Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym a mandat

Pytanie:

Czy osobę będącą pod wpływem alkoholu, która popełniła wykroczenie np: spożywanie alkoholu w miejscu publicznym lub zaśmiecanie miejsca publicznego, można ukarać mandatem karnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.8.2018

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym a mandat

W niniejszej sytuacji zastosowanie znajdzie ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.), a konkretnie art. 43 z ind. 1 ust. 1 tej ustawy. Przepis ten stanowi: Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.

 

Następnie art. 14 ww. ustawy precyzuje:

  • Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

  • Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18 % alkoholu w ośrodkach szkoleniowych.

  • Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18 % alkoholu w domach wypoczynkowych.

  • Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5 % alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

  • W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. 2003 r. Nr 208, poz. 2023 z późn. zm.) wskazuje, iż za wykroczenie z art. 43 z ind. 1 ust. 1 ww. ustawy, to jest za spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych, grzywna wynosi 100 zł.

 

Na zakończenie warto wskazać, iż już samo usiłowanie popełnienia powyższego wykroczenia jest karalne.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: