Odwieszenie wykonania kary pozbawienia wolności

Pytanie:

"Jeżeli na posiedzeniu sąd wyda zarządzenie wykonania kary i tym samym odwiesi w okresie próby zawieszony wyrok karny na dwa lata, a skazany złoży zażalenie na to zarządzenie sądu do drugiej instancji, to w jakim terminie sąd drugiej instancji jest zobowiązany rozpoznać zażalenie skazanego, oraz co dzieje się z okresem aresztowania skazanego w którym skazany oczekiwał na rozpoznanie zażalenia a zażalenie sąd drugiej instancji uwzględni i zwolni z aresztu skazanego?"

Odpowiedź prawnika: Odwieszenie wykonania kary pozbawienia wolności

Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności - w tym przypadku orzeczenie jest obligatoryjne i tylko jest kwestią formalną. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych. Mimo, że ustawa stanowi, że sąd zarządza wykonanie kary, to czyni to w postaci postanowienia. Skazany ma prawo żalić się na takie postanowienie. Jeśli do czasu uprawomocnienia się postanowienia lub rozpatrzenia zażalenia i zwolnienia skazanego był on aresztowany, to areszt zostanie zaliczony na poczet późniejszej odwieszonej kary. Jeśli areszt był zasadny, to nie ma również podstaw do żądania odszkodowania za tymczasowe aresztowanie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika