Sposób księgowania wynagrodzenia

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR kasowo, VAT). Dotychczas wynagrodzenie pracowników księgowałem w dniu wypłaty pracownikom, bez względu na to, czy terminowo opłacałem ZUS. Słyszałem, że w tym roku zmieniają się zasady księgowania wynagrodzeń. Czy mnie też to dotyczy? Czasami spóźniam się z zapłatą ZUS za pracowników nawet do 3 miesiecy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sposób księgowania wynagrodzenia

14.1.2009

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 6ba. Jak stanowi art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 37 oraz art. 22 ust. 6bb, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek. Na mocy art. 22 ust. 6ba wskazanej ustawy należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55. Jak stanowi art. 22 ust. 6bb wskazanej ustawy, składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.), w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

  1. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,

  2. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d.

Zatem od 1 stycznia 2009 r. wynagrodzenia pracownicze (ze stosunku pracy oraz pokrewnych) oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy będą kosztem uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostaną wypłacone w terminie. Termin ten wynikać będzie z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. Może być określony w umowie o pracę, regulaminie wynagrodzenia, układzie zbiorowym itp. Podobne zasady potrącania kosztów w czasie dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez płatnika, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jako zasadę przyjęto, że koszty te są potrącane w miesiącu, za który są należne wynagrodzenia, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

  • z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne – w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,

  • z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony – nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

Jeśli podatnik nie dotrzyma terminów odprowadzania składek, potrąci koszty dopiero w momencie ich zapłaty.

Potrzebujesz porady prawnej?