Uchylenie prawomocnego wyroku

Pytanie:

Sąd Rejonowy wydał w stosunku do pozwanego wyrok korzystny poprzez oddalenie powództwa w całości. Sąd Okręgowy w apelacji całkowicie wyrok zmienił orzekając wobec pozwanego na rzecz powoda kwotę 20000,- zł, plus koszty procesu w wysokości 8000,- zł. Podczas analizy akt stwierdziłem, iż sąd apelacyjny dysponował uszczuplonym materiałem dowodowym, gdyż sąd rejonowy zwrócił wypożyczone z ZUS kilkaset stron dokumentów i SO rozpatrując sprawę po dwóch miesiącach ich nie miał. Na jakiej podstawie prawnej można w tej sytuacji stawiać zarzuty wyrokowi? Proszę o wskazanie orzecznictwa. Czy sąd powinien wykazać specyfikację kosztów procesu?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.11.2010

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uchylenie prawomocnego wyroku

Prawomocny wyrok sądu II instancji można uchylić poprzez wniesienie skargi kasacyjnej w terminie 2 miesięcy od doręczenia stronie orzeczenia wraz z uzasadnieniem (art. 398 [5] § 1 kodeksu postępowania cywilnego). Skargę kasacyjną strona może oprzeć na następujących podstawach:

1. naruszeniu przepisów prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie

2. naruszenie przepisów postępowania jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy

Naruszenie przepisów postępowania stanowi podstawę skargi kasacyjnej tylko wówczas, gdy mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Skarżący powinien więc wykazać, że następstwa stwierdzonych wadliwości były tego rodzaju lub skali, że współkształtowały (lub mogły kształtować) treść zaskarżonego orzeczenia (wyrok Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2008 r., sygn. II CSK 615/2007). Wydaje się, że w pierwszej kolejności należałoby podnieść zarzut naruszenia zasady swobodnej oceny dowodów, która obowiązuje zarówno przed sądem pierwszej instancji jak i odpowiednio przed sądem II instancji (art. 233 kpc). Skuteczne postawienie zarzutu naruszenia przez sąd art. 233 § 1 kpc wymaga wykazania, że sąd uchybił zasadom logicznego rozumowania, lub doświadczenia życiowego, to bowiem jedynie może być przeciwstawione uprawnieniu sądu do dokonywania swobodnej oceny dowodów. Nie jest natomiast wystarczające przekonanie strony o innej niż przyjął sąd wadze (doniosłości) poszczególnych dowodów i ich odmiennej ocenie niż ocena sądu (wyrok Sądu Najwyższego w orzeczeniu z 6 listopada 1998 r., sygn. II CKN 4/98). Jak podkreśla Tadeusz Ereciński „Swobodna ocena dowodów ujęta jest w ramy proceduralne, tzn. musi odpowiadać pewnym warunkom określonym przez prawo procesowe (czynnik ustawowy). Oznacza to po pierwsze, że sąd może oprzeć swe przekonanie jedynie na dowodach prawidłowo przeprowadzonych, z zachowaniem wymagań dotyczących źródeł dowodzenia oraz zasady bezpośredniości. Po drugie, ocena dowodów musi być dokonana na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego. Sąd musi ocenić wszystkie przeprowadzone dowody oraz uwzględnić wszelkie towarzyszące im okoliczności (np. zachowanie świadka, autentyczność dokumentu, źródło informacji), które mogą mieć znaczenie dla oceny mocy i wiarygodności tych dowodów. Po trzecie, sąd zobowiązany jest przeprowadzić selekcję dowodów, tj. dokonać wyboru tych, na których się oparł, i ewentualnie odrzucić inne, którym odmówił wiarygodności i mocy dowodowej. Wiąże się to z obowiązkiem należytego uzasadnienia orzeczenia” (Jędrzejewska Maria, Weitz Karol, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek Najnowsze wydanie: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające. Warszawa 2009 LexisNexis (wydanie III) ss. 2308).

Porady prawne

Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę kasacyjną w granicach zaskarżenia oraz w granicach podstaw; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania. W postępowaniu kasacyjnym nie jest dopuszczalne powołanie nowych faktów i dowodów, a Sąd Najwyższy jest związany ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego orzeczenia. Skarżący może przytoczyć nowe uzasadnienie podstaw kasacyjnych (art. 398 [13] kpc).

Odnośnie kosztów procesu zasadą jest, że strona przegrywająca sprawę zwraca swojemu przeciwnikowi koszty niezbędne do celowego dochodzenia swoich praw. Składają się na to nie tylko koszty sądowe, koszty przejazdów strony do sądu, równowartość utraconego zarobku, ale także wynagrodzenie należne adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 98-99 kpc). Zgodnie z art. 108 § 1 kpc sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. Sąd, rozstrzygając o kosztach procesu, oznacza ich wysokość, włączając w to opłaty sądowe, a zatem to, co tytułem opłat strona wydatkowała. Natomiast opłaty sądowe, które nie zostały uiszczone, lecz mają być ściągnięte dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia, nie wchodzą w skład kosztów procesu w rozumieniu art. 98-110; wymienia je albo sąd orzekający w danej sprawie, albo sąd I instancji. Rozstrzygając o zasadach poniesienia przez strony kosztów procesu, sąd określa, kto, w jakiej części i w jakim zakresie je ponosi. Przez określenie „zasady poniesienia” zatem należy rozumieć wskazanie, kto i względem kogo zostaje obarczony (obciążony) obowiązkiem zapłaty kosztów procesu oraz jakiego zakresu (części) ten obowiązek dotyczy (tak Jacek Gudowski w: Jędrzejewska Maria, Weitz Karol, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek Najnowsze wydanie: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające. Warszawa 2009 LexisNexis (wydanie III) ss. 2308). Sąd zatem szczegółowo nie wyszczególnia co składa się na koszty postępowania. Sąd II instancji (sąd okręgowy lub sąd apelacyjny) rozstrzyga o kosztach procesu tylko wtedy, gdy oddala apelację lub - w jej uwzględnieniu - zmienia zaskarżony wyrok.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi

W wielu wypadkach uzyskanie dla nas korzystnego wyroku Sądu, jest dopiero pierwszym krokiem w dochodzeniu naszych roszczeń. W szczególności gdy dłużnik nie zamierza dobrowolnie zaspokoić potwierdzonego nam przez Sąd roszczenia i konieczne stanie się wszczęcie postępowania egzekucyjnego. (...)

Prawo łaski Prezydenta RP

Prawo łaski Prezydenta RP

Głównym celem postępowania ułaskawieniowego jest korekta prawomocnego wyroku w części dotyczącej kary. Ułaskawienie bowiem polega na całkowitym lub częściowym darowaniu albo złagodzeniu kary wymierzonej skazanemu na mocy prawomoc ułaskawienie; prawo łaski, Prezydent RP, Prokurator (...)

Jakie prawa i obowiązki ma zatrzymany w postępowaniu karnym?

Jakie prawa i obowiązki ma zatrzymany w postępowaniu karnym?

Kto ma status zatrzymanego w postępowaniu karnym? Zatrzymany to osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa, wobec której zastosowano środek przymusu w postaci pozbawienia wolności. Do czasu wydania prawomocnego wyroku jest on uznawany za niewinnego! Nie ma obowiązku dowodzić swo prawa, (...)

Jesteś obwiniony w postępowaniu w sprawie o wykroczenie? Poznaj swoje prawa i obowiązki

Jesteś obwiniony w postępowaniu w sprawie o wykroczenie? Poznaj swoje prawa i obowiązki

Kto ma status „obwinionego” w postępowaniu w sprawie o wykroczenie? Obwiniony to osoba, przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie.  Do czasu wydania prawomocnego wyroku jesteś uznawany za niewinnego obwiniony, wykroczenie, prawa obwinionego, tłumacz, (...)

Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

Od lutego 2005 r. obowiązują zupełnie nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego w zakresie kasacji. Została wprowadzona skarga kasacyjna. Kto i od jakiego orzeczenia może wnieść skargę kasacyjną? Skarga kasacyjna przysługuje od wydanego przez sąd II instancji praw kasacja, skarga kasacyjna, (...)

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych wprowadziła m.in. nową procedurę: o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych wyroków. Na mocy tej nowelizacji zmiany w procedurze rozstrzygania sporów (...)

Wpis od skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego prawo pomocy

Wpis od skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego prawo pomocy

Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Zgodnie z art. 230 § 2 p.p.s.a. pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarg

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Podstawa prawna Przepisy regulujące skargę kasacyjną w postępowaniu sądowoadministracyjnym umieszczone zostały w Rozdziale I Działu IV skarga kasacyjna, kasacja, NSA, naczelny sąd administracyjny, sąd administracyjny, postępowanie sądowo-administracyjne, WSA

Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Postępowanie sądowoadministracyjne zgodnie z wymaganiami Konstytucji jest postępowaniem dwuinstancyjnym. Dlatego też ustawodawca wprowadził w postępowaniu sądowoadministracyjnym środek odwoławczy przysługujący stronom od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyj skarga (...)

Jak złożyć skargę kasacyjną od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie podatkowej?

Jak złożyć skargę kasacyjną od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie podatkowej?

  Uzasadnienie wyroku WSA Uzasadnienie wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego sporządza się z urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym Skarga kasacyjna od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego, (...)

Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

Od lutego 2005 r. obowiązują zupełnie nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego w zakresie kasacji. Została wprowadzona skarga kasacyjna. Kto i od jakiego orzeczenia może wnieść skargę kasacyjną? Skarga kasacyjna przysługuje od wydanego przez sąd II instancji praw kasacja, skarga kasacyjna, (...)

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych wprowadziła m.in. nową procedurę: o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych wyroków. Na mocy tej nowelizacji zmiany w procedurze rozstrzygania sporów (...)

Wpis od skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego prawo pomocy

Wpis od skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego prawo pomocy

Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Zgodnie z art. 230 § 2 p.p.s.a. pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarg

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Podstawa prawna Przepisy regulujące skargę kasacyjną w postępowaniu sądowoadministracyjnym umieszczone zostały w Rozdziale I Działu IV skarga kasacyjna, kasacja, NSA, naczelny sąd administracyjny, sąd administracyjny, postępowanie sądowo-administracyjne, WSA

Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Postępowanie sądowoadministracyjne zgodnie z wymaganiami Konstytucji jest postępowaniem dwuinstancyjnym. Dlatego też ustawodawca wprowadził w postępowaniu sądowoadministracyjnym środek odwoławczy przysługujący stronom od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyj skarga (...)

Jak złożyć skargę kasacyjną od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie podatkowej?

Jak złożyć skargę kasacyjną od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie podatkowej?

  Uzasadnienie wyroku WSA Uzasadnienie wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego sporządza się z urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym Skarga kasacyjna od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego, (...)

Postępowanie apelacyjne i kasacyjne, czyli zaskarżenie niekorzystnego rozstrzygnięcia w sprawie podziału majątku wspólnego (byłych) małżonków

Postępowanie apelacyjne i kasacyjne, czyli zaskarżenie niekorzystnego rozstrzygnięcia w sprawie podziału majątku wspólnego (byłych) małżonków

  Jak wnieść apelację? Sąd w postępowaniu o podział majątku nie wydaje wyroku, lecz postano postępowanie apelacyjne, kasacyjne, zaskarżenie niekorzystnego rozstrzygnięcia, podział majątku wspólnego byłych małżonków, wspólność majątkowa małżeńska, żona, mąż, skarga kasacyjna, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

W stosunku do jakich orzeczeń cywilnych jest możliwe wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia? Co do zasady postępowanie to może zostać wszczęte w sprawach wyroku sądu drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli przez jego wydanie stronie (...)

Błędne orzeczenie o kosztach sądowych

Błędne orzeczenie o kosztach sądowych

Przy wyroku rozwodowym nie uwzględniono moich kosztów: (wpisowe) 100zł+1000zł (za dojazdy na rozprawy przez 7 lat) razem 1100zł pomimo to, że w pozwie o rozwód wnioskowałam o zwrot kosztów, wysłałam poleconym do sądu oryginały biletów PKP. Wyrok zapadł 17.09.2004 a uprawomocnił się 20.10.2005r (...)

Uchylenie postanowienia na podstawie art. 24 kkw

Uchylenie postanowienia na podstawie art. 24 kkw

Dwóch wspólników spółki cywilnej (A i B) otrzymało od trzeciego wspólnika cichego (C) 20.000,- zł na prowadzenie działalności gospodarczej. Na zabezpieczenie zwrotu tego wkładu wspólnik A przewłaszczył na C samochód o wartości 20.000,- zł oraz dodatkowo wystawił weksel gwarancyjny na (...)

Uchylenie orzeczenia - zwrot zasądzonej kwoty

Uchylenie orzeczenia - zwrot zasądzonej kwoty

Przed sądem I instancji zapadł wyrok zasądzający dla mnie dopłatę do zaniżonego wynagrodzenia. Wyrok jest precedensowy, jego uzasadnienie może być dyskusyjne. Strona przeciwna - pracodawca nie wniósł apelacji w przepisanym terminie. Wniosek o przywrócenie terminu i apelacja zostały odrzucone (...)

Zabezpieczenie alimentacyjne dla żony

Zabezpieczenie alimentacyjne dla żony

Złożyłem wniosek o rozwód z winy małżonki (Samowolnie zmieniła miejsce zamieszkania w raz z dzieckiem i nie prowadzimy wspólnie gospodarstwa domowego). Obecnie jest na urlopie wychowawczym bez zasiłku. Na jej wniosek Sąd wydał postanowienie tymczasowe o zabezpieczeniu alimentacyjnym w stosunku (...)