Przedawnienie należności z izby wytrzeźwień

Pytanie:

Jaki jest okres przedawnienia roszczeń za pobyt w izbie wytrzeźwień (została wystawione faktura VAT za pobyt i od 2 lat jest nieopłacona)? Czy zgodnie z przepisami unijnymi izby wytrzeźwień będą istnieć nadal? Podobno przepisy unijne nie przewidują takiej instytucji?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.2.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie należności z izby wytrzeźwień

Zgodnie z rozporządzeniem o trybie doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacja izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego osobom nieposiadającym w momencie zwalniania z izby, placówki lub jednostki Policji środków pieniężnych wystarczających na pokrycie kosztów pobytu dyrektor izby, kierownik placówki lub komendant jednostki Policji wystawia wezwanie do pokrycia kosztów pobytu w terminie 7 dni. Maksymalna wysokość opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby, placówki lub jednostki Policji wynosi 250 zł.

Rozporządzenie to zostało wydane w 2004 r., a pytanie dotyczy należności sprzed dwóch lat. W tym czasie obowiązywało rozporządzenie, zgodnie z którym opłatę za pobyt osoby w izbie ustala dyrektor izby na podstawie analizy kosztów pobytu jednej osoby w izbie, wyliczonych na podstawie aktualnych kosztów działalności tych placówek, obejmujących bieżące wydatki; opłata ta nie może jednak przekroczyć 20% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za kwartał poprzedzający ustalenie tej opłaty. Za dowóz do izby środkiem transportu nie będącym środkiem publicznego transportu zbiorowego nie pobiera się opłat. Zgodnie z tym rozporządzeniem opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień podlegała uiszczeniu przy opuszczaniu izby przez osobę w niej przebywającą. W razie odmowy uiszczenia opłaty przez osobę opuszczającą izbę, należność za pobyt powinna zostać potrącona z odebranych do depozytu pieniędzy, zaliczając do niego również waluty obce, po kursie obowiązującym w dniu potrącenia. Osobie opuszczającej izbę należało jednak pozostawić z depozytu kwotę pieniężną niezbędną do opłacenia kosztów przejazdu środkiem komunikacji publicznej do miejsca zamieszkania, a jeżeli mieszka ona w innej miejscowości - również odpowiadającą kosztom posiłku.

Porady prawne

Egzekucja należności za pobyt w izbie następuje w trybie egzekucji administracyjnej. Należność za pobyt w izbie wytrzeźwień stanowi opłatę i stosuje się do niej przepisy o przedawnieniu zobowiązań podatkowych. W tym przypadku termin przedawnienia wynosi 5 lat. Regulacja prawna dotycząca organizacji izb wytrzeźwień jest pozostawiona państwom członkowskim. Przepisy unijne nie stwarzają zakazu tworzenia tego typu instytucji.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne