Przyspieszenie podjęcia zawieszonego postępowania

Pytanie:

W 2005 r. mąż założył sprawę w Sądzie Rejonowym w sprawie spadkowej po śmierci (zabójstwo żony i dwóch córeczek). Sąd Rejonowy zawiesił rozpatrzenie sprawy do czasu rozpatrzenia sprawy o zabójstwo w Sądzie Okręgowym, w celu ustalenia kolejności zgonu, która ma znaczący wpływ na rozpatrzenia wyroku w sprawie spadkowej. Sąd Okręgowy pisał uzasadnienie 1,5 roku. Po tym czasie Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok poprzedniej instancji, nie podważając kolejności zgonu. Sprawa w Sądzie Apelacyjnym odbyła się w grudniu ubiegłego roku. Wyrok jest prawomocny. Jedynie jest możliwość kasacji wyroku przez którąś ze stron. Sąd Rejonowy w 2005 r. odroczył sprawę spadkową do czasu uprawomocnienia się wyroku Sądu Okręgowego w sprawie zabójstwa (żony i córeczek), w celu ustalenia kolejności zgonu. Od tego czasu mąż nie otrzymał żadnej informacji z Sądu o dalszym przebiegu sprawy spadkowej. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego. Jakie są przesłanki uaktywnienia Sądu Rejonowego w sprawie spadkowej? Majątek spadkowy niszczeje, bez możliwości zagospodarowania nim (lokaty bankowe, nieruchomości, ruchomości - samochód, którego nie można sprzedać od 4 lat, bo nie ma zakończonego postępowania spadkowego)? Czy Sąd Rejonowy musi czekać na uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego aby wszcząć ponownie postępowanie spadkowe? Czy powzięcie przez Sąd Rejonowy (który zajmuje się sprawą spadkową) wiedzy o uprawomocnieniu się wyroku w sprawie o zabójstwo (żony i dzieci) nie jest wystarczający aby kontynuować postępowanie spadkowe? Jakie należy przedsięwziąć kroki, aby przyspieszyć postępowanie spadkowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.1.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przyspieszenie podjęcia zawieszonego postępowania

Z opisu sytuacji wynika, że postępowanie w sprawie spadkowej najprawdopodobniej zostało zawieszone, na zasadzie art. 177 kpc, zgodnie z którym sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego. Kwestię podjęcia postępowania w takiej sytuacji reguluje art. 180 § 1 pkt 4 kpc, stanowiąc, że sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania - z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie; sąd może jednak i przedtem, stosownie do okoliczności, podjąć dalsze postępowanie.   Jeżeli zatem w drugiej sprawie zapadł już prawomocny wyrok (i sąd posiada wiedzę o takim orzeczeniu), sąd powinien podjąć z urzędu postępowanie. Wyrok wydany przez sąd odwoławczy w sprawie karnej jest prawomocny. Nie trzeba więc czekać na jego uzasadnienie. Jak już zostało wskazane, sąd powinien podjąć postępowanie z urzędu, aby przyspieszyć postępowanie, można napisać do sądu pismo informujące o tym, że w drugiej sprawie zapadł już prawomocny wyrok (można dołączyć kserokopię wyroku). W piśmie można wskazać, że wnioskodawca prosi o podjęcie przez sąd postępowania w trybie art. 180 § 1 pkt 4 kpc.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania cywilnego?

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania cywilnego?

  Jakie są przyczyny zawieszenia postępowania cywilnego? Zawieszenie postępowania cywilnego spowodowane jest różnymi czynnikami. W niektórych przypadkach przyczyną zawieszenia będzie wina lub wola stron, w innych nadzwyczajne okoliczności, niezależne ani od stron ani od sądu, (...)

Administracyjne postępowanie uproszczone

Administracyjne postępowanie uproszczone

Po co postępowanie uproszczone? Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowaniaadministracyjnego i niektórych innych ustaw  wprowadziła szereg istotnych zmian w procedurze administracyjnej. Do podstawowych celów tej nowelizacji należy usprawnienie (...)

Sąd w trakcie zawieszenia postępowania nie może być bezczynny

Sąd w trakcie zawieszenia postępowania nie może być bezczynny

Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym trwało już ponad cztery lata. Dwukrotnie było zawieszone z powodu śmierci uczestników. Do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga na przewlekłość postępowania. NSA ją uwzględnił, a przy jej rozpatrywaniu zwrócił (...)

Kiedy można a kiedy należy zawiesić postępowanie administracyjne?

Kiedy można a kiedy należy zawiesić postępowanie administracyjne?

  Obligatoryjne zawieszenie postępowania Organ administracji publicznej z urzędu zawiesi postępowanie administracyjne: w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie występuje w ich imieniu (...)

Kiedy sąd administracyjny orzeka postanowieniem?

Kiedy sąd administracyjny orzeka postanowieniem?

Sądy administracyjne wydają dwa rodzaje orzeczeń: wyroki oraz postanowienia. Wyrok, jest orzeczeniem, które rozstrzyga sprawę merytorycznie, co do samej istoty skargi. Postanowienia wydawane są natomiast w tych kwestiach, w których przepisy nie przewidują wydania wyroku. W szczególności (...)

Na odmowę zawieszenia postępowania zażalenie nie przysługuje

Na odmowę zawieszenia postępowania zażalenie nie przysługuje

Skarżący wniósł o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego, toczącego się z jego skargi na decyzję Wojewody. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem odmówił zawieszenia postępowania. Zażalenia na powyższe postanowienie wnieśli skarżący oraz (...)

Zawieszenie postępowania podatkowego

Zawieszenie postępowania podatkowego

  Kiedy możliwe jest zawieszenie postępowania podatkowego? Postępowanie może być zawieszone z urzędu lub na wniosek strony. W pierwszym przypadku istotnym jest, że zawieszeniu ulega jednocześnie bieg odsetek za zwłokę od dnia wydania postanowienia do dnia doręczenia postanowienia o podjęciu (...)

Co może być przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Co może być przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Postępowanie egzekucyjne nie jest postępowaniem, od którego już „nie ma ratunku”. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje oprócz możliwości jego zawieszenia także jego umorzenie. Oczywiście jest to możliwe w ściśle określonych wypadkach, gdyż umorzenie tak zaawansowanego (...)

Szybkie i sprawniej działające sądy

Szybkie i sprawniej działające sądy

Przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości zmiany procesu cywilnego weszły w życie 7 listopada br. Dzięki gruntownej reformie Kodeksu postępowania cywilnego znacznie uproszczone i przyspieszone zostały postępowania przed sądem. Nowe regulacje zapewnią Polakom szybkie i skuteczne dochodzenie (...)

Postępowania cywilne mają przyspieszyć

Postępowania cywilne mają przyspieszyć

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego jest kompleksową reformą przepisów dotyczących postępowań w sprawach cywilnych. W założeniach ustawa powinna ograniczyć przewlekłość postępowań i orzekania na podstawie niewystarczającego materiału dowodowego, zwiększyć terminowość (...)

Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

Zażalenie w postępowaniu cywilnym jest zwykłym środkiem odwoławczym, który prowadzi do zmiany lub uchylenia postanowienia sądu albo zarządzenia przewodniczącego wydanego w pierwszej instancji. Zażalenie jest tzw. środkiem względnie dewolutywnym - oznacza to, że w zasadzie rozpatrywać (...)

Przeniesienie siedziby spółki do innego państwa Unii

Przeniesienie siedziby spółki do innego państwa Unii

Cartesio jest spółką prawa węgierskiego z siedzibą w Bai (Węgry). Spółka prowadzi działalność w zakresie, w szczególności, zasobów ludzkich, prac sekretarskich, tłumaczeń, nauczania i szkoleń. 11 listopada 2005 r. Cartesio złożyła w Bács-Kiskun Megyei (...)

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym (i nie tylko), które weszły w życie 8 września 2016 r.

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym (i nie tylko), które weszły w życie 8 września 2016 r.

            Dokonując analizy  zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy ‑ Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, uchwaloną przez Sejm dnia 10 lipca 2015 r. nie sposób nie zauważyć, (...)

Jak zaskarżyć niekorzystne postanowienie sądu administracyjnego?

Jak zaskarżyć niekorzystne postanowienie sądu administracyjnego?

  Co to jest zażalenie? Zażalenie to jeden ze środków zaskarżenia, przysługujący na postanowienie sądu. Zażalenie przysługuje tylko i wyłącznie w sytuacjach przewidzianych w ustawie. Ten środek zaskarżenia wnosi się do sądu wyższej instancji. I tak zażalenie wnosi się do (...)

Na jaką ochronę mogą liczyć świadkowie koronni?

Na jaką ochronę mogą liczyć świadkowie koronni?

23 listopada 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom. Zastępuje ono dotyczczas obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie (...)

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

  W przeciwieństwie do poprzedniej koalicji rządowej, która zaledwie tolerowała przedsiębiorców, rząd Donalda Tuska już na starcie zadeklarował, że podejmie z tym środowiskiem współpracę. W rocznicę gabinetu PO-PSL realizację tych deklaracji oceniamy pozytywnie (...)

Bezczynność wierzyciela alimentacyjnego prowadzi do umorzenia egzekucji z nieruchomości

Bezczynność wierzyciela alimentacyjnego prowadzi do umorzenia egzekucji z nieruchomości

Zgodnie z art. 823 k.p.c., postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Przepis ten - na podstawie art. 1086 § 5 zd. drugie (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

SLIM VAT nadchodzi

SLIM VAT nadchodzi

Pilotażowy program SLIM VAT wraz z rozwiązaniami doprecyzowującymi niektóre konstrukcje VAT - przyjęty przez rząd Projekt ustawy składa się z dwóch części: pakietu SLIM VAT oraz rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT.  SLIM VAT charakteryzuje uproszczenie (...)

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Do utrzymania dobrego stanu finansów państwa potrzebna jest odpowiedzialna polityka podatkowa. Jej celem jest wspieranie firm tak, żeby przetrwały trudny okres pandemii w jak najlepszej kondycji i żeby po jej zakończeniu mogły wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju. W (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odwieszenie sądowego postępowania o zapłatę

Odwieszenie sądowego postępowania o zapłatę

Ponieważ pozwany zmienił adres i sąd nie mógł doręczyć nakazu zapłaty, więc wezwał mnie do wskazania jego aktualnego adresu. Nie byłem w stanie takiego uzyskać jak do tej pory więc sąd poinformował (...)

Umorzenie postępowania egzkucyjnego

Umorzenie postępowania egzkucyjnego

Zgodnie z art. 823 kpc, postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał (...)

Umorzenie zawieszonego postępowania

Umorzenie zawieszonego postępowania

Czy postępowanie administracyjne prowadzone przez wójta w sprawie rozgraniczeniowej można uznać za prawomocnie zakończone (wydaje się że byłoby to w tej sytuacji postępowanie jednoinstancyjne-wyłącznie (...)

Podjęcie zawieszonego postępowania - opłata

Podjęcie zawieszonego postępowania - opłata

W toku postępowania z wniosku o zezwolenie na złożenie do depozytu przedmiotu świadczenia, sąd, na podstawie art. 177 § 1pkt 6, zawiesił postępowanie. Jakie są możliwości podjęcia zawieszonego (...)

Czas na prowadzwenie postępowania egzekucyjnego

Czas na prowadzwenie postępowania egzekucyjnego

Wierzyciel złożył wniosek do komornika w sprawie dochodzenia swojej wierzytelności w 2004 r. Do tej pory komornik nie ściągnął długu od dłużnika. 1. Czy prawo reguluje czas jaki ma komornik (...)

Podjęcie zawieszonego postępowania

Podjęcie zawieszonego postępowania

Wierzyciel uzyskał nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi. Ponieważ wierzyciel nie wskazał adresu aktualnego dłużnika, sąd uchylił nakaz zapłaty i zawiesił postępowanie w sprawie. Czy w przypadku, (...)

Podjęcie zawieszonego postępowania

Podjęcie zawieszonego postępowania

W toku procesu cywilnego sąd na zgodny wniosek stron zawiesił postępowanie. Termin ten w najbliższym czasie mija. Jakie możliwości działania mają w związku z tym strony? Jakie są możliwości (...)

Umorzenie egzekucji a bezczynność wierzyciela

Umorzenie egzekucji a bezczynność wierzyciela

Egzekucja prowadzona przez komornika sądowego od lat jest bezskuteczna i nie poskutkowała skutecznym zajęciem u dłużnika chociażby złotówki, z uwagi na brak jakichkolwiek dochodów, majątku lub (...)

Obowiązki komornika

Obowiązki komornika

Dnia 31.08.2006r. wysłałam do Komornika Sądowego właściwego rewiru wniosek egzekucyjny przeciwko mojemu dłużnikowi oraz wyrok sądowy z nadaną klauzulą wykonalności. Wniosłam o egzekucję z (...)

Podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego

Podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego

Kiedy organ administracji publicznej podejmuje postępowanie, zawieszone ze względu na konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego? Przepisy dość lakonicznie wypowiadają się w kwestii (...)

Nowe przepisy o komornikach i egzekucji

Nowe przepisy o komornikach i egzekucji

Od kiedy wchodzą w życie nowe przepisy o komornikach i egzekucji i jaki jest numer publikatora ustawy nowelizującej? Czy wg. nich komornik ustala swoją prowizję stosownie do nakładu pracy, a nie (...)

Egzekucja ze spółdzielczego własnościowego lokalu

Egzekucja ze spółdzielczego własnościowego lokalu

Uzyskałem nakaz zapłaty dnia 12.01.2004 r. Wystąpiłem z wnioskiem o egzekucję do komornika o zajęcie wszelkiego majątku ruchomego i nieruchomego. Komornik w dniu 23.06.2004 wszczął egzekucję (...)

Odstąpienie od wykonania wyroku

Odstąpienie od wykonania wyroku

W wyniku wyroku sądu, strona przegrywająca powinna zapłacić stronie wygrywającej zasądzone koszty postępowania sądowego, w tym m.in. koszty zastępstwa procesowego. Czy możliwe jest odstąpienie (...)

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Na podstawie tytułu wykonawczego X została wszczęta egzekucja do nieruchomości nie będącej własnością dłużnika. Po dwóch latach wierzyciel dołączył nowy tytuł wykonawczy Y do egzekucji (...)

Odrzucenie zarzutów od nakazu od zapłaty

Odrzucenie zarzutów od nakazu od zapłaty

Dłużnik złożył zarzuty od nakazu zapłaty i został wezwany do ich opłacenia. Nie zrobił tego w terminie ani nie wniósł o zwolnienie z kosztów sądowych.Czy tej sytuacji sąd odrzucając zarzuty (...)

FORUM PRAWNE

Zawieszenie

Zawieszenie Mój narzeczony jakiś czas temu został zatrzymany do kontroli podczas jazdy z samochodem i posiadal przy sobie trawkę czy jakies zioło i zabrali mu prawo jazdy na 3 lata i dostał kare (...)

odwieszony wyrok

odwieszony wyrok oczymalem dwa wyroki po 1roku w zawieszeniu na 4 l i kuratoa spolecznego ,nie lwkcewazylem warunkow warunkowego zawieszenia wyroku ale nie mialem pracy nie popelnilem zadnego kolejnego (...)

karany prawnik??

karany prawnik?? jestem studentem prawa i mam wyrok w zawieszeniu za przestepstwo umyslne. Okres trwania kary zakonczy mi sie jeszcze w czasie nauki na uczelni i uzyskam wtedy wymaz z rejestru osob karanych (...)

Nie chcę iść siedzieć POMOCY!

Nie chcę iść siedzieć POMOCY! Zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu II instancji na karę 3 lat pozbawienia wolności. (przyjęcie korzyści majątkowych, pracowałem w straży granicznej). (...)

zawieszenie działalności

zawieszenie działalności Mam takie pytanie , jak wygląda zgłoszenie wniosku o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej? Czy jest to skomplikowany proces? Ile trwa i ile może kosztować? (...)

zawieszenie etatu?

zawieszenie etatu? Witam, czy jest możliwość zawieszenie pracy? dokładnie zawieszenie etatu przez pracownika? A w ramach tego przejście na kontrakt, a po jakimś okresie wrócić normalnie na swój (...)

ponowne zawieszenie wykonywania kary

ponowne zawieszenie wykonywania kary ponowne zawieszenie wykonywania kary witam mam prośbę a dokładnie mi chodzi jak mam napisać wniosek o ponowne zawieszenie wykonywania kary (wzór). Z góry dziękuję (...)

Zawieszenie/likwidacja Alimentow?

Zawieszenie/likwidacja Alimentow? Mam zasadzone alimenty poniewaz z zona sie schodzimy chcielismy te alimenty zawiesic/zlikwidowac czy jest to mozliwe i jak? (Pytajacy) Jeżeli alimenty pobiera ci komornik (...)

Czy zawieszenie działalności gospodarczej to jest jej wykonywanie ?

Czy zawieszenie działalności gospodarczej to jest jej wykonywanie ? Witam Zawiesiłem działalność gospodarczą 6 la temu. Została ona zamknięta automatycznie po dwóch latach (czyli 4 lata temu). Pytanie: (...)

Umowa najmu lokalu z miasta a przerwanie działalności gospodarczej ( zawieszenie ).

Umowa najmu lokalu z miasta a przerwanie działalności gospodarczej ( zawieszenie ). Umowa najmu lokalu z miasta a przerwanie działalności gospodarczej ( zawieszenie ). Witam Chciałbym się zapytać, (...)

Zawieszenie

Zawieszenie Mój narzeczony jakiś czas temu został zatrzymany do kontroli podczas jazdy z samochodem i posiadal przy sobie trawkę czy jakies zioło i zabrali mu prawo jazdy na 3 lata i dostał kare (...)

odwieszony wyrok

odwieszony wyrok oczymalem dwa wyroki po 1roku w zawieszeniu na 4 l i kuratoa spolecznego ,nie lwkcewazylem warunkow warunkowego zawieszenia wyroku ale nie mialem pracy nie popelnilem zadnego kolejnego (...)

karany prawnik??

karany prawnik?? jestem studentem prawa i mam wyrok w zawieszeniu za przestepstwo umyslne. Okres trwania kary zakonczy mi sie jeszcze w czasie nauki na uczelni i uzyskam wtedy wymaz z rejestru osob karanych (...)

Nie chcę iść siedzieć POMOCY!

Nie chcę iść siedzieć POMOCY! Zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu II instancji na karę 3 lat pozbawienia wolności. (przyjęcie korzyści majątkowych, pracowałem w straży granicznej). (...)

zawieszenie działalności

zawieszenie działalności Mam takie pytanie , jak wygląda zgłoszenie wniosku o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej? Czy jest to skomplikowany proces? Ile trwa i ile może kosztować? (...)

zawieszenie etatu?

zawieszenie etatu? Witam, czy jest możliwość zawieszenie pracy? dokładnie zawieszenie etatu przez pracownika? A w ramach tego przejście na kontrakt, a po jakimś okresie wrócić normalnie na swój (...)

ponowne zawieszenie wykonywania kary

ponowne zawieszenie wykonywania kary ponowne zawieszenie wykonywania kary witam mam prośbę a dokładnie mi chodzi jak mam napisać wniosek o ponowne zawieszenie wykonywania kary (wzór). Z góry dziękuję (...)

Zawieszenie/likwidacja Alimentow?

Zawieszenie/likwidacja Alimentow? Mam zasadzone alimenty poniewaz z zona sie schodzimy chcielismy te alimenty zawiesic/zlikwidowac czy jest to mozliwe i jak? (Pytajacy) Jeżeli alimenty pobiera ci komornik (...)

Czy zawieszenie działalności gospodarczej to jest jej wykonywanie ?

Czy zawieszenie działalności gospodarczej to jest jej wykonywanie ? Witam Zawiesiłem działalność gospodarczą 6 la temu. Została ona zamknięta automatycznie po dwóch latach (czyli 4 lata temu). Pytanie: (...)

Umowa najmu lokalu z miasta a przerwanie działalności gospodarczej ( zawieszenie ).

Umowa najmu lokalu z miasta a przerwanie działalności gospodarczej ( zawieszenie ). Umowa najmu lokalu z miasta a przerwanie działalności gospodarczej ( zawieszenie ). Witam Chciałbym się zapytać, (...)

komornik a ugoda

komornik a ugoda Podpisalam umowe z wierzycielem na splate zadluzenia w ktorej wierzyciel zobowiazal sie do zawieszenia postepowania egzekucyjnego. Tymczasem komornik zajmuje mi oprocz zarobkow dodatkowo (...)

Porady prawne