskie ceny - czy naruszyłem wizerunek firmie? czy mogę mi wytoczyć proces? Witam, pytam poważnie chciałem się dowiedzieć czy nagranie w (...)

Wykorzystywanie wizerunku piosenkarza

Wykorzystywanie wizerunku piosenkarza Witam. Stworzyłem ręcznie wizerunek piosenkarza. Jest to jednokolorowa grafika, którą chciałbym przenieść na koszulkę. Czy samo nadrukowanie zarysu tej osoby (...)

szantaż chłopaka obcokrajowca

szantaż chłopaka obcokrajowca Witam, Mój były chłopak, który jest Portugalczykiem, szantażuje mnie mailowo i telefonicznie, że wyśle moje roznegliżowane zdjęcia, które nawiasem mówiąc zrobił (...)

BGŻ walczy z porno stroną

BGŻ walczy z porno stroną Bank BGŻ stwierdził, że strona dla dorosłych z dodatkiem .xxx przy nazwie BGŻ psuje wizerunek firmy, i dąży do tego aby odebrać te pornodomenę właścicielom. Czy (...)

Rozprawa w sądzie - stalking

Rozprawa w sądzie - stalking witam zostałem oskarzony o stalking , z braku znajomości prawa na przesłuchaniu na policji zgodziłem się poddaniu dobrowolnej karze ,zaproponowano 6 miesiecy w zawieszeniu (...)

łamanie prawa i przyczynianie się do wykroczeń przez portal NK.pl

łamanie prawa i przyczynianie się do wykroczeń przez portal NK.pl Witam. Informację takiej treści, za pośrednictwem formularza kontaktowego w portalu NK.pl wysłałem do zarządu. Postaram się (...)

Moj były partner wysłał mojemu znajomemu moje zdiecia gdzie jestem nago,czy cos mu za to grozi? i

Moj były partner wysłał mojemu znajomemu moje zdiecia gdzie jestem nago,czy cos mu za to grozi? i Moj były partner wysłał mojemu znajomemu moje zdiecia gdzie jestem nago,czy cos mu za to grozi? i (...)

Mój wizerunek na stronie internetowej??

Mój wizerunek na stronie internetowej?? Witam, czy ktoś może pobrać i zamieścić na innej stronie moje zdjęcie tylko dlatego, że ja zamieściłam je na swojej stronie www, która jest ogólnie dostępna? (...)

Wykorzystanie wizerunku sławnych postaci

Wykorzystanie wizerunku sławnych postaci Witam :) Od paru dni próbuje znaleźć informacje na ten temat jednak nie wiem nawet gdzie dokładnie ich szukać. Czy można wykorzystywać wizerunek osób (...)

Wykorzystanie materiałów na gadżetach

Wykorzystanie materiałów na gadżetach Dzień dobry, czy mógłby ktoś podpowiedzieć, jak wygląda jak wygląda kwestia umieszczania na gadżetach (sprzedawanych w sklepie internetowym) : 1. zdjęć (...)

Franczyza proszę o porady

Franczyza proszę o porady Witam Jestem Franczyzobiorcą ,niestety Franczyzodawca nie wywiazuje sie z umowy np. nie prowadzi marketingu calej sieci, firma jest wogole nie rozpoznawalna na rynku, od poczatku (...)

sprzedaż długu

sprzedaż długu Witam, Może najpierw przedstawię sprawę. Firma tapicerska świadczyła usługi dla naszej spółki w formie wykonania tapicerki na zamówienie. Firma tapicerska otrzymała dokładne (...)

Moje urojenia czy przełożony przekracza uprawnienia

Moje urojenia czy przełożony przekracza uprawnienia Witam, Ostatnio chodzę w lękach, mam problemy ze spaniem, połowę dnia czuje się jakbym miał dreszcze. Sprawa jednak dotyczy mojego przełożonego. (...)

Umowa aktorska

Umowa aktorska Witam, Proszę o pomoc w poprawieniu/korekcie umowy aktorskiej - zgodziłem się aby parę osób gościnnie zagrało w moim filmie, i chcę mieć pewność, że żadna z nich nagle nie (...)

wykorzystywanie wizerunku - portret osoby publicznej/celebryty/ zmarłego piosenkarza

wykorzystywanie wizerunku - portret osoby publicznej/celebryty/ zmarłego piosenkarza Witam, Mam pytanie a propos wykorzystania wizerunku do celów komercyjnych (sprzedaż grafiki z wizerunkiem osoby publicznej). Czy (...)

Wrogie i podstępne przejęcie firmy przez wspólnika

Wrogie i podstępne przejęcie firmy przez wspólnika Kilka miesięcy temu założyłem spółkę ze swoim przyjacielem, żeby uruchomić restaurację. Przyjaciel zdecydował, że zamiast niego do spółki (...)

Porady prawne