Obowiązkowe zawieszenie prawa do emerytury

Pytanie:

"Od kiedy istnieje obowiązek zawieszenia prawa do emerytury ze względu na kontynuowanie zatrudnienia?"

Odpowiedź prawnika: Obowiązkowe zawieszenie prawa do emerytury

Zgodnie z art. 103a u.e.r.:

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

Przepis powyższy dodany został do u.e.r. na mocy art. 6 pkt 2 nowelizacji – ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 r., nr 257, poz. 1726). Przepis ten wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2011 roku i ma zastosowanie do świadczeń nabytych po tej dacie. 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika