Szacowanie nieruchomości przez biegłego

Pytanie:

Biegły współpracujący z komornikiem dokonał oszacowania nieruchomości do sprzedaży. Złożono skargę na oszacowanie do sądu na podstawie wyceny tej nieruchomości przez innego biegłego sądowego, która była sporządzona dla potrzeb Banku rok wcześniej. Różnica w oszacowaniu wynosi 300%. Sąd oddalił skargę stwierdzając, że nie może być brana pod uwagę wycena sporządzana dla celów prywatnych, a ponowne oszacowanie nie może być dokonane ponieważ w stanie nieruchomości od wyceny do licytacji nie zaszły żadne zmiany, powołując się na art. 951 kpc. Czy faktycznie wyceny robione przez rzeczoznawcę biegłego sądowego dla potrzeb Banku nie mają dla sądu znaczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.9.2003

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Szacowanie nieruchomości przez biegłego

Rozumiemy, iż chodzi o dokonane oszacowanie nieruchomości dokonane w toku postępowania egzekucyjnego. W postępowaniu takim do oszacowania komornik powołuje jednego lub kilku biegłych (tak dzieje się z woli ustawy). Przepisy ustawy brzmią w sposób jednoznaczny i wynika z nich jasno, iż faktycznie niemożliwe jest skorzystanie w tym postępowaniu z wyceny nieruchomości (jej oszacowania) dokonanej w celach prawnych. Przesądza o tym nie tylko charakter przepisów, ale także fakt, iż do oszacowania dochodzi w postępowaniu egzekucyjnym. Komornik w takiej sytuacji ma za zadanie zapewnić pewien obiektywizm. Przejawem tego obiektywizmu jest między innymi to, że biegłego do oszacowania powołuje sam, a sąd nie korzysta z dokumentu przedstawionego na przykład przez dłużnika. Poza tym należy wziąć tu także pod uwagę ewentualną odpowiedzialność biegłego. Biegły sądowy ustanawiany jest przy sądzie okręgowym przez prezesa tego sądu dla poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki rzemiosła, a także innych umiejętności. Zanim biegły obejmie tę funkcję, składa wobec prezesa sądu okręgowego przyrzeczenie. Rota tego przyrzeczenia brzmi: „Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki biegłego sądowego wykonywać będę z całą sumiennością i bezstronnością”. W postępowaniu przed sądem działalność biegłego nie może polegać tylko na sporządzeniu opinii i ewentualnym przekazaniu jej treści sądowi. Biegły powinien być jeszcze wezwany i przesłuchany, gdyż dowód z przesłuchania biegłego nie może być ograniczony do złożenia przez biegłego pisemnej opinii do akt sprawy. Biegły powinien zostać wezwany na rozprawę, aby strony mogły mu zadawać pytania. Nadto niezbędnym elementem opinii sporządzanej przez biegłego jest jej uzasadnienie. Jest ono konieczne ze względu na to, iż sąd musi mieć możliwość dokonania oceny tej opinii. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 7 grudnia 1994 r. (II URN 43/94; OSNAPIUS 1995, nr 8, poz. 102) brak w opinii biegłych fachowego uzasadnienia wniosków końcowych uniemożliwia prawidłową ocenę jej mocy dowodowej, powodując, że wydane orzeczenie na podstawie takiej opinii następuje z naruszeniem granic swobodnej oceny dowodów. Opinia biegłego - oprócz konieczności spełnienia kilku wymogów formalnych - powinna być sporządzona w sposób sumienny i rzetelny, zgodnie ze stanem wiedzy biegłego, uwzględniając postęp w danej dziedzinie i najnowsze, sprawdzone osiągnięcia nauki i techniki, które są stosowane w praktyce danej dziedziny.

Porady prawne
Opinia taka powinna cechować się profesjonalizmem i jak największym obiektywizmem. Zanim biegły zostanie przesłuchany na okoliczność sporządzonej przez niego opinii, musi zostać uprzedzony o prawie odmowy odpowiedzi na zadane pytanie oraz o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań. Także biegły sądowy występując w postępowaniu przed sądem powinien złożyć odpowiednie przyrzeczenie (nie musi tego robić, jeżeli już je składał, przewodniczący składu orzekającego powinien mu je tylko przypomnieć). Niezwykle doniosłą kwestią jest fakt, iż za składanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność z art. 233 kodeksu karnego. Paragraf 1 tego artykułu stanowi: ”Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” Natomiast paragraf 4 tego przepisu odnosi się - między innymi - do biegłego i stanowi: „Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” Przedstawienie fałszywej opinii jest więc przestępstwem, które może być popełnione tylko umyślnie. Przykładem może być sytuacja, gdy biegły sfałszował w swojej opinii spostrzeżenia, wnioski, a nawet, gdy świadomie w sposób wadliwy przeprowadził czynności.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Egzekucja z nieruchomości - Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

Egzekucja z nieruchomości - Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

  Zasadą postępowania egzekucyjnego jest, iż wszczyna się je na wniosek wierzyciela, który jest kierowany do komornika. Wniosek o wszczęcie egzekucji może być złożony zarówno w formie pisemnej jak i ustnej (do protokołu). We wniosku o wszczęcie egzekucji powinno być (...)

Jak szybko zaspokoić się z nieruchomości - czyli uproszczona egzekucja z nieruchomości

Jak szybko zaspokoić się z nieruchomości - czyli uproszczona egzekucja z nieruchomości

  Egzekucja z nieruchomości do długi, sformalizowany i kosztowny sposób egzekucji. Aby możliwie przyspieszyć egzekucję z nieruchomości, ustawodawca przewidział możliwość prowadzenia uproszczonej egzekucji z nieruchomości. Jednak ten sposób egzekucji nie dotyczy wszystkich (...)

Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy w 2021 r.

Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy w 2021 r.

Począwszy od okresu wegetacyjnego 2020 r. wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. ##baner## Jak wypełnić wniosek? szacowanie strat, uprawy rolne, susza, 2021 rok, rolnik, uprawa, (...)

Jak przebiega egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego?

Jak przebiega egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego?

Od dnia 5 lutego 2005 r. wierzyciele mogą skorzystać z nowego sposobu egzekucji – sprzedaży przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego dłużnika. Zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jako zorganizowanej całości może bowiem przynieść niejednokrotnie większe wpływy niż (...)

Egzekucja z nieruchomości - Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

Egzekucja z nieruchomości - Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

  Zasadą postępowania egzekucyjnego jest, iż wszczyna się je na wniosek wierzyciela, który jest kierowany do komornika. Wniosek o wszczęcie egzekucji może być złożony zarówno w formie pisemnej jak i ustnej (do protokołu). We wniosku o wszczęcie egzekucji powinno być (...)

Jak szybko zaspokoić się z nieruchomości - czyli uproszczona egzekucja z nieruchomości

Jak szybko zaspokoić się z nieruchomości - czyli uproszczona egzekucja z nieruchomości

  Egzekucja z nieruchomości do długi, sformalizowany i kosztowny sposób egzekucji. Aby możliwie przyspieszyć egzekucję z nieruchomości, ustawodawca przewidział możliwość prowadzenia uproszczonej egzekucji z nieruchomości. Jednak ten sposób egzekucji nie dotyczy wszystkich (...)

Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy w 2021 r.

Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy w 2021 r.

Począwszy od okresu wegetacyjnego 2020 r. wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. ##baner## Jak wypełnić wniosek? szacowanie strat, uprawy rolne, susza, 2021 rok, rolnik, uprawa, (...)

Jak przebiega egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego?

Jak przebiega egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego?

Od dnia 5 lutego 2005 r. wierzyciele mogą skorzystać z nowego sposobu egzekucji – sprzedaży przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego dłużnika. Zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jako zorganizowanej całości może bowiem przynieść niejednokrotnie większe wpływy niż (...)

Biegły sądowy. Zbyt łatwo nim zostać

Biegły sądowy. Zbyt łatwo nim zostać

    O jakości pracy biegłych sądowych w procesie karnym, z adwokatem Michałem Krysztofowiczem z kancelarii w Warszawie - rozmawia Piotr Czarnyszewicz       Piotr Czarnyszewicz   W postępowaniu karnym coraz częściej dopuszcza się biegły sądowy, proces, opinia biegłego, (...)

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Sprawdź, z jakiej pomocy mogą skorzystać osoby doświadczające przemocy w rodzinie. Czym jest przemoc w rodzinie? Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbywanie, które powodują k pomoc, poszkodowany, pokrzywdzony, ofiara, przemoc w rodzinie, (...)

Biegły sądowy. Zbyt łatwo nim zostać

Biegły sądowy. Zbyt łatwo nim zostać

    O jakości pracy biegłych sądowych w procesie karnym, z adwokatem Michałem Krysztofowiczem z kancelarii w Warszawie - rozmawia Piotr Czarnyszewicz       Piotr Czarnyszewicz   W postępowaniu karnym coraz częściej dopuszcza się biegły sądowy, proces, opinia biegłego, (...)

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Sprawdź, z jakiej pomocy mogą skorzystać osoby doświadczające przemocy w rodzinie. Czym jest przemoc w rodzinie? Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbywanie, które powodują k pomoc, poszkodowany, pokrzywdzony, ofiara, przemoc w rodzinie, (...)

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych

Od 28 kwietnia 2018 r. obowiązują przepisy wykonawcze określające zasady stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych. Nowe rozporządzenie określa sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, sposoby dokumentowania (...)

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego określa się wartość nieruchomości. Wycena nieruchomości może być dokonywana dla różnych celów (np. w celu ustalenia wysokości odszkodowania, przy udzielaniu kredytu hipotecznego, w trakcie spraw sądowych albo w celach (...)

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Kim jest rzeczoznawca majątkowy? Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany jest przepisami prawa. Aby móc wyceniać nierucho rzeczoznawca (...)

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków - uwagi ogólne

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków - uwagi ogólne

  Na wstępie należy zaznaczyć, że prawo do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie podziału majątku jest uprawnieniem, z którego można skorzystać praktycznie w każdym czasie. Oznacza to, że prawo do wystąpienia z sądowy podział majątku, majątek wspólny małżonków, właściwość (...)

Jak ubiegać się o certyfikat księgowy?

Jak ubiegać się o certyfikat księgowy?

Kto może usługowo prowadzić księgi rachunkowe?Enumeratywne wyliczenie zawiera § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sp certyfikat księgowy, działalność usługowa w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, usługowe prowadzenie ksiąg, księgowość, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Powołanie biegłego przez komornika

Powołanie biegłego przez komornika

Na wniosek wierzyciela Komornik Sądowy musiał powołać biegłego do wykonania opisu i oszacowania nieruchomości dłużnika przeciwko któremu Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne celem jej sprzedaży w drodze licytacji. Ponieważ w kancelarii komornika sądowego pracuje bliski przyjaciel jednego (...)

Biegły powołany przez sąd

Biegły powołany przez sąd

Okazało się, że Sąd powołał biegłego w sprawie wydania opinii o zamianę opcji z likwidacyjnej na układową. Propozycje będące przedmiotem opinii zostały złożone przez Zarząd upadłego. Okazało się jednak, że powołany biegły nie jest wpisany na listę biegłych przy Sądzie Okręgowym, (...)

Wycena nieruchomości z masy spadkowej

Wycena nieruchomości z masy spadkowej

Jak mogę ustalić cenę rynkową ziemi rolnej w danym rejonie. Czy taką informację udzieli mi Urząd Skarbowy działający w tym rejonie? Jak i czy można ustalić samemu wartość 30-letniego domu, który postawiliśmy razem z mężem w celu podania wartości w toczącym się sądowym dziale (...)

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności

Jak przeprowadzić zniesienie współwłasności nieruchomości? Czy wymagana jest zgoda pozostałych współwłaścicieli? Jakie wiążą się z tym koszta? Zgodnie z art.  210 k.c. każdy ze współwłaścicieli może domagać  się zniesienia współwłasności przez sąd. (...)

Wniosek o ponowny opis i oszacowanie

Wniosek o ponowny opis i oszacowanie

W lipcu 2003 roku komornik dokonał opisu i oszacowania mojej nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym . Następnie przez okres kolejnych dwóch lat komornik nie dokonał licytacji nieruchomości , dopiero w obecnym czasie to jest w miesiącu listopadzie 2005 roku ( czyli po upływie blisko dwa i (...)