Zawieszenie postanowień regulaminu pracy

Pytanie:

Ze względu na określone problemy z zamówieniami pracodawca chce skrócić czas pracy do 4 dni i odpowiednio zmniejszyć wynagrodzenie. Firma posiada regulamin pracy i wynagrodzenia. Czy pracodawca może w porozumieniu z pracownikami dokonać takich zmian i jakie przepisy to regulują oraz jak postąpić w przypadku firmy w której nie ma regulaminów (zatrudnienie poniżej 20 osób)? Słyszałem, że można traktować regulaminy pracy i wynagrodzeń tak jak porozumienie w układzie zbiorowym z działu XI chyba że źle zrozumiałem. W sąsiedniej firmie są związki zawodowe i mają regulamin pracy wprowadzono porozumienie o zmianie wynagrodzenia i skrócenia tygodnia pracy. Czy można tak zrobić gdy są regulaminy, a nie ma związków tylko przedstawiciel załogi? Czy to zgodne z prawem? Czy można takie porozumienia w ogóle wprowadzać zbiorowo bez wypowiedzenia zmieniającego?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.2.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zawieszenie postanowień regulaminu pracy

Jeżeli w danej firmie obowiązuje układ zbiorowy, to układ taki może być zmieniony, zgodnie z art. 2419 kp w drodze protokołów dodatkowych. Do protokołów dodatkowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące układu.

Z kolei zgodnie z art. 24113 kp dotyczącym układów zbiorowych: Korzystniejsze postanowienia układu, z dniem jego wejścia w życie, zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy. Postanowienia układu mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy. Przy wypowiedzeniu dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy nie mają zastosowania przepisy ograniczające dopuszczalność wypowiadania warunków takiej umowy lub aktu. W uzasadnieniu jednego ze swoich orzeczeń SN wskazał „Treść umowy o pracę ukształtowana układem zbiorowym pracy (art. 9 i art. 18 kp) przyjmuje trwały charakter uniemożliwiający jej zmianę bez wypowiedzenia zmieniającego w sytuacji zmiany układu na mniej korzystny (art. 241[13] § 2 kp). (,,,)Przysługujące więc pracownikowi świadczenie na podstawie układu zbiorowego pracy jest elementem indywidualnego stosunku pracy w tym znaczeniu, że wszelkie modyfikacje układu nie od razu pozbawiają pracownika prawa do świadczenia (tak: Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 22 lutego 2008 r. I PZP 12/2007). Z powyższego wynika, że można zmieniać układ zbiorowy w drodze porozumienia, lecz taka zmiana nie oznacza automatycznie, że obowiązuje ona wszystkich pracowników.

Porady prawne

Z kolei, zgodnie z przepisami prawa pracy, do regulaminu wynagradzania stosuje się niektóre przepisy znajdujące się w dziale XI kodeksu pracy, a dotyczące układów zbiorowych (nie dotyczy to regulaminu pracy).

Zgodnie z art. 772 § 5 kp, do regulaminu wynagradzania stosuje się odpowiednio przepisy art. 239 § 3, art. 24112 § 2, art. 24113 oraz art. 24126 § 2. Tak więc do regulaminu wynagradzania stosuje się odpowiednio omawiany wyżej zapis przepisu mówiący o tym, w jaki sposób nowe postanowienia układu zastępują dotychczasowe postanowienia umowy o pracę.

W związku z powyższym, naszym zdaniem nie można wprowadzić w miejsce dotychczasowych postanowień przepisów prawa pracy postanowień mniej korzystnych dla pracownika bez zastosowania wypowiedzenia zmieniającego. Interpretacja przeciwna wymagałaby wykazania, że omawiany art. 241[13] kodeksu pracy nie dotyczy sytuacji zmiany układu zbiorowego, bądź regulaminu pracy.

Od zmiany układu należy rozróżnić zawieszenie układu zbiorowego. Zgodnie z art. 24127 kp - ze względu na sytuację finansową pracodawcy strony układu zakładowego mogą zawrzeć porozumienie o zawieszeniu stosowania u danego pracodawcy, w całości lub w części, tego układu oraz układu ponadzakładowego bądź jednego z nich, na okres nie dłuższy niż 3 lata. W zakresie i przez czas określony w takim porozumieniu nie stosuje się z mocy prawa wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy (nie trzeba więc dokonywać wypowiedzeń zmieniających). Przepisy dotyczące regulaminu wynagradzania nie odsyłają jednak do tego przepisu.

Zakładowy układ zbiorowy pracy, zawiera pracodawca i zakładowa organizacja związkowa. Jeżeli u pracodawcy nie działa organizacja związkowa, nie można zawrzeć zakładowego układu zbiorowego pracy.

Pracodawca zatrudniający określoną liczbę osób ma obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagradzania. Pracodawca zatrudniający mniejszą liczbę pracowników może wprowadzić regulamin wynagradzania. Regulamin wynagradzania, gdy nie ma zawiązków ustala i zmienia sam pracodawca. Zmiana regulaminu nie oznacza automatycznie, że nowe postanowienia będą obowiązywać pracowników (stosujemy bowiem art. 241[13] kodeksu pracy).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Czy do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych stosuje się Kartę Nauczyciela? - opinia prawna

Czy do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych stosuje się Kartę Nauczyciela? - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy stowarzyszeniem prowadzącym placówki oświatowe (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) zatrudniającym nauczycieli. Szkoły nasze są placówkami niepublicznymi, o uprawnieniach szkół publicznych. Zatrudniamy pracowników, w tym nauczycieli na podstawie umów o pracę w oparciu o kodeks pracy. Sprawy wynagrodzeń i warunków pracy regulują regulamin wynagradzania (...)

W okresie zawieszenia układu pracownik nie nabędzie prawa do nagrody jubileuszowej

W okresie zawieszenia układu pracownik nie nabędzie prawa do nagrody jubileuszowej

U pracodawcy powódki obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy, przewidujący nagrody jubileuszowe. W latach 2004-2006 stosowanie postanowienia układu w tej części było zawieszone z mocy porozumienia (art. 241[27] § 1 k.p.). Powódka Barbara S. osiągnęła 30-letni okres zatrudnienia w 2005 r., a więc w okresie obowiązywania porozumienia o zawieszeniu stosowania (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie (...)

Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców

  USTAWAz dnia 16 kwietnia 2004 r.o czasie pracy kierowców   Rozdział 1Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy;  2) obowiązki pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych;  3) zasady stosowania norm dotyczących (...)

Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli - opinia prawna

Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli - opinia prawna

Stan faktyczny Regulamin wynagradzania nauczycieli przyjęty w sierpniu br. przez JST obniża im składniki wynagrodzenia w części - dodatków funkcyjnych, za wychowawstwo, za opiekę nad stażem, itp. Problem w tym, że regulamin przyjęty w sierpniu 2005 r. "wchodzi w życie" 1 stycznia 2005 r. Czy można było pomniejszyć wynagrodzenie nauczycieli o ww. składniki wypłacając w sierpniu tzw. (...)

Układy zbiorowe pracy

Układy zbiorowe pracy

  Co to jest układ zbiorowy pracy? Układem zbiorowym pracy jest porozumienie zawarte między pracodawcą a pracownikami, reprezentowanymi przez zakładową organizację związkową. Porozumienie to określa wzajemne prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy, a więc m.in. warunki pracy i płacy, inne świadczenia związane z pracą, tryb rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku (...)

UOKIK bada umowy klubów fitness, pływalni i szkół tańca. Są nieprawidłowości

UOKIK bada umowy klubów fitness, pływalni i szkół tańca. Są nieprawidłowości

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta przygotował listę najczęściej łamanych przepisów i radzi, na co zwrócić uwagę, zawierając umowę z przedsiębiorcami organizującymi czas wolny. Usługi czasu wolnego to m.in. fitness kluby, szkoły tańca, parki wodne, stacje narciarskie, imprezy masowe. Z doświadczenia UOKiK wynika, że przedsiębiorcy oferujący atrakcje w czasie wolnym od pracy (...)

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez minister rozwoju. Obrona polskich firm, miejsc pracy, kredytobiorców i samorządów w kolejnej pakietowej ustawie, która (...)

Za co i w jaki sposób odpowiada dyscyplinarnie nauczyciel?

Za co i w jaki sposób odpowiada dyscyplinarnie nauczyciel?

    Jaki nauczyciel i za co podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej? Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom związanym z rzetelnym realizowaniem zadań związanych z powierzonym im stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, wspieraniem każdego (...)

Wczasy pod gruszą - co kryje się pod tym pojęciem?

Wczasy pod gruszą - co kryje się pod tym pojęciem?

Pomoc ze strony pracodawcy Pracodawca, w ramach działalności socjalnej, może pomóc pracownikom, ich rodzinom, a także emerytom i rencistom, którzy kiedyś pracowali w danej firmie, w zorganizowaniu wypoczynku. Jest wiele możliwości i pomysłów na spędzenie urlopu przypadającego latem, zimą czy w wybranej innej porze roku. Pomoc ze strony pracodawcy polega na sfinansowaniu (...)

Europosłowi nie można kneblować ust

Europosłowi nie można kneblować ust

Sąd Unii Europejskiej 31 maja 2018 r. ogłosił wyrok w sprawach połączonych T-770/16 i T-352/17 - Janusz Korwin-Mikke przeciwko Parlamentowi. Sąd stwierdził w nim nieważność decyzji Prezydium Parlamentu Europejskiego nakładających sankcje na europosła Korwina-Mikkego z powodu jego wypowiedzi na sali obrad. Niezależnie od szczególnie szokującego charakteru wypowiedzi J. Korwina-Mikkego, (...)

Czy pracownik może korzystać z własnego samochodu dla potrzeb firmy?

Czy pracownik może korzystać z własnego samochodu dla potrzeb firmy?

Czyim samochodem pracownik jedzie w podróż służbową?Kodeks pracy w art. 775 § 2 sformułował upoważnienie dla ministra właściwego do spraw pracy, aby ten w drodze rozporządzenia określił wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej (...)

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw wejdzie w życie 20 września 2008 r., z wyjątkiem nowych przepisów o Ewidencji Działalności Gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej - których początek obowiązywania przesunięto na 31 marca 2009 r. (do tego czasu (...)

Kolejne zmiany w Kodeksie pracy

Kolejne zmiany w Kodeksie pracy

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, dotyczący m.in. równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów. Zmiany służą polskim rodzinom i rynkowi pracy – mówiła minister Marlena Maląg podczas konferencji prasowej w KPRM. Rząd chce poprawić warunki pracy, poprzez popieranie (...)

Prawo do premii a rozwiązanie stosunku pracy - opinia prawna

Prawo do premii a rozwiązanie stosunku pracy - opinia prawna

Stan faktyczny  Z obecnym zakładem pracy (sp. z o.o., będąca częścią amerykańskiej korporacji) mam podpisaną w kwietniu 1999 umowę o pracę na czas nieokreślony. W dniu 30/08/2005 rozwiązałem umowę za 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Następnie w toku rozmów, z mojej inicjatywy, ustaliliśmy, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpi za porozumieniem stron z dniem 14/10/2005. (...)

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Wykreślenie z CEIDG, rozwiązanie umów z pracownikami, wyrejestrowanie z ZUS, rozliczenie podatków, zamknięcie księgowości, przechowywanie dokumentów po zamknięciu, inne obowiązki po zakończeniu działalności – o czym trzeba pamiętać? Do zakończenia działalności nie wystarczy wykreślenie firmy z rejestru przedsiębiorców (CEIDG albo KRS). Przedsiębiorca (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania. Większość przepisów nowej ustawy z dnia (...)

Jak ustalić wysokość odszkodowania przy zakazie konkurencji? - opinia prawna

Jak ustalić wysokość odszkodowania przy zakazie konkurencji? - opinia prawna

Stan faktyczny Z moim poprzednim pracodawca wiązała mnie umowa o zakazie konkurencji, na mocy której należne mi odszkodowanie miało być wypłacone jednorazowo po zakończeniu 2-letniego okresu karencji. Po upływie tego terminu pracodawca wypłacił mi odszkodowanie stanowiące wyłącznie równowartość 25 % sumy płacy zasadniczej wypłaconej mi w okresie ostatnich 2 lat zatrudnienia u niego. (...)

Tarcza 4.0 w Sejmie

Tarcza 4.0 w Sejmie

Obrona polskich firm, miejsc pracy, kredytobiorców i samorządów Czasowa, zwiększona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spadły ich wyceny – przed wrogim przejęciem przez inwestorów spoza UE; osłona finansowa dla samorządów; ułatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiających; dopłaty z budżetu państwa (...)

Jak otrzymać refundację kosztów szkolenia pracowników?

Jak otrzymać refundację kosztów szkolenia pracowników?

Od 8 grudnia obowiązują już szczegółowe zasady refundacji kosztów szkoleń pracowników. Czy wiesz jakiego rodzaju szkolenia są refundowane? Czy wiesz do kogo się udać z wnioskiem o refundację? Czy wiesz, jakich obowiązków musisz dopełnić, aby otrzymać refundację kosztów szkoleń od starosty? Zastanawiasz się jakie środki przeznaczyć na twój (...)

Diety zagraniczne - jak rozliczyć delegacje zagraniczne?

Diety zagraniczne - jak rozliczyć delegacje zagraniczne?

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Przysługuje (...)

Ochrona przy obniżonym wieku emerytalnym, zwolnienie z pracy członka zarządu - opinia prawna

Ochrona przy obniżonym wieku emerytalnym, zwolnienie z pracy członka zarządu - opinia prawna

Stan faktyczny   Pracuję w spółce z o.o. na stanowisku kierowniczym. Mam 56 lat i 8 miesięcy. Mam też udokumentowany 15 letni staż pracy w warunkach szczególnych uprawniający do przejścia na emeryturę w wieku 60 lat. Mój stosunek pracy nawiązany jest z firmą na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, między pracodawcą, który reprezentowany jest przez Przewodniczącego (...)

Zasady czasowego zawieszania postanowień układu zbiorowego

Zasady czasowego zawieszania postanowień układu zbiorowego

24 października 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Teresy D.-J. dotyczącą warunków świadczenia pracy - zmian w stosunku pracy. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 24127 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy jest zgodny z art. 24, art. 30 i art. 65 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 47 Konstytucji. Obowiązek powiadomienia pracowników (...)

Działalność UOKiK w 2007 r.

Działalność UOKiK w 2007 r.

281 decyzji dotyczących naruszenia prawa chroniącego konkurencję i konsumentów oraz kary finansowe w łącznej wysokości ponad 170 mln zł - to efekt pracy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2007 roku Podstawowym instrumentem Prezesa Urzędu w zakresie ochrony konkurencji jest prowadzenie postępowań antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję - nadużywania (...)

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

Co to jest przedawnienie? Przedawnienie oznacza  możliwość uchylenia się dłużnika od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Przedawnienie polega więc na tym, że przysługujące komuś prawo nie może być egzekwowane w związku z tym, że nie zostało ono zrealizowane w określonym czasie, o ile zobowiązany podniesie zarzut przedawnienia. Istotny sens przedawnienia (...)

Opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

Opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

  Prawo określa jedynie minimalne stawki opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości, stanowiące podstawę do zasądzania przez sądy kosztów zastępstwa prawnego. Przy ustalaniu w umowie opłaty bierze się pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata lub radcy prawnego. Możesz zatem (...)

Dopuszczalność skarg podmiotów prywatnych o unieważnienie przepisów wspólnotowych

Dopuszczalność skarg podmiotów prywatnych o unieważnienie przepisów wspólnotowych

Firma Plaumann wniosła przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości skargę o unieważnienie decyzji Komisji Europejskiej. Sporna decyzja skierowana była do rządu Republiki Federalnej Niemiec i zawierała odmowę udzielenia mu pozwolenia na częściowe zawieszenie opłat celnych stosowanych w odniesieniu do pewnych produktów (świeżych mandarynek i klementynek) przywożonych z państw (...)

PKPP Lewiatan chce wycofania projektu o OFE spod obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów

PKPP Lewiatan chce wycofania projektu o OFE spod obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zwróciła się do wicepremiera Waldemara Pawlaka o interwencję i wyjaśnienie trybu prac nad nowelizacją ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz o wycofanie projektu spod obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów. Lewiatan domaga się także włączenia projektu ustawy do prac Zespołu Trójstronnej Komisji ds. Ubezpieczeń (...)

Wznowienie działalności niektórych instytucji kultury

Wznowienie działalności niektórych instytucji kultury

Od 4 maja mogą wznowić działalność muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa oraz księgarnie i księgarnie w galeriach handlowych. Decyzja Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o stopniowym wznawianiu działalności niektórych instytucji kultury została ogłoszona przed tygofdniem podczas konferencji Prezesa Rady Ministrów.   ##baner## Które instytucje mogą (...)

Kiedy rusza program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Kiedy rusza program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zakłada utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy.  Co reguluje ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych? Celem ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jest wprowadzenie regulacji prawnych (...)

Sądy UE

Sądy UE

System sądownictwa w Unii Europejskiej System sądownictwa w Unii Europejskiej (UE) ma strukturę trójczłonową: składa się z Trybunału Sprawiedliwości, Sądu oraz ew. sądów szczególnych orzekających w określonych dziedzinach. Sądy UE stoją na straży należytej wykładni i stosowania prawa UE. Od utworzenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w roku 1952 (...)

Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

  Co to jest kontrakt menedżerski? Kontrakt menedżerski - to umowa o zarząd przedsiębiorstwem. Zarządca (osoba, której powierzono zarząd) zobowiązuje się do profesjonalnego prowadzenia przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia pewnych założonych efektów np. modernizacji przedsiębiorstwa. Działania te podejmuje w imieniu ustanawiającego zarząd oraz w jego interesie i ze (...)

Jesteś właścicielem odrębnej własności lokalu? Sprawdź jakie uprawnienia względem wspólnoty ma zebranie właścicieli

Jesteś właścicielem odrębnej własności lokalu? Sprawdź jakie uprawnienia względem wspólnoty ma zebranie właścicieli

Ustanowienie odrębnej własności lokali w budynku powoduje powstanie z mocy prawa nieruchomości wspólnej, w której każdemu właścicielowi lokalu wyodrębnionego, a także właścicielowi lokali niewyodrębnionych przysługuje stosowny udział. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Udział w (...)

Moc wiążąca układu zbiorowego pracy - opinia prawna

Moc wiążąca układu zbiorowego pracy - opinia prawna

Stan faktyczny Prezes Zarządu Spółki, będący wieloletnim jej pracownikiem (na różnych stanowiskach) wystąpił o wypłacenie nagrody jubileuszowej po 35 latach pracy na mocy układu zbiorowego pracy. Układ zbiorowy niejasno określa jak traktować w nim zarząd. Czy prezesowi należy się wypłata nagrody jubileuszowej? Porada prawna Niniejsza opinia prawna sporządzona została na podstawie: Ustawy (...)

Związek partnerski należy niekiedy zrównać z małżeństwem

Związek partnerski należy niekiedy zrównać z małżeństwem

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) rozpatrywał pytanie prejudycjalne sądu francuskiego, dotyczące dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Okoliczności sprawy przedstawiały się następująco. Pracownik francuskiego przedsiębiorstwa zawarł cywilny pakt solidarności (PACS) ze swym partnerem tej samej płci. Układ zbiorowy, którym był objęty, przewidywał (...)

Długa procedura rezygnacji z funduszu socjalnego

Długa procedura rezygnacji z funduszu socjalnego

Przedsiębiorcy, którzy chcą zrezygnować z prowadzenia funduszu socjalnego w przyszłym roku, już teraz powinni rozpocząć formalności.   (...)Zatrudniający 1 stycznia minimum 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty tworzą fundusz socjalny. Mogą z niego zrezygnować, modyfikując regulacje wewnątrzzakładowe. Ci, którzy mają układ zbiorowy, zaczynają od rokowań ze związkiem (...)

Czy jest dopuszczalna droga sądowa o ustalenie nieważności zakładowego układu zbiorowego pracy po jego rejestracji?

Czy jest dopuszczalna droga sądowa o ustalenie nieważności zakładowego układu zbiorowego pracy po jego rejestracji?

Kodeks pracy stanowi, że układ podlega wpisowi do rejestru prowadzonego dla układów ponadzakładowych przez ministra właściwego do spraw pracy, natomiast dla układów zakładowych prowadzonego przez właściwego okręgowego inspektora pracy. Układ zawarty zgodnie z prawem podlega rejestracji w ciągu:trzech miesięcy - w odniesieniu do układu ponadzakładowego,jednego miesiąca - w odniesieniu (...)

Zasiłku chorobowego nie wolno zaniżać

Zasiłku chorobowego nie wolno zaniżać

11 marca 2008 roku i 24 czerwca 2008 roku Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną dotyczącą zasad przyznawania premii uznaniowej w okresie pobierania zasiłku chorobowego. W wyroku z 24 czerwca 2008 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:Nie uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego wypłaconych składników wynagrodzenia, od których pracownik uiścił (...)

Czy można wypłacić pracownikowi wynagrodzenie w walucie obcej?

Czy można wypłacić pracownikowi wynagrodzenie w walucie obcej?

Czy zobowiązanie pieniężne może być wyrażone i wykonane w walucie obcej? Art. 358 Kodeksu cywilnego wyrażał dawniej tzw. zasadę walutowości, która ograniczała wyłącznie do pieniądza polskiego dopuszczalność określania świadczenia w zobowiązaniu pieniężnym. Zgodnie zaś z jego ust. 1 w obecnym brzmieniu, jeżeli przedmiotem zobowiązania podlegającego wykonaniu (...)

Komu przysługuje prawo do deputatu wynikające z układu zbiorowego?

Komu przysługuje prawo do deputatu wynikające z układu zbiorowego?

12 grudnia 2005 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone skargi konstytucyjne Zdzisława W., Stanisława M., Józefa M. dotyczące prawa do świadczenia pieniężnego za deputat węglowy. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wymagania co do treści regulaminu pracy

Wymagania co do treści regulaminu pracy

Obecnie chcę wprowadzić nowy, aktualny regulamin pracy i stąd kilka pytań. Czy muszę w regulaminie ująć, co może robić, a czego nie może pracownica w ciąży lub młodociany? Podobnie sprawa (...)

Regulamin pracy

Regulamin pracy

Firma \"x\" zatrudniała kiedyś powyżej 20 pracowników, dlatego też miała obowiązek stworzenia regulaminu pracy. Od jakiegoś czasu zatrudnia już poniżej 20 osób i chciałaby z niego zrezygnować. (...)

Wprowadzenie przerwy w pracy

Wprowadzenie przerwy w pracy

W mojej firmie stosuje się dość perfidny sposób wydłużenia czasu pracy. Zgodnie z art. 141 kodeksu pracy wprowadzono przerwę na posiłek. Przerwa ponoć jest obowiązkowa i zgodnie z kodeksem nie (...)

Dobowy odpoczynek a praca w nocy

Dobowy odpoczynek a praca w nocy

Problem dotyczy pracowników drużyn trakcyjnych. Z uwagi na charakter wykonywanej pracy, bardzo często początek pracy przypada w godzinach od 5.00 do 7.00 lub praca kończy się w godzinach pomiędzy (...)

Określenie miejsca pracy w umowie o pracę

Określenie miejsca pracy w umowie o pracę

W zakładzie będzie obowiązywał Regulamin wynagradzania. W tym Regulaminie pracodawca określił dwa miejsca (miasta) wykonywania pracy. Jest to praca maszynisty PKP, system równoważnego czasu pracy. W (...)

Ryczałt za delegacje działaczy związkowych

Ryczałt za delegacje działaczy związkowych

Takie zróżnicowanie prawa do ryczałtu w zależności od rodzaju urlopowania do czynności związkowych, nie wzięło się z postanowień Regulaminu wynagradzania, tylko czegoś w rodzaju wytycznych (...)

Zawieszenie układu zbiorowego a powstanie roszczeń

Zawieszenie układu zbiorowego a powstanie roszczeń

Pracuję w spółce z o. o., w której prawo pracy stanowią: kodeks pracy, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy oraz zakładowy układ zbiorowy pracy. W tymże ZUZP (podobnie jak w PUZP) ustanowione (...)

Regulamin pracy a umowa o pracę

Regulamin pracy a umowa o pracę

Ustalenia zawarte w mojej umowie o pracę są sprzeczne z postanowieniami regulaminu zakładu pracy. Które postanowienia w świetle prawa są obowiązujące? Umowa o pracę nie może przewidywać postanowień (...)

Komu przysługują wczasy pod gruszą

Komu przysługują wczasy pod gruszą

Czy duży państwowy zakład pracy posiadający Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych może uparcie od wielu lat odmawiać pracownikom świadczenia tzw. \"wczasów pod gruszą\", chociaż wielokrotnie (...)

Pijany pracownik w pracy

Pijany pracownik w pracy

Jakie może podjąć czynności dyrektor szkoły, jeżeli nauczyciel jest w stanie po spożyciu alkoholu w miejscu pracy? Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy, (...)

Diety z tytułu podróży służbowej

Diety z tytułu podróży służbowej

Czy należy się wystawienie delegacji i pokrycie kosztów podróży pracownikowi - kierownik komórki - jeśli od swojego przełożonego otrzymuje list zawiadamiający o zebraniu z końcowym akapitem (...)

Wysokość diet za podróże służbowe

Wysokość diet za podróże służbowe

Czy pracodawca z sektora prywatnego może zmniejszyć wielkość diet oraz innych należności związanych z podróżą służbową zagraniczną? Czy właściwym miejscem umieszczenia tych zmian jest regulamin (...)

Równoważny czas pracy

Równoważny czas pracy

Chciałbym wprowadzić w kierowanej przeze mnie firmie równoważny czas pracy. Czy można to ująć w regulaminie pracy instytucji, jako normę dla pewnej grupy pracowników? Czy trzeba to wpisać w umowy (...)

Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy a zapisy starego

Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy a zapisy starego

Pracodawca wypowiedział dotychczasowy ZUZP. W tym wypowiedzianym układzie istniały zapisy o wypłacie dodatków do wynagrodzenia z tytułu pracy w warunkach szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych. (...)

Unormowanie korzystania ze służbowych telefonów

Unormowanie korzystania ze służbowych telefonów

W firmie pracownicy i zleceniobiorcy korzystają z telefonów służbowych. Czy pracodawca ma obowiązek wprowadzenia w firmie regulaminu korzystania z telefonów służbowych i czy z pracownikami musi (...)

Świadczenie urlopowe z KN a inne świadczenia

Świadczenie urlopowe z KN a inne świadczenia

Przekazałem nowy regulamin świadczeń socjalnych do zaopiniowania prawnikowi z ZNP. W jednej z uwag napisał, że regulamin pomija czynnych nauczycieli jako osoby upoważnione do korzystania z dofinansowania (...)

Nieudzielenie absolutorium prezesowi spółdzielni

Nieudzielenie absolutorium prezesowi spółdzielni

Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej udziela corocznie członkom zarządu absolutorium, w tym także osobom znajdującym się na stanowisku prezesów. Prezes spółdzielni jest zatrudniony na (...)

Znowelizowana ustawa o prowadzeniu działalności, a regulaminy wynagradzania?

Znowelizowana ustawa o prowadzeniu działalności, a regulaminy wynagradzania?

jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji Urzędu MiejskiegoCzy w związku ze zmianą znowelizowanej ustawy o organizowaniu i prowazeniu dziłąloności kulturalnej powinniśmy (...)

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Czy obywatel Niemiec może otworzyć własny biznes w Polsce? Konkretnie chodzi o kasyno. Prośba o jak najwięcej informacji na ten temat. Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie (...)

Odprawa i odszkodowanie u małego pracodawcy

Odprawa i odszkodowanie u małego pracodawcy

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników dotyczy nie tylko zwolnień grupowych, ale również zwolnień indywidualnych (zastosowanie (...)

Bilety lotnicze i faktury VAT a delegacja

Bilety lotnicze i faktury VAT a delegacja

Pracownik pracujący na umowę o pracę delegowany jest na wyjazd zagraniczny. Mimo tego, iż firma posiada komórkę do zakupów biletów lotniczych, pracownik zakupuje bilet lotniczy na własną rękę. (...)

Obowiązek pracownika do oddania odzieży ochronnej

Obowiązek pracownika do oddania odzieży ochronnej

Pracownica zakończyła umowę o z pracę z L4. Nie podpisała karty obiegowej, nie zdała mundurków, które otrzymała w październiku. Na prośbę o oddanie odzieży powołała się na artykuł prawny, (...)

Wprowadzenie zakazu palenia na klatce schodowej

Wprowadzenie zakazu palenia na klatce schodowej

W prywatnej kamienicy niektórzy mieszkańcy palą papierosy na klatce schodowej. Czy można wprowadzić zakaz palenia papierosów na klatce schodowej? Jakie przepisy to regulują? Ograniczenia w paleniu (...)

Nadzór nad stowarzyszeniem

Nadzór nad stowarzyszeniem

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, osiągające przychody ze składek członkowskich i prowadzenia działalności gospodarczej. Stowarzyszenie to od lat nie ujawnia swoich sprawozdań finansowych i merytorycznych. (...)

Wypowiedzenie zakładowego układu zbiorowego

Wypowiedzenie zakładowego układu zbiorowego

W zakładzie pracy obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy zawarty przez pracodawcę i organizacje związkowe. Wśród kilku organizacji związkowych tylko jedna z nich była organizacją reprezentatywną. (...)

Wypowiedzenie układu zbiorowego pracy

Wypowiedzenie układu zbiorowego pracy

Zarząd spółki akcyjnej rozwiązał za trzymiesięcznym wypowiedzeniem zakładowy układ zbiorowy pracy. Układ ten wygasa w dniu 30 kwietnia 2004 r. Spółka od lipca tego roku zostanie przejęta przez (...)

Ustalanie treści regulaminu wynagradzania

Ustalanie treści regulaminu wynagradzania

Ponadzakładowe organizacje związkowe nie uzgodniły tekstu ZUZP dla wszystkich pracowników danej spółki. Spółka ma 5 zakładów, dla pracowników zakład funkcjonuje w trybie Art. 3 k.p. Tak przynajmniej (...)

Przejęcie pracownika a układ zbiorowy pracy

Przejęcie pracownika a układ zbiorowy pracy

Czy podpisanie umowy o pracę przez nowego pracodawcę z pracownikiem przejętym na podstawie art. 23 [1] Kodeksu pracy, w której podane są nowe warunki płacy według regulaminu wynagradzania nowego (...)

Postanowienia regulaminu premiowania

Postanowienia regulaminu premiowania

Czy do regulaminu premiowania można wnieść zapis, że w przypadku braku środków finansowych wysokość premii regulaminowej może ulec obniżeniu na okres np. trzech miesięcy o 50%, podczas gdy zakładowy (...)

Wyznaczenie miejsca wykonywania pracy

Wyznaczenie miejsca wykonywania pracy

Pracownik ma określone miejsce pracy w umowie o pracę, w lokalizacji konkretnego miasta.Pracuje on w systemie równoważnego czasu pracy, wykonuje zawód maszynisty kolejowego. W Zakładowym Układzie (...)

FORUM PRAWNE

kiedy powstaje układ zbiorowy

kiedy powstaje układ zbiorowy Kiedy wchodzi w życie układ zbiorowy? Z założenie to w terminie w nim określonym, ale nie wcześniej jednak niż z dniem zarejestrowania. racimir

Fundusz socjalny

Fundusz socjalny W moim zakładzie kwota świadczeń socjalnych jest zależna od dochodu na osobę, a nie jak w wielu innych firmach - stała kwota niezależnie od dochodu, przecież pracuje tylko pracownik (...)

NAGRODA JUBILEUSZOWA

NAGRODA JUBILEUSZOWA Zakład pracy w,którym pracuję wypłaca nagrodę za 15,20 i 25 lat pracy. Mnie jednak pominięto,ponieważ w dniu w,którym mijało mi 15 lat od rozpoczęcia pracy przebywałem na (...)

Zmiany prawa w czasie gdy jestem na delegacji

Zmiany prawa w czasie gdy jestem na delegacji Witam Chciałbym spytać się bo właśnie przeczytałem tutaj:(http://koszty.wieszjak.pl/koszty-pracownicze/310957,Podroze-sluzbowe-2013.html) ,że pracodawca (...)

terminie i miejscu wynagrodzenie za pracę

terminie i miejscu wynagrodzenie za pracę W jakim terminie i miejscu powinno być wypłacane wynagrodzenie za pracę? art. 85 § 1 Kodeksu pracy, wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane co najmniej (...)

praca w niedziele

praca w niedziele Witam bardzo serdecznie Czy Zakładowy Układ Zbiorowy może zmienić godziny niedzielne i świąteczne tak aby trwały od 6.00 do 22.00? Czy jest to zgodne z prawem? prosze o rade

praca w niedziele

praca w niedziele Witam Pracuję w zakładzie produkcyjnym na cztery zmiany, pracując w niedziele powinien dostać dodatkowe wynagrodzenie? z góry dziękuję za odpowiedzi Witam bardzo serdecznie Czy (...)

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja Mam problem z pośrednikiem (SendIt) firmy kurierskiej UPS. Wysyłałam za pośrednictwem tej firmy przesyłki, ok 450 od marca 2012 roku do końca września (...)

Palenie śmieci na własnej posesji?

Palenie śmieci na własnej posesji? Czy ktoś się może orientuje, czy wolno mi palić śmieci na własnej posesji i jakie są związane z tym oraniczenia? Na pewno nie wolno palić Ci nawet ogniska. (...)

Nagana z karą pieniężną

Nagana z karą pieniężną Witam. 11.10 mój mąż jadąc wózkiem widłowym uszkodził drugi wózek przy skręcie- widły maja ponad 2 metry i źle ocenił odłegłosc. Majster na zmianie stwierdził (...)

Skąd wziąć regulamin sklepu internetowego

Skąd wziąć regulamin sklepu internetowego Prowadzę sklep internetowy, strona zawiera regulamin sklepu, jednak regulamin ten nie był aktualizowany od momentu założenia sklepu. Do tej pory nie miałem (...)

Problem z allegrowiczem (zdjęcia)

Problem z allegrowiczem (zdjęcia) Wczoraj zakupiłem jedno konto na allegro, co prawda było to nierozsądne z mojej strony i może to zdziwić, ale byłem świadom tego, że coś w aukcji jest nie tak (...)

Zmiana warunków umowy

Zmiana warunków umowy Jeśli regulamin świadczenia usług telakomunikacyjnych jest powołany w treści umowy, czy zmiana regulaminu stanowi wypowiedzenie warunków umowy? Czy nie wyrażenie zgody przez (...)

Regulamin wewnętrzny

Regulamin wewnętrzny Dzień dobry. Chodzi mi ostatnio po głowie jedno pytanie. Często zdarza się że przebywając w jakimś miejscu musimy zaakceptować regulamin wewnętrzny w danym miejscu panujący. (...)

problem z umowa

problem z umowa Mam problem z pewną firmą , która twierdzi że zawarłem z nią 2 letnią umowe na bazie której mam płacić jej przez ten okres ponad 300zł miesięcznie. Faktem jest że brałem (...)

KARIEROWO.COM

KARIEROWO.COM Witam, Chciałam się przede wszystkim przywitać, bo to mój drugi i pierwszy od dawna post na tym forum. 27 października zarejestrowałam się na stronie karierowo.com szukając pracy. (...)

Promocja bankowa: 50zł (lub więcej) gratis do końca sierpnia

Promocja bankowa: 50zł (lub więcej) gratis do końca sierpnia Jakiś czas temu bank Alior Sync oferował darmowe 100zł za założenie konta. Wtedy też wiele osób z typową mentalnością "polaczka" (...)

Dług Allegro - windykacja Intrum Justitia

Dług Allegro - windykacja Intrum Justitia Witam Byłem kiedyś użytkownikiem allegro i nie zapłaciłem prowizji za wystawianie przedmiotów. Allegro przekazało sprawę do windykacji. Tylko jedna sprawa (...)

Firma KRUK - proszę o wyjaśnienie problemu

Firma KRUK - proszę o wyjaśnienie problemu Potrzebuje informacji w tej sprawie windykacji, jaką wczeła wobec mnie firma KRUK.. Otóż byłem abonentem Cyfry Plus do 30 listopada 2004 (sama karta). (...)

Prosze pomużcie!!!

Prosze pomużcie!!! Około rok temu zapisalem sie do portalu internetowego. Wyslalem oswiadczenie ze bede spelnial regulamin. Wtedy ten portal nalezal do jakiejs firmy. Niedawno wlasciciel postanowil stworzyc (...)

Porady prawne