Spis inwentarza a stan faktyczny

Pytanie:

W jaki sposób wykazać, że spadkobierca nie podał do spisu z inwentarza istotnego składnika majątku i w związku z tym nie może powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności za dług. Czy należy wytoczyć powództwo o ustalenie tego faktu?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.9.2007

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Spis inwentarza a stan faktyczny

Zgodnie z art. 655 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli po sporządzeniu spisu inwentarza zachodzi wątpliwość, czy zostały w nim zamieszczone wszystkie przedmioty należące do spadku lub czy zamieszczone w spisie inwentarza długi istnieją, sąd spadku z urzędu lub na wniosek spadkobiercy, wykonawcy testamentu, wierzyciela spadku albo właściwego urzędu skarbowego może nakazać spadkobiercy złożenie:

  1. oświadczenia, że żadnego przedmiotu spadkowego nie zataił ani nie usunął oraz że nie podał do spisu inwentarza nieistniejących długów;

  2. wykazu przedmiotów spadkowych nie ujawnionych w spisie inwentarza, jeżeli mu są wiadome, z podaniem miejsca przechowywania ruchomości i dokumentów dotyczących praw majątkowych, jak również z wyjaśnieniem podstawy prawnej tych praw;

  3. zapewnienia, że złożone oświadczenie lub wykazy są prawidłowe i zupełne.

Wierzyciel spadku może zgłosić powyższe wnioski tylko wówczas, gdy uprawdopodobni, że ujawniony w spisie inwentarza stan czynny spadku nie wystarcza na zaspokojenie długów spadkowych (art. 655 § 2 kpc).

Z powyższego wynika, iż jako wierzyciel spadku, należy Pan do osób uprawnionych do wystąpienia do sądu spadku z wnioskiem o wyjawienie przez spadkobiercę przedmiotów należących do spadku, jednakże musi Pan uprawdopodobnić, że ujawniony w spisie inwentarza stan czynny spadku nie wystarcza na zaspokojenie długu wobec Pana. Sądem spadku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (art. 628 kpc).

Sprawy o wyjawienie przedmiotów spadkowych sąd rozpoznaje na rozprawie, wzywając oprócz wnioskodawcy tych, którzy są uprawnieni do wystąpienia z wnioskiem o wyjawienie przedmiotów spadkowych, jeżeli są mu znani (art. 656 kpc). Po uprawomocnieniu się postanowienia uwzględniającego w całości lub w części wniosek o wyjawienie przedmiotów spadkowych, sąd na wniosek każdego, kto był uprawniony do wystąpienia z tym wnioskiem (czyli również wierzyciela spadku), wezwie spadkobiercę do wykonania w wyznaczonym terminie włożonego na niego obowiązku, z pouczeniem, że oświadczenie swe może spadkobierca złożyć do protokołu sądowego. Równocześnie sąd wyznaczy na dzień przypadający co najmniej na dwa tygodnie po upływie wyznaczonego terminu posiedzenie, na które wezwie wszystkich uczestników sprawy. Jeżeli przed tym posiedzeniem spadkobierca złoży oświadczenie lub wykaz, sąd zawiadomi o tym uczestników (art. 658 kpc). Spadkobierca, który swym obowiązkom nie uczynił zadość, może spełnić je jeszcze na posiedzeniu. W związku z materiałem przedstawionym przez spadkobiercę sąd oraz uczestnicy mogą zadawać spadkobiercy pytania (art. 659 kpc). W razie niedopełnienia przez spadkobiercę jego obowiązków lub odmowy odpowiedzi na stawiane mu pytania, sąd stosuje środki przymusu według przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 660 § 1 kpc).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Długi siostry dziadka

2.8.2021 przez: lowik120

Zobowiazanie wyplacania renty

20.4.2018 przez: zlootyy

Niesłuszne wzbogacenie

10.4.2018 przez: daro1976

Długi siostry po śmierci babci

21.3.2018 przez: pkaluza77