Tymczasowe aresztowanie a status bezrobotnego

Pytanie:

Mojemu partnerowi (ma obywatelstwo polskie i niemieckie) sąd uchylił areszt tymczasowy, zamieniając na dozór policyjny z zakazem wyjazdu z Polski. Czy może on zarejestrować się jako osoba bezrobotna w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Tymczasowe aresztowanie a status bezrobotnego

Warunki jakie należy spełniać, by zarejestrować się w Polsce jako osoba bezrobotna, określa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Za bezrobotną jest uważana osoba, będąca obywatelem polskim, niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, a która jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Nadzór policyjny nie stanowi przeszkody do zarejestrowania się w urzędzie pracy; przeszkodę stanowiłby areszt tymczasowy lub kara pozbawienia wolności. W celu zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy należy przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające status i uprawnienia, tj. dowód osobisty; dyplom lub inne świadectwo ukończenia szkoły, kursu bądź szkolenia; świadectwo pracy oraz ewentualnie zaświadczenie, że dana osoba nie może wykonywać określonego rodzaju pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: