Udostępnianie informacji KRUS

Pytanie:

"Kasa Ubezpieczenia Społecznego Rolników regularnie zwraca się do organu podatkowego, burmistrza, z wnioskiem o udzielenie informacji jaką powierzchnię w hektarach przeliczeniowych stanowią grunty wykazane w załączniku do wniosku, wypisie z rejestru gruntów, które są użytkowane przez danego obywatela. Czy obowiązek udzielania informacji, o którym mowa w art.37 ust. 3 ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, nakłada na zobowiązanego (organ podatkowy) konieczność dokonywania, w zamian za uprawnionego, obliczeń w sytuacji gdy przeliczniki powierzchni użytków rolnych ustalone zostały w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.), a Rada Miejska nie skorzystała z możliwości zmiany okręgu podatkowego, stosownie do art. 5 ust.3 przywołanej ustawy z dnia 15.11.1984 r. o czym poinformowała KRUS (gmina została zaliczona do okręgu podatkowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2001 r.)? Zgodnie z art. 299 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ale w tych aktach często brak jest informacji dotyczących gruntów wydzierżawionych przez daną osobę. Stosownie bowiem do art.3 ust.3 ustawy o podatku rolnym dzierżawca jest m.in. wtedy podatnikiem podatku rolnego gdy wydzierżawił grunty gospodarstwa rolnego w zamian za emeryturę lub rentę strukturalną. Jaka powinna zostać udzielona odpowiedź, gdy z pytaniem o podanie hektarów przeliczeniowych danych użytków rolnych wystąpi obywatel, dzierżawca, przedstawiając wypis z rejestru gruntów?"

Odpowiedź prawnika: Udostępnianie informacji KRUS

Zgodnie z art. 299 § 1 Ordynacji podatkowej organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z wyłączeniem informacji określonych w art. 182, również jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Przepisy zatem nakładają na organ podatkowy (burmistrza) konieczność udostępnienia informacji zawartych w aktach spraw podatkowych, a dotyczących np. podatku nieruchomości czy rolnego płaconego przez określonego podatnika. Udostępnienie informacji należy rozumieć w znaczeniu technicznym jako przekazanie informacji zawartych w aktach. Przepis nie nakłada na organy podatkowe konieczności dokonywania obliczeń w zamian za podmiot wnioskujący o udostępnienie informacji. Wystarczające powinno być przekazanie informacji umożliwiających dokonanie obliczenia, o ile takie informacje znajdują się w aktach sprawy.

Z kolei wydawanie zaświadczeń obywatelom regulują przepisy art. 306a i kolejne Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tymi przepisami organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa, a osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika