Ochrona członków związku zawodowego

Pytanie:

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na temat właściwego obliczenia ilości osób podlegających szczególnej ochronie, gdy związek zawodowy liczy 305 członków. Chciałem skorzystać z art. 32 pkt 4 ustawy o związkach zawodowych jednak zapis jest dla mnie niejasny. Czy należy obliczać tą ilość sumując każdy przedział czy obliczać tylko z przedziału od 301 - 500 członków?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ochrona członków związku zawodowego

Art. 32 ustawy o związkach zawodowych stanowi, iż pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może:

  1. wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

  2. zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika, o którym mowa w pkt 1

    Porady prawne

- z wyjątkiem gdy dopuszczają to odrębne przepisy.

Ochrona, przysługuje przez okres określony uchwałą zarządu, a po jego upływie - dodatkowo przez czas odpowiadający połowie okresu określonego uchwałą, nie dłużej jednak niż rok po jego upływie. Zarząd zakładowej organizacji związkowej, wskazuje pracodawcy pracowników podlegających ochronie w liczbie nie większej niż liczba osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy albo liczba pracowników ustalona wedle wskazań poniższych. Zarząd zakładowej organizacji związkowej, zrzeszającej do 20 członków ma prawo wskazać pracodawcy 2 pracowników podlegających ochronie, a w przypadku organizacji zrzeszającej więcej niż 20 członków będących pracownikami ma prawo wskazać, jako podlegających tej ochronie, 2 pracowników oraz dodatkowo:

  • po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 10 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedziale od 21 do 50 tych członków,
  • po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 20 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedziale od 51 do 150 tych członków,
  • po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 30 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedziale od 151 do 300 tych członków,
  • po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 40 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedziale od 301 do 500 tych członków,
  • po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 50 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedziale powyżej 500 tych członków.

Zatrudniając 305 pracowników za każde rozpoczęte 40 członków tej organizacji związek ma prawo do wytypowania jednego pracownika oprócz dwóch podlegających ochronie. Reasumując w przypadku organizacji zrzeszającej więcej niż 20 członków będących pracownikami, zarząd reprezentatywnej zakładowej organizacji ma prawo wskazać, jako podlegających szczególnej ochronie - 2 pracowników oraz dodatkowo wskazaną liczbę pracowników, odpowiadającą wskazanej wyżej w punktach ilości posiadanych członków będących pracownikami. Zatem Państwa związek zawodowy może wskazać 2 pracowników + 8 pracowników.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne