Postępowanie egzekucyjne

Pytanie:

"Publiczny ZOZ został pozwany przez pacjenta i wygrał proces (wyrok jest już prawomocny). Sąd zasądził koszty zastępstwa procesowego od powoda i obecnie komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne ściągając kwotę 4 290 zł poprzez zajęcie 1/4 emerytury tj. 400 zł miesięcznie. Powód zwrócił się do ZOZ-u z prośbą o zmniejszenie ściąganej kwoty do 100 zł miesięcznie i zrezygnowanie z pobierania odsetek. Czy w tej sytuacji ZOZ może dowolnie zmienić wielkość ściąganej kwoty i zrezygnować z odsetek, czy decyduje o tym komornik?"

Odpowiedź prawnika: Postępowanie egzekucyjne

Na podstawie art. 797 kodeksu postępowania cywilnego, we wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposób egzekucji.

Jak wynika z powyższego, postępowanie egzekucyjne toczy się na wniosek wierzyciela, jest on dysponentem tego postępowania. W przedstawionym stanie faktycznym wierzyciel może złożyć wniosek o zmianę sposobu egzekucji oraz zmianę wysokości egzekwowanego świadczenia.

Ustawodawca w art. 820 dopuszcza też możliwość zawieszenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela. W przedstawionej sytuacji może dojść do ugody między dłużnikiem i wierzycielem, i więc na tej podstawie wierzyciel może zawiesić egzekucję, co jednocześnie odciąży dłużnika od ponoszenia dalszych kosztów egzekucyjnych. W przypadku gdyby dłużnik nie wywiązywał się z zawartej ugody, wierzyciel może odwiesić postępowanie egzekucyjne.

W przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego proponujemy zapoznać się z artykułem zatytułowanym Czy i kiedy możliwe jest zawieszenie postępowania egzekucyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika