Przeniesienie pracownika samorządowego

Pytanie:

"Jestem zatrudniona na stanowisku Kierownika w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Ośrodek pomocy jest odrębną jednostką podległą Urzędowi Gminy, moim pracodawcą jest Wójt Gminy. Czy Wójt Gminy wydanym przez siebie zarządzeniem, za moją zgodą, może mnie przenieść na wolne urzędnicze stanowisko w Urzędzie Gminy? "

Odpowiedź prawnika: Przeniesienie pracownika samorządowego

Zgodnie z art. 7 ustawy o pracownikach samorządowych mianowanego pracownika samorządowego można, na jego wniosek lub za jego zgodą, przenieść do pracy u innego pracodawcy samorządowego albo na stanowisko urzędnicze w urzędzie w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, ze zmianami), w tej samej lub innej miejscowości. Przeniesienia dokonuje pracodawca samorządowy albo dyrektor generalny urzędu, w którym mianowany pracownik samorządowy ma być zatrudniony, w porozumieniu z pracodawcą samorządowym dotychczas zatrudniającym pracownika. Natomiast zgodnie z art. 7a ustawy, pracownika samorządowego, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, można, na jego wniosek lub za jego zgodą, przenieść do pracy u innego pracodawcy samorządowego albo na stanowisko urzędnicze w urzędzie, o którym mowa powyżej, w każdym czasie, jeżeli nie narusza to ważnego interesu pracodawcy samorządowego, który dotychczas zatrudniał pracownika, i przemawia za tym szczególny interes służby cywilnej. Przeniesienia dokonuje pracodawca samorządowy albo dyrektor generalny urzędu, w którym pracownik samorządowy ma być zatrudniony, w porozumieniu z pracodawcą samorządowym dotychczas zatrudniającym pracownika.

Ustawa o pracownikach samorządowych, pod pojęciem pracodawcy samorządowego rozumie każdą jednostkę, w której zgodnie z art. 1 ustawy zatrudniani są pracownicy samorządowi. W rozumieniu ustawy odrębnym pracodawcą samorządowym będzie urząd gminy, a odrębnym gminna jednostka organizacyjna, czy zakład budżetowy. Zgodnie z ustawą, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawców samorządowych dokonuje, zarówno w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, jak również w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego - wójt. Zatem, pomimo iż czynności w stosunku do obydwu jednostek wykonuje ta sama osoba, należy, naszym zdaniem uznać, że są to dwaj pracodawcy samorządowi, a w konsekwencji można zastosować art. 7 lub 7a ustawy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika