Zaliczka tytułu umowy o dzieło

Pytanie:

"W 2011 roku wypłaciliśmy osobie fizycznej zaliczkę tytułem umowy o dzieło. Podpisanie umowy, oraz wykonanie i odebranie usługi odbędzie się w 2012 r. Czy w 2011 roku powstanie przychód u osoby fizycznej tyt. wypłaconej zaliczki, oraz czy powinnam od wypłaconej zaliczki odprowadzić podatek dochodowy od osób fiz.?"

Odpowiedź prawnika: Zaliczka tytułu umowy o dzieło

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami co do zasady są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zatem w przypadku umowy o dzieło kwota otrzymanej zaliczki stanowi przychód podatnika podlegający opodatkowaniu w momencie wypłaty, niezależnie od tego że sformalizowanie umowy i wykonanie dzieła nastąpi później. Rozumiemy przy tym, iż zawarcie wskazanej umowy o dzieło nie następuje w zakresie działalności gospodarczej wykonawcy dzieła.

Od przychodów z tytułu wykonywania dzieła zaliczki na podatek dochodowy pobiera zamawiający jako płatnik, na podstawie przepisu art. 41 ust. 1 wskazanej ustawy, zgodnie z którym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 wskazanej ustawy są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy. Jak wynika z powyższego obowiązek poboru przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy powstaje w momencie wypłaty należności, również jego części.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika