Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Luty 2009

Wady formalne wypowiedzenia umowy o pracę

27.2.2009

W dniu dzisiejszym otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę. Wypowiedzenie umowy o pracę sformułowane na piśmie było nie podpisane przez właściciela ani przez żadną upoważnioną osobę. Odmówiłam podpisania tego wypowiedzenia i go nie przyjęłam. Po pracy już w domu dowiedziałam się ,że (...)

Zagraniczna osoba prawna a nabywanie nieruchomości

27.2.2009

Kościół Wyznawców Dnia Ostatecznego z siedzibą w Kanadzie, według prawa tego państwa posiadający osobowość prawną chce nabyć nieruchomość w Polsce. Czy może występować z wnioskiem o zezwolenie na nabycie nieruchomości? Czy może występować z wnioskiem o zezwolenie na nabycie nieruchomości, (...)

Postanowienie sądu podstawą wpisu do ewidencji

27.2.2009

Czy postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku może być podstawą dokonywania zmian ewidencji gruntów w poniższych wariantach: jeśli dotyczy osoby właściciela, w każdym przypadku jeśli dotyczy osoby właściciela lub posiadacza, jeśli dotyczy posiadacza nieruchomości, a następcy prawni władają (...)

Pełnomocnictwo z klauzulą apostille

27.2.2009

Jesteśmy spółką z kapitałem zagranicznym .Prezes -osoba zagraniczna udzielił mi pełnomocnictwa do zaciągnięcia kredytu i ustanowienia hipoteki na rzecz banku jako zabezpieczenia tego kredytu. Pełnomocnictwo sporządzone jest i poświadczone przez notariusza w Niemczech. Bank udzielił nam kredytu, (...)

Nieważność darowizny a dalsza sprzedaż rzeczy

27.2.2009

Tata jest po wylewie, wykupuje mieszkanie ze spółdzielni, następnie przekazuje mi w akcie darowizny (akt notarialny). Ja mieszkanie sprzedaję. Dzieci z pierwszego małżeństwa taty chcą podważyć akt notarialny na podstawie choroby taty. Czym może skutkować decyzja sądu, jeżeli uzna on, że (...)

Spadkobierca dłużnika rzeczowego

27.2.2009

Moi rodzice nie żyją. Nie pozostawili testamentu. Mam jedną siostrę i jednego brata. Siostra zaciągnęła pewne zobowiązania, których nie spłaca. Zgodnie z wyrokiem sądu z 1997 r. dłużnikiem osobistym są siostra ze szwagrem natomiast dłużnikiem rzeczowym byli nasi rodzice. Jestem spadkobiercą (...)

Dobrowolna zapłata a podział sumy z egzekucji

27.2.2009

Wszcząłem egzekucję przeciwko dłużnikowi, który ma już dwie inne egzekucje. Dłużnik przyszedł do komornika i wpłacił pieniądze wskazując wierzyciela, którego chce zaspokoić. Czy komornik ma prawo wypłacić pieniądze tylko jednemu wierzycielowi wskazanemu przez dłużnika? Czy każdą (...)

Handel rzeczami nowymi i używanymi

27.2.2009

Pan X otwiera działalność gospodarczą - sklep-komis z rzeczami używanymi i nowymi. Część towaru ma być sprowadzana z Niemiec (używanych), a część towarów nowych zakupiona w Polsce od hurtowników i importerów. Czy zgodnie z literą prawa do sprzedaży w komisie rzeczy używanych i nowych (...)

Przedawnienie roszczeń z weksla in blanco

27.2.2009

04.05.2006 r. udzieliłem pożyczki pieniężnej w kwocie 50.000,- zł. W umowie pożyczki podany był termin jej zwrotu na dzień 04.08.2006 r. Pożyczkobiorca w terminie nie zwrócił pożyczki i jedynie część niewielką wpłacił na moje konto po terminie. Zabezpieczeniem pożyczki był wręczony (...)

Sprzedaż nieruchomości z pominięciem najemcy

26.2.2009

Mieszkam w lokalu gminnym jestem najemcą 34 m2 (umowa najmu na czas nieoznaczony). W nieruchomości, którą chcę kupić mieszkali dotychczas również inni lokatorzy, ale się wyprowadzili i lokale zostały puste. Burmistrz twierdzi, że chce sprzedać całą nieruchomość, a nie lokale mieszkalne (...)

Dzierżawa gruntu a podatek od nieruchomości

26.2.2009

Mam zamiar dzierżawić grunt od osoby prywatnej, która prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem. Grunt nie jest własnością firmy (tzn. w KW jako właściciel nie jest wpisana firma). Na tym terenie prowadzono wcześniej działalność związaną z wydobyciem kopaliny pospolitej. (...)

Sprzedaż samochodu kupionego na licytacji

26.2.2009

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów (PKD (2007) - 45.1.z, 45.19.z, 45.32.z, 45.40.z). Rozliczam się na podstawie KPiR, podatek liniowy, jestem płatnikiem VAT. Nie posiadam żadnego tytułu prawnego do nieruchomości, na której mógłbym (...)

Przedawnienie roszczeń z umowy przewozu

25.2.2009

Otrzymałem właśnie od komornika zawiadomienia o wszczęciu egzekucji i wezwanie do zapłaty na wniosek wierzyciela W. - Zarząd Transportu Miejskiego. W sumie są to 3 nakazy zapłaty z 2000 r. zaopatrzone w klauzule wykonalności z dnia 22.12.2008 r. na kwotę całkowitą około 1500 zł. Oznacza (...)

Czas na ukaranie mandatem i nałożenie punktów

25.2.2009

Pół roku temu przekroczyłem prędkość i fotoradar zrobił mi zdjęcie. Teraz policja chce mnie ukarać mandatem za tamto wykroczenie. Po jakim okresie od wykroczenia policja może ukarać mandatem i czy może nałożyć punkty karne, bo wykroczenie było w zeszłym roku, a punkty niwelują się (...)

Ograniczenie egzekucji

25.2.2009

Prowadzona jest egzekucja na mocy prawomocnego wyroku. Komornik zajął wierzytelności dłużnika jednak bezskutecznie. Dłużnik spłacił bezpośrednio wierzycielowi całą należność i wierzyciel złożył wniosek o umorzenie egzekucji w związku z całkowitą spłatą należności. Czy w tym przypadku (...)

Podjęcie przez strażaka działalności gospodarczej

25.2.2009

Jestem strażakiem pełniącym służbę w służbach mundurowych Państwowej Straży Pożarnej. Chcę rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Czy wystarczy zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego?

Zniszczenie utworu plastycznego

24.2.2009

Słyszałem, a może gdzieś czytałem, że gdy zakupi się np. obraz lub fotografię, a po pewnym czasie chce się np. wyrzucić taki przedmiot na śmieci, to trzeba przed taką czynnością zgodnie z prawem powiadomić autora. Jeżeli Autor wyrazi zainteresowanie swoim wytworem, to nie można go zniszczyć, (...)

Wspólnota mieszkaniowa a sprzedaż lokalu

24.2.2009

Na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej została podjęta uchwała w sprawie zbycia części nieruchomości wspólnej (pomieszczenia gospodarcze na półpiętrach, powstałe po komorach zsypowych w wyniku wyłączenia z eksploatacji instalacji zsypowych - zmiana przeznaczenia pomieszczeń i wyłączenie (...)

Zmiana formy działalności a ważność umowy

24.2.2009

2 lata temu podpisałam umowę zlecenie na świadczenie usług medycznych dla Pana X na czas nieokreślony (z możliwością 3-miesięcznego wypowiedzenia lub zerwania w sytuacji nierzetelnego rozliczania w trybie natychmiastowym). W międzyczasie założyłam działalność gospodarczą i dalej świadczę (...)

Szkolenie bhp w dniu wolnym od pracy

24.2.2009

W dniu dzisiejszym od godziny 8:00 do godziny 11:30 pracodawca zorganizował dla grupy pracowników pilnujących (portierów) szkolenie bhp i przeciwpożarowe. Portierzy zatrudnieni są w równoważnym systemie czasu pracy. Obowiązuje ich miesięczny okres rozliczeniowy. Dobowa norma czasu pracy wynosi (...)

Umowy cywilnoprawne a szkolenie bhp i badania

24.2.2009

Zawarliśmy umowę - zlecenia dla Kierownika NZOZ. Kierownik oprócz leczenia pacjentów, zajmuje się organizacją pracy zatrudnionych w NZOZ pracowników. Sam również ma ustalone dni i godziny pracy. Podlega bezpośrednio Dyrektorowi. Praca w naszej placówce nie jest podstawowym miejscem pracy. (...)

Zwrot opakowań zwrotnych

24.2.2009

Sklep odmówił mi przyjęcia opakowań zwrotnych ponieważ więcej oddawałem niż kupowałem tego produktu. Wynikło to z faktu, że opakowania gromadzę i nie chce mi się za każdym razem brać butelek do sklepu. Kierownik zażyczył sobie paragonów zakupu których nie przechowuję. Jakie przepisy (...)

VAT przy sprzedaży mieszkań

24.2.2009

Spółka z o.o. zajmuje się zakupem nowych mieszkań od deweloperów i następnie ich sprzedażą. Część mieszkań została kupiona w 2008 r., a część teraz. Mieszkania spółka kupuje ze stawką VAT 7%. Jaką należy zastosować stawkę VAT przy sprzedaży mieszkań przez spółkę w okresie (...)

Niezłożenie w terminie deklaracji VAT-7

24.2.2009

Prowadzę działalność gospodarczą. Otrzymałem informację z Urzedu Skarbowego, że złożyłem z 5-miesięcznym opóźnieniem deklarację VAT-7. Jestem pewien, że taką deklarację składałem, ale przypominam sobie też fakt, że w dacie, jaką US przyjmuje za wpływ mojej deklaracji składałem (...)

Wykreślenie wpisu w księdze wieczystej z urzędu

24.2.2009

W księdze wieczystej mojej nieruchomości pozostały wpisy: ostrzeżenia o egzekucji na moją rzecz (już zakończonej) oraz wpis hipoteki przymusowej na moją rzecz. Taki stan powstał na skutek przejęcia nieruchomości przeze mnie na własność. Czy wpisy te sąd powinien wykreślić z urzędu (jako (...)

Wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej

24.2.2009

Członek rady nadzorczej spółki z o. o. został powołany do rady nadzorczej na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników 31 maja 2006 roku na okres trzyletniej kadencji. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych mandat członka rady nadzorczej wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego (...)

Równoważnik pieniężny za brak mieszkania

23.2.2009

Jestem funkcjonariuszem Służby Więziennej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 26 kwietnia 1996 Rozdział 6 art. 89 pkt 1 o rekompensacie za brak mieszkania, pobierałem rekompensatę. Po śmierci jednego z rodziców musiałem napisać oświadczenie że jestem w \"masie spadkowej\" i w związku (...)

Własność pracowniczej książeczki zdrowia

23.2.2009

Pracownik jest zatrudniony po raz pierwszy w mojej firmie. Jest to jego kolejna praca z tym że wcześniej pracował u innych pracodawców. Chciałabym wiedzieć czyją własnością jest pracownicza książeczka zdrowia i czy po skończonym stosunku pracy mam na żądanie pracownika ją mu wydać, czy (...)

Staż pracy a urlop bezpłatny

23.2.2009

Zatrudniliśmy nauczyciela, który w świadectwie pracy z poprzedniej szkoły ma wpisany okres zatrudnienia 2 lata w tym 1 rok urlopu bezpłatny. Jako podstawę udzielenia urlopu bezpłatnego wpisano § 17 uchwały nr 179 Rady Ministrów z dnia 16.08.1982 r. Czy ten urlop wlicza się do stażu pracy? (...)

Odpowiedzialność członka zarządu fundacji

23.2.2009

Osoba fizyczna jest członkiem zarządu fundacji. Fundacja ma dwóch członków zarządu którzy działają łącznie. Czy członek zarządu fundacji może odpowiadać własnym majątkiem za długi fundacji? Jeśli tak, to czy w takim wypadku członkowie zarządu fundacji odpowiadają solidarnie za zobowiązania?

Leasing samochodu od firmy z UE

23.2.2009

Spółka z o.o. z siedzibą w Polsce chce zawrzeć umowę leasingu operacyjnego na nowy samochód osobowy z firmą leasingową mającą siedzibę w innym kraju Unii Europejskiej. Czy taka umowa oraz fakt sprowadzenia na jej podstawie nowego środka transportu na teren Polski podlega opodatkowaniu podatkiem (...)

Strefy ochronne dla linii energetycznych

23.2.2009

Na sąsiedniej działce, lecz blisko jej granicy i blisko mojego budynku mieszkalnego zakład energetyczny wybudował napowietrzną linię średniego napięcia. Nie pytano mnie o zgodę. Podejrzewam że jest to samowola budowlana, bo bez mojego udziału nie wydano by prawdopodobnie pozwolenia na budowę (...)

Rozpoczęcie pracy w grudniu, wypłata w styczniu

23.2.2009

W listopadzie 2008 r. wróciłem do Polski z wieloletniego pobytu za granicą. Od 1 grudnia 2008 r. podjąłem pracę w Polsce, a pierwsze wynagrodzenie otrzymałem 9 stycznia 2009 r. Czy dochody osiągnięte za granicą w 2008 r. muszę rozliczyć w PIT za 2008 rok w Polsce, czy można uznać, iż skoro (...)

Protokół ze zgromadzenia wspólników jednoosobowej spółki z o. o.

23.2.2009

Spółka z o. o. ze 100% udziałem gminy, co oznacza, że organ właścicielski składa się z jednego wspólnika. Uchwały, które nie wymagają zmiany umowy spółki, podejmowane są zgodnie z art. 240 k.s.h. (bez formalnego zwołania). W jakiej formie powinien być sporządzony protokół z nieformalnego (...)

Brak udostępnienia dokumentów przez spółdzielnię

21.2.2009

Sprawa ze spółdzielnią rozpoczęła się od nałożenia zadłużenia spółdzielni na jej członków. Członkowie postanowili sprawdzić dokumenty spółdzielni - skąd i jak powstało to zadłużenie. Podejrzewają matactwa w dokumentach, fakturach zawyżanie kosztów robót, itp. oszustwa. Jednak (...)

Zmiana decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę

20.2.2009

W roku 2003 dokładnie 13 czerwca złożyłam podanie na przebudowę budynku mieszkalno-gospodarczego. 10 lipca 2003 UG wszczął postępowanie powiadamiając strony. 18 lipca sąsiad złożył uwagi i zastrzeżenia do projektu budowlanego. 1 sierpnia UG wydał decyzję o pozwoleniu na budowę z 14 dniowym (...)

Decyzja wydana z naruszeniem prawa

20.2.2009

Wydano decyzję A, następnie na podstawie decyzji A wydano Decyzję B. W toku postępowania wydano decyzję, że Decyzja A została wydana z naruszeniem prawa. Czy wobec tego Decyzja B również powinna być traktowana jako decyzja wydana z naruszeniem prawa, skoro decyzja A będąca podstawą wydania (...)

Zapłata należności do rąk pełnomocnika

20.2.2009

Wierzyciel poprzez swojego pełnomocnika wszczął postępowanie egzekucyjne w stosunku do dłużnika. Wierzyciel upoważnił pełnomocnika do pobrania należności z tytułu powyższej wierzytelności. Czy jeżeli dłużnik spłaci do rąk pełnomocnika wierzyciela całą należność to będzie to (...)

Umowa najmu zawarta przez kuratora spadku

20.2.2009

Jakiś czas temu podpisałam umowę najmu lokalu mieszkalnego (na czas nieoznaczony). Wynajmującym był wówczas kurator sądowy sprawujący zarząd nad nieruchomością stanowiąca spadek nieobjęty po osobach zmarłych w czasie II wojny światowej. Kilka dni temu odbyła się rozprawa w sprawie owej (...)

Mechanika pojazdowa i faktury

20.2.2009

Prowadzę warsztat samochodowy (PKPiR, VAT). Wykonuję usługi materialne - części kupuję na swoją firmę. Fakturę sprzedaży wystawiam z jedną pozycją "naprawa samochodu wraz z materiałem". Często wykorzystuje się do naprawy dużo drobnych zakupionych części typu nakrętki, uszczelki itp. (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika