Wyłączenie małżonka od dziedziczenia

Pytanie:

Złożyłam do sądu pozew rozwodowy, ale nie został wyznaczony jeszcze termin pierwszej rozprawy. Mój mąż w tym czasie zmarł. Czy mam prawo do spadku?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wyłączenie małżonka od dziedziczenia

Prawo do dziedziczenia ustawowego posiada małżonek spadkodawcy, który w momencie śmierci spadkodawcy posiadał taki status. Pani była nadal formalnie żoną spadkodawcy, dlatego też uzyskuje Pani prawo do spadku. Nie może być Pani odsunięta od dziedziczenia jako osoba niegodna. Prawo spadkowe zna bowiem instytucję niegodności - w przypadku uznania spadkobiercy za niegodnego, wyłącza się go od dziedziczenia tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Kodeks cywilny zawiera wyczerpujące przesłanki niegodności w art. 928 par. 1. Zgodnie z jego postanowieniem, uznanym za niegodnego może być spadkobierca, który : 1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; 2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności; 3) umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 3 listopada 1955 r., III CR 999/55 (OSN 1956, nr 2, poz. 52) uznał, że nie jest możliwe uznanie spadkobiercy za niegodnego na podstawie art. 3 p.o.p.c. (obecnie art. 5 k.c.) z innych przyczyn niż określone w ustawie, choćby te inne przyczyny uzasadniały potraktowanie postępowania spadkobiercy jako sprzecznego z zasadami współżycia społecznego. Pogląd ten Sąd Najwyższy potwierdził w orzeczeniu z dnia 10 grudnia 1999 r., sygn. II CKN 627/98, w którym uznano, że zachowanie spadkobiercy, nawet sprzeczne z powszechnie przyjętymi obyczajami i z tego względu ujemnie oceniane, nie może stanowić przyczyny uznania za niegodnego, jeżeli nie wyczerpuje dyspozycji art. 928 § 1. Dlatego też należy uznać, że jest Pani legalną spadkobierczynią swego męża. Udział spadkowy małżonka wynosi : 1) w zbiegu ze zstępnymi spadkodawcy - dziedziczy z nimi w częściach równych, jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4 spadku 2) w zbiegu z rodzicami i rodzeństwem spadkodawcy - wówczas udział spadkowy małżonka wynosi połowę spadku 3) w przypadku, gdy brak jest zstępnych, rodziców, rodzeństwa (i zstępnych rodzeństwa) spadkodawcy, małżonkowi przypada całość spadku. Małżonek byłby wyłączony z dziedziczenia, gdyby to spadkodawca wystąpił o rozwód lub separację z winy małżonka, a żądanie to było uzasadnione.

Potrzebujesz porady prawnej?

Instytucja wyłączenia małżonka od dziedziczenia ustawowego

Instytucja wyłączenia małżonka od dziedziczenia ustawowego

Zasadą obowiązującą w prawie spadkowym jest powołanie do dziedziczenia na podstawie ustawy żyjącego małżonka spadkodawcy. W tym kontekście pozostawanie przez spadkodawcę w chwili śmierci w związku małżeńskim stanowi przesłankę dziedziczenia jego małżonka zgodnie z art. 931 § (...)

Prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka

Prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka

O jakie prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka chodzi? Zgodnie z art. 28[1] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.), jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zasp prawo do mieszkania, (...)

Zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny a odpowiedzialność małżonków

Zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny a odpowiedzialność małżonków

Kiedy i jak małżonek odpowiada za zobowiązanie zaciągnięte przez drugiego małżonka dla zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny? Zgodnie z art. 30 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie są  małżonek, żona, mąż, majątek wspólny, majątek osobisty, rodzina, (...)

Wzajemna reprezentacja małżonków w przypadku przemijającej przeszkody

Wzajemna reprezentacja małżonków w przypadku przemijającej przeszkody

  Kiedy jeden małżonek może działać za drugiego małżonka? Zgodnie z art. 29 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wzajemna reprezentacja małżonków, przemijająca przeszkoda, małżonek, (...)

Odpowiedzialność współmałżonka z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego

Odpowiedzialność współmałżonka z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego

Na podstawie zawartej umowy najmu lokalu mieszkalnego co do zasady wynajmujący zobowiązuje się oddać dany lokal do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, natomiast najemca jest zobowiązany do uiszczenia z tego tytułu wynagrodzenia w postaci czynszu. Często zdarza się, iż umowa (...)

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Kiedy można ubiegać się o rozwód? Zgodnie z polskimi przepisami, podstawowym i koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia  rozwód, pozew rozwodowy, separacja, sąd, małżeństwo, małżonek, koszty

Finanse w małżeństwie

Finanse w małżeństwie

Z miłości do rozsądku, czyli „Małżeństwo a finanse”  Decyzja o małżeństwie jest jedną z najtrudniejszych i jednocześnie najważniejszych w życiu każdego człowieka. Myśląc o romantycznym wymiarze formalizacji związku, musimy też pamiętać, że pod względem prawn finanse, (...)

Jak wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem?

Jak wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem?

Osoba po rozwodzie, która chce wrócić do nazwiska, które było przez nią noszone przed ślubem, może - aby to załatwić - umówić się na wizytę w urzędzie stanu cywilnego (USC) albo — jeżeli jest za granicą — w polskim konsulacie.  Kto może wrócić (...)

Wspólne rozliczenie małżonków w PIT za 2020 r.

Wspólne rozliczenie małżonków w PIT za 2020 r.

Małżonkowie, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i między którymi istniała przez cały rok wspólność majątkowa małżeńska, mają możliwość złożenia wspólnego zeznania podatkowego. wspólne rozliczenie małżonków, zeznanie (...)

Wynagrodzenie do rąk drugiego małżonka

Wynagrodzenie do rąk drugiego małżonka

Kiedy sąd może nakazać, żeby zarobki małżonka były wypłacane do rąk drugiego małżonka? W małżeńskim ustroju wspólności majątkowej (ustawowym lub umownym) może zdarzyć się, że jeden z małżonków uchyla się od obowiązku przyczyniania się do zaspokajania po wynagrodzenie, (...)

Prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka

Prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka

O jakie prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka chodzi? Zgodnie z art. 28[1] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.), jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zasp prawo do mieszkania, (...)

Zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny a odpowiedzialność małżonków

Zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny a odpowiedzialność małżonków

Kiedy i jak małżonek odpowiada za zobowiązanie zaciągnięte przez drugiego małżonka dla zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny? Zgodnie z art. 30 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie są  małżonek, żona, mąż, majątek wspólny, majątek osobisty, rodzina, (...)

Wzajemna reprezentacja małżonków w przypadku przemijającej przeszkody

Wzajemna reprezentacja małżonków w przypadku przemijającej przeszkody

  Kiedy jeden małżonek może działać za drugiego małżonka? Zgodnie z art. 29 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wzajemna reprezentacja małżonków, przemijająca przeszkoda, małżonek, (...)

Odpowiedzialność współmałżonka z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego

Odpowiedzialność współmałżonka z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego

Na podstawie zawartej umowy najmu lokalu mieszkalnego co do zasady wynajmujący zobowiązuje się oddać dany lokal do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, natomiast najemca jest zobowiązany do uiszczenia z tego tytułu wynagrodzenia w postaci czynszu. Często zdarza się, iż umowa (...)

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Kiedy można ubiegać się o rozwód? Zgodnie z polskimi przepisami, podstawowym i koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia  rozwód, pozew rozwodowy, separacja, sąd, małżeństwo, małżonek, koszty

Finanse w małżeństwie

Finanse w małżeństwie

Z miłości do rozsądku, czyli „Małżeństwo a finanse”  Decyzja o małżeństwie jest jedną z najtrudniejszych i jednocześnie najważniejszych w życiu każdego człowieka. Myśląc o romantycznym wymiarze formalizacji związku, musimy też pamiętać, że pod względem prawn finanse, (...)

Jak wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem?

Jak wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem?

Osoba po rozwodzie, która chce wrócić do nazwiska, które było przez nią noszone przed ślubem, może - aby to załatwić - umówić się na wizytę w urzędzie stanu cywilnego (USC) albo — jeżeli jest za granicą — w polskim konsulacie.  Kto może wrócić (...)

Wspólne rozliczenie małżonków w PIT za 2020 r.

Wspólne rozliczenie małżonków w PIT za 2020 r.

Małżonkowie, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i między którymi istniała przez cały rok wspólność majątkowa małżeńska, mają możliwość złożenia wspólnego zeznania podatkowego. wspólne rozliczenie małżonków, zeznanie (...)

Wynagrodzenie do rąk drugiego małżonka

Wynagrodzenie do rąk drugiego małżonka

Kiedy sąd może nakazać, żeby zarobki małżonka były wypłacane do rąk drugiego małżonka? W małżeńskim ustroju wspólności majątkowej (ustawowym lub umownym) może zdarzyć się, że jeden z małżonków uchyla się od obowiązku przyczyniania się do zaspokajania po wynagrodzenie, (...)

Alimenty po rozwodzie

Alimenty po rozwodzie

Rozwód jest zdarzeniem, które prawie zawsze wywiera wpływ na sytuację majątkową małżonków. W trakcie małżeństwa bowiem istnieje zazwyczaj między małżonkami alimenty, środki utrzymania, rozwód, małżonek wyłącznie winny

Jak zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?

Jak zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?

Kto musi zgłaszać dane o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego?  Każda osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (np. pracownik) ma obowiązek zgłosić do tego ubezpieczenia członków swojej rodziny. Do objęcia ubezpieczeniem zdrowo członek rodziny, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Konsekwencje orzeczenia winy w rozwodzie

Konsekwencje orzeczenia winy w rozwodzie

Sprawa rozwodowa trwa prawie dwa lata. Małżeństwo bezdzietne, totalny konflikt - rozmowa tylko przez adwokatów, w tle zakończone rozprawy o dostęp do domu i przymusową rozdzielność małżeńską, (...)

Dziedziczenie akcji imiennych

Dziedziczenie akcji imiennych

Po śmierci matki, która nie zostawiła po sobie testamentu, pozostały akcje imienne z zakładu pracy. Ojciec nigdy nie przyczyniał się do zaspakajania potrzeb rodziny, nie dbał o nią aż w końcu (...)

Wydziedziczenie a testament negatywny

Wydziedziczenie a testament negatywny

Jaka jest różnica między wydziedziczeniem a pominięciem kogoś w testamencie? Art. 1008 Kodeksu cywilnego. Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (...)

Wyłączenie ojczyma od dziedziczenia po matce

Wyłączenie ojczyma od dziedziczenia po matce

Moja Matka wyszła ponownie za mąż za mężczyznę z dwójką dzieci A i B (w czasie ślubu mojej mamy były one pełnoletnie, ja również). Parę dni temu moja ciocia zaproponowała mamie, że zapisze (...)

Jak zabezpieczyć się przed stratą mieszkania przez długi ojca?

Jak zabezpieczyć się przed stratą mieszkania przez długi ojca?

Miesiąc temu zmarł mój tata. Był on właścicielem mieszkania w którym obecnie mieszkam w raz z moją mamą. Problem pojawił się, kiedy dowiedziałyśmy się że mój tata za życia pozaciągał (...)

FORUM PRAWNE

Czy matka może wydziedziczyć jedynego syna

Czy matka może wydziedziczyć jedynego syna Dzień dobry Mam ogromny problem Moja mama ma 72 lata zaś mój ojciec zmarł 21 lat temu. Mam 54 lata, jestem jej jedynym synem i mieszkam razem z żoną (...)

SEPARACJA!

SEPARACJA! Chcialam zapytac,jak dlugo i w jakich przypadkach moze trwac okres separacji orzeczonej przez sad,jakie mozliwosci granice posiada taki stan rzeczy-slyszalam,ze na kazde dziecko w malzenstwie (...)

umowa słowna

umowa słowna Witam,bardzo prosze o pomoc ,gdyz obecnie moja sytuacja jest powazna i plinie potrzebuje rady.Moze zaczne od poczatku-zanim moi rodzice wybudowali sobie dom mieszkali u mojej babci,potem (...)

spadek

spadek mam pytanie moja mama zmarła i przeprowadzili podział majatku tylko adwokat tak zatail i podstawił świadkow ze to było gospodarstwo rolne na ktorym mama nie pracowała i całośc nalezy sie (...)

współmałżonek nie dostaje spadku

współmałżonek nie dostaje spadku Czy małżonek może zostać wyłączony od dziedziczenia ustawowego po swoim zmarłym współmałżonku? Jak się przed czymś takim bronić? Istnieją sytuacje, (...)

alimenty na ojca

alimenty na ojca Czy sad moze zaakceptowac wniosek o przyznanie mu alimentow placone przez syna ktory nie mieszka i nie pracuje w Polsce nie ma zadnych dochodow w Polsce, a z ojcem nie utrzymuje zadnych (...)

Porady prawne