Plan zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

Z tego co mi wiadomo, wygasły stare plany zagospodarowania przestrzennego. Zatwierdzenie przez Radę Miasta nowego planu trwa od czasu, kiedy wygasły stare plany. Czy mogę się ubiegać o warunki zabudowy mimo, że nie ma nowego planu, czy należy czekać na nowy plan? Ile czasu ma urząd na ogłoszenie nowego planu? Jaka ustawa reguluje przygotowanie takiego planu?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.4.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Plan zagospodarowania przestrzennego

Sporządzenie planu zagospodarowania reguluje Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z tą ustawą, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 r., utraciły moc z dniem 31 grudnia 2003 r. Ustawa nie określa terminu sporządzenia przez gminę nowego planu, zobowiązuje jedynie do sporządzenia przez gminę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w terminie do dnia 11 lipca 2004 r. Studium to musi być uwzględniane przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku planu miejscowego, zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji nie jest wymagane do tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę. Sposób ustalania w decyzji o warunkach zabudowy, wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzję taką wydaje wójt, burmistrz lub prezydent, a w odniesieniu do terenów zamkniętych tj. tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych- wojewoda.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne