Rozwiązanie przysposobienia

Pytanie:

Zaraz po ślubie moj mąż przysposobił moje dziecko (przedmałżeńskie). Czy można unieważnić lub w jakiś sposób odebrać te przysposobienie, gdyż mój mąż wcale nie wywiązuje się z ojcowskich obowiązków? Czy mój mąż będzie musiał wyrazić zgodę na pozbawienie jego tej adopcji? I czy w takiej sytuacji mogę dowieść ojcostwo biologicznemu ojcu? Ile mam na to czasu?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.4.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozwiązanie przysposobienia

Zgodnie z Art. 125. § 1 KRiO z ważnych powodów zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający mogą żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd. Rozwiązanie stosunku przysposobienia nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka. Orzekając rozwiązanie stosunku przysposobienia, sąd może, stosownie do okoliczności, utrzymać w mocy wynikające z niego obowiązki alimentacyjne. Zgodnie zaś Art. 126. § 1. z chwilą rozwiązania stosunku przysposobienia ustają jego skutki. Jeżeli rozwiązanie nastąpiło po śmierci przysposabiającego, uważa się, że skutki przysposobienia ustały z chwilą jego śmierci. Przysposobiony zachowuje nazwisko nabyte przez przysposobienie oraz otrzymane w związku z przysposobieniem imię lub imiona. Jednakże z ważnych powodów sąd na wniosek przysposobionego lub przysposabiającego może w orzeczeniu o rozwiązaniu stosunku przysposobienia postanowić, że przysposobiony powraca do nazwiska, które nosił przed orzeczeniem przysposobienia. Na wniosek przysposobionego sąd orzeka o jego powrocie do poprzednio noszonego imienia lub imion. Powództwo o rozwiązanie przysposobienia może wytoczyć także prokurator. Art. 84. § 1 stanowi, że sądowego ustalenia ojcostwa może żądać zarówno samo dziecko, jak i jego matka. Jednakże matka nie może wystąpić z takim żądaniem po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. Powództwo o ustalenie ojcostwa wytacza się przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje - przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Wnieść powództwo o sądowe ustalenie ojcostwa mogą: - dziecko, w okresie małoletniości tylko przez przedstawiciela ustawowego, - matka, tylko w okresie małoletniości dziecka, - prokurator - zawsze. Małoletnim jest kto nie ukończył lat 18 - tu.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne