Wielokrotne ubezpieczenie

Pytanie:

Czy jak się opłaca składki w kilku firmach ubezpieczeniowych od następstw nieszczęśliwych wypadków to w razie wypadku (szkody) mogę ubiegać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z wszystkich firm?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.7.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wielokrotne ubezpieczenie

Co do zasady nie, jednak zmienia postać rzeczy fakt, iż jest to ubezpieczenie osobowe. Ale po kolei - ubezpieczenie NW, to ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (czyli nagłych zdarzeń wywołanych przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego ubezpieczony - niezależnie od swojej woli - doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł, w tym również zawały serca i wylewy krwi do mózgu, powstałe w ten sposób a nie spowodowane stanem chorobowym). Co bardzo ważne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków jest rodzajem ubezpieczenia osobowego. W związku z tym, iż z ubezpieczeń osobowych nie wypłaca się odszkodowań, lecz świadczenie w wysokości określonej sumy ubezpieczenia (zatem wysokość świadczenia nie pozostaje w żadnym stosunku do doznanej szkody i należy się niezależnie od tego, czy osoba ubezpieczona doznała jakiegokolwiek uszczerbku majątkowego w następstwie zdarzenia określonego w umowie) dopuszczalne jest kumulowanie świadczeń z kilku ubezpieczeń osobowych lub z ubezpieczenia osobowego i społecznego.

Porady prawne

W ubezpieczeniach majątkowych natomiast obowiązuje przepis, zgodnie z którym „O ile nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez zakład ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od poniesionej szkody. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, każdy z zakładów ubezpieczeń odpowiada do wysokości szkody w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia”.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne