Status uchodźcy a studia

Pytanie:

W jaki sposób cudzoziemiec, który w Polsce otrzymał status uchodźca i wcześniej miał bardzo dobre wyniki w nauce u siebie w kraju, może podjąć studia w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.6.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Status uchodźcy a studia

Ustawa o szkolnictwie wyższym rozróżnia dwie kategorie osób podejmujących studia w Polsce. Są to obywatele polscy i cudzoziemcy.
Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i szkoleniach: 1) cudzoziemcy posiadający kartę stałego pobytu,2) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodziny, o ile mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,3) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i ich rodziny, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów wyższych i studiów doktoranckich.
Cudzoziemcy nie wymienieni wyżej mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i szkoleniach na podstawie: 1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach, 2) umów zawieranych z partnerami zagranicznymi przez jednostki prowadzące kształcenie, na zasadach określonych w tych umowach, 3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, 4) decyzji kierownika jednostki prowadzącej kształcenie. I podejmują oni studia wyższe, studia doktoranckie oraz uczestniczą w badaniach naukowych i szkoleniach: 1) jako stypendyści strony polskiej, 2) na zasadach odpłatności, 3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, 4) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę, 5) jako stypendyści jednostki prowadzącej kształcenie albo innych osób prawnych lub fizycznych
Jak z powyższego wynika uzyskanie statusu uchodźcy nie ma wpływu na warunki podjęcia studiów. I osoba taka jest traktowana jak obcokrajowiec.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: