Termin wydania decyzji o warunkach zabudowy

Pytanie:

"Jednym z dokumentów potrzebnych do otrzymania decyzji w sprawie rozpoczęcia budowy domu mieszkalnego jest decyzja o warunkach zabudowy. Ile czasu od momentu złożenia wniosku ma urząd miejski na wydanie decyzji? Nadmieniam, iż budowa domu będzie przy ulicy objętej opieką konserwatora zabytków. A co w przypadku, kiedy urząd nie wywiąże się z terminu. Czy będę mógł rościć jakieś prawo co do warunków zabudowy (np. chcę aby budynek powstał w pewnej odległości od ruchliwej ulicy i aresztu śledczego)? Proszę o podstawę prawną."

Odpowiedź prawnika: Termin wydania decyzji o warunkach zabudowy

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (np. po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską)  i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi. Jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ. Organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin. Organ obowiązany do zajęcia stanowiska może jeszcze w razie potrzeby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. W przypadku niezajęcia stanowiska w terminie organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja o warunkach zabudowy powinna być wydana w zasadzie w ciągu miesiąca najdalej dwóch. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno bowiem nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35-28 kodeksu postępowania administracyjnego).

Na niezałatwienie sprawy w pierwotnym terminie lub ustalonym  jako dodatkowy przez organ stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Warto pamiętać jednak, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeżeli: w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo  w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany. 

Strona wnioskująca o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, powinna opisać we wniosku dokładnie planowaną przez siebie inwestycję, w tym określić usytuowanie budynku (odległość od ulicy, od innych zabudowań itp.). Przychylenie się do wniosku w przedstawionej przez stronę formie zależy od konkretnych okoliczności, przeznaczenia tego terenu, jego funkcji itp., co będzie w tym przypadku oceniane także przez konserwatora zabytków. Z pewnością jednak opóźnienie przez organ wydania decyzji, nawet nieuzasadnione, nie powoduje, że strona może żądać ustalenia warunków dokładnie według jej planów, jeśli nie jest to możliwe z innych względów.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika