Powództwo o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego

Pytanie:

Czy można żądać ustalenia nieistnienia stosunku prawnego z uwagi na to, że umowa okazała się nieważna?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Powództwo o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego:


Art. 189. Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.


Stwierdzeniu nieistnienia podlegałby stosunek prawny łączący dłużnika i wierzyciela, a zatem polegający na tym, że wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia (zapłaty sumy pieniężnej), a dłużnik ma obowiązek świadczenie spełnić.

Konieczną przesłanką wytoczenia takiego powództwa jest istnienie interesu prawnego. Jak stwierdził Sąd Najwyższy: Przez „interes prawny” w znaczeniu art. 189 kpc rozumieć należy istniejącą potrzebę uzyskania korzyści w sferze sytuacji prawnej. Udzielenie ochrony przez sąd następuje tylko wówczas, gdy po stronie podmiotu ochrony tej żądającego, zachodzi interes prawny w jej uzyskaniu1. W powództwach o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa chodzi o rozstrzygnięcie ewentualnych wątpliwości w tym zakresie w stosunku do pozwanego, ze względu na określony interes prawny. Interes ten należy rozumieć jako potrzebę wprowadzenia jasności co do konkretnego stosunku prawnego lub prawa - w celu ochrony przed grożącym naruszeniem sfery uprawnień powoda2. Należy także przywołać wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach: Interes prawny w ustaleniu istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa ma strona, której praw i obowiązków owo prawo lub stosunek prawny dotyczy3.

1I ACa 1046/98 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

2III CRN 57/87 Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna

3I ACa 74/2011 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wynagrodzenie w rzeczach materialnych

15.7.2018 przez: bejbicz

Wniosek o zmianę kuratora zawodowego.

30.5.2018 przez: PaniKarolina

POLISA POSAGOWA PZU

22.4.2018 przez: -

Wniosek o zaplate

24.11.2017 przez: Faziakomaniak